Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nurettin Öztürk - Tanzimat Edebiyatı Bibliyografyası

Nurettin Öztürk - Tanzimat Edebiyatı Bibliyografyası

Ratings: (0)|Views: 1,027 |Likes:
Published by dadican
author : Nurettin Öztürk
title : Tanzimat Edebiyatı Bibliyografyası
author : Nurettin Öztürk
title : Tanzimat Edebiyatı Bibliyografyası

More info:

Published by: dadican on Nov 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2011

pdf

text

original

 
 
Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 
Volume 4 /1-II Winter 2009 
TANZĐMAT EDEBĐYATI BĐBLĐYOGRAFYASI
Nurettin ÖZTÜRK 
*
 
ÖZET
 Türk tarihinde, Asya’dan batıya göç ve Đslamlaşmasürecinden sonra en verimli ve en çok incelemeye konuolmuş dönem Tanzimat’tır. Osmanlı Devletinin dağılmadevri sayılan Tanzimat’ın yansıması olan Tanzimat kay-nakları da geniş ve dağınık bir durumdadır. Buna bağlıolarak son Türk imparatorluğunun tasfiyesine ilişkin ve-rimler ve incelemelerin tam ve eksiksiz bir listesini çı-karmak zordur. Bu çalışmada bibliyografik panorama,doğrudan özgün yapıtlar ve bunlar üzerindeki incelemeler yerine, bibliyografik adreslere öncelik verilerek sergilen-meye çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler:
 Türk edebiyatı, Tanzimat,bibliyografya, katalog, Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal,Hamit, Ekrem, Sezai
THE BIBLIOGRAPHY OF TANZĐMAT LITERATUREABSTRACT
In Turkish history, after the migration from Asia tothe west and the Islamization process, Tanzimat is themost productive and the studied period. Tanzimat periodresources which are the reflections of Tanzimat thatassumed the this separation term of the Ottoman Empireare extensive and dispersed. Therefore, it's difficult tomake an entire and complete list of works and studiesrelated to the this elimination of Turkish Empire. In thisstudy, bibliographic panorama is tried to be shown by
*
Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü,nozturk@pau.edu.tr
 
 1204 Nurettin ÖZTÜRK
 
Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 
Volume 4 /1-II Winter 2009 
giving precedence to the bibliographic adresses instead of directly original works and analysis on them.
Keywords
: Turkish literature, Tanzimat,bibliography, catalog, Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal,Hamit, Ekrem, Sezai
GİRİŞTerim, Kavram, Geçmiş, Tür ve Yöntemler
Bibliyografya
” sözlük açısından birleşik addır.
Biblos
 Grekçe kutsal metin, kitap, risale ve
 graffein
de yazmak-çizmekanlamına gelir. Bibliyografya terimi, kavram olarak belli bir kita- bın künyesini araştırıp ortaya koyma anlamında
kitapbilgisi
vekitapbilgisinin nasıl elde edileceğinin yollarını öğreten yöntemolarak
kitapbilimi
anlamlarını kapsar.Kitaplıklar ve raflarda bulunan kitapların listesine,
dizibilgisi
karşılığı
katalog
denmektedir. Bu çalışmada, her iki terimiyani
bibliyografya
ve
katalog
u ortaklaşa karşılamak üzere
kaynakbilgisi
terimi yeğlenmiştir. Hem edebiyat/literatürü karşıla-yan
 yazın
terimini ve hem de bütün yazılı verimleri kapsadığı için
 yazım
terimi yeğlenmiş bazen
tablo
 , bazen de
liste
yi karşılayan
di-zelge
terimi
 yazım
ile birleştirilerek
bibliyografya
yerine
 yazımdizelgesi;
benzer biçimde, basılı kitabı karşılayan
 yayın
ı ve is-tinsah/kopya ile çoğaltılan bütün verimleri kapsayan
 yayım
terimiile yine
dizelge
birleştirilerek
katalog
yerine
 yayımdizelgesi
terimikullanılmıştır
1
.
1
Yazımdizelgesi terimi daha önce ayrıyazımlı biçimde bir çalışmada kullanıl-mıştır: Türker Acaroğlu,
“Prof. Dr. Berke Vardar'ın Yayım Dizelgesi”,
 
Dilbilim
 ,1993, Sayı:X, ss. 19-38 Türk olmayan incelemecilerin Türkçeyi terim yönündengeliştirme görevi yoktur. Türk incelemecilerin ise konularını elden geldiğinceTürkçe terimlerle anlatmaları, terimler Türkçe değil ise onların Türkçelerini bulmaya çalışmaları, içinde oldukları ve oluşuna katkıda bulundukları bilimçevrenine doğal borçlarıdır. Yarın Türkçe dünyanın ötekidili (lingua franca)olduğunda, eskiden Arapça-Farsçayı veya Grekçe-Latinceyi, şimdilerse iseİngilizce-Almanca-Fransızcayı terim kaynağı olarak gösterenlerin duyarsızlığıdaha belirgin olarak ortaya çıkacaktır. Gökalp’ın
“Her sözün ararsan vardır
 
  Tanzimat Edebiyatı Bibliyografyası 1205
 
Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 
Volume 4 /1-II Winter 2009 
Kaynakdizelgesi bir toplu sayım-döküm çalışmasıdır. Be-lirli bir konuda sayım-döküm yapmak, nereden gelip nereye gidil-diğini gösteren bir harita çıkarılmasını sağlar.Bu türden çalışmalarda sergilenen birikim araştırmacılarınyolunu aydınlatır ve yönünü çizer. Aynı zamandayazımdizelgeleri aracılığıyla türlerin gelişimi, yazıcılık grafiği veyazarların ölümlerinin ardından karşılaştıkları ilgi ve haklarındayapılan incelemelerin sıklık ve yoğunluğu da izlenebilir.Araştırmacılar yazımdizelgeleri sayesinde yeni araştırmakonuları bulabileceği gibi, bütünce/evren ve örneklem kitlesi hak-kında bilgi sahibi de olurlar. Böylece çalışmalarının yatay ve dikeyeksende sınırlarını çizmeleri kolaylaşır.Dış alemi zihinde yeniden kurgulamak için de bu alemeilişkin sayım-döküm verilerine gereksinim vardır.Avrupa’da ilk kaynakdizelgeleri XV. yüzyıl sonuna doğrupatristik/klerikal/ruhban yazılarının listesi biçiminde ortaya çık-mıştır. Bu türden ilk yapıt Benedikten rahibiTrithemius (1462-1516)’un 1494’te yayınladığı
Liber de scriptoribusecclesiasticis
’tir.
Bibliyografya
terimini tarihte ilk defa 1633 yılında,Fransa’nın güçlü kardinali Mazarin’in kütüphanecisi G. Naudékullanmıştır. Bu dönemden sonra kaynakdizelgeleri hızla yaygın-laşarak uluslarüstü birikimin, bir ulusal dilin veya güncel bilimdallarının alanyazınını listeleyecek biçimde gelişmişlerdir.İbn Nedim’in ölmeden üç yıl önce 987’de bitirdiği
Fihrist(El-Fihrist fi ahbarü’l-ulemai’l-musannıfin min’el-kudemai ve’l-muhaddisin ve esmai kütübihim)
 , Hicret’in üç yüz yılı içindeArapçada verilen yapıtların bir dizelgesini içerir. Bu yapıtın adısonradan Arap ve Fars dillerinde yazılan benzerlerinin aynı za-manda tür adı da olmuştur. Bu
 fihrist
e ek/zeyl yazma geleneği,Türkler arasında da sürmüştür. Taşköprülüzade ve Katip Çe-lebi’nin aşağıda anılan kaynakdizelgelerinin ilk örneği İbn Ne-
 
Türkçesi”
önerisi ile
“Türkçeleşmiş Türkçedir”
yargısı arasındaki çelişkiyi bile bile göremeyenler dili yalnız konuşma, inanç ve şiir dili olarakdüşünmektedirler. Bu durumda
terimler
açısından
“kökü hariçte olan ati”
 yetiştirmeye katkıda bulunulmaktadır…

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Emina Vildic liked this
afozkalay liked this
paratuzagi liked this
erdem102 liked this
bybilgin liked this
ramazan liked this
gonupba liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->