Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
68Activity
P. 1
Confesiunile Unui Asasin Economic

Confesiunile Unui Asasin Economic

Ratings: (0)|Views: 3,638|Likes:
Published by yggyy_boo

More info:

Published by: yggyy_boo on Nov 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2013

pdf

text

original

 
 1
JHONPERKINS
 
CONFESIUNILE UNUI ASASIN ECONOMIC
Mamei mele, Ruth Moody, şi tatălui meu,Jason Perkins, care m-au învăŃat ce înseamnădragostea şi viaŃa, insuflîndu-mi curajul atît denecesar pentru a scrie această carte Notă asupra ediŃiei electroniceO carte poate cîteodată să conŃină o bucată din sufletul celui care a scris-o. Dacă o scrie cuinima. Şi această carte e scrisă cu inima şi din suflet. E scrisă de un om care are CONŞTIINłĂ.ConştiinŃa de OM, care, mai devreme sau mai tîrziu a Ńîşnit la suprafaŃă, pe care societatea a reuşit o bună bucată de vreme să i-o Ńină sub capac. O anumită parte a societăŃii, acea parte care nu trăieştedecît pentru putere nemăsurată, care ne dovedeşte încă o dată că puterea poate fi ca un drog şi carenu se dă în lături de la nimic pentru a obŃine. Lumina conştiinŃei pînă la urmă a ieşit la suprafaŃă…Cei care sînt într-o oarecare măsură cu evenimentele mondiale dar şi naŃionale, cartea o vor citicu scrîşnete de măsele. Iar cei care au « dormit » pînă acum…se vor trezi brusc, sub un duş rece. Înacelaşi timp, manipulatorii angajaŃi de corporaŃii, care ar vrea să pună şi pe această confesiuneştampila de « teoria conspiraŃiei » vor primi o cruntă lovitură. Chiar dacă se vede un uşor talentliterar, cartea este « bîntuită » de rigurozitatea unui economist de talie. Evenimentele sînt relatatesec, rece, a unui om educat să fie rece si care nu se sfieşte să-şi arate defectele de care s-a abuzat înformarea lui, de asasin economic.O să nedumerească sintagma « Strămoşi întemeietori » , ceea ce denotă o necunoaştere a istorieiamericane, pentru că este prea mult şi prea emfatic să spui vis a vis de vechimea actualului popor american, de strămoşi întemeietori. Perkins nu suflă nici un cuvinŃel despre băştinaşii nord-americani, care sînt ŃinuŃi ca animalele la grădina zoo, în rezervaŃii ! Doar băştinaşii pot fi numiŃistrămoşi cînd e vorba de America ! Mai ales că la un moment dat recunoaşte ca prin vene îi circulă şisînge de Abnakis si ar fi fost frumos
(
fiind vorba de o confesiune !
)
să scrie ca părinŃii părinŃilor luiau cotropit New Hampshire şi au ucis populaŃia Abnakis, nu doar că s-au stabilit acolo…Mai scrie căse trage dintr-o familie de yankei, veche de trei secole…Dacă şi istoria americană se calculeazăfolosind metoda Markov, atunci nu ne va mira de unde a apărut un secol în plus ! Dar, istoria nu estespecialitatea lui Perkins şi pentru că a avut curajul şi conştiinŃa de a scrie aceste confesiuni, merităiertat.Cartea este editată în grafia veche, ante…’89 pentru că nu sînt de acord cu « onorabila »academie română care, în lipsă de ocupaŃii demne de o Academie, se ocupă de gematrie ! Au maiîncercat şi alŃii să calce în picioare limba strămoşească a românilor, aruncîndu-l pe Măria-sa
 
 2EMINESCU la gunoi…O altă problemă este că aceşti « academicieni » sînt plătiŃi de noi, decontribuabili !PREFAłĂ
Mercenarii sau asasinii economici
(  
 AE 
 ) 
sînt profesionişti extrem de bine plătiŃi careescrochează Ńări din întreaga lume pentru sume ajungînd la trilioane de dolari. Ei direcŃionează bani de la Banca Mondială, de la AgenŃia SUA pentru Dezvoltare InternaŃională 
(  
USAID
 ) 
 , precum şi de la alte organizaŃii de « ajutorare » străine către seifurile corporaŃiilor gigant şi buzunareleacelor cîtorva familii de bogătaşi care controlează resursele naturale ale planetei. Mijloace de careuzează în acest scop variază de la rapoarte financiare frauduloase, alegeri trucate, mită, şantaj, sex,ajungînd pînă la crimă. Jocul lor datează de cînd şi imperiul, căpătînd însă noi şi terifiantedimensiuni în actuala perioadă a globalizării. E cît se poate de firesc să fiu la curent cu această realitate, căci şi eu personal am fost nici maimult, nici mai puŃin decît un astfel de AE.
……………………………………………………………………………………………………….Am scris aceste rînduri în 1982, la începutul unei cărŃi avînd titlul provizoriu
ConştiinŃa unuiasasin economic
. Cartea era dedicată preşedinŃilor a două Ńări, foşti clienŃi de-ai mei pe care i-amrespectat şi pe care i-am considerat spirite înrudite – Jaime Roldos, preşedintele Ecuadorului, şiOmar Torrijos, preşedintele Republicii Panama. Amîndoi muriseră, în 1981, în accidente tragice deavion. MorŃile lor nu au fost însă accidentale. Ei au fost asasinaŃi deoarece se opuneau fraternizăriidintre capii corporaŃiilor, ai guvernului şi ai băncilor al căror scop nu era şi nu e altul decît clădireaimperiului global. Noi, AE, am ratat ocazia de a le schimba opiniile, drept care a intrat în scenăcealaltă categorie de asasini economici, mai precis şacalii vînaŃi de CIA, aflaŃi mereu în urmanoastră, gata să intervină.Am fost convins să renunŃ la a mai scrie acestă carte. Am mai început-o de vreo patru ori îndecursul următorilor douăzeci de ani. De fiecare dată, decizia mea de a o reîncepe a fost influenŃatăde evenimentele mondiale curente
:
invazia americană în Panama din 1989, primul război din Golf,Somalia, ascensiunea lui Osama bin Laden. Şi totuşi, ameninŃările sau mita m-au determinat defiecare dată să mă opresc.În 2003, preşedintele unei edituri de renume, deŃinută de o corporaŃie internaŃională foarteinfluentă, a citit o copie a ceea ce devenise, de acestă dată,
Confesiunile unui asasin economic
. Adescris-o ca fiind “o poveste fascinantă ce trebuie neapărat relatată”. După care a zîmbit trist, a datdin cap şi mi-a spus că, Ńinînd cont de faptul că cei din conducerea superioară ar putea avea deobiectat, nu îşi permite riscul de a o publica. To el mi-a sugerat să o transform într-o ficŃiune. “Te-am putea lansa pe piaŃă într-o formulă de romancier tip John Le Carré sau Graham Greene”.Doar că nimic din cele scrise în această carte nu este ficŃiune. Este povestea adevărată a vieŃiimele. În cele din urmă, un editor mai curajos, unul din cei nesupuşi vreunei corporaŃii internaŃionale,a consimŃit să mă ajute să trec la relatarea ei.Această poveste
trebuie
relatată. Trăim într-o perioadă de criză cumplită – dar şi de uimitoareoportunităŃi. Istoria personală a acestui asasin economic special este cea a felului în care am ajuns în
 
 3situaŃia în care sîntem şi a cauzei pentru care, în mod curent, avem de înfruntat crize aparentinsurmotabile. Repet
:
acestă poveste trebuie relatată, deoarece, numai înŃelegînd greşelile trecute,vom fi în stare să exploatăm aşa cum trebuie oportunităŃile viitoare
;
deoarece au avut loc acel 11septembrie, precum şi războiul din Irak 
;
deoarece, în afară de cei trei mii de oameni care au murit la11 septembrie 2001 din pricina teroriştilor, încă douăzeci şi patru de mii au murit de foame sau dincauze asemănătoare. De fapt, douăzeci şi patru de mii mor în fiecare zi, neputîndu-şi procura hrananecesară supravieŃuirii
1
. Dar, ceea ce mi se pare cel mai important, această poveste trebuie spusă,deoarece astăzi, pentru prima dată în istorie, o Ńară are capacitatea, banii şi puterea de a schimbaactuala stare de lucruri. Această Ńară este Ńara în care m-am născut şi pe care am slujit-o ca AE
:
 Statele Unite ale Americii.Ce m-a determinat oare ca, în cele din urmă, să ignor ameniŃările şi mita
?
Răspunsul scurt şiimediat ar fi acela că unicul meu copil, Jessica, a absolvit liceul şi a pornit-o în lume pe cont propriu.Atunci cînd, nu de mult, i-am vorbit despre preocuparea mea legată de publicarea acestei cărŃi,împărtăşindu-i unele dintre temerile mele, ea mi-a răspuns astfel
:
 - Nu-Ńi fie teamă, tati! Dacă Ńi se întîmplă ceva, voi continua eu de acolo de unde ai rămas tu.Trebuie să facem asta pentru nepoŃii pe care sper să Ńi-i pot dărui într-o zi.Acesta este răspunsul meu, scurt şi cuprinzător.Versiunea mai lungă a răspunsului este asociată cu devotamentul meu pentru Ńara unde amcrescut, cu iubirea mea pentru idealurile exprimate de Străbunii noştri Întemeietori, cu profundulmeu ataşament faŃă de Republica americană ce promite astăzi tuturor oamenilor de pretutindeni,„dreptul la viaŃă, la libertate şi la căutarea fericirii”, precum şi cu hotărîrea mea de după 11septembrie de a nu mai rămîne cu mîinile în sîn, pe margine, în vreme ce asasinii economici
(
AE
)
 transformă această republică într-un imperiu global. Acesta este cadrul versiunii răspunsului meulung, la care se adaugă prezenŃa mea în carne şi oase la evenimentele din capitolele ce urmează.Povestea ce urmează este o poveste adevărată. Am trăit fiecare clipă a ei. Locurile, oamenii,dialogurile, simŃirile descrise, toate au însemnat o parte din viaŃa mea. Este povestea mea personală, petrecută totuşi în contextul mai larg al evenimentelor mondiale care ne-au modelat istoria, care ne-au adus în stadiul în care ne aflăm în prezent, clădind bazele viitorului copiilor noştri. Nu am precupeŃit nici un efort pentru a prezenta cît mai fidel aceste experienŃe, oamenii şi conversaŃiile purtate cu fiecare. De fiecare dată cînd discut despre evenimente istorice sau recreez dialogurile cualte persoane, îmi vin în ajutor numeroasele documente publicate, notele şi înregistrările personale,amintirile – ale mele, dar şi ale celorlaŃi participanŃi, cele cinci manuscrise începute de mine anterior şi mărturiile istorice ale altor autori, în special cele publicate recent de cei mai prestigioşi dintre ei,dezvăluind lucruri care, pînă de curînd, constituiseră informaŃii strict secrete sau indisponibile din cutotul alte motive. ReferinŃele sînt furnizate în notele de final, permiŃînd cititorilor interesaŃi săaprofundeze respectivele subiecte.Editorul m-a întrebat dacă mă consider efectiv un asasin economic. L-am asigurat că am avutaceastă calitate, deşi de cele mai multe ori referirea se făcea numai prin iniŃiale. De fapt, din 1971, înziua cînd am început să lucrez cu Claudine, instructoarea mea, aceasta m-a informat
:
 - Sarcina mea este să te transform într-un asasin economic. Nimeni nu trebuie să ştie despreimplicarea ta, nici măcar soŃia.Acestea fiind spuse, luă un aer extrem de serios.- Dacă te-ai implicat o dată, înseamnă că te-ai implicat pe viaŃă.

Activity (68)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
edijhon5815 liked this
Dan liked this
Dan liked this
ionut_p71 liked this
Vlad Adrian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->