Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lakhte Jigar Ke Lie PDF

Lakhte Jigar Ke Lie PDF

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by Tariq Mehmood Tariq
Lakhte Jigar Ke Lie PDF
Lakhte Jigar Ke Lie PDF

More info:

Published by: Tariq Mehmood Tariq on May 20, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2014

pdf

text

original

 
1
 
pppp
ZZZZ
vvvv
ZZZZ
°°°°
ÝÝÝÝ
ZZZZ
°°°°
°°°°
====
zzzz
ÅÅÅÅ
gggg
Å ÅÅ Å 
¤ ¤¤ ¤ 
////
󰃷󰃷󰃷󰃷Å ÅÅ Å 
%%%%
ÔÔÔÔ
DDDD
zzzz
¿¿¿¿
ÆÆÆÆ
!!!!
****
bbbb
gggg
¸¸¸¸
àÃàà
QQQQ
YYYY
¤ ¤¤ ¤ 
////
™ ™ ™ 
ääää
ÑÑÑÑ
èèèè
iiii
0000
++++
Ï ÏÏ Ï 
ZZZZzzzzggggzzzz
Ü   ÜÜ   Ü   
Å ÅÅ Å 
ŠŠŠŠ
ggggzzzz
7777
zzzzZZZZ
ãããã
™ ™ ™ 
ääää
zzzzZZZZ
ÑÑÑÑ
ZZZZ
qqqq
-
 » »» »
ŠŠŠŠ
gggg
!!!!
ÖÖÖÖË ËË Ë  j  j j è èè è ]]]]ÖÖÖÖÓ ÓÓ Ó f‚ ‚ ‚ ÊÊÊʱ ±± ± ÞÞÞÞ’ ’ ’  n  n n  v  v v è èè è ]]]]ÖÖÖÖç çç ç ÖÖÖÖ ³  ³³  ³ ‚ ‚ ‚ 
´´´´
))))
ZZZZ
0000
iiii~~~~
Å ÅÅ Å 
wwwwZZZZ
 Û  ÛÛ  Û 
zzzziiii
ÃÃÃÃ
aaaa
 ZZZZ
LLLL
¤¤¤¤
èèèè
®®®®
ÆÆÆÆ
IV i ª  Ö n  Ì  Ö _  n  Ì VI
||||
þþþþ
 777799995555
 ZZZZ
ââââ
xxxx
ZZZZ
°°°°
ÝÝÝÝ
0000
ZZZZ
ZZZZ
0000
iiii~~~~
   
ZZZZ
ŠŠŠŠ
~~~~
ÿÿÿÿ
VVVVIIII i†  q Û ä æ i v  Ï  n Ð I IIIVVVV
····
ZZZZ
 Û  ÛÛ  Û 
zzzziiii
ŠŠŠŠ
gggg~~~~
llll
 c cc c
****
àÃàà
KKKK
ŠŠŠŠ
ÑÑÑÑ
mmmm
----
EEEE
gggg
;;;;
ÔÔÔÔ
J
NNNN
****
îîîî
yyyyÔÔÔÔ
[[[[ZZZZ
 Û  ÛÛ  Û 
iiii
!!!!!!!!!!!!ZZZZ
LLLL
¤¤¤¤
®®®®
ÆÆÆÆ
aaaa
!!!!!!!!!!!!
2
 
e ôª e ô± œÞkøæœÚô ù± ø× 
]Ö× 
 #
äöÂø×  ø n Ô  øœ m 
%
 ø`ø]Öß 
 ô± 
%
]¢Úô ù± 
%
]]]]
¬¬¬¬
ZZZZ
LLLL
¤¤¤¤
®®®®
ÆÆÆÆ
aaaa
 ÊÊÊÊ
 Â Â  
[[[[
KKKK
 Ã Ãàà
 ZZZZ
 Û  ÛÛ  Û 
zzzziiii
ŠŠŠŠ
gggg~~~~
llll
 c cc c
****
 ····
 ZZZZ
1111
§§§§
}}}}
 ÊÊÊÊ
 @@@@
****
;;;;
J
NNNN
****
îîîî
yyyyÔÔÔÔ
îîîî
BBBB
ZZZZ
 Û  ÛÛ  Û 
iiii
 ŠŠŠŠ
ÑÑÑÑ
mmmm
----
EEEE
gggg
;;;;
ÔÔÔÔ
 6666
,,,,
zzzz
 W WW W
::::ÔÔÔÔ
J
NNNN
****
îîîî
yyyyÔÔÔÔ
îîîî
BBBB
ZZZZ
 Û  ÛÛ  Û 
iiii
 YYYY
 ! !! !
 œ  œœ  œ î îî î GGGG
ZZZZ
¼¼¼¼
 6666
,,,,
±±±±
::::
DDDD
ŠŠŠŠ
ZZZZxxxx
ØØØØ
DDDD
 ®®®®
SSSS
ssss
xxxx
´´´´
))))
····
ZZZZ
 Å ÅÅ Å
 .  . . 
 5  5 5  4  4 4 è èè è EEEEGGGGEEEE
ˆˆˆˆ
ãããã
ŠŠŠŠ
gggg~~~~
 ÊÊÊÊ
 Ã ÃàÃ
UUUU
****
ãããã
DDDD
 8 88 8 ©  ©©  ©       î îî î  EEEEEEEE
ZZZZ
vvvv
zzzzgggg
¬¬¬¬
{{{{DDDD
 ÝÝÝÝ
xxxx
@@@@
gggg
çççç
~~~~
 ¤¤¤¤
[[[[
 òòòò
 H HH H
 ÊÊÊÊ
 » »» » 
zzzzllll
KKKK
àÃàà
 ....
llll
 c cc c
****
 ÊÊÊÊ
 Â Â  
""""
$$$$
00004444
 ÊÊÊÊ
 ,,,,
]]]]2222111100002222YYYYDDDD3333333344441111||||
 ÊÊÊÊ
 ZZZZ
󰃷󰃷󰃷󰃷
á  áá  á  
®®®®
)
BBBBggggzzzz
9999
 ÊÊÊÊ
 7777
SSSS
ŠŠŠŠ
ZZZZgggg{{{{
 Û  ÛÛ  Û 
zzzz¼¼¼¼ZZZZ
ssss
xxxxÔÔÔÔ
llll
 c cc c
****
àÃàà
^^^^ÔÔÔÔ
ÔÔÔÔ
----
8888
ÔÔÔÔZZZZ
&&&&
++++
 c cc c
****
 ÊÊÊÊ
 
» »» » 
gggg
o
øe
ß  ø i  øÏ  ø
Ø  ûÚôß 
āÞ
Ô  øœÞ ûkø]Ö Š 
Ûô nûÄ  ö]ÖÃø×ô nûÜö
 o
!!!!!!!!!!!!ZZZZ
LLLL
¤¤¤¤
®®®®
ÆÆÆÆ
aaaa
!!!!!!!!!!!!
3
Copyright©2014 by Idara Faroghe Islam. All rights reserved.The income out of this book is dedicated to
 ZZZZ
ssss
xxxx((((
 ¼¼¼¼
 ))))SSSS
ŠŠŠŠ
ZZZZgggg{{{{
 Û  ÛÛ  Û 
zzzz
for
rever.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->