Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
#13-Gepra NewsLetter May 09

#13-Gepra NewsLetter May 09

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by GePRA
#13-Gepra NewsLetter May 09
#13-Gepra NewsLetter May 09

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: GePRA on Nov 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2015

pdf

text

original

 
ãïèëèúåèåäò
#11 maisi 2009#11 maisi 2009#11 maisi 2009#11 maisi 2009#11 maisi 2009
haidelbergcementma prezentacia gamarTahaidelbergcementma prezentacia gamarTahaidelbergcementma prezentacia gamarTahaidelbergcementma prezentacia gamarTahaidelbergcementma prezentacia gamarTa
griboedovis q. #12griboedovis q. #12griboedovis q. #12griboedovis q. #12griboedovis q. #12
 
995452995452995452995452995452
info@gepra.ge
ãâ. 5-6
socialuri momsaxurebissocialuri momsaxurebissocialuri momsaxurebissocialuri momsaxurebissocialuri momsaxurebissaagentos Sexvedrebisaagentos Sexvedrebisaagentos Sexvedrebisaagentos Sexvedrebisaagentos SexvedrebirusTavSi, bakuriansa darusTavSi, bakuriansa darusTavSi, bakuriansa darusTavSi, bakuriansa darusTavSi, bakuriansa daquTaisSi gaimarTaquTaisSi gaimarTaquTaisSi gaimarTaquTaisSi gaimarTaquTaisSi gaimarTa
HSBC 
bankibankibankibankibankisaqarTvelom erTi wlissaqarTvelom erTi wlissaqarTvelom erTi wlissaqarTvelom erTi wlissaqarTvelom erTi wlisiubile aRniSnaiubile aRniSnaiubile aRniSnaiubile aRniSnaiubile aRniSna
ãâ. 4ãâ. 2ãâ. 7
piar skolispiar skolispiar skolispiar skolispiar skoliskursdamTavrebulebikursdamTavrebulebikursdamTavrebulebikursdamTavrebulebikursdamTavrebulebi
BTL
.ge-s ganviTarebaze.ge-s ganviTarebaze.ge-s ganviTarebaze.ge-s ganviTarebaze.ge-s ganviTarebazeizrunebenizrunebenizrunebenizrunebenizruneben
ãâ. 3
radioradioradioradioradiokomersantiskomersantiskomersantiskomersantiskomersantiseTerSieTerSieTerSieTerSieTerSiaxaliaxaliaxaliaxaliaxaligadacemagadacemagadacemagadacemagadacemaiwyebaiwyebaiwyebaiwyebaiwyebapiar skolis siaxleebs gazeTpiar skolis siaxleebs gazeTpiar skolis siaxleebs gazeTpiar skolis siaxleebs gazeTpiar skolis siaxleebs gazeTbankebi da finansebSibankebi da finansebSibankebi da finansebSibankebi da finansebSibankebi da finansebSiixilavTixilavTixilavTixilavTixilavTqarTul–amerikuliqarTul–amerikuliqarTul–amerikuliqarTul–amerikuliqarTul–amerikuliuniversitetiuniversitetiuniversitetiuniversitetiuniversiteti
Golden Brand
2008–is2008–is2008–is2008–is2008–isgamarjvebuli gaxdagamarjvebuli gaxdagamarjvebuli gaxdagamarjvebuli gaxdagamarjvebuli gaxda
ãâ. 8
 
#11#11#11#11#11
maisimaisimaisimaisimaisi
20092009200920092009
2
HSBC þïíêòHSBC þïíêòHSBC þïíêòHSBC þïíêòHSBC þïíêòìïáïîàâåäëè èïòìøòìïáïîàâåäëè èïòìøòìïáïîàâåäëè èïòìøòìïáïîàâåäëè èïòìøòìïáïîàâåäëè èïòìøòïéíòøíï ìïáïîàâåäëøòïéíòøíï ìïáïîàâåäëøòïéíòøíï ìïáïîàâåäëøòïéíòøíï ìïáïîàâåäëøòïéíòøíï ìïáïîàâåäëøòøåèëìâäòì åîàò ùäòìøåèëìâäòì åîàò ùäòìøåèëìâäòì åîàò ùäòìøåèëìâäòì åîàò ùäòìøåèëìâäòì åîàò ùäòìòóþòäå. èòéåþïòóþòäå. èòéåþïòóþòäå. èòéåþïòóþòäå. èòéåþïòóþòäå. èòéåþïãïòèïîàï þïíêòì ìïàïëãïòèïîàï þïíêòì ìïàïëãïòèïîàï þïíêòì ìïàïëãïòèïîàï þïíêòì ìïàïëãïòèïîàï þïíêòì ìïàïëëôòìøò îóìàïâåäòìëôòìøò îóìàïâåäòìëôòìøò îóìàïâåäòìëôòìøò îóìàïâåäòìëôòìøò îóìàïâåäòìãïèçòîçå. ùâåóäåþïìãïèçòîçå. ùâåóäåþïìãïèçòîçå. ùâåóäåþïìãïèçòîçå. ùâåóäåþïìãïèçòîçå. ùâåóäåþïìóûéâåþëæï þ-íò üëíòóûéâåþëæï þ-íò üëíòóûéâåþëæï þ-íò üëíòóûéâåþëæï þ-íò üëíòóûéâåþëæï þ-íò üëíòüåîíåîò, HSBC þïíêòüåîíåîò, HSBC þïíêòüåîíåîò, HSBC þïíêòüåîíåîò, HSBC þïíêòüåîíåîò, HSBC þïíêòìïáïîàâåäëì ñëôòäòìïáïîàâåäëì ñëôòäòìïáïîàâåäëì ñëôòäòìïáïîàâåäëì ñëôòäòìïáïîàâåäëì ñëôòäòãåíåîïäóîòãåíåîïäóîòãåíåîïäóîòãåíåîïäóîòãåíåîïäóîòæòîåáüëîò.æòîåáüëîò.æòîåáüëîò.æòîåáüëîò.æòîåáüëîò.
HSBC 
banki saqarTvelombanki saqarTvelombanki saqarTvelombanki saqarTvelombanki saqarTvelomerTi wlis iubile aRniSnaerTi wlis iubile aRniSnaerTi wlis iubile aRniSnaerTi wlis iubile aRniSnaerTi wlis iubile aRniSna
 
#11#11#11#11#11
20092009200920092009
maisimaisimaisimaisimaisi
3
radioradioradioradioradiokomersantiskomersantiskomersantiskomersantiskomersantiseTerSieTerSieTerSieTerSieTerSiaxaliaxaliaxaliaxaliaxaligadacemagadacemagadacemagadacemagadacemaiwyebaiwyebaiwyebaiwyebaiwyeba
13 èïòìòæïí, öåðîïìï æï àþò-13 èïòìòæïí, öåðîïìï æï àþò-13 èïòìòæïí, öåðîïìï æï àþò-13 èïòìòæïí, öåðîïìï æï àþò-13 èïòìòæïí, öåðîïìï æï àþò-äòìòì ðòïî ìêëäòì åîàëþäòâòäòìòì ðòïî ìêëäòì åîàëþäòâòäòìòì ðòïî ìêëäòì åîàëþäòâòäòìòì ðòïî ìêëäòì åîàëþäòâòäòìòì ðòïî ìêëäòì åîàëþäòâòîïæòë-ðîëåáüò æïòùñë. ãïæï-îïæòë-ðîëåáüò æïòùñë. ãïæï-îïæòë-ðîëåáüò æïòùñë. ãïæï-îïæòë-ðîëåáüò æïòùñë. ãïæï-îïæòë-ðîëåáüò æïòùñë. ãïæï-úåèï 4P ñëâåä ëàõøïþïàì 4úåèï 4P ñëâåä ëàõøïþïàì 4úåèï 4P ñëâåä ëàõøïþïàì 4úåèï 4P ñëâåä ëàõøïþïàì 4úåèï 4P ñëâåä ëàõøïþïàì 4ìïïàçå îïæòë êëèåîìïíüòììïïàçå îïæòë êëèåîìïíüòììïïàçå îïæòë êëèåîìïíüòììïïàçå îïæòë êëèåîìïíüòììïïàçå îïæòë êëèåîìïíüòìåàåîòà ãïæòì. ãïæïúåèïìåàåîòà ãïæòì. ãïæïúåèïìåàåîòà ãïæòì. ãïæïúåèïìåàåîòà ãïæòì. ãïæïúåèïìåàåîòà ãïæòì. ãïæïúåèïìàþòäòìòì ðòïî ìêëäòì êóîì-àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì êóîì-àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì êóîì-àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì êóîì-àþòäòìòì ðòïî ìêëäòì êóîì-æïèàïâîåþóäåþò, àòêë ìïèñó-æïèàïâîåþóäåþò, àòêë ìïèñó-æïèàïâîåþóäåþò, àòêë ìïèñó-æïèàïâîåþóäåþò, àòêë ìïèñó-æïèàïâîåþóäåþò, àòêë ìïèñó-îïøâòäò æï íïàòï íïîèïíòïîïøâòäò æï íïàòï íïîèïíòïîïøâòäò æï íïàòï íïîèïíòïîïøâòäò æï íïàòï íïîèïíòïîïøâòäò æï íïàòï íïîèïíòïóûéâåþòïí. ïéìïíòøíïâòï, îëèóûéâåþòïí. ïéìïíòøíïâòï, îëèóûéâåþòïí. ïéìïíòøíïâòï, îëèóûéâåþòïí. ïéìïíòøíïâòï, îëèóûéâåþòïí. ïéìïíòøíïâòï, îëè2008 ùäòì ìåáüåèþîòæïí åì2008 ùäòì ìåáüåèþîòæïí åì2008 ùäòì ìåáüåèþîòæïí åì2008 ùäòì ìåáüåèþîòæïí åì2008 ùäòì ìåáüåèþîòæïí åìöåðîïìï æï îïæòë êëèåîìïí-öåðîïìï æï îïæòë êëèåîìïí-öåðîïìï æï îïæòë êëèåîìïí-öåðîïìï æï îïæòë êëèåîìïí-öåðîïìï æï îïæòë êëèåîìïí-üòì èåìïèå åîàëþäòâò ðîëåá-üòì èåìïèå åîàëþäòâò ðîëåá-üòì èåìïèå åîàëþäòâò ðîëåá-üòì èåìïèå åîàëþäòâò ðîëåá-üòì èåìïèå åîàëþäòâò ðîëåá-üòï. îïæòëì åàåîøò óêâå ãïæòìüòï. îïæòëì åàåîøò óêâå ãïæòìüòï. îïæòëì åàåîøò óêâå ãïæòìüòï. îïæòëì åàåîøò óêâå ãïæòìüòï. îïæòëì åàåîøò óêâå ãïæòìãïæïúåèåþò: ”äòüåîïüóîò” æïãïæïúåèåþò: ”äòüåîïüóîò” æïãïæïúåèåþò: ”äòüåîïüóîò” æïãïæïúåèåþò: ”äòüåîïüóîò” æïãïæïúåèåþò: ”äòüåîïüóîò” æï“þòçíåì êëíìðåáüò“.“þòçíåì êëíìðåáüò“.“þòçíåì êëíìðåáüò“.“þòçíåì êëíìðåáüò“.“þòçíåì êëíìðåáüò“.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->