Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Emmeti

Emmeti

Ratings: (0)|Views: 117 |Likes:
Published by CliMax

More info:

Published by: CliMax on Nov 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2014

pdf

text

original

 
 Õóâàíöàð òðóáà
 Àæëûí òåìï
е
 ðàòóð 95*
Максимал
äýýä òåìïðòóð 110
o
  Äóëààí äàìæóóëàëò 0,45 W/m
o
Òýëýëòèéí êîýåôôèöèåíò 0,026 òò/ò
o
Gerpex ñèñòåì
 Heating and sanitary delivery system Õàëààëòûí áîëîí ñàíòåõíèêèéí õîëáîëòûíñèñòåì
345211243 ISO 7/1 threads, tapered  Polyethylene reticular outer  pipe (PE-X / PE-Xc)Ïîëèýòèëåí õîîëîé5 Bonding layer connecting the outer  pipe to the aluminium pipe Õºíãºí öàãààí õîîëîéí ãàäíàá¿ðýýñ43 Horizontal-roller-positionwelding  Õºíãºí öàãààí õîîëîé Bonding layer connect-ing the inner pipe to thealuminium pipe Õºíãºí öàãààí äîòîðá¿ðýýñ2 Polyethylene reticular inner  pipe (PE-X / PE-Xc)Ïîëèýòèëåí äîòîðòîé õîîëîé13 AISI 304 stainless steel sleeve Ãàí á¿ðýýñ Polycarbonate sleevering dielectricÏîëèêàðáîíàò2ST-UNI EN12165 CW617N  / ST-UNI EN12164 nickel brass Íèêåëü õýñýã1 EPDM dual O-ring  Õîñ öàãèðàãàíæèéðýã4Óòàñ: 354499, 99092650, 91918939Ôàêñ: 351154Web: WWW.magnet.mn
 
 Intermediate reducing TEE joint Øèëæ¿¿ëýã÷òýé òðîéíèêÊîä281013722810138528101396 28101382 Õýìæýý20 x 16 x 2020 õ 20 õ 16 16 x 20 x 16 20 x 16 x 16 ø/áîîäîë5555Yíý Åâðî10.1110.119.589.58 Õýìæýý16 x 220 x 2 Áîîäîë100 m100 mÊîä28100116 28100120
Gerpex HD insulated pipe
Äóëààëãàòàé Õýìæýý16 x 220 x 2 Áîîäîë100 m100 mÊîä28100016 28100020Gerpex HD pipe Äàí õîîëîéYíý Åâðî1.822.6  Yíý Åâðî2.423.19Êîä9.0910.68 Õýìæýý16 x 16 x 16 20 x 20 x 20ø/áîîäîë55 Intermediate TEE joint Ïðåññ òðîéíèêYíý Åâðî9.0910.68 Õýìæýý16 x 220 x 2 Áîîäîë100 m100 mÊîä2815202228152027 Gerpex HD insulated pipe Äóëààëãàòàé Õýìæýý16 x 220 x 2 Áîîäîë100 m100 mÊîä2815200228152006 
Gerpex HD pipe
Äàí õîîëîéYíý Åâðî1.411.94 Yíý Åâðî2.07 2.99
 Õîîëîéí õºíãºí öàãààíû çóçààí íü 0,2 ìì Õîîëîéí õºíãºí öàãààíû çóçààí íü 0,4 Õîîëîéí õºíãºí öàãààíû çóçààí íü 0,4 ìì Õîîëîéí õºíãºí öàãààíû çóçààí íü 0,2 ìì
 
 Õýìæýý1/2” x 16 1/2” x 20ø/áîîäîë1010Êîä2810130028101304 Female elbow Òîãòîîã÷òîé áóëàíYíý Åâðî6.97 7.37 Êîä2810142228101426 Êîä28101430 Õýìæýý20 x 16 ø/áîîäîë10 Intermediate reducing union joint Øèëæ¿¿ëýã÷òýé ìóôòVertical intermediate union joint Ïðåññ ìóôò Õýìæýý16 x 16 20 x 20ø/áîîäîë1010Yíý Åâðî5.086.18Yíý Åâðî6.18 Intermediate elbow Õóâàíöàð õîîëîéí áóëàíÊîä2810135228101356  Õýìæýý16 x 16 20 x 20ø/áîîäîë1010Yíý Åâðî6.847.72Êîä281014402810144528101446  Õýìæýý16 x 1/2”20 x 1/2”20 x 3/4”ø/áîîäîë101010Vertical male union joint Õîëáîõ ìóôò ýðYíý Åâðî3.934.46 5.30Êîä281014542810145928101460 Õýìæýý16 x 1/2”20 x 1/2”20 x 3/4”ø/áîîäîë101010Vertical female union joint Õîëáîõ ìóôò ýìYíý Åâðî5.085.96 6.40

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->