Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
39Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DRAGUTIN ROSANDIC - metodicki pristup lirskoj poeziji u osnovnoj skoli

DRAGUTIN ROSANDIC - metodicki pristup lirskoj poeziji u osnovnoj skoli

Ratings: (0)|Views: 13,017|Likes:
Published by kadaif
NEDA BENDELJ A , AMIRA IDRIZBEGOVIC ,
IVANKA JOVANOVIC JURAJ MAREK
DRAGUTIN ROSANDIC
JOZA SKOK
ZORICA TURJACANIN ,Sarajevo, 1975.
priručnik za nastavnike
NEDA BENDELJ A , AMIRA IDRIZBEGOVIC ,
IVANKA JOVANOVIC JURAJ MAREK
DRAGUTIN ROSANDIC
JOZA SKOK
ZORICA TURJACANIN ,Sarajevo, 1975.
priručnik za nastavnike

More info:

Published by: kadaif on Nov 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/07/2013

pdf

text

original

 
Redakcioniodbor:mr
ZvonimirDiklic,
prof.
JurajMarek,
dr
DragutinRosandic
Glavniredaktor:dr
DragutinRosandic
METODICKIPRISTUPKNJIZEVNOUMJETNICKOMTEKSTU
-liril<a-
PRIRUCNIKZANASTAVNIKESRPSKOHRVATSKOG-HRVATSKOSRPSKOGJEZIKAUOSNOVNOJSKOLINEDABENDELJAAMIRAIDRIZBEGOVICIVANKAJOVANOVICJURAJMAREKDRAGUTINROSANDICJOZASKOKZORICATURJACANIN
Urednik:
ZorkaVujevic
»VESELINMASLES,SARAJEVO1975.
 
govorsacvrclmm),
opisiakustickihdozivljajapTiTode
(Takomijegovoril0more,Osluskivaosamsapatkise).Upismenomobliku,ito
referata,
moglebiseobradititeme:
NazorovdozivljajBosne,NazarovdozivljajdrugaTita,
azaprigodnehitemepismenihradovamogliposluzitiipo-jediniNazorovistihoviiznjegovihpartizanskihpjesama.Nizovihtemaioblikanudinamseikaosaddajgo-vornihvjezbiukojeukljucujemoizrazajnocitanjeireci-tiranjeNazorovihpjesama.NouovomposljednjemslucajumoramouvijekimatinaumudarecitiranjumorauvijekprethodititemeljitouvjezhanOiizrazajnocitanje,adatogcitanjanemabez.prethodnodozivljenogiobradenogteksta.OsimuvjezbavanjapojedinihpjesamaNazorovanamliri-kanameceimogucnostredtalaskojimmozemonastupitinaprigodnojskolskojsvecanosti,akojibi,pOiprincipuzavicajnosti,mogaonOisitimetaforicannazivpremastiho-virnaiz
SIovanakamenu
KO
MAJKADJECIPROGO-VARATASUTLJIVA,TVRDA,TAJANSTVENA
BOSNAUtakavrecitalukljucilibismopjesme
Cekanje,NaVuce-vu,Drina,Titov»Naprijed«,Slovanakamenu,Nasvoda,Majkapravoslavna,BakaSpasa
i
Nadenadjevojcica.
SADRZAJ1.DragutinRosandicMetodickipristuplirskojpoezijiiosnovnojskoli..2.NedaBendeIjaGrigorVitez:Stovukova.3.AmiraIdrizbegovicSukrijaPandzo:Iznadgorevjetrizbore4.JurajMarekDraganLukic:Ovdestanujupesme.
5
33
6187
5.IvanaJovanovicMirosiavAntic:PIavicuperak.1516.DrZoricaTurjacaninDesankaMaksimovic:Nasesnaestirodendan
.183
260
7.JozaSkokVladimirNazor:Pjesme208
 
DrDragutinRosandic
METODICKIPRISTUPLIRSKOJPOEZIJIUOSNOVNOJSKOLINepovjerenjepremanastavipoezije,posebnolirske,izraZenojeviSeputa.PobornicinepovjerenjaunastavupoezijeuzimajukaopolaziStemetodickipristuptradicionamenastavekojajelirskodjelouzimalakaopredlozakzaucenje»tropa«i»figura«,zarazvijanjepamcenjaideklamatorskihsposobnosti.Tragovitakveorijentacijeunastavilirskepoezijeprisutnisuiusuvremenojskolskojpraksiimetodickojteoriji.Polazeciodprirodelirskepoezije,pobornicinegativnog'stavapremanastavipoezijeisticunemocskolskeanalizepredlirskompjesmom.Skolskipristupipoezijicestozavrsavajunaopisivanjuformalnihelemenatainapretvaranjupjesmeupojmovnigovor.Timeseucenikuoduzimamogucnostspontanogistvaralackogkomuniciranjaslirskompjesmom.Protivtakvedeskriptivneanalizekojaizoliranopromatra»sredstvapjesnickogizraZavanj,opiSujeihiklasificira,ustajupredstavnicistrukturalistickeoIrijentacijeuinterpretacijiknjiZevnogdjela.TakoJ.M.Lotmanupozoravanavulgarizacijulirskepjesmeuformalistickojideskriptivnojanalizi:»Opisnanauka
0
stihuiopisna,poetikapolazeodpredstavedajeumetnickatvorevinazbirviseodelitopostojecih'postupaka'.Pritomeseumetnickaanalizashvatakaoprebrojavanjeiidejno-stilistickaocenaonihpoetickihelemenatakojeizucavalacotkriva
7

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->