Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
21Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sukrija Pandzo - Iznad gore vjetri zbore - Amira Idrizbegovic

Sukrija Pandzo - Iznad gore vjetri zbore - Amira Idrizbegovic

Ratings: (0)|Views: 8,803|Likes:
Published by kadaif
NEDA BENDELJ A , AMIRA IDRIZBEGOVIC ,
IVANKA JOVANOVIC JURAJ MAREK
DRAGUTIN ROSANDIC
JOZA SKOK
ZORICA TURJACANIN, Metodicki pristup lirskoj poeziji u osnovnoj skoli - ,Sarajevo, 1975.
priručnik za nastavnike
NEDA BENDELJ A , AMIRA IDRIZBEGOVIC ,
IVANKA JOVANOVIC JURAJ MAREK
DRAGUTIN ROSANDIC
JOZA SKOK
ZORICA TURJACANIN, Metodicki pristup lirskoj poeziji u osnovnoj skoli - ,Sarajevo, 1975.
priručnik za nastavnike

More info:

Published by: kadaif on Nov 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
AmiraIdrizbegovic
SUKRIJAPANDZO:IZNADGOREVJETRIZBORE(Metodiekipristup)SveveeeO'biljepO'ezijezadjecukO'dnaspredstavljasvO'jevrsnudragO'cjenO'staistO'vremenoobavezujenaizbirIjivO'stupogleduliterarnihipsihO'lO'skO'-pedagO'skihvaliteta.Zbirkapjesama»IznadgO'revjetrizbO're«svO'jimdometimazadovO'ljavasvekriterijekojihsenuznO'pridrZavamokadajeupitanjuskolskalektira.SukrijaPandzo,njenautO'r,jevrlO'prisutanusavremenO'jbe-haknjizevnojstvarnO'sti.NjegO'vapO'ezija-nepO'sredna,jednostavna,melO'dienaikristalnoeista-ustanjujedaprivueemalO'gcitaO'caidagasvO'jO'mananoseuprivO'linaO'predjeljenjezasebekaozanestO'blisko,dragO'isvO'je.Nijeeudo,dakle,stO'jeupravoovapjesniekazbirkanaslaodgO'varajueemjestouPirO'gramuskolskelektireistO'jeO'vdjeuzetakaO'pO'desanuzorakzapO'kazivanjeO'dredenihinterpretacijskihpO'stupaka.UsvO'jojknjizi»OdZmajadO'Viteza«(izboritumaeenjepO'ezijezadjecu),ZavO'dzaizdavanjeudzbenikaSRBiH,SarajevO',1970.gO'dine,str.119,NasihaKapidzie-HadziejevrlO'preciznookarakterisalaPandzinupO'ezijuisvrstalaO'vogautO'rameduistinskepjesnike,kojineplijenesnagO'mnametljivO'sti,negopO'stajuiostajunezaboravnisuptilnimdubinamasvojiittreperenjaiporuka:
63
 
»Ovakvipjesnieineznajuinezeledasenamecusvojompjesmom,daseistaknu.Onineznajustaznaciicemuvodionarijec-»postavitise«.Onipodsjecajunaoneljudekojiveomasporoosvajajusimpatije,kojiiukrugunajbliZihvjecitoziveusjencijernemajuzelje,nipotrebedaseistieu,dasvakomisvugdjegovore
0
sebi,nemajusmislanistrpljenjadautrkamazauspjehionibudutakmicari.StihoviovakvihpjesnikacestonedobivajuonomjestoionuocjenukojuzasltiZuju.Povrsniposmatracinece,jerzatotrebavremena,aponekadineznajudauduunjihovofino,prefinjenopoetskotkivo,unjihovetihedubine.Takonjihovaskrovitablagaostajuneotkrivenapoputbisernihskoljkinadnujezera.Srecom,onikojizelemoguuvijekdocinajezeroipotrazitiskoljke.«KaoisvakadrugaslienapjesnickazbirkaiovaPandzinajestesvijetzasebe.Njenametodickaobradazahtijevazatonesarnosolidnateorijskaznanjaididaktickevjestine,veciposebansenzibilitet,sto,morasepriznati,neposjedujesvakianimatorirealizatorzadatakalektireuskoli.OsigUiratiblagotvorniuticajPandzinepo€zijeje,usvakomslucaju,delikatanzadatakpavaljapretpostavitidanisveonostobudeponudenoupredstojecemmodeluinterpretacijenecebitidokrajaprihvatljivoiupraksi,bezpreinaka,primjenjivo.Uvazavajucikaopolazisteistinuoautohtonostisvakogpoetskogdjela,sjednestrane,iindividualnostiunjegovomdozivljavanjuitumacenju,sdruge,ovdjejepotrebnonaglasitiprisutnunamjerudasedajuizvjesneorijentaeijekojemogu,usvojimopstimkonturama,posluzitikaouzorakodiredenihpristupaprianalizipjesnickezbirkeuokvirimalektireuosnovnojskoli.ZamisljenipristupPandzinojzbircipjesama»Iznadgorevjetrizborpredvidaovakavredoslijed:1.Obrazlozenjeosnovnihpostavkiikriterijainterpretaeije;II.Napomene0pripremamanastavnikaimotivacijiucenika;III.Prijedlogorganizacionestrukturedvaskolskacasa;IV.Razradatokovaanalizeodabranihpjesamaizzbirke;V.PokusajizvodenjadoZivljajno-spoznajnihsinteza
0
zbirci;VI.Mogucnostiprimjenestecenihiskustavaudrugimpodrucjimanastavesrpskohrvatskogjezika;VII.Zakljucnauopstavanja,napomene,sugestijeiliteratura1.OBRAZLOZENJEOSNOVNIHPOSTAVKIIKRlTERIJAINTERPRETACIJEKoneepcijaimetodologijainterpretacijePandzinezbiJrkeuvjetovanaje,kaostojevecnaglaseno,uprvomredunjomsamom,aliumnogomeovisiioddrugihcinilaeakaostosu:programskizahtjevi,zahtjevisavremenenastavneteorijeiprakse,mogucnostiipredznanjaucenikaisposobnostiprosjeeneveCinenastavnika-ucitelja.Analizacezatobitizasnovanananekolikotemeljnihpostavkikojecejojodreditipravac,razinuidubinu.Prvenstvenoceuvazavatiovepostavke:1.Djeeaosnovnoskolskoguzrasta,odnosnoueenieikojimajenasazbirkanamijenjena,premdasenalazeuperioduukomepocinjemalaotudenostodpoezijeili,boljeIreceno,kratkotrajnezasicenostinjomelod10.do13.godine/,volepoezijunasuprottvrdnjamaonihkojinedostatakvlastitihafinitetaiiskustavapripisujudjeei.Cinjenicadaprvisusretdjetetasknjizevnoscunijesusretsbajkomilipricom,vecspjesmom,jepotvrdadadjeciovoguzrastapoezijastojiblizenostosepretpostavlja.Rijeciuspavanki,stihovikojiprateigru,prvesuptilnetekstualnepoukenisunistadrugodooblicilirskepoezije.2.Najranijikontaktispoezijomuspostavljajuseslusanjem,pjevanjemirecitovanjem,askolijeostavljenodaobueavacitanjepoezije.Nauciti,pak,ucenikedacitaju,dozivljavajuipoimajupoezijujesteeiljzasnovannauvjeIrenjudajepoezijaneophodnanesarnokaotrajnipratilacsazrijevanja,negoikaosastavnidiokasnijegzivota.Jer,uzivotucovjekovomulogapoezijejevrloznacajna,gotovosudbonosna.HelenPlocjeujednomodjeljkuknjige»DjecijalektirIAmerickodrustvozaizucavanjedjeteta,Njujork,
19621
toafirmativnoiskazala:
64
5-Metodickipristup...
65
 
vidunekeinformacijekajeeepomoeirasvjetljavanjutematskihipedagosko-psiholoskihpreokupacijaavagpjesnika.Podaci
0
SukrijiPandzimagusenaciuknjizi»Djecijipisci
0
sebi«-SarajevO',VeselinMaslesa,1963.gadineiunapocetkuspomenutoj»OdZmajadO'Viteza«NasiheKapidzic-Hadzic.Zamladenastavnikeizaonekojinemajupriruoiadekvatnuliteraturunecebitinaadmetnekolikoneophodnihinformacija
i
ovdje.1
1
SukrijaPandzospadauonugeneracijupisacakojisusepojaviliunasojmeduratnojknjizevnosti.Tojepjesnikosjecajaniosjetljiv,zaljubljenupriroduinjenejednostavneljepote,savusjecanjimanaminulodjetinjstvokojejebiloniveseloniodvectuzno.Odlicnopoznajeivolidjecuiznadaimodskrineprozorujedanzanimljivsvijet,svijetkojicuvadjecijetajneiljepotenevidljivesvacijemoku.SukrijaPandzoneradogovori0sebiiutomejegotovostidljiv.Urazgovorukojisamsnjimvodilapricaoje,onakojednostavnokaostoipiSe,
0
svojsvojojdjeci,ikojujerodioikojujeucio,0nestaslucimasvojihunucica,0svomzavicajuimjestimasluzbovanja,0svemuisvacemusarnone0sebi.IstakaojesarnodadjecijipisacnijeranGpostao.0tomeje
i
ranijeizjavljivao:»ZadjecusampoceodapiSemveomakasno,alisamvecranijepisao0djeci.Iodtoganijebiotezakprelaznadjecijuknjizevnost.Pogotovokadsamkaootac,azatimkaonastavnikbiostalnosamladima.Zanjihsam,kaoizaodrasle,pisaopjesmeipripovjetke.Itunisamizmjeniosvojton.Tugairadostmijesalesusekaoiuzivotu.Pjesmesampisaotakokaodasamopetusvomrodnommjestupahodampoonimgajevima,livadamainjivama.Brckamseurijeciirazgovaramsasvojimnekadasnjimdrugovimaizdjetinjstva.Unasemdrustvubilesutadidomacezivotinjekojesmovoljeliizbognjihstrahovaliodsumskihzvijeri.Inamnogomjesta,kao,naprimjer,upjesmi0djecakukojiplacezasvojimjanjetom,sirocetom,cijumajkuodvlacizelenivuk,naslikaosamsebekaodjecaka.«SukrijaPandzojerodenuUlogukrajKalinovika
1910.
godine.ZavrsiojeuciteljskuskoluuMostaruiVPSuBeogradu.RadiojekaouCiteljinastavnikuraznimkrajevimaBosne/kodFoce,Rogatice,uJajcu/,a,zatim,okodvadesetipetgodinakaojedanodurednikaKulturno-zabavnogprogramaRadio-Sarajeva.Odnedavnojeupenziji.SukrijaPandzoje,iakospauzomoddesetakgodina,stvoriodostaproznihipjesnickihradova.Svojeradoveobjavljujepocasopisimaikaoposebneknjige.Poznatesumuzbirkepripovjedakaipjesama:»Ljudismo«,»Samojoskosovizvizducu«,»Blizesupostalezvijezde«,»Iznadgorevjetrizbore«iostale.Zaknjigu»Razgovori«dobiojenagraduUdruzenjaknjizevnikaBosneiHercegovine.
»PoezijanampomaZedadozivimocjelinuzivotaintenzivnijeidaiskusimo,pamakarizatrenutak,cudes
nast
nasihpetcula.Poezijaneceabaveznopomoeinasajdjecidanapredujuuskoliilizivotu.Ono
stO'
poezijamozeucinitizanasjestedapostanemO'svjesnijizivotaokosebeizivotausebiidaprodubimosvakaiskustvo,paceveseljeibolidivljenjeobogatitinasinasudjecu.«3.Svijetpoezijejesuptilan,ranjiv.TO'iziskujeopreznostupracesudozivljajno-spaznajneanalize.Uvijekpostojiopasnostdasenestaporemeti,srusi,prrevidi.PotrebnojezataizmedudjeceipoezijestrpljivO'izgradivatinevidljivealicvrstemostove,otkrivajueiuvijeksamaoneslajevenjenekojisudostupniuceniku,kajiodgovarajuodredenomuzrastudjeteta.IuslucajupoezijeSukrijePandzemorauvijekbitiprisutnabrigadasecjelokupnim
tokam
analizeodrZavaravnatezaizmeduonoga
sta
jenuznoionogastojemogueerealizavatiodzamisljenog.II.NAPOMENE0PRIPREMAMANASTAVNIKAIMOTIVACIJIUCENIKABezobzirranaiscrpnostrjesenjakojamusenude,svakinastavnikmoradasepripremizanastavniradidanapodesannacinmotiviseucenikenacitanjezbirkeiucesceuinterpretaciji.Pripremenastavnikacebiti,iunasemslucaju,raznovrsneiviSesmjerne:strucne,pedagoske,metodicke,tehnicke.Uvertirazaabraduzbirke»IznadgOirevjetrizbore«sastojatcese:uponovnomcitanjupjesama,uprikupljanjuiodabiranjuinformacija
a
piscuinjegovomradu,uizboruiizradiilustrativnogmaterijala,utacnompredvidanjuvremenskihidrugihtokovaanalize>uodredivanjuodgajno-obrazavnihzadataka,upronalaZenjunacinadaseprilikomobradeiskaristeznanjaivjestinesteceneudrrugimpodrucjimanastaveidrugimpredmetima.Bio-bibliografskipodacinisubitnizapoimanjesvakogknjizevnoumjetnickogastvarenja,aliimajusvojznacajkadajeupitanjudostaintimnalirikakao
sta
jePandzina.Dabisepravilnopristupilotojlirici,dobrojeimatiu
66
5*
67

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
hercegpress liked this
hercegpress liked this
Adela Dautovic liked this
Dzemila Jaganjac liked this
Az Ra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->