Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kepalsuan Kisah 'Hindun Memamah Hati Saidina Hamzah'

Kepalsuan Kisah 'Hindun Memamah Hati Saidina Hamzah'

Ratings:
(0)
|Views: 693|Likes:
Published by antisyiah

More info:

Published by: antisyiah on Nov 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2012

pdf

text

original

 
Kepalsuan Kisah Hindun Memamah Hati Hamzah
Dipetik dengan sedikit ubahsuai dari buku ‘IBNU ISHAK – Peranannyadalam penyebaran fahaman Syi’ah di kalangan ummah’ karanganMaulana Muhammad Asri Yusoff.
Sebuah kisah yang boleh dikatakan tiada sebuah buku sirah pun yangditulis kemudian tidak menyebutkannya ialah kisah Hindun memamah,mengunyah atau memakan hati Sayyidina Hamzah semasa atauselepas peperangan Uhud.Kisah ini adalah ciptaan dan rekaan Ibnu Ishaq. Dialah orang yangmula-mula sekali di dalam dunia ini yang mengemukakan kisahtersebut. Kemudian At Thabari menyebarkannya tetapi melalui jalanriwayat Ibnu Ishaq. Ringkasnya Ibnu Ishaqlah merupakan satu-satunyapaksi dalam meriwayatkan kisah ini.Ibnu Ishaq berkata, mengikut cerita yang sampai kepada sayamenerusi Saleh bin Kaisan, Hindun Binti Utbah dan perempuan-perempuan lain bersamanya melakukan ‘mutslah’ terhadap sahabat-sahabat Rasulullah saw yang terbunuh.Mereka memotong telinga-telinga dan hidung-hidung (sahabat-sahabatyang terbunuh itu ) sehingga Hindun menyucuk telinga-telinga danhidung-hidung orang-orang yang terbunuh itu untuk dijadikan sebagaigelang kaki dan kalung-kalung. Dia memberikan gelang kaki, kalungdan subangnya(anting-anting) kepada Wahsyi, hamba Jubair BinMuth’im. Dia membelah perut Hamzah dan mengambil hatinya laludikunyahnya tetapi tidak dapat ditelannya kerana itu diamemuntahkannya keluar”. ( Lihat Sirah Ibnu Ishak m.s. 385, Sirah IbnHisyam jilid 3 m.s. 36).Ibnu Jarir at-Thabari pula meriwayatkan dari Muhammad Bin Humaid,dia mengambil cerita ini dari Salamah Al Abrasy. Salamah pulamengambil dari Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq mengatakan, “Saleh Bin Kaisanmenceritakan kepadanya”. (Lihat Tarikh al-Umam Wa al-Muluk-at- Thabari jilid 2 m.s. 204).
 
Salah seorang yang tersebut dalam isnad ini ialah Muhammad BinHumaid ar Razi. Beliau ialah penduduk Ray. Dia selalu menukilkanriwayat dari Ya’kub al-Qummi ( seorang penulis kitab-kitab Syiah danselainnya ). Ya’kub bin Syaibah berkata, “Dia selalu mengemukakan riwayat-riwayat yang sangat mungkar”. Imam Bukhari berkata, “Kedudukannyadipertikaikan.”. Abu Zura’ah ar-Razi seorang alim senegeri dengannyaberkata, “ Dia seorang pendusta besar.” Fadlak ar-Razi juga seorangalim senegeri dengannya berkata, “Saya mempunyai 50,000 riwayatMuhammad bin Hummaid ar-Razi tetapi satupun darinya tidak sayakemukakan kepada orang ramai.”Pernah Ibnu Kharasy mengemukakan riwayat Muhammad bin Humaidlantas dia berkata, “Demi Allah! Dia berbohong.” Ulama’ hadis yanglain berkata bahawa dia selalu mengambil hadis-hadis orang-orangtertentu kemudian menisbahkannya kepada orang lain. Imam Nasa’iberkata, “Dia seorang yang lemah.” Saleh Jazarah berkata, “Tidakpernah saya lihat dalam hidup saya seorang yang lebih mahirberbohong dari dua orang iaitu pertama, Muhammad bin Humaid (ahlisejarah) dan kedua, Sulaiman as-Syazkumi.”Imam Fadhlak ar-Razi pernah menceritakan bahawa, “Saya pernahpergi kepada Muhammad bin Humaid. Ketika itu dia sedang merekasanad-sanad cerita-cerita palsu.” Imam Zahabi berkata, “MuridnyaMuarrikh (sejarawan) at-Thabari telah menulis dengan penuh yakinbahawa Muhammad bin Humaid tidak ingat al-Quran..Di akhir hayatnya hanya dua orang yang menerima riwayat-riwayatdarinya iaitu:1) Abul Qasim Baghawi2) Muhammad bin Jarir at-ThabariIbnu Humaid meninggal dunia pada tahun 248 H – (Lihat Mizanu al-I’tidal jilid 3 halaman 530, Tahzibu al-Kamal jilid 6 m.s. 286-287).
 
Seorang lagi yang ada dalam isnad Ibnu Ishak ini ialah Salamah al-Abrasy yang nama penuhnya Salamah bin Fadhl. Dia terkenal dengangelaran al-Abrasy. Pernah menjadi qadhi di Ray kerana itulah diadinisbahkan dengan ar-Razi. Kuniahnya ialah Abu Abdillah. Dia terkenalsebagai sejarawan di zamannya selain dianggap sebagai salah seorangperawi penting Maghazi Ibnu Ishaq. Pandangan ulama’ hadis dan rijalterhadapnya dapat dilihat melalui nukilan Imam Zahabi. Beliaumenulis, “………Ishaq bin Rahawaih berkata, “Dia seorang dhaif”.Bukhari berkata, “Sesetengah hadisnya mungkar”. Imam Nasa’iberkata, “ Dia seorang dhaif”. Ali Ibnu Madini menceritakan, “Setelahkami pulang dari Ray, riwayat-riwayat yang pernah kami dengar dariSalamah kami buangkan dengan anggapan ia adalahn karut dandusta”. Yahya bin Ma’in berkata, “Salamah al-Abrasy ar-Razi adalah seorangSyiah.” Abu Hatim ar-Razi berkata, “Dia tidak boleh dijadikan hujjah.”Abu Zur’ah ar-Razi berkata, “Penduduk Ray sama sekali tidak sukakepadanya, lantaran fahamannya yang salah. Sebagai seorang qadhi,beliau selalu berlaku zalim terhadap orang ramai meskipun diabersembahyang dengan khusyuk’. Sebelum menjadi qadhi belaiumengajar kanak-kanak dan beliau meningggal dunia pada tahun 191 H– ( Mizanu al-I’tidal jilid 2 m.s. 12, Tahzibubu al-Kamal jilid 3 m.s. 252-253)Ibnu Ishaq mendakwa riwayat ini diambilnya dari Saleh Bin Kaisan.Siapakah Saleh Bin Kaisan itu? Beliau ialah seorang tabi’i kecil dantsiqah (perawi yang boleh dipercayai) tetapi beliau adalah kelahiranselepas 70H dan meninggal dunia pada tahun 140H. Dia lebih tuasedikit dari Muhammad Bin Ishaq sedangkan peristiwa peperanganUhud telah berlaku 70 tahun sebelum kelahirannya. Siapakah pulayang menceritakannya kepada Saleh? Tentu sekali beliau bukanmerupakan penyaksi peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Sudahtentu sekurang-kurangnya seorang yang ‘ghaibdalam isnad inimenjadikannya riwayat munqati’. Sepertimana dimaklumi riwayatmunqati’ tidak boleh diterima (sebagai hujah).Sebenarnya Saleh Bin Kaisan tidak pun meriwayatkan kisah ini. IbnuIshaq sahaja yang mengaitkannya dengan Saleh. Selain dari Ibnu Ishaqtidak ada sesiapapun mengambil cerita ini baik dari Saleh Bin Kaisanatau orang lain sepanjang pengetahuan sejarah. Di antara sekian

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
dinlondon174 liked this
Muhammad Firdaus liked this
Azizi Rahmat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->