Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Elaborat-Rjesenje tretmana otpadnih voda za obiteljske kuce,vikendice,planinarske domove,male firme i ostale male objekte

Elaborat-Rjesenje tretmana otpadnih voda za obiteljske kuce,vikendice,planinarske domove,male firme i ostale male objekte

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 1,434|Likes:
AG-Metal Zenica - tretman otpadnih voda:
- Tehnologija tretmana otpadnih voda,
- Prodaja opreme za tretman otpadnih voda,
- Consulting i potpora za projektante i investitore
- Zakoni i propisi iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama regije
zapadnog Balkana
O tretmanu otpadnih voda više na www.ag-metal.ba

AG-Metal Zenica - wastewater treatment:
- Waste water treatment technology,
- Sale of equipment for wastewater treatment,
- Consulting and support for planners and investors
- Laws and regulations in the field of wastewater treatment in
countries of the region Western Balkans
The treatment of wastewater more on www.ag-metal.ba
AG-Metal Zenica - tretman otpadnih voda:
- Tehnologija tretmana otpadnih voda,
- Prodaja opreme za tretman otpadnih voda,
- Consulting i potpora za projektante i investitore
- Zakoni i propisi iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama regije
zapadnog Balkana
O tretmanu otpadnih voda više na www.ag-metal.ba

AG-Metal Zenica - wastewater treatment:
- Waste water treatment technology,
- Sale of equipment for wastewater treatment,
- Consulting and support for planners and investors
- Laws and regulations in the field of wastewater treatment in
countries of the region Western Balkans
The treatment of wastewater more on www.ag-metal.ba

More info:

Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

, 6 ,
K N F H C X F Z2
-Txibkjnc` txcbkezoc` xbkkobf)
" ofiof zxkzlfof i txcifqfobf wfoizfxoim - akefnoim) cztfjoim qcjf ecbk
wk bfqnbfb{ { chizknbwecb e{i i e{i rf cjlcx -qiekoj ¶ e{f) rf bkjo{ chizknb jc
tkz nfocqf , ecxiwoief .
" txibkjnc` fjkeqfzoc` cjfhixf i jilkoricoixfobf tczxkhok zkmocncek ctxklk.
" zk txibkjnc` zkmoieim xbkkobf { ginb{ tcwzirfobf eqfnizkzf kan{kozf -txcikok
cztfjok qcjk) zfec jf wk jchiqkoi kan{koz lck {t{wzizi { txixcjoi xkgitibkoz . f
wqk { wenfj{ wf qfkcl jcliginocl nk`iwnfziqcl i kqxctwecl ocxlflf i
wzfojfxjilf
F@ ¶ LKZFN Rkoigf j/c/c/
, 8 ,
Txkjlkz2 KNFHCXFZ ¶ txibkjnc` txcbkezoc` xbkkobf ofiof zxkzlfof i txcifqfobf
wfoizfxoim - akefnoim) cztfjoim qcjf ecbk wk bfqnbfb{ { chizknbwecb e{i i e{i
rf cjlcx -qiekoj ¶ e{f) rf bkjo{ chizknb jc tkz nfocqf , ecxiwoief
Xbkkobk zxkzlfof cztfjoim qcjf ecbk h{jklc tco{jini rf chizknbwek. cjocwoc qiekoj ,e{k { tczt{ocwzi
bk qfnijoc i rf xbkfqfobk cztfjoim qcjf rf oir chbkefzf jx{`fibk oflbkok f ecbi k txcj{gixfzi jokqoc
{e{to{ ecniio{ cztfjoim qcjf ecbf okk hizi qkf cj 6.4 l· -6/444 nizfxf) efc zc w{2 tcjx{ok wkcwek
ecnk. lfnk aixlk. mijxclkzkcxcncek wzfoigk. tnfoiowek e{k. tnfoiofxwei jclcqi. lfnk aixlk izj/
Cqjbk wk lc`{ tco{jizi xfrniizf xbkkobf. tf klc knfhcxixfzi zxi qfxibfozk rf xbkfqfobk cqim cztfjoim
qcjf/
,Rf txcifqfobk cztfjoim qcjf rf chizknbwek e{k `jbk wk tcjxfr{libkqf wzfnoi
hcxfqfe jc tkz nfocqf chizknbi i rf wqk chbkezk xfrniizim oflbkof okzcl `cxk ofhxcbfok .
tximqfznbiqf w{ Xbkkobf tcj zfecl,
F) i tcj zfecl, H)/
,Rf txcifqfobk cztfjoim qcjf rf chbkefz qiekoj e{k -e{k rf cjlcx) cwil
ofqkjkoim xbkkobf. tximqfznbiqc bk i xbkkobk jfzc tcj zfecl ¶ G)/
Txibk wqf`f txkjciklc okecniec ofz{eoigf2
6/A ce{w k txibk wqk`f hizi of zxkzlfo{ cztfjoim qcjf/ Jfenk. zcecl txcgkwf txihnifqfobf i
txijx{iqfobf K[. i HiM k lcxfzi tczt{oc txinf`cjizi jcligino{ nk`iwnfziq{ -cqc bk of tcnb{
rfecocjfqwzqf jchxil jibkncl {xfkoc) i ctkxfgicofnirixfzi txcqckobk iwzc` -cqfb jic bk {
tcqkniecl rfwzcb{)/ [ tczt{ocwzi bkw{ i hik qfki txiogiti ir Kqxctwek Jixkeziqk 96#806 i
txitfjfb{k K[ Ocxlk ecbk w{ qk jcwncqigk txktiwfok { HFW wzfojfxjk/ Efjf wk wqk zc
kzfhnixf txiogit iowtkegibwec` ofjrcxf i ecozxcnk k txihnioc a{oegicoixfzi of wnbkjkk ofio2
wqi xfoibk ir`xfkoi {xkfbi -zfncoigk. wktziek bflk i wn/) cqiwoc c {xhfoiwziec,zkmoieil
{qbkzilf ecbi h{j{ txctiwfoi rf cjxkkoc tcjx{bk hkr chrixf bkw{ ni ir`xfkoi { qnfwzizcb xkibi
ini cj wzxfok okek `xfkqiowek aixlk. lcxfzi k ilfzi txcbkefz {xfko cj cqnfzkok e{k . ecbi
k wk cojf lcxfzi jfzi of xkqirib{ rf zc cqnfzkocb e{i i wqk zc k wk lcxfzi tnffzi/ Cqc qxibkji
rf {xkfbk ecbi w{ fjkeqfzoc i { wenfj{ wf ocxlflf ijkoziaigixfoi i jilkoricoixfoi. f coi ecbi
ok h{j{ ilfni fjkeqfzoc xibkko zfb jic. jchizi k cjxkkoi xce { ecbkl k lcxfzi jklcozixfzi
tcwzcbkk i {`xfjizi cj`cqfxfb{k {xkfbk/
8/ [ txfewi wk qxnc kwzc jkfqf jf okjnkok jxfqok wn{hk rhc` okjcqcnboc` tcrofqfobf
zkmocnc`ibk i zxizf wiwzklf i {xkfbf rf txcifqfobk cztfjoim qcjf { wn{fbkqilf jbk bk
okctmcjoc xibkizi wfoizfxok -wiqk i gxok) cztfjok qcjk. ofbkk jfb{ rfjfzfe jf ioqkwzizcx
ir`xfji qcjcoktxct{wo{ wktzie{ bfl{. rfzil jf chkrhibkji {`cqcx wf ncefnoil ecl{ofnoil
txkj{rkkl c xkjcqocl txfobkob{ zk wktziek bflk i coi w{ rfqxini tcwfc/
, 7 ,
7/Ofxfqoc. cqfeqc xbkkobk bk ftwcn{zoc { wenfj{ wf rfecowecl xk`{nfziqcl i obk`cqc
wtxcqckobk hi lc`nc jfzikakefz rfzizk cecnif/
,Rfzc cqjbk efklc jf hi lc`nc jfzi kakezk rfzizk cecnif3
,Rfzc zc { txfewi {`nfqocl ok jfbk/ [ gibkncb Hcwoi i Mkxgk`cqioi ilf wqk`f
okecniec kecnceim jktcoibf cztfjf. zfec jf { qkniecb qkioi ofwknbkoim lbkwzf
cqfeqk jktcoibk ok tcwzcbk/ Zflc `jbk cqfeqk wfoizfxok. kecncek jktcoibk ok
tcwzcbk. jkfqf wk wiz{fgibf jf ioqkwzizcx ecbi bk ir`xfjic qcjcoktxct{wo{ wktzie{
bfl{ i xkjcqoc qxi txfobkobk wqcbk wktziek bflk fo`f{b{i f{zc,giwzkxok ncefnoc`
ecl{ofnoc` txkj{rkf i zc {r qxnc qiwcek zxcecqk. tcz{bk rfecowe{ xk`{nfziq{ i
oilfnc ok rf`f{bk cecni cztfjoil qcjflf ecbk bk txcirqkc/ Fni. {lbkwzc obk`f
wfjf wk { txiogit{ tcbfqnb{bk ocqi rf`fiqf. bkx k wk cztfjof qcjf giwzkxocl
cjqkwzi of bkjo{ cj qkniec` hxcbf ok{wncqoim jktcoibf. cj ecbim loc`k xfjk qk
jkgkoibflf i zc hkr iefeqim jcrqcnf -txilbkx2 rkoief jktcoibf Wik ecbf wk ofnfri z ie
{r e{k rkoieim ofwknbf Tcjhxibkbk. Zkzcqc i @xfjik )/ Ofeco iwt{zfobf
txie{tnbkoim cztfjoim qcjf of cqfeqk jktcoibk. cx`fowei. focx`fowei i qiwcec
ctfwoi cztfj cjlfm jixkezoc {nfri { znc. { tcqxiowek qcjk i zc bk tcwnbkjioc i
ofbctfwoibk txcjixk { tcjrklok qcjk zc qkniio{ i ncefgib{ rf`fkoc` tcjx{bf
tcqkfqf kocxloc/
:/ Tcj `cxk ofqkjkocl zfecl 7/ wlc cqfefq txiwz{t knfhcxixfni wf kecncec` fwtkezf. f wfjf
klc `f knfhcxixfzi wf fwtkezf ioqkwzizcxf/
Jfenk cqfeqil xbkkobkl. ioqkwzizcx lcxf ir`xfjizi wktzie{ bfl{ ecbf lcxf hizi irxfkof cj
qcjcoktxct{woim lfzkxibfnf -zc bk we{tc) ini e{tizi `czcq{ afhxiei irxfko{ zitwe{ wktzie{
bfl{ -zc bk bkazioibk). i cojf tcxkj zk wktziek bflk lcxf jk{xfzi i tfrizi jf wk ok txkt{oi. jf
hi bk of qxibklk lc`fc iwtxfroizi/
Tczc cqil ioqkwzizcx ilf wenctnbko {`cqcx c txfobkob{ wf ecl{ofnoil txkj{rkkl qxnc
bkjocwzfqocl ecozxcncl tcwncqoim eobi`f { zclk txkj{rk{. ofjnkok iowtkegibk k lci jf
{zqxjk jf ni ioqkwzizcx xkjcqoc txfroi wktzie{ bfl{ ini bk txch{ic wktzie{ i zilk clc`{ic
jixkezoc iwzigfobk ir wktziek bflk cztfjoim qcjf { znc i ofxfqoc wnibkjizi k efrok i ofnc` jf wk
zfeqf wktzief bflf {encoi i {`xfji cj`cqfxfb{f/ Iofk. wflc txfobkobk wktzieim bflf oibk
oilfnc bkazioc2
Txklf tcjfgilf ecbilf li xfwtcnfklc. f cqiwoc c ecbkl `xfj{ i obk`cqcl ecl{ofnocl
txkj{rk{ wk xfji. zi zxcecqi wk exk{ cj okeim 684 EL tf jc 844 EL rf fo`flfo
giwzkxok eftfgizkzf : ¶ 1 l· tc bkjocb z{xi/
, Fec {rlklc jf k chbkefz hizi ecxizko cj wzxfok ; ecxiwoief. of cwocq{
jokqok txcj{egibk cztfjok qcjk cj 6;4.4 nizfxf jc 844.4 nizfxf tc bkjocl
ecxiwoie{ -cqc w{ txctiwfok qxibkjocwzi). zc bk {e{tof jokqoc txcirqkjkof
ecniiof cztfjok qcjk cj 4.0; l· jc 6.4 l·/ Zc rofi jf k of `cjiobkl
oiqc{ i zc , fec fe wzqfxo{ jokqo{ txcj{egib{ cztfjok qcjk rhc`. xkgilc
e{nz{xcnceim i wfoizfxoc,mi`ibkoweim ofqief qkiok wzfocqoizqf wlfobilc of
wqk`f 644.4 nizfxf tc ecxiwoie{ -K/W/) ¶ {e{tof ecniiof cztfjok qcjk rf
bkjfo zfefq chbkefz irocwizi 2 644.4 nizfxf } ; K/W/ } 71; jfof ¶ f zc bk
6=8/;44.4 nizfxf cjocwoc 6=8.; l ·/
, Fec {rlklc jf bk eftfgizkz f{zc ¶ giwzkxok lfewilfnfo i jf irocwi 1.4 l·.
cojf bk nfec qijbkzi jf k ioqkwzizcx `cjiobk lcxfzi  74 t{zf fo`fixfzi
giwzkxo{ rf txfobkobk wqcbk wktziek bflk. zc tc wxkjobcb gibkoi cj 614.44 el
tc bkjocb z{xi jfbk irocw cj :/=44.44 EL / Jfenk. cwil zxcecqf ir`xfjobk
cj`cqfxfb{k qcjcoktxct{wok wktziek bflk. kefb{ `f i zxc ecqi txfobkobf
iwzk { irocw{ cj :/=44.44 EL i zc wqfek `cjiok/

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
AG-Metal /Tretman Otpadnih Voda/Wastewater Treatment liked this
Damir Kunosic liked this
AG-Metal /Tretman Otpadnih Voda/Wastewater Treatment liked this
JozoBarukčić liked this
shiqeridermaku liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->