Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Elaborat-Rjesenje tretmana otpadnih voda za autootpad-Ilma,Tesanj

Elaborat-Rjesenje tretmana otpadnih voda za autootpad-Ilma,Tesanj

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,289|Likes:
AG-Metal Zenica - tretman otpadnih voda:
- Tehnologija tretmana otpadnih voda,
- Prodaja opreme za tretman otpadnih voda,
- Consulting i potpora za projektante i investitore
- Zakoni i propisi iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama regije
zapadnog Balkana
O tretmanu otpadnih voda više na www.ag-metal.ba

AG-Metal Zenica - wastewater treatment:
- Waste water treatment technology,
- Sale of equipment for wastewater treatment,
- Consulting and support for planners and investors
- Laws and regulations in the field of wastewater treatment in
countries of the region Western Balkans
The treatment of wastewater more on www.ag-metal.ba
AG-Metal Zenica - tretman otpadnih voda:
- Tehnologija tretmana otpadnih voda,
- Prodaja opreme za tretman otpadnih voda,
- Consulting i potpora za projektante i investitore
- Zakoni i propisi iz oblasti tretmana otpadnih voda u zemljama regije
zapadnog Balkana
O tretmanu otpadnih voda više na www.ag-metal.ba

AG-Metal Zenica - wastewater treatment:
- Waste water treatment technology,
- Sale of equipment for wastewater treatment,
- Consulting and support for planners and investors
- Laws and regulations in the field of wastewater treatment in
countries of the region Western Balkans
The treatment of wastewater more on www.ag-metal.ba

More info:

Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

0
))) @B.Nos`f Yokma` c+l+l+ y`cwŻ`z` xw`zl `slwqsz` k` xwocnoskln of`glw`s qzo cl wofmy`amio
xwliods` d`c` qz` xw`z` xwoklqm k` mkzoqsmslw` )))
OF@GLW@S9
Xwmiocflb wioŠoki`
k`Ď mk` swosn`k` m xwlĎĂ `z`ki` lsx`ckme zlc`
dlio qo i`zfi`i xlqflzkln lgiods cwŠsz` MFN@ c+l+l+ Iof`e ‑ SoŠ`ki&
xwmiocflb `codz`sklb lc`gmw` m cmnokymlkmw`ki` xlswogko soeklflŠdo lxwono&
so xwmiocflb k`yk`d` xwlaocw` m lwb`kmy`amlkl ‑ soekmĎ dme wioŠoki` m k`Ď mk` y`
y`clzlfiokio qflz` y` w`c xwocnoskln lgiods k` xlqflzmn` xwlc`io m
w`qs`zfi`ki` w`gfiokme `slnlgmf` m `slcmioflz` ` qzo qdf`c q` z`ŻoĂ ln
clnmamfkln m ozwlxqdln fobmqf`smzln
@B ‑ NOS@F Yokma` c+l+l+
Yokma`& 87+08+788=+blcmko
7
Xwocnos9
OF@GLW@S
Lqklzkm xlc`am9
. Mkzoqsmslw 9 ‛MFN@„ c+l+l+ Iof`e ‑ SoŠ`ki&
. Fld`ami` lgiods` 9 SoŠ`ki&
. Zwqs` lgiods` 9 xlqflzkm&
. Kmzl wmymd` q` `qxods` xlsokami`fklb sma`i` k` ldlfmŠ 9 . wof`smzkl zmqld
K` lqklz clqsxkme k`n xlc`s`d` m mkjlwn`ami`& awsoŻ` my xwliods`& zlclxwmzwockme zios` c`sme 
WioŠoki l wg`kmqsmĎ dli q`bf`qklqsm myc`slno lc qsw`ko Nmkmqs`wqsz` y` xwlqslwkl wo okio& xwlnos m
dlnkmd`amio m y`Šsms ldlfmko YokmĎ dl.clgliqdlb d`kslk`& so k` lqklz w`yblzlw` dlio qnl lg`zmfm q
Z`n`& nlŻonl Z`n xlkcmsm z`fmckl soekmĎ dl.soeklflŠdl wioŠokio+
Lzl wioŠokio gm gmfl qzwonokl& jkdamlk`fkl& odlklnmĎ kl m qdf` okl q` ozwlxqdmn klwn`n` m
qs`kc`wcmn` bcio xwmio qzob` nmqfmnl k` Ozwlxqd Cmwodsmz =0,720 O+K+& m k`w`zkl qdf` okl io q`
clnlamfkln fobmqf`smzln bcio xwmio qzob` nmqfmnl k` Y`dlk l zlc`n` %Qf+ klzmko JgmE gw+ 28,8:-&
Xw`zmfkmd l bw`kmĎ kmn zwmiocklqsmn` lx`qkme m Šsoskme sz`wm y` soeklflŠdo lsx`cko zlco xwmio kimelzlb
mqxŠs`ki` qmqson i`zko d`k`fmy`amio lcklqkl cwbm xwmionkmd ‑ cml dlim zwmiocm y` xlzwŠmkqdo
zlco& ` dlim io clkoqok 7=+8:+7882+ blc+ %QfŻgoko Klzmko JGmE ?8,82-+
_ amfi lgoygio mz`ki` nlbĂ klqsm `codz`sklb m Ď mkdlzmslb swosn`k` m xwlĎĂ `z`ki` lsx`ckme zlc`
mkzoqsmslw io qzo lsx`cko zlco dlio qo xli`zfii k` xwocnoskli fld`amim xlqflzklb lgiods` lg`zoy`k
w`yczlimsm xl zwqsm+ C`dfo xlswogkl io y`qogkl xwmdxmsm qfiocoĂ o zwqso lsx`ckme zlc`9
M . Zwqs` lsx`ckme zlc`9
0+ Dwlzko zlco %lglwmkqdo& `snlqjowqdo zlco- ‑ xwmdxfioko q` dwlzlz` bw` ozmkqdme lgiod`s`9
. Lzo zlco q wof`smzklĎ mqso %qsoxok lkoĎĂ oklqsm lzme zlc` k`izmŠo lzmqm l `owl.
y`b` oklqsm dlkdwosklb xlcwĎ i` dlion io flamw`k xlqflzkm lgiod`s- m lko qo nlb
goy md`dzlb swosn`k` lczoqsm d` jmk`fkln woamxmioks+
. Kmio clgwl lzo zlco mqxŠs`sm k` wo oko xf`slo& x`wdmkbo mfm mksowko xwlnoskmao& iow
cw`qsmĎ kl xlcmŻ dlfmĎ mk xwmdxfioko zlco k` lz`dzmn xlzwŠmk`n` m smno cw`qsmĎ kl
xlzoĂ `z`i xwlsld %P- s`dzme zlc` dlio qo nlw`i lczoqsm qox`w`slwo fi`& n`qsm m
k`jskme cowmz`s`+ Xlqfiocma` io sl ‑ c` mkzoqsmslw nlw` koxlswogkl xf`smsm yk`Ď`ikl zmŠo
dwly dxlzmk qox`w`slw` lcblz`w`iĂ ob xwlsld` sl ioqs xkl zoĂ ob ojodsmzklb
d`x`amsos`+
1
. _ lzo zlco qx`c`i m `snlqjowqdo %lglwmkqdo- zlco q` wo okme m kowo okme yofokme
xlzwŠmk`+ X`ymsm dlc kmzofmw`ki` lzme xlzwŠmk` s`dl c` qo w`co k`bmgm sowok` c` qo lzo
zlco ko gm lcfmioz`fo k` xlzwŠmko wo okme xf`sl`& x`wdmkb` m xwlnoskma`& iow gm qo
smno clc`skl lxsowosml xwlsld %P- lcklqkl dxk` dlfmĎ mk` xwmdxfioko lsx`cko zlco
q` sme xlzwŠmk`+
))) Lzo zlco qmqsonln lfd` xwmdxmsm m y`qogkmn d`k`fmy`amlkmn amiozmn` lczoqsm cl cmiof` x`waofo
bcioĂ o gmsm flamw`km qmqsonm m wo `im y` xwlĎĂ `z`kio lqs`fme lsx`ckme zlc` my xlqflzklb lgiods`+
Dwlzko zlco qxlimsm q` ojfoksln my qox`w`slw` m ojfoksln my gmlflŠdlb wo `i`+ Y` so k`nioko
bw`cmsm MQO@ W`yciofkl ldkl 8=?7 WQ 0888 mfm myw`cmsm @G ‑ Š`es lcblz`w`iĂ me cmnokymi`+ Lzl
w`yciofkl ldkl gm mqslzwonokl mn`fl m jkdami WOZMYMLKLB SL IOQS MKQXODAMIQDLB LDK@
y` xlswogo woclzmslb nlkmslwmkb` dlimĂ oso gmsm lg`zoykmĎ mkmsm m l slno zlcmsm ozmcokamio m y` xlswogo
mkqxodamiqdlb k`cylw`+ K` lz`i k`Ď mk qxlioko ojfokso dxkme lsx`ckme zlc` my xlqflzklb lgiods`
lczoqsm d` jmk`fkln woamxmioks+ D`k`fmy`amiqdo amiozm y` lczl okio dwlzkme zlc` ko gm qniofo mn`sm
xwlniow mqxlc 788 nn ` xwoxlwĎ ionl c` sl gco xwlniow lc 7?8 nn %xl lqklz x`c`zmk` lc
788&8 f,q,e` m xlzwŠmko dwlz` bw` ozmkqdlb lgiods`-+ IlŠ iockln k`xlnmkionl ‑ lzo zlco ko xŠs`sm
k` xf`sl c` qo ko gm lxsowosml P ‑ qox`w`slw`& kobl lczliokl me zlcmsm d` nioqs qx`i`ki` q` lqs`fmn
ojfoksmn` m d` jmk`fkln xwmwlckln woamxmioks+
MM ‑ Zwqs` lsx`ckme zlc`9
7+ Zlco my demki`&Ď `ikme demki`& woqslw`k`& nokym& d`jo`& gf`blz`lkma` m qfmĎ kl ‑ Lzo lsx`cko
zlco qx`c`i s`dlyz`koqmzo lsx`cko zlco+ K`ixwmqskmi` lkoĎĂ oki` lzmn
lsx`ckmn zlc`n` q n`qsm m fi` m cosowcŻoksm& w`yk`Ď mqsmf` m w`qsz`w`Ď m+ Lzo zlco qo
ko qnmi cmwodskl qxlimsm q` awkmn lsx`ckmn zlc`n` %jod`fko zlco-+
. _ dlkdwoskln qfĎ `i xlqflzklb lgiods` cwŠsz` MFN@ c+l+l+ yglb zmqldlb qsoxok`
y`xwfi`klqsm wd xlqfokmd` lgmĎ kmn koĎ mqslĂ `n` `fm m lx`qkmn m Šsoskmn sz`wmn` m
yglb
xlswogo woclzklb xw`ki` wd i`Ď mn embmiokqdmn qwocqszmn`& gmfl gm kolxelckl cml
lsx`ckme zlc` my q`kms`wklbĎ zlw` dlio gc clf`ymfo q` f`z`gl`lczlimsm lc lqs`fme
lsx`ckme zlc` my q`kms`wklbĎ zlw` ` sl q lsx`cko zlco my sŠ ‑ d`gmk` %dx`kio
xlqfokmd`- m jod`fko lsx`cko zlco+ Lzo lsx`cko zlco dlio clf`yo lc f`z`gl` swog`
qxlimsm q` lsx`c+ zlc`n` my gf`blz`lkmao m y`iockl lczoqsm k` lcblz`w`iĂ m wo `i y`
swosn`k m xwlĎĂ `z`kio lz`dzme lsx`ckme zlc`+
. Lz`dzo lsx`cko zlco nlw`i qo xwlĎĂ `z`sm k` wo `imn` dlim q myw` okm qdf`c q`
klwn`n` CMK 0=== X`ws 0+ m CMK 3838 X`ws 7+,X`ws 1+ Dz`fmsos lz`dl xwlĂĂ okme
lsx`ckme zlc` nlw` c` lgoygmiocm lcqsw`kimz`kio xfmz`iĂ me n`sowmi`;=8/ m
lcqsw`kimz`kio s`flŻkme n`sowmi`;28/+ Lzm wo `im swog`i gmsm qdf` okm q`
y`esiozmn` klwno G@Q OK 077??.397883 %OK 077??.397887- m klwno G@Q OK
07?::.0,@09788?%OK 07?::.097888,@097881-+
. Ojfoks swog` c` y`clzlfim dwmsowmio dlio io xwlxmq`l Xw`zmfkmd l bw`kmĎ kmn
zwmiocklqsmn` lx`qkme m Šsoskme sz`wm y` soeklflŠdo lsx`cko zlco xwmio kimelzlb
mqxŠs`ki` qmqson i`zko d`k`fmy`amio lcklqkl cwbm xwmionkmd ‑ cml dlim
zwmiocm y` xlzwŠmkqdo zlco %QfŻgoko Klzmko JGmE ?8,82-+
. K`niokqdm smxqdm wo `im dlim q w`yzmiokm y` xwlĎĂ `z`kio k` lz`i k`Ď mk lkoĎĂ okme
lsx`ckme zlc` ylz qo N`qslflzm,xioqdlflzm mfm qox`w`slwm n`qklĂ ` m cosowcŻok`s`+
. Lqklzk` k`niok` N`qslflz`,xioqdlflz` ioqso c`& zwŠoĂ m xwocswosn`k q`kms`wkme
lsx`ckme zlc` %qmzo lsx`cko zlco-& lczlim m y`cwŻm xfmz`iĂ o sz`wm %n`qklĂ o&
fi`& cosowcŻokso&Ď mqsmf` m w`qsz`w`Ď o- m s`flŻko sz`wm dlio qx`c`i dwxkmio m dwso
Ďoqsmao %xioq`d m w`yfmĎmsm `g`w`ymzm dlim qo dlwmqso d`l xkmf` dlc qwocqs`z` y` ĎĂokio-
so c` qo kion y`xlĎ ko xwlaoq smeo ldqmc`amio m w`ybw`ckio lwb`kqdme n`sowmi`+

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->