Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
9Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jovan Vukovic - Istorija sh jezika - promjena L u O - nastavak, prijevoj vokala, asimilacija, disimilacija, sazimanje, pokretni vok, akcenat

Jovan Vukovic - Istorija sh jezika - promjena L u O - nastavak, prijevoj vokala, asimilacija, disimilacija, sazimanje, pokretni vok, akcenat

Ratings: (0)|Views: 3,236|Likes:
Published by kadaif
odlomak iz knjige Istorija srpskohrvatskog jezika
odlomak iz knjige Istorija srpskohrvatskog jezika

More info:

Published by: kadaif on Nov 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/10/2013

pdf

text

original

 
108c)žlica,
-
metatezai,prirodnoje,devoka1izovano
I
(uporedikodpoluglasa).Promjena
I
u
o
nakrajurijeciinakrajuslogauopcemožesekonstatovatikrajem14.vijeka:konavaoski(odkonavah,skyi>konavalski),napisanouBosni1391.godine,BJIaCTee.>,en.pl.1397).Odpocetka15.vijekaovakveprimjeresvecešcesretamoiuzetskim,raškimidubrovackimspomenicima:,lI;ee.>,Becee.>,
H3IIHe.>
itd.(vidiBelic:
OIstShj
I,
87.).Mesepretpostavitidajepromjenasa
bosanskogterenaišlapostepenopremajugoistoku.Oddrugepolovine14.vijekadodrugepolovinel5.-ogprocesovepromjenejebiozavršennavelikomdijeluštokavsketeritorije.Daovajnovprocesnijebioteritorijalnoogranicennacentralnuštokavskuoblast,kojaje,otprilikeuistovrijemerazvijalaprocesstvaranjanovogakcenatskogsistemaidr.,pokazujetoštosugadoživjeligovoridanašnjezetsko-novopazarskeoblasti,idalje,kojisuinaceostalinastarijemstupnjurazvitka.Nemožemorecikolikojevremenanaovomterenutrajalabezizuzetnaza-
konitost:
I
nakrajurijeciili
I
+
konsonantdaje
0(+
kons.),jerseuspomenicima
miješajutradicionalnopisanioblici:,I:\imLipraviglasovniizgovor:.D;te.>
-
isl.,
alije,svakako,ranoglasovnizakonovepromjeneizgubiosvojuvrijednost,takodase
I
ponovomoglonaciinakrajurijeciiuopcenakrajusloga.Otudasunastaleraznemogucnostizaanalogijskiprocesuspostavljanjaglasa
I
nakrajurijeciinakrajuunutarnjegslogaurijeci.Akojeispredpromijenjenog
I
u
o
biovokal
o,
ondaseudvojenivokalsažimaoudugo
o:solb
>
sol
>
soo
>
so;dolo
>
dolb
>
dol
>
doo
>doisl.
Svakodanašnje
I
nakrajusloga:a)ilijeudomacimrijecimauspostavljenopoduticajemdrugihoblikapromjenljiverijeci,b)ilijeustranimrijecimaprim-ljenimkasnijekadzakonpromjenenijebiovišenasnazi,c)ilijeustarimpozaj-micamauspostavljenoustaromglasovnomoblikupoduticajemcrkvenogjezika.A)
Udomacimrijecima
1)Dosljednoovupromjenujesacuvaooblikradnogpridjevakaoobilježjezamuškirod:
dao
:dala
-
dalo;cuo:cula;
pleo
:plela;
nosio
:nosila
-
isl.
2)Imenicemuškogrodasanekadwpromijenjenim
I
u
o
iligatakocuvaju(oraoisL),ilisu,poduticajemzavisnihpadeža,uspostavile
I
iunominativu:ždral::ždralaisl.,ilisejavljajudvojakioblici:val:vala(obicnije)i
vao
:vala;
odjel:
odio
-
odjela
isl.Naslicannacinseponašajuipridjevisapromijenjenim
I
nakrajuumuškomrodu:topalitopao,
obal
i
obao
(neobicnije);
cio
i
cije/,
aliuekavskomsamo
ceo;bijel
(zastarjelobio):bijela,aliekavskisamo
beo
-
bela
isl.Imenicesa
o
ispred
I
danasnamseuknjiževnomjezikujavljajuistotakosadvaoblika:
vo
i
vol,
doi
dol,so
i
sol
isl.Ovioblicisauspostavljenim
I
unominativusingulara,po[svojprilici,nisunastalinaobicannacin:vracanjemglasa
I
izzavisnihpadeža(njihinemaucentralnimiistocnijimkrajevimakojiimajuovuglasovnupromjenu),negosuuneseniuknjiževnijezikizzapadnijihgovora,izgovorakoji
uopcenemajupromjene
1
u
o.
 
1093)Uunutarnjimslogovimakodimenica:a)negdjesepromjenadosljednocuvaukategorijamaizvedenihrijeci,ib)anegdjese
1
moglounositipoduticajemsrodnihrijeciilidrugihpadežnihoblika:
a)uizvedenicamatipapraonica
«pralbnica),ložionica,topionicaisl.imamodosljednosacuvanupromjenu;b)imeniceženskogrodasasufiksom
-ba
(bba)istotakocuvajuovostanje:dioba(deoba),seoba,mobaisl.,alijestvorenamogucnostdanastaneinoviobliksa
1:molba
(novarijecinovoznacenje);c)imenicesrednjegrodatipaseoce«selbSe),krioce,podgroceisl.imajunekadiuspostavljeno
1:selce,krilce
isl.samogucnošcunijansiranjauznacenju(uporedikrioceikrilce);sjestiu
krioce,
ali
krilce
odpiletaisl.;d)imenicemuškogrodasazavršetkom
-lac
«
lbcb)uovomsmislusene-jednakoponaju:Akosuizvedenepremaglagolimasaznacenjemvršiocaradnje(ilinosiocaradnje),ondaimjeknjiževniobliksapromijenjenim
1
nakrajusloga:
mo1ilac
:mo-
lioca
«
molilbcb
:molilca)
-gen.pl.
molilaca;
rukovodilac:rukovodioca,
rukovodilaca;spasilac:
spasioca;
imalac
:
imaoca.
Unarodnimgovorimajeraširenglasovniobliksaanalogijskim
o
iunominativusg.iugenitivuplurala:nosioc:no-
sioca
:nosiocaisl.Poduticajemovakvogizgovorauobicajenjebioiizgovorsa
o
iudaljeizvedenimimenicamasa
-štvo
«
-C-bStvo
<
*-k-bstvo):stvaratvo,tužiostvoisl.Upisanomizrazunamsejavljapravilnostvaralaštvo,pregalaštvo,alijebilopogrešnouobicajenotužioštvo
-
unašojadministrativnojpraksi.Iunajnovijimpravopisnimpravilimautvrdenjeoblik:
tužilaštvo,
tužilacki,branilacki
isl.Novipravopisjestvarnouticaodaišceznuizgovori
tužioc,
tužioštvo,
-
isl.Imenicena
-lac
izvedeneodpridjevasaznacenjemnosiocaosobineustalilesuobliksaanalogijskim
1
mjestoocekivanog
o:
nevaljalac:nevaljalca;bijelac(belac):bijelca
(belca)
isl.Ponekeovakveimenice,ikadznaceosobinu,imaju
o,
zatoštoseodržava
odnosizvedenihrijeciiglagola:pregalac:pregaoca
-
prema
pregnuti,
alinadrugoj,
strani,imamo:pogorj
elac,
pogorelac:pogorjelca,pogorelca,prema
pogoretipogorjeti,
zatoštoseosjetiloznacenjeosobine
-stanja.Premaovomebismooceki-
valiioblikestarosjedilca
(starosjedilac
-
nosilac
stanja),aliimamosamo:staro-
sjedilac
:starosjedioca
-
gen.pl.,starosjedilaca.Dvojakpravopisnioblikje
ut-
vrdenzaovakvuimenicupremaglagolu
znati:znalac
:znaocaiznalca,gen.pl.
znalaca.
Upojedinimimenicamadanaskaobezizuzetnoimamo:
palac
:palca
-
palci,
alipaociudrugomznacenju,anadrugojstrani:
talac
:taoca,gen.pl.ta-lacaitd.e)Kodpridjevasaizvornim
I
uunutarnjimslogovimaimamorazliciteslu-cajeveref1ektovanjaoveglasovnepromjeneiliodstupanjaodnje:predioni(premapredio,predjel),ugaoniisl.,
-
ali
umilni,
obilan
-
obilni
isl.Naovajdruginacinsuuoblicenipridjevitipastalan
-
stalna
-
stalno(stalLn'b:stalLna)
-
une-
seno
I
iznominativamuškogroda,silan:silnaisl.(alijepridjev
osion
:
osiona
uopcio
o
izzavisnihpadeža);suprotnoovakvomunenju
1
iznominatigasingularamuškogrodapridjevitipa:misaon:misaonadobilisu
o
izzavisnihpadeža(iženskogisrednjegroda)iunominativu.Kaoštovidimo,procesianalogijskihuopcavanjasuseodigravaliunakrsnousuprotnimpravcima.Cestepojaveujeziku.
 
11u
B.U
stranimrijecima
Mnoštvojestranihrijeciušlounašjezikodperiodakadjezanašcentralništokavskiizgovorbiloobicnodase
t
izgovaranakrajusloga(kadjeonoumnogimslucajevimavecbilouspostavljenoudomacimrijecima):
konsui
(starijapozajmicauDubrovnikusepisaloi
konzuo);
general,admiralisl.Samonakrajnjemjugo-zapaduštokavsketeritorijeistranerijecisusepodvrgavalenašojpromjeni(Du-brovnikidr.):kanao(kanal),
konzuo
isl.Starastranarijec
oltar
(stsl.
ol"btarb),
kojajeu15.vijekupisanawTapb,poduticajemcrkvenogizgovoradobilajerano
opetstariglasovnioblik
oltar.
(Posebneoblikenormiranezanacinpisanja
-
vidjeti
uPravopisu).

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Selma Tabak liked this
Ivana Vojinovic liked this
Nikola Ivic liked this
zencirifox liked this
Jasmin Hodžić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->