Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
56Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
coduri CPV

coduri CPV

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 10,743|Likes:
Published by gabriela1225
cod cpv
cod cpv

More info:

Published by: gabriela1225 on Nov 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2015

pdf

text

original

 
 
REGULAMENTUL (CE) nr. 2195/2002AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
Ş
I AL CONSILIULUIdin 5 noiembrie 2002privind Vocabularul comun privind achizi
ţ
iile publice (CPV)(Text cu relevan
ţă
pentru SEE)
PARLAMENTUL EUROPEAN
Ş
I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,având în vedere Tratatul de instituire a Comunit
ăţ
ii Europene, în special articolul 47 alineatul(2)
ş
i articolele 55
ş
i 95,având în vedere propunerea Comisiei
1
,având în vedere avizul Comitetului Economic
ş
i Social
2
,având în vedere avizul Comitetului Regiunilor
3
,hot
ă
rând în conformitate cu procedura prev
ă
zut
ă
la articolul 251 din tratat
4
, întrucât:(1)
 
Utilizarea diferitelor nomenclaturi este în detrimentul caracterului deschis
ş
i transparental achizi
ţ
iilor publice în Europa. Impactul s
ă
u asupra calit
ăţ
ii anun
ţ
urilor
ş
i timpuluinecesar public
ă
rii acestora reprezint
ă
o restric
ţ
ie de facto a accesului agen
ţ
iloreconomici la contractele de achizi
ţ
ii publice.(2)
 
În Recomandarea 96/527/CE
5
, Comisia invita entit
ăţ
ile
ş
i autorit
ăţ
ile contractante s
ă
 utilizeze, pentru descrierea obiectului contractelor de achizi
ţ
ii, vocabularul comunprivind achizi
ţ
iile publice [
Common Procurement Vocabulary
(CVP)], elaborat pe bazaanumitor nomenclaturi existente, în scopul unei mai mari adecv
ă
ri a acestora laspecificul sectorului achizi
ţ
iilor publice.(3)
 
Este necesar
ă
standardizarea, printr-un sistem unic de clasificare pentru achizi
ţ
iilepublice, a referin
ţ
elor utilizate de c
ă
tre autorit
ăţ
ile
ş
i entit
ăţ
ile contractante pentrudescrierea obiectului contractelor de achizi
ţ
ii.(4)
 
Statele membre au nevoie de un sistem de referin
ţă
unic care s
ă
utilizeze aceea
ş
idescriere a bunurilor în limbile oficiale ale Comunit
ăţ
ii, precum
ş
i de acela
ş
i cod
1
JO C 25 E, 29.1.2002, p. 1.
2
JO C 48, 21.2.2002, p. 9.
3
JO C 192, 12.8.2002, p. 50.
4
Avizul Parlamentului European din 13 martie 2002 (nepublicat înc
ă
în Jurnalul Oficial), pozi
ţ
ia comun
ă
aConsiliului din 7 iunie 2002 (JO C 281 E, 19.11.2002, p. 1)
ş
i Decizia Parlamentului European din 25 septembrie2002 (nepublicat
ă
înc
ă
în Jurnalul Oficial).
5
JO L 222, 3.9.1996, p. 10.
 
alfanumeric corespunz
ă
tor
ş
i care s
ă
permit
ă
astfel dep
ăş
irea barierelor lingvistice lanivel comunitar.(5)
 
Prin urmare, prin prezentul regulament se adopt
ă
o versiune revizuit
ă
a CPV ca unsistem unic de clasificare pentru achizi
ţ
iile publice, a c
ă
rui punere în aplicare estereglementat
ă
de directivele privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelorde achizi
ţ
ii publice.(6)
 
De asemenea, se elaboreaz
ă
tabele de coresponden
ţă
cu titlu orientativ care s
ă
indicecoresponden
ţ
a dintre CPV
ş
i Clasificarea produselor aferente activit
ăţ
ilor din cadrulComunit
ăţ
ii Economice Europene (CPA), Clasificarea central
ă
a produselor (CPCProv.) a Na
ţ
iunilor Unite, Nomenclatorul statistic al activit
ăţ
ilor economice dinComunitatea European
ă
(NACE Rev. 1)
ş
i Nomenclatura combinat
ă
(NC).(7)
 
Este posibil ca structura
ş
i codurile CPV s
ă
necesite adapt
ă
ri sau chiar modific
ă
ri, înfunc
ţ
ie de evolu
ţ
ia pie
ţ
elor
ş
i de nevoile utilizatorilor. Prin urmare, se stabile
ş
te în acestsens o procedur
ă
corespunz
ă
toare de revizuire.(8)
 
M
ă
surile necesare punerii în aplicare a prezentului regulament se adopt
ă
în conformitatecu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilorpentru exercitarea competen
ţ
elor de punere în aplicare conferite Comisiei
1
.(9)
 
Având în vedere c
ă
obiectivul ac
ţ
iunii avute în vedere,
ş
i anume instituirea unui sistemde clasificare pentru contractele de achizi
ţ
ii publice, nu poate fi atins într-o manier
ă
 satisf 
ă
c
ă
toare de c
ă
tre statele membre
ş
i, prin urmare, datorit
ă
dimensiunii
ş
i efectelorac
ţ
iunii, poate fi mai bine îndeplinit la nivel comunitar, Comunitatea poate adoptam
ă
suri, în conformitate cu principiul subsidiarit
ăţ
ii, consacrat de articolul 5 din tratat. Înconformitate cu principiul propor
ţ
ionalit
ăţ
ii astfel cum a fost enun
ţ
at în articolulmen
ţ
ionat anterior, prezentul regulament nu dep
ăş
e
ş
te ceea ce este necesar pentruatingerea acestui obiectiv.(10)
 
Recurgerea la un regulament mai degrab
ă
decât la o directiv
ă
este motivat
ă
prin faptulc
ă
instituirea unui sistem de clasificare pentru contractele de achizi
ţ
ii publice nunecesit
ă
transpunere de c
ă
tre statele membre.(11)
 
În scopul familiariz
ă
rii utilizatorilor cu un sistem de clasificare unic care, în cele dinurm
ă
, va deveni obligatoriu, punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie s
ă
fieprecedat
ă
de o perioad
ă
de adaptare,ADOPT
Ă
PREZENTUL REGULAMENT:
 Articolul 1
(1)
 
Se stabile
ş
te un sistem de clasificare unic, aplicabil achizi
ţ
iilor publice, denumit„Vocabularul comun privind achizi
ţ
iile publice” [
Common Procurement Vocabulary
(CPV)].(2)
 
Textul CPV este prev
ă
zut în anexa I.(3)
 
Tabelele de coresponden
ţă
orientative între CPV
ş
i nomenclaturile Clasific
ă
riiproduselor aferente activit
ăţ
ilor din cadrul Comunit
ăţ
ii Economice Europene (CPA),
1
JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
 
Clasific
ă
rii centrale a produselor (CPC Prov.) a Na
ţ
iunilor Unite, Nomenclatorului statistic alactivit
ăţ
ilor economice din Comunitatea European
ă
(NACE Rev. 1)
ş
i Nomenclaturiicombinate (NC) sunt prev
ă
zute în anexele II, III, IV
ş
i V.
 Articolul 2
Comisia adopt
ă
m
ă
surile necesare revizuirii CPV în conformitate cu procedura prev
ă
zut
ă
laarticolul 3 alineatul (2).
 Articolul 3
(1)
 
Comisia este asistat
ă
de Comitetul consultativ pentru contractele de achizi
ţ
ii publice, înfiin
ţ
at prin articolul 1 din Decizia 71/306/CEE a Consiliului
1
(denumit în continuare„comitetul”).(2)
 
Când se face trimitere la prezentul alineat, se aplic
ă
articolele 3
ş
i 7 din Decizia1999/468/CE, având în vedere dispozi
ţ
iile articolului 8 din decizia men
ţ
ionat
ă
anterior.(3)
 
Comitetul î 
ş
i stabile
ş
te regulamentul de procedur
ă
.
 Articolul 4
Prezentul regulament intr
ă
în vigoare la 16 decembrie 2003.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale
ş
i se aplic
ă
direct în toate statelemembre.Adoptat la Bruxelles, 5 noiembrie 2002.
Pentru Parlamentul European Pentru ConsiliuPre
 ş
edintele Pre
 ş
edintele
P. COX T. PEDERSEN
1
JO L 185, 16.8.1971, p. 15. Decizie modificat
ă
de Decizia 77/63/CEE (JO L 13, 15.1.1977, p. 15).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->