Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
56Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
coduri CPV

coduri CPV

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 10,757|Likes:
Published by gabriela1225
cod cpv
cod cpv

More info:

Published by: gabriela1225 on Nov 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2015

pdf

text

original

 
 
REGULAMENTUL (CE) nr. 2195/2002AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
Ş
I AL CONSILIULUIdin 5 noiembrie 2002privind Vocabularul comun privind achizi
ţ
iile publice (CPV)(Text cu relevan
ţă
pentru SEE)
PARLAMENTUL EUROPEAN
Ş
I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,având în vedere Tratatul de instituire a Comunit
ăţ
ii Europene, în special articolul 47 alineatul(2)
ş
i articolele 55
ş
i 95,având în vedere propunerea Comisiei
1
,având în vedere avizul Comitetului Economic
ş
i Social
2
,având în vedere avizul Comitetului Regiunilor
3
,hot
ă
rând în conformitate cu procedura prev
ă
zut
ă
la articolul 251 din tratat
4
, întrucât:(1)
 
Utilizarea diferitelor nomenclaturi este în detrimentul caracterului deschis
ş
i transparental achizi
ţ
iilor publice în Europa. Impactul s
ă
u asupra calit
ăţ
ii anun
ţ
urilor
ş
i timpuluinecesar public
ă
rii acestora reprezint
ă
o restric
ţ
ie de facto a accesului agen
ţ
iloreconomici la contractele de achizi
ţ
ii publice.(2)
 
În Recomandarea 96/527/CE
5
, Comisia invita entit
ăţ
ile
ş
i autorit
ăţ
ile contractante s
ă
 utilizeze, pentru descrierea obiectului contractelor de achizi
ţ
ii, vocabularul comunprivind achizi
ţ
iile publice [
Common Procurement Vocabulary
(CVP)], elaborat pe bazaanumitor nomenclaturi existente, în scopul unei mai mari adecv
ă
ri a acestora laspecificul sectorului achizi
ţ
iilor publice.(3)
 
Este necesar
ă
standardizarea, printr-un sistem unic de clasificare pentru achizi
ţ
iilepublice, a referin
ţ
elor utilizate de c
ă
tre autorit
ăţ
ile
ş
i entit
ăţ
ile contractante pentrudescrierea obiectului contractelor de achizi
ţ
ii.(4)
 
Statele membre au nevoie de un sistem de referin
ţă
unic care s
ă
utilizeze aceea
ş
idescriere a bunurilor în limbile oficiale ale Comunit
ăţ
ii, precum
ş
i de acela
ş
i cod
1
JO C 25 E, 29.1.2002, p. 1.
2
JO C 48, 21.2.2002, p. 9.
3
JO C 192, 12.8.2002, p. 50.
4
Avizul Parlamentului European din 13 martie 2002 (nepublicat înc
ă
în Jurnalul Oficial), pozi
ţ
ia comun
ă
aConsiliului din 7 iunie 2002 (JO C 281 E, 19.11.2002, p. 1)
ş
i Decizia Parlamentului European din 25 septembrie2002 (nepublicat
ă
înc
ă
în Jurnalul Oficial).
5
JO L 222, 3.9.1996, p. 10.
 
alfanumeric corespunz
ă
tor
ş
i care s
ă
permit
ă
astfel dep
ăş
irea barierelor lingvistice lanivel comunitar.(5)
 
Prin urmare, prin prezentul regulament se adopt
ă
o versiune revizuit
ă
a CPV ca unsistem unic de clasificare pentru achizi
ţ
iile publice, a c
ă
rui punere în aplicare estereglementat
ă
de directivele privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelorde achizi
ţ
ii publice.(6)
 
De asemenea, se elaboreaz
ă
tabele de coresponden
ţă
cu titlu orientativ care s
ă
indicecoresponden
ţ
a dintre CPV
ş
i Clasificarea produselor aferente activit
ăţ
ilor din cadrulComunit
ăţ
ii Economice Europene (CPA), Clasificarea central
ă
a produselor (CPCProv.) a Na
ţ
iunilor Unite, Nomenclatorul statistic al activit
ăţ
ilor economice dinComunitatea European
ă
(NACE Rev. 1)
ş
i Nomenclatura combinat
ă
(NC).(7)
 
Este posibil ca structura
ş
i codurile CPV s
ă
necesite adapt
ă
ri sau chiar modific
ă
ri, înfunc
ţ
ie de evolu
ţ
ia pie
ţ
elor
ş
i de nevoile utilizatorilor. Prin urmare, se stabile
ş
te în acestsens o procedur
ă
corespunz
ă
toare de revizuire.(8)
 
M
ă
surile necesare punerii în aplicare a prezentului regulament se adopt
ă
în conformitatecu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilorpentru exercitarea competen
ţ
elor de punere în aplicare conferite Comisiei
1
.(9)
 
Având în vedere c
ă
obiectivul ac
ţ
iunii avute în vedere,
ş
i anume instituirea unui sistemde clasificare pentru contractele de achizi
ţ
ii publice, nu poate fi atins într-o manier
ă
 satisf 
ă
c
ă
toare de c
ă
tre statele membre
ş
i, prin urmare, datorit
ă
dimensiunii
ş
i efectelorac
ţ
iunii, poate fi mai bine îndeplinit la nivel comunitar, Comunitatea poate adoptam
ă
suri, în conformitate cu principiul subsidiarit
ăţ
ii, consacrat de articolul 5 din tratat. Înconformitate cu principiul propor
ţ
ionalit
ăţ
ii astfel cum a fost enun
ţ
at în articolulmen
ţ
ionat anterior, prezentul regulament nu dep
ăş
e
ş
te ceea ce este necesar pentruatingerea acestui obiectiv.(10)
 
Recurgerea la un regulament mai degrab
ă
decât la o directiv
ă
este motivat
ă
prin faptulc
ă
instituirea unui sistem de clasificare pentru contractele de achizi
ţ
ii publice nunecesit
ă
transpunere de c
ă
tre statele membre.(11)
 
În scopul familiariz
ă
rii utilizatorilor cu un sistem de clasificare unic care, în cele dinurm
ă
, va deveni obligatoriu, punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie s
ă
fieprecedat
ă
de o perioad
ă
de adaptare,ADOPT
Ă
PREZENTUL REGULAMENT:
 Articolul 1
(1)
 
Se stabile
ş
te un sistem de clasificare unic, aplicabil achizi
ţ
iilor publice, denumit„Vocabularul comun privind achizi
ţ
iile publice” [
Common Procurement Vocabulary
(CPV)].(2)
 
Textul CPV este prev
ă
zut în anexa I.(3)
 
Tabelele de coresponden
ţă
orientative între CPV
ş
i nomenclaturile Clasific
ă
riiproduselor aferente activit
ăţ
ilor din cadrul Comunit
ăţ
ii Economice Europene (CPA),
1
JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
 
Clasific
ă
rii centrale a produselor (CPC Prov.) a Na
ţ
iunilor Unite, Nomenclatorului statistic alactivit
ăţ
ilor economice din Comunitatea European
ă
(NACE Rev. 1)
ş
i Nomenclaturiicombinate (NC) sunt prev
ă
zute în anexele II, III, IV
ş
i V.
 Articolul 2
Comisia adopt
ă
m
ă
surile necesare revizuirii CPV în conformitate cu procedura prev
ă
zut
ă
laarticolul 3 alineatul (2).
 Articolul 3
(1)
 
Comisia este asistat
ă
de Comitetul consultativ pentru contractele de achizi
ţ
ii publice, înfiin
ţ
at prin articolul 1 din Decizia 71/306/CEE a Consiliului
1
(denumit în continuare„comitetul”).(2)
 
Când se face trimitere la prezentul alineat, se aplic
ă
articolele 3
ş
i 7 din Decizia1999/468/CE, având în vedere dispozi
ţ
iile articolului 8 din decizia men
ţ
ionat
ă
anterior.(3)
 
Comitetul î 
ş
i stabile
ş
te regulamentul de procedur
ă
.
 Articolul 4
Prezentul regulament intr
ă
în vigoare la 16 decembrie 2003.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale
ş
i se aplic
ă
direct în toate statelemembre.Adoptat la Bruxelles, 5 noiembrie 2002.
Pentru Parlamentul European Pentru ConsiliuPre
 ş
edintele Pre
 ş
edintele
P. COX T. PEDERSEN
1
JO L 185, 16.8.1971, p. 15. Decizie modificat
ă
de Decizia 77/63/CEE (JO L 13, 15.1.1977, p. 15).

Activity (56)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Constantin Viorela liked this
Aanei Marius Cristian liked this
Tiganasu Viorel liked this
Todoran Paul Silviu liked this
Marian Mihai liked this
Manguta Daniel liked this
Paraschiv Marin liked this
Ionela Tara liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->