Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Het Dagboek Der Klankherinneringen

Het Dagboek Der Klankherinneringen

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by jwr47
Beelden en kleuren vormen samen de omvangrijkste zintuiglijke ervaringen, die wij als mensen waarnemen. Deze informaties zijn zo talrijk, dat het oog als onze belangrijkste informatiebron fungeert.
Alles, wat wij denken en bedenken,bestaat uit via de zintuigen verwerkte gegevens. Als wij over God denken, gebeurt dat ook met beelden, die via de zintuigen zijn ingegeven.
Het is dan ook natuurlijk, dat vele religieuze concepten op beelden en kleuren baseren. Dit thema leek mij bijzonder beduidend voor enkele hoofdstukken in het project “Zintuiglijke herinneringen”, dat uit een aantal naar zintuigen gerangschikte hoofdstukken bestaat:

1. Het dagboek der geurherinneringen
Het waarnemen van geuren behoort tot de meest archaïsche ervaringen, die het leven uitmaken. Daarbij blijken geurherinneringen onveranderlijk bij existentiële keerpunten van ons leven te behoren. Geuren zijn de ankers, die het begin of einde van existentiële episoden markeren en ver uiteenliggende levenservaringen tot ketens kunnen samensmeden.

2. Het dagboek der beeld- en kleurherinneringen
met als hoofdinformatiebron het dagboek uit de jaren 2010 (Ein Jahr Voller Farben)

3. Het dagboek der klankherinneringen
met als hoofdinformatiebron het dagboek uit de jaren 2011-'12 (Een jaar boordevol klanken)

4. Het dagboek der smaakherinneringen

5. Het dagboek der tastherinneringen
Beelden en kleuren vormen samen de omvangrijkste zintuiglijke ervaringen, die wij als mensen waarnemen. Deze informaties zijn zo talrijk, dat het oog als onze belangrijkste informatiebron fungeert.
Alles, wat wij denken en bedenken,bestaat uit via de zintuigen verwerkte gegevens. Als wij over God denken, gebeurt dat ook met beelden, die via de zintuigen zijn ingegeven.
Het is dan ook natuurlijk, dat vele religieuze concepten op beelden en kleuren baseren. Dit thema leek mij bijzonder beduidend voor enkele hoofdstukken in het project “Zintuiglijke herinneringen”, dat uit een aantal naar zintuigen gerangschikte hoofdstukken bestaat:

1. Het dagboek der geurherinneringen
Het waarnemen van geuren behoort tot de meest archaïsche ervaringen, die het leven uitmaken. Daarbij blijken geurherinneringen onveranderlijk bij existentiële keerpunten van ons leven te behoren. Geuren zijn de ankers, die het begin of einde van existentiële episoden markeren en ver uiteenliggende levenservaringen tot ketens kunnen samensmeden.

2. Het dagboek der beeld- en kleurherinneringen
met als hoofdinformatiebron het dagboek uit de jaren 2010 (Ein Jahr Voller Farben)

3. Het dagboek der klankherinneringen
met als hoofdinformatiebron het dagboek uit de jaren 2011-'12 (Een jaar boordevol klanken)

4. Het dagboek der smaakherinneringen

5. Het dagboek der tastherinneringen

More info:

Published by: jwr47 on May 24, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2014

pdf

text

original

 
Het dagboek der Klankherinneringen
Zintuiglijke herinneringen
Beelden en kleuren vormen samen de omvangrijkste zintuiglijke ervaringen, die wij als mensenwaarnemen. Deze informaties zijn zo talrijk, dat het oog als onze belangrijkste informatiebronfungeert.Alles, wat wij denken en bedenken,bestaat uit via de zintuigen verwerkte gegevens. Als wij over God denken, gebeurt dat ook met beelden, die via de zintuigen zijn ingegeven.Het is dan ook natuurlijk, dat vele religieuze concepten op beelden en kleuren baseren. Dit themaleek mij bijzonder beduidend voor enkele hoofdstukken in het project !intuiglijke herinneringen",dat uit een aantal naar zintuigen gerangschikte hoofdstukken bestaat#$.Het dagboek der geurherinneringenHet waarnemen van geuren behoort tot de meest archa%sche ervaringen, die het leven uitmaken. Daarbij blijken geurherinneringen onveranderlijk bij e&istenti'le keerpunten van ons leven te behoren. Geuren zijn de ankers, die het begin of einde van e&istenti'le episodenmarkeren en ver uiteenliggende levenservaringen tot ketens kunnen samensmeden. (.Het dagboek der beeld) en kleurherinneringenmet als hoofdinformatiebron het dagboek uit de jaren (*$* +
-.Het dagboek der klankherinneringen +wellicht herleidbaar tot vocalenherinneringen met als hoofdinformatiebron het dagboek uit de jaren (*$$)$( +
. De oud)/uropese taal met het grootste aantal klinkers is het Grieks +0 klinkers, gevolgd door 1atijn met 2 klinkers A/345. 6.Het dagboek der smaakherinneringen2.Het dagboek der tastherinneringen
 
Beeldherinneringen
De eerste ervaringen, die ik met kleuren maakte, zijn ontstaan in de Godsdienstles $726)$722,waarvan het schoolschrift met de tekeningen van
een roodgekleurde Adam en blauwgekleurde /va +v88r de zondeval
een in het paars gekleed echtpaar Adam en /va +na de zondevalduidelijk een kleurs9mboliek lijken te coderen./en tweede contact met de s9mbolische betekenis van rood en blauw kwam tot stand bij deaswoensdagviering $7:*, die mij in de ;unsterkerk te <oermond voerde, waar ik het graf van degraaf van Gelre met zijn echtgenote waarnam += <ood en Blauw in <oermond. >alloze graven inde abdij ?ontevrault van onder andere Henr9 33 @lantagenet +$$--  $$7 en zijn vrouw /leonora,koning <ichard 3 1eeuwenhart" in roodCoranje, wit en blauw verduidelijken de betekenis van deze primaire kleuren voor de middeleeuwse koningshuizen
$
.@as later werd mij duidelijk, dat deze kleurencodes geschikt zijn voor zeer elementaire,fundamentele elementen. 3n de Bijbel stootte ik vervolgens op de passages in /&odus en ronieken,waarin de kleuren zonder nadere uitleg als goddelijke voorschriften worden beschreven.3n de Bijbel documenteert de profeet /zeki'l
(
 met name in het hoofdstuk
 de ondergangvan >9rus, waarin hij de belangrijkste handelswaren beschrijft, met name de kleurstoffen voor dekleuren rood, blauw, purper en wit. 5it deze gegevens is wellicht afleidbaar, welke rol de elementaire kleuren rood en blauw wellichtals antipoden spelen, waarvoor paars als s9nthese van rood E blauw een religieuze betekenis kanhebben. Foor de kleur paars werd daarom onderzocht of er voor deze benaming een et9mologischeafleiding in de betekenis van echtpaar" denkbaar is
-
. Het onderzoek naar deze samenhangen der kleuren vond grotendeels plaats in het jaar (*$*, zodat
het dagboek uit die jaren (*$* +/in ahr Foller ?arben +(*$* een goede documentatiebron voor de studiefase der kleuren vormt en
het dagboek uit die jaren (*$$)(*$( +/en jaar boordevol klanken +(*$$)(*$( een goede documentatiebron voor de studiefase der klanken vormt.
Klankherinneringen
/erste stappen op het gebied van de klankherinneringen zijn inmiddels al weer ($ jaar geleden in$77- begonnen met de these, dat de klinkers of afbeeldingen 3, 4 enCof 5 religieuze s9mbolenvormen
6
. Het idee van de s9mboliek der klinkers en de oorsprong van de naam God stamt vanHelena Blavatsk9
2
. Het idee was aanstekelijk genoeg voor een nader onderzoek, niet zozeer omwille van de religieuze betekenis, maar om de betekenis voor de regeltechnische stabiliseringvan de samenleving.De belangrijkste klank is ongetwijfeld de od, gevolgd door de A en de 5. De belangrijkste klinkerswaren oorspronkelijk ongetwijfeld lang.
$/en leine 1egende Fan <ood, Iit en Blauw +juni (*$* (27-)20$ v.Jhr. -/t9mologie van het woord K@aarsK +januari (*$* 6>he Hippocratic 4ath <evisited ) . I. <ichter  +$776 2>o the 1atin races the word God comes from the Ar9an
 Dyaus
 +the Da9L to the Mlavonian, from the Greek Bacchus +
 Bagh-bog 
L and to the Ma&on races directl9 from the Hebrew
Yodh
 or
 Jod.
 >he latter is
 
, the number)letter $*, male and female, and od the phallic
hook 
# N hence the Ma&on
odh
, the Germanic
o!! 
, and the /nglish
od.
 
/erste resultaten zijn bijvoorbeeld in Gamma 3n de naam van God
:
" +$770 gedocumenteerd, maar de anal9se van de enorme hoeveelheid ongesorteerd bronnenmateriaal verliep moeizaam. 3n de beginfase moesten nog veel bronnen +zonder cop9Cpaste)technologie op papier worden onderzocht.3n de
 De "abbala in onze !aal 
0
 +(**$ wordt reeds de betekenis van de klinkers in de ego) pronomina beschreven.3nteressante themas zijn de eerste woorden, die volgens de overlevering zijn geuit. Folgens Dantewas de eerste naam van God 3, die later in /l werd veranderd
. Oiet alleen Dante, maar ook I9cliffegebruikten de naam 3". Bij I9cliffe was het oorspronkelijk een #
Y a# hooli in !he #yddis o$ !hee
%
. 
4ok de anal9se van de losse letterwoorden A, P, /, H, 3, 4, 5,  levert een aantal religieuzes9mbolen op.@arallel aan het onderzoek naar de kleurcodering volgde een onderzoek naar de klanken, dat eind(*$* werd begonnen met De hi'rogl9fen in onze taal +de letters 3, , , 5, F, D, >h resp. Q e... . ;etname de klinkers blijken eenzelfde rol te spelen als de elementaire kleuren. Foor de klinkers werdeen triade A, 3, 5 +wellicht ook als oorsprong voor de goddelijke naam
 Dyaus
 vastgesteld, dat later  bijvoorbeeld door /, 4 en
 werd aangevuld.4orspronkelijk omvatte het <omeinse alfabet slechts vijf klinker# A/345
, die zonder nadereuitleg als levensmotto van de Habsburgse keizer ?rederik 333 +$6$2)$67- op veel representatieve gebouwen in Ienen was aangebracht. A/345 is tevens een anagram voor
 &eoua
 +ehova.Fervolgens werd het ego)pronomen
 ge%dentificeerd als Het belangrijkste Ioord, dat er bestaat+(*$$
. Deze ego)pronomina bestaan merendeels uit klinkers, die vaak op de bijbehorendegoddelijke namen berusten. !o behoort
ieu
 als ego)pronomen tot
 Dieu
, wat men in de @rovenRaalsetaal gemakkelijk kan controleren. Foor de ego)pronomina zijn er woorden in gebruik, die reiken van $ tot - klinkers lengte. >ot deSSnletterige ego)pronomina behoren de /ngelse woorden
 &'
 en tot de Mcandinavische
 ( 
. >ot detweeletterige ego)pronomina behoren
io' yo' iu
 en tot de drieletterige
ieu' iau' iou
. /r zijn zuivere vocale woorden als magische spreuken or goddelijke namen in gebruik geweest, dievan reiken van $ tot 0 klinkers lengte, bijvoorbeeld 3, 3HF, 3AT, 3HFH, UVWXYZT
. 3nschriften documenteren de klinkers, die in de oudheid een bijzondere rol hebben gespeeld, zoalsde / boven het portaal van de tempel van Apollo te Delphi
 moet hebben gestaan, zoals dat opsommige oude munten K?austina MeniorK afgebeeld is. 5it de inscriptie op de oude omphalos, die teDelphi gevonden is, kan men de /" en twee of drie andere letters aflezen. 5it vergelijkendonderzoek blijkt nu, dat de tempel te Delphi oorspronkelijk niet aan Apollo, maar aan !eus geweestwas, wiens naam !9eus" op de centrale letterpositie een /" bevat
.3n de oudheid en middeleeuwen werden de bevolkingsgroepen door een overmaat aan s9mbolischekleuren en klanken moeiteloos en goedkoop in klassen verwezen. De kleurcode der kleding,Bijbelse afbeeldingen en de letters9mbolen maakten duidelijk, welke stand gehoorzaamd moestworden. Deze kleur) en klankcoderingen hebben door de moderne reclame en media hun betekenisen s9mboliek verloren.
:Gamma)jrg*6)nr*2)aug70.pdf  0Gamma)jrg*)nr*()apr*$.pdf  Bron # Divina commedia ) @aradiso, Janto [[F37Book 4see +Hosea $$)7 in I9clifs Bible$*De M9mbolische Betekenis Fan de 1etter  vastgelegd door eizer Jlaudius +6*AD$$4n the M9mbolism of the Fowels A)/)3)4)5 $(Het persoonlijke voornaamwoord der eerste persoon enkelvoud$-Het 4ntstaan Fan de Iest)/uropese /go)@ronomina +overzicht$6
 \ Alpha, /psilon, /ta, 3ota, 4micron, 5psilon, 4mega , from

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->