Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Registrul Monumentelor Republicii Moldova Ocrotite de Stat, HP Nr. 1531 Din 1993, Monitorul Oficial 02.02.2010

Registrul Monumentelor Republicii Moldova Ocrotite de Stat, HP Nr. 1531 Din 1993, Monitorul Oficial 02.02.2010

Ratings: (0)|Views: 227|Likes:
Published by Postica Gheorghe

More info:

Published by: Postica Gheorghe on May 25, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2014

pdf

text

original

 
2 februarie 2010Nr. 15-17 Anul XVII(3548-3550)
 
 MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat legal
 ş
i
ă
 dreptul MOLDPRES de a-i autoriza reproducerea ori crearea altor  produse derivate numai de c
ă
tre abona
 ţ 
i, potrivit contractului de abonament, cu obliga
 ţ 
ia acestora de a-l folosi în limitele prev
ă
 zute de contract, de a nu-i distor- siona con
 ţ 
inutul
 ş
i de a men
 ţ 
iona obligatoriu sursa „Monitorul O
  fi
cial al Republicii  Moldova”. Orice alt 
ă
 form
ă
 de utilizare a produsului în scopuri de multiplicare
 ş
i difuzare este interzis
ă
. MOLDPRES î 
 ş
i rezerv
ă
 dreptul de a lua m
ă
 surile necesare în cazurile în care nu se respect 
ă
 prevederile legale de utilizare a produselor sale.
3
Editorul
ş
i redac
ţ
ia:
 2012, Chi
ş
in
ă
u, str. Pu
ş
kin, 22, Casa Presei, et. 3.  Num
ă
rul de înregistrare 475. Certi
cat de înregistrare a m
ă
rcii nr. 12578.Abonamentele se pot contracta la orice o
ciu po
ş
tal. Indicele de abonare 21128. Tirajul total 6099.
Telefoane:
 Editorul 23-34-28, fax 23-26-98; Secretarul general de redac
ţ
ie: 23-44-41; e-mail: monitor@moldpres.mdRedactorii: 23-23-09; Anun
ţ
uri, publicitate: tel./fax 23-34-39; e-mail: mo@moldpres.md
Cont nr. 222472202165, cod BSOCMD2X722, BC “Banca Social
ă
” S.A. interraional
ă
.Cont nr. 22516014983206, cod BECOMD2X609, Banca de Economii,
liala nr.1 Chi
ş
in
ă
u.Chi
ş
in
ă
u, Agen
ţ
ia Informa
ţ
ional
ă
 de Stat MOLDPRES.
Cod
scal 1003600071952. Tiparul: Editura “Universul”, str. Vlaicu Pîrc
ă
lab, 45, mun. Chi
ş
in
ă
u. Comanda nr. 4530.“Monitorul O
cial al Republicii Moldova” nu poart
ă
 r
ă
spundere pentru veridicitatea avizelor publicate.
Actele o
ciale pot
 publicate în alte edi
ţ
ii periodice numai cu trimitere la “Monitorul O
cial al Republicii Moldova”.
 EDITOR: Agen
ţ
ia Informa
ţ
ional
ă
 de Stat “Moldpres” Director general Vladimir DARIE Monitorul O
cial al Republicii Moldova Redactor-
ş
ef Simion ROPOT
 
4
 Nr. 15-17 (3548-3550)2 februarie 2010
PARTEA I
Legi, hot
ă
rîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Pre
ş
edintelui Republicii Moldova
23. Lege privind ocrotirea monumentelor (nr. 1530-XII, 22 iunie 1993). ..........................................................24. Hot
ă
rîre pentru punerea în aplicare a Legii privind ocrotirea monumentelor (nr. 1531-XII, 22 iunie 1993). ..25. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” Excelen
ţ
ei sale domnului Traian B
 Ă
SESCU (nr. 180-V, 27 ianuarie 2010). .............................................................................................................................................
 Acte ale Cur
ţ
ii Constitu
ţ
ionale a Republicii Moldova
2. Hot
ă
rîre pentru aprobarea Raportului cu privire la exercitarea jurisdic
ţ
iei constitu
ţ
ionale în anul 2009 (nr. 1, 19 ianuarie 2010). ................................................................................................................................... 
PARTEA II
Hot
ă
rîri ale Guvernului Republicii Moldova
68. Hot
ă
rîre cu privire la eliberarea din func
ţ
ie a dlui Veaceslav DERMENJI (nr. 31, 29 ianuarie 2010) ............69. Hot
ă
rîre cu privire la eliberarea din func
ţ
ie a dlui Oleg ROTARU (nr. 32, 29 ianuarie 2010) .......................70. Hot
ă
rîre cu privire la numirea în func
ţ
ie a dlui Dorin RECEAN (nr. 33, 29 ianuarie 2010) ...........................71. Hot
ă
rîre cu privire la eliberarea din func
ţ
ie a dlui Teodor POTÎRNICHE (nr. 34, 29 ianuarie 2010) .............72. Hot
ă
rîre cu privire la eliberarea din func
ţ
ie a dlui Andrei IVANCOV (nr. 35, 29 ianuarie 2010) ..................73. Hot
ă
rîre cu privire la numirea în func
ţ
ie a dlui Alexei SECRIERU (nr. 36, 29 ianuarie 2010) .......................
PARTEA III
 Acte ale ministerelor, departamentelor
ş
i ale B
ă
ncii Na
ţ
ionale a Moldovei  Acte ale Ministerului Justi
ţ
iei al Republicii Moldova
53. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri a notarului Iftodi Victoria (nr. 22, 26 ianuarie 2010). ...........
 Acte ale B
ă
ncii Na
ţ
ionale a Moldovei
54. Hot
ă
rîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor B
ă
ncii Na
ţ
ionale a Moldovei (nr. 19, 28 ianuarie 2010). ........
PARTEA IV
 Avize func
ţ
ii publice vacantePublica
ţ
ii ale agen
ţ
ilor economici
PARTEA V
 Avize pierderi de acte
 
 Nr. 15-17 (3548-3550)2 februarie 2010
5
PARTEA I
Legi, hot
ă
rîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Pre
ş
edintelui Republicii Moldova L E G E
privind ocrotirea monumentelor*
Parlamentul Republicii Moldova adopt
ă
 prezenta lege.
Capitolul IDISPOZI
Ţ
II GENERALE Art.1.
 – (1) Monumente sînt obiecte sau ansambluri de obiecte cu valoare istoric
ă
, artistic
ă
 sau
ş
tiin
ţ
ific
ă
, care repre-zint
ă
 m
ă
rturii ale evolu
ţ
iei civiliza
ţ
iilor de pe teritoriul republicii, precum
ş
i ale dezvolt
ă
rii spirituale, politice, economice
ş
i sociale,
ş
i care sînt înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (denumit în cele ce urmeaz
ă
 
Registrul monumentelor 
).(2) Toate monumentele situate pe teritoriul Republicii Moldova fac parte din patrimoniul ei cultural
ş
i natural
ş
i se afl
ă
 sub protec
ţ
ia statului.(3) Monumente care fac parte din patrimoniul cultural sînt considerate:a) operele de arhitectur
ă
, sculptur
ă
 sau pictur
ă
 monumental
ă
, elementele sau structurile cu caracter arheologic, inscrip
ţ
ii, grote
ş
i grupuri de elemente care au valoare na
ţ
ional
ă
 sau inter-na
ţ
ional
ă
 din punct de vedere istoric, artistic sau
ş
tiin
ţ
ific;b) ansamblurile: grupuri de construc
ţ
ii izolate sau grupate care, datorit
ă
 arhitecturii, unit
ăţ
ii
ş
i integrit
ăţ
ii lor în peisaj, au  valoare na
ţ
ional
ă
 sau interna
ţ
ional
ă
 din punct de vedere istoric, artistic sau
ş
tiin
ţ
ific;c) siturile: lucr
ă
ri ale omului sau opere rezultate din conju-garea ac
ţ
iunilor omului, precum
ş
i zonele incluzînd terenurile arheologice care au valoare na
ţ
ional
ă
 sau interna
ţ
ional
ă
 din punct de vedere istoric, estetic, etnografic sau antropologic.(4) Monumente care fac parte din patrimoniul natural sînt considerate:a) forma
ţ
iunile fizice
ş
i biologice care au valoare na
ţ
ional
ă
 sau interna
ţ
ional
ă
 din punct de vedere estetic sau
ş
tiin
ţ
ific;b) forma
ţ
iunile geologice
ş
i fiziografice
ş
i zonele constituind habitatul speciilor animale
ş
i vegetale amenin
ţ
ate de dispari
ţ
ie, care au valoare na
ţ
ional
ă
 sau interna
ţ
ional
ă
 din punct de vedere
ş
tiin
ţ
ific sau al conserv
ă
rii;c) siturile naturale sau zonele naturale care au valoare na
ţ
ional
ă
 sau interna
ţ
ional
ă
 din punct de vedere
ş
tiin
ţ
ific, al conserv
ă
rii sau al frumuse
ţ
ii naturale.
 Art.2.
 – (1) Monumentele reprezint
ă
 bunuri imobile
ş
i mobile. Monumente sub form
ă
 de bunuri imobile pot fi obiecte aparte ori ansambluri de obiecte.(2) Monumente aparte sub form
ă
 de bunuri imobile se consider
ă
: obiectele naturale cu valoare geologic
ă
, biologic
ă
, zoologic
ă
, antropologic
ă
, arheologic
ă
, etnografic
ă
 istoric
ă
, cl
ă
diri, construc
ţ
ii, monumente în cimitire, opere de art
ă
 monumental
ă
 
ş
i de arhitectur
ă
, tumuli, stele de piatr
ă
, morminte antice izolate, fortifica
ţ
ii, drumuri antice, poduri str
ă
 vechi
ş
i apeducte medievale.(3) Ansambluri de monumente sub form
ă
 de bunuri imobile se consider
ă
: teritorii
ş
i land
ş
afturi naturale, ansambluri
ş
i situri arheologice care cuprind cet
ăţ
ui de p
ă
mînt, a
ş
ez
ă
ri nefor-tificate (gr
ă
di
ş
ti, a
ş
ez
ă
ri antice, sta
ţ
iuni ale omului primitiv, grote, pe
ş
teri, grupuri tumulare, necropole, straturi cu valoare arheologic
ă
), ansambluri de monumente cu valoare istoric
ă
, arheologic
ă
 sau memorial
ă
 (memoriale, cimitire) care cuprind obiecte antropologice, valuri de p
ă
mînt, stele de piatr
ă
, morminte antice izolate,
ş
an
ţ
uri antice de ap
ă
rare, obiecte etnografice, ansambluri
ş
i rezerva
ţ
ii de arhitectur
ă
 urban
ă
 
ş
i rural
ă
 (ora
ş
e, centre or
ăş
ene
ş
ti, cartiere, pie
ţ
e, str
ă
zi, cet
ăţ
i, ansambluri monastice, cur
ţ
i boiere
ş
ti, parcuri, land
ş
afturi naturale cu obiecte de arhitectur
ă
).(4) Monumente sub form
ă
 de bunuri mobile se consider
ă
: obiectele naturale cu valoare geologic
ă
, biologic
ă
, zoologic
ă
, antropologic
ă
, obiecte cu valoare numismatic
ă
 (monede izolate, tezaure de monede
ş
i de obiecte antice), etnografic
ă
, arheologic
ă
 (unelte de munc
ă
, obiecte de uz casnic, arme, podoabe
ş
i alte piese cu valoare istoric
ă
), materiale epigrafice, relicte, obiecte cu caracter memorial, monumente ale
ş
tiin
ţ
ei
ş
i tehnicii, opere de art
ă
 (pictur
ă
, sculptur
ă
, grafic
ă
, obiecte de art
ă
 decorativ
ă
 
ş
i aplicat
ă
), de anticariat, precum
ş
i monumente documentare (acte ori documente scrise de mîn
ă
 sau dacti-lografiate, materiale cartografice, fotografii, filme, discuri,  înregistr
ă
ri audio sau video), c
ă
r
ţ
i (manuscripte, incunabule), edi
ţ
ii vechi
ş
i rare.(5) Baza p
ă
str
ă
rii fenomenelor orale, sonore
ş
i spectacu-loase o constituie fixarea lor documentar
ă
, inclusiv înregis-trarea audio
ş
i video, transformarea lor în obiecte protejate ca monumente de cultur
ă
.(6) Monumente pot fi obiectele ce s-au p
ă
strat bine în  întregime, în stare fragmentar
ă
 ori în stare de ruin
ă
.
 Art.3.
 – La atestarea statutului de monument sînt interzise discrimin
ă
rile dup
ă
 criteriul cronologic, etnic, confesional sau de alt
ă
 natur
ă
. Valoarea estetic
ă
, func
ţ
ional
ă
 sau material
ă
 a monumentului este subsidiar
ă
 fa
ţă
 de calitatea de m
ă
rturie istoric
ă
.
 Art.4.
 – (1) Registrul monumentelor se constituie pe baza investiga
ţ
iilor pluridisciplinare, efectuate de Ministerul Culturii
ş
i Turismului
ş
i de institu
ţ
iile subordonate acestui minister, Ministerul Arhitecturii
ş
i Construc
ţ
iilor, de Departamentul de Stat pentru Protec
ţ
ia Mediului Înconjur
ă
tor
ş
i Resursele Naturale, Serviciul de Stat de Arhiv
ă
**, Academia de
Ş
tiin
ţ
e, institu
ţ
iile de înv
ăţă
mînt superior, de funda
ţ
iile ob
ş
te
ş
ti, savan
ţ
i, lucr
ă
tori de muzeu
ş
i bibliotec
ă
, persoane particulare.(2) Registrul monumentelor este precizat, avizat
ş
i propus spre aprobare Parlamentului de Ministerul Culturii
ş
i Turis-mului.
 Art.5.
 – Registrele de inventar, registrele pentru achizi
ţ
ii
ş
i borderoul de inventar pe baza c
ă
rora este constituit Registrul monumentelor se p
ă
streaz
ă
 la Serviciul de Stat de Arhiv
ă
,  în muzeele republicii, în sec
ţ
iile de c
ă
r
ţ
i rare ale Bibliotecii Na
ţ
ionale, ale bibliotecilor Academiei de
Ş
tiin
ţ
e, Universit
ăţ
ii de Stat din Moldova.
 Art.6.
 – Hot
ă
rîrile organelor de stat pentru ocrotirea monumentelor privind eviden
ţ
a, studierea, punerea în valoare, protejarea, conservarea
ş
i restaurarea monumentelor sînt obligatorii pentru toate persoanele fizice
ş
i juridice.
 Art.7.
 – (1) Condi
ţ
ia exercit
ă
rii dreptului de proprietate asupra monumentelor, inclusiv restric
ţ
iile stabilite prin prezenta lege, sînt obligatorii
ş
i se extind asupra tuturor subiec
ţ
ilor dreptului de proprietate, indiferent de tipul de proprietate
ş
i de titlul juridic al de
ţ
in
ă
torului.(2) Dreptul de a dispune de monumente de stat sub form
ă
 de bunuri imobile este exercitat de Parlament, de consiliile raionale, municipale, or
ăş
ene
ş
ti
ş
i comunale.
* * *
Not 
ă
: În cuprinsul legii,cuvintele „Ministerul Culturii” se înlocuiesc cu cuvintele „Ministerul Culturii
ş
i Turismului” conform Legii nr.211-XVI din 29.07.2005, în vigoare din 07.10.2005.Not 
ă
: În cuprinsul legii, cuvintele „jude
ţ 
”, „jude
ţ 
ene”
ş
i „Ministerul Culturii
ş
i Cultelor” se înlocuiesc cu cuvintele „raion”, „raionale”
ş
i „Ministerul Culturii” conform Legii nr.482-XV din 04.12.2003,în vigoare din 01.01.2004.Not 
ă
: Vezi Hot 
ă
rirea Parlamentului nr.1531-XII din 22.06.1993 pentru punerea în aplicare a Legii privind ocrotirea monumentelor.
* Publicat
ă
 în Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.1, art.3.** Denumite în cele ce urmeaz
ă
 
organe de stat pentru ocrotirea monumentelor 
.
23

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->