Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
17Activity
P. 1
Ağ Elemanları ve Ağ Sistemleri

Ağ Elemanları ve Ağ Sistemleri

Ratings: (0)|Views: 5,126 |Likes:
Published by megep
Ağ Elemanları ve Ağ Sistemleri , Ağ, Elemanları, ve Ağ, Sistemleri, megep, modul, modulleri
Ağ Elemanları ve Ağ Sistemleri , Ağ, Elemanları, ve Ağ, Sistemleri, megep, modul, modulleri

More info:

Published by: megep on Nov 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
ELEKTR
İ
K ELEKTRON
İ
K TEKNOLOJ
İ
S
İ
 A
Ğ
ELEMANLARI VE A
Ğ
S
İ
STEMLER
İ
 
ANKARA 2007
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
 ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeliolarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmekve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerindenula
şı
labilirler.
 
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
 
iAÇIKLAMALAR..............................................................................................................iii
 
G
İ
R
İŞ
..................................................................................................................................1
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–1.................................................................................................3
 
1. B
İ
LG
İ
SAYAR A
Ğ
LARI..................................................................................................3
 
1.1. Bilgisayar A
ğ
Sisteminin Tan
ı
m
ı
...............................................................................3
 
1.2. Say
ı
sal
İ
leti
ş
im..........................................................................................................4
 
1.2.1. Kodlama............................................................................................................4
 
1.2.2. Birlikte Çal
ış
abilme, Protokol............................................................................4
 
1.2.3. Paralel
İ
letim......................................................................................................5
 
1.2.4. Seri
İ
letim..........................................................................................................5
 
1.3. Kullan
ı
c
ı
/ Sunucu (Client/Server).............................................................................6
 
1.4. Alan A
ğ
lar
ı
...............................................................................................................6
 
1.4.1. Yerel Alan A
ğ
lar
ı
(LAN)...................................................................................7
 
1.4.2. Metropolitan A
ğ
lar (MAN)................................................................................7
 
1.4.3. Geni
ş
Alan A
ğ
lar
ı
(WAN)..................................................................................7
 
1.5. A
ğ
Topolojileri.........................................................................................................7
 
1.5.1. LAN Topolojileri...............................................................................................7
 
1.5.2. WAN Topolojileri............................................................................................13
 
1.6. OSI Ba
ş
vuru Modeli................................................................................................14
 
1.6.1. OSI Katmanlar
ı
................................................................................................15
 
1.6.2. Katmanlararas
ı
Sanal
İ
leti
ş
im...........................................................................17
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................19
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–2...............................................................................................21
 
2. A
Ğ
DONANIM ELEMANLARI....................................................................................21
 
2.1. A
ğ
Kartlar
ı
..............................................................................................................21
 
2.1.1. Ethernet...........................................................................................................22
 
2.1.2. Token Ring......................................................................................................26
 
2.1.3. FDDI...............................................................................................................27
 
2.1.4. ATM................................................................................................................28
 
2.2. Hub.........................................................................................................................29
 
2.3. RJ-45 Konnektörü ve Ba
ğ
lant
ı
lar
ı
...........................................................................31
 
2.4. Tekrarlay
ı
c
ı
(Repeater)............................................................................................33
 
2.5. Köp(Bridge)........................................................................................................33
 
2.6. Anahtar (Switch).....................................................................................................34
 
2.7. Yönlendirici (Router)..............................................................................................35
 
2.8. Geçityolu (Gateway)...............................................................................................36
 
2.9. Modem...................................................................................................................36
 
2.9.1. Dial Up............................................................................................................37
 
2.9.2. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line-Asimetrik Say
ı
sal Abone Hatt
ı
)...38
 
2.9.3. VDSL..............................................................................................................43
 
2.10. A
ğ
larda Kullan
ı
lan Kablolar..................................................................................43
 
2.10.1. Koaksiyel Kablo.............................................................................................44
 
2.10.2. Bükümlü Çift Kablo.......................................................................................46
 
2.10.3. Fiber Optik Kablo..........................................................................................48
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................49
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................53
 
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
atilla liked this
Merve Çekin liked this
ayhaneln3230 liked this
Ayla Gamze liked this
anatolium liked this
wandalf_5 liked this
Murat Görükmez liked this
Murat Görükmez liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->