Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TinhTuyTamKinh_dlhn081110ebook

TinhTuyTamKinh_dlhn081110ebook

Ratings: (0)|Views: 442 |Likes:
Published by tancho

More info:

Published by: tancho on Nov 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2014

pdf

text

original

 
1
 
ñÙc ñalai Lama Ç©i thÙ XIV
Tinh TúyBát Nhã Tâm Kinh
Essence of the Heart Sutra
HÒng NhÜ Thubten Munselchuy‹n ViŒt ng»
 
 
2
 
Th
ư 
Vi
n Nalanda
-
Vietnamese Nalanda Library
 
http://nalanda.batnha.org
 N B
 N
Đ
I
 N T
Ử 
 SÁCH
 N T
 NG – KHÔNG BÁN
Copyright © 2002 His Holiness the Dalai LamaVietnamese translation © H
ng Nh
ư
Thubten Munsel 2008Tùy nghi ph
bi
ế
n trên m
ng Internetv
ớ 
i
đ
i
u ki
n gi
nguyên n
i dung và không bán.Mu
n in sách
n t
ng, xin vui lòng liên l
c v
  banbientap@batnha.orgTranh phát h
a
đứ
c Quan T
T
i, h
a s
 ĩ 
Kelsang Wangmo Nguyên b
n ti
ế
ng Anh
THE ESSENCE OF THE HEART SUTRA,The Dalai Lama’s Heart of Wisdom Teachings
 by Tenzin Gyatso, His Holiness the Dalai Lamatranslated and edited by Geshe Thubten JinpaWisdom Publications, Boston, 2002www.wisdompubs.org
 
3
 
M
c L
c
L
ờ 
i D
ch Gi
(b
n d
ch Vi
t ng
ữ 
)...................................6
 
L
ờ 
i Nhà Xu
t B
n (b
n d
ch Anh ng
ữ 
)..........................7
 
Ph
n I. T
ng Quan Ph
t Giáo........................................11
 
Ch
ươ 
ng 1 Ti
ế 
n b
tâm linh............................................12
 
Ch
ươ 
ng 2 Tôn giáo và th
ế 
gi
ớ 
i ngày nay.......................17 
  Nhi
u giáo thuy
ế
t, nhi
u
đườ 
ng tu.............................17B
o t
n truy
n th
ng riêng.........................................21Chia s
giá tr 
tinh th
n chung....................................23Trau d
i h
c h
i t
các giáo thuy
ế
t khác....................26
Ch
ươ 
ng 3 C 
ă 
n b
n Ph
t giáo........................................29
 Ð
nh ngh
 ĩ 
a Ph
t giáo..................................................29Ð
c Ph
t.....................................................................30Th
ờ 
i k 
chuy
n bánh xe chánh pháp th
nh
t...........33M
ườ 
i hai duyên kh
ở 
i..................................................37Phi
n não....................................................................39
Đ
o
n di
t g
c r 
kh
 
đ
au............................................45
Ch
ươ 
ng 4 Ph
t giáo Ð
i th
ừ 
a........................................50
 Ð
i th
a......................................................................50Long Th
và Ð
i th
a.................................................51 Ngu
n g
c Ð
i th
a....................................................56
Ch
ươ 
ng 5 Gi
i thoát kh
ổ 
 
đ 
au........................................58
 Kh
 
đ
au và T
bi........................................................58Dung h
ợ 
 p m
i pháp môn............................................61
Ph
n II. Bát Nhã Tâm Kinh...........................................65
 
Tâm Kinh d 
ch ngh
ĩ 
a......................................................66 
 
Ch
ươ 
ng 6 Khai kinh.......................................................70
 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
minhthaiemail liked this
donrokohandsome liked this
hoakiemphongtinh liked this
thanhthanhtrade liked this
viettim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->