Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Svale Fossåskaret

More info:

Published by: Svale Fossåskaret on May 27, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

text

original

 
ÅRSMELDING 2012
 
2
Utviklingsfondets styre 2011-2012:
 Fra venstre: Arild Skåra, Aase Lømo (styreleder), Knut Harald Ulland (daglig leder), Desmond McNeill (vara), Tine Larsen (styrets nestleder), Julia Dahr (vara), Harald Sakarias Hansen (leder for Spire), Aina Ertvåg Grødahl (ansatterepresentant). Leila Raustøl og Bård Lahn var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Styrets beretning for 2012
Virksomhetens art
Utviklingsondet er en uavhengig norsk miljø- og utviklingsorganisasjon som arbeider or en bærekraig og retterdig  verden uten sult og attigdom i samarbeid med partnere. Vi samarbeider med over 40 lokale organisasjoner i Arika, Sør-Asia og Mellom-Amerika. I Norge arbeider vi or å skape inter-esse og engasjement or miljø- og utviklingsspørsmål og or å nå ut med  viktige budskap til det norske olk. Spire, Utviklingsondets ungdomsorganisasjon er spesielt viktige or å nå ut og skape engasjement blant ungdom. Utviklingsondet ble stiet som egen organisasjon i 1978 og er en av de å organisasjonene i Norge som kombi-nerer utvikling, miljø og politikk i bistandsarbeidet. Virksomheten fin ansieres av midler ra offentlige og private givere.
Fortsatt drift
I årsregnskapet er orutsetningen om ortsatt dri lagt til grunn, da det etter styrets oppatning ikke er orhold som tilsier noe annet.
Styret
Det ble i 2012 gjennomørt 6 styremøter samt ett styreseminar. Styret har behand let til sammen 59 saker.
Arbeidsmiljø og ansatte
Utviklingsondet ølger Internkontroll-orskrien or best mulig internkontroll innen helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det er utar-beidet etiske retningslinjer som alle ansatte må signere sammen med arbeidskontrakten. Det har ikke orekommet skader, ulykker eller sykeravær som ølge av arbeidsmiljøet i 2012. Ved utgangen av 2012 utgjorde organisasjon-ens arbeidskra 27,7 årsverk ordelt på 29 ansatte. Sykeraværet var på 0.8 %, på samme nivå som tidligere år.
Likestilling
Utviklingsondet okuserer på å unngå orskjellsbehandling på bakgrunn av etnisitet eller kjønn, og har arbeid mot diskriminering som en del av vårt personalarbeid. Ved årsskiet bestod staben av 10 menn og 17 kvinner. Ledergruppen bestod av tre menn og to kvinner. Styrets sammensetning var 4 kvinner og 3 menn.
Miljørapportering
Utviklingsondet ble i 2011 resertifisert or 3 nye år som Miljøyrtårn. Organisasjonens aktiviteter og kontor dri gjennomøres på en mest mulig miljøvennlig og ressursøkonomisk måte. Utviklingsondets virksomhet belaster ikke miljøet utover nødvendig transport. Reisevirksomheten holdes på et lavest mulig nivå.
Årsregnskap
Regnskapet er gjort opp med et underskudd på kr. 6.250.
 
3Årsmelding 2012
Utviklingsfondets merverdi
Første del av Utviklingsondets visjon er å arbeide or en verden uten sult. Dersom verdenssamunnet ønsker, kan sult ut ryddes. Får den attige bonden på landsbygda muligheten, kan hun dyrke mer en nok mat til seg og sine. I tillegg kan hun selge et overskudd, slik at barna kan gå på skole og å bedre helse. Slik utryd des attigdom. Da er vi på andre del av Utviklingsondets visjon: En bærekraig og retterdig verden uten sult og attigdom.Veien mot visjonen er ull av både ramskritt og tilbakeskritt. Utviklings-ondets merverdi er knytta til å støtte prosjekter og ildsjeler som bidrar til ramskritt i kamp mot sult og attig-dom. Det er overraskende mange ram-skritt der ute.I årsmeldinga or 2012 kan du blant annet lese om hva vi har lært ungerer i praksis og som gir mange attige bønder på landsbygda i Arika, Sør-Øst Asia og Mellom Amerika muligheten til et bedre liv. I over 30 år har vi levert resultater i praksis – i denne årsmeldinga kan du lese om hvilke metoder som ligger bak resultatene. God lesing. Takk or at du er interessert i og støtter Utviklingsondet!
Knut Harald Ulland, daglig leder
Årets suksess og lærepenge
Utviklingsondet benyt-ter begrepene «suksess» og «lærepenge» i et ast opp-legg or å øke bevissthet om læring og åpenhet. Vi ortel-ler i år en historie ra et prosjekt i Etiopia hvor det viste seg problematisk å å arbeidsledig jordløs ungdom med i økono-misk aktivitet. Utordringene er mange og arbeidet tok lengre tid enn antatt. Løsningen ant vi til slutt og neste gang er vi deror bedre rustet til å jobbe med lignende tiltak. Vi deler også en suksesshistorie, eller mer presist, en historie som går i positiv retning. Dette er samarbeid med immigranter i Norge som vil bidra til utvikling i landene de kommer ra. Diaspora, som immigrantene oe kalles, har stor motivasjon og mye kompetanse om landene og Utviklingsondet bidrar til at de skaper flere og mer langsiktige resultater en individene kunne ha gjort hver or seg. Samarbeidet krever at vi tenker nytt. Det er både givende og sunt or en lærende organisasjon.
Les videre
 

UTVIKLINGSFONDETS ÅRSMELDING 2012
Redaktør og layout:
Anders S. Hosar
anders@utviklingsondet.no 23 10 94 97 Redaksjonsmedlem:
Andrew P. Kroglund
andrew@utviklingsondet.no 95 13 97 25Redaksjonsmedlem:
Siri O. Kvalø
siri@utviklingsondet.no 41 26 00 39 Trykk: Aktiv Trykk AS
SUKSESSER OG LÆREPENGERWaranoot Tungittiplakorn, leder for utenlandsavdelingen
Forsiden:
 Mange kvinner i Ilam i Nepal har fått hjelp av kvinneorganisasjonen Mahila Jagaran Sangh, til blant annet sitrondyrking. Organisasjonen er et friskt pust i et mannsdominert samfunn - hele ledelsen består av kvin-ner. Deres arbeid gjør kvinner i stand til å stå på egne bein, og med støtte fra Utviklingsfondet har en rekke kvinner fått hjelp til å starte små bedrifter som har gitt økte inntekter. Dette hjelper mange ut av fattigdom, og skaper også et nytt syn på kvinner som driftige entreprenører, likestilte med mennene.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->