Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
New Revised Equivalence Gr

New Revised Equivalence Gr

Ratings: (0)|Views: 98 |Likes:
mechanical production automobile industrial engineering
mechanical production automobile industrial engineering

More info:

Published by: DIPAK VINAYAK SHIRBHATE on May 27, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2014

pdf

text

original

 
अभयभकी व तश अयसमची समकत
 
भभचत करण
 
महरष
 
शस
 
उच
 
 
त
 
भशण
 
भवग
,
 
शसन नरय माक सकर-2013/ 45/13)/ता.श
-2
माय 
 
भवत 
 
व
,
म ाबई 
 400 032
भाक 
 :
23 मे, 2014
 
सद :
 
1.
 
अभि तीय ताभण पभषेची अभसूच . 37-3/
Legal/2010
, भ. 5/3/2010
2.
 
स
 
अभसच 
,
उच 
 
व 
 
ता 
 
भण 
 
भवग 
 
माक 
 
से..भ.-
 
2010/
 
(264/10)/ ता.भ-2, भ. 10 सटब 2012
 3.
 
स
 
भणय, उच 
 
व 
 
ता 
 
भण 
 
भवग 
 
माक 
 
साभकण-2013/ (45/13) /ता.भ-2,
 
4.
 
भाक 6/5/2013
 5.
 
स
 
भणय, उच 
 
व 
 
ता 
 
भण 
 
भवग 
 
माक 
 
साभकण-2013/ (45/13) भाक 9/7/2013
 6.
 
स
 
भणय, उच 
 
व 
 
ता 
 
भण 
 
भवग 
 
माक 
 
साभकण-2013/ (45/13) भा11/7/2013
 7.
 
साचक, ता भण, मह य याचे प . 4अ/आथ/2013/
451
, भ.1
9/9/2013 8.
 
साचक, ता भण, मह य याचे प . 4अ/आथ/201
4
 /1
09
, भ.
24/2/2014 9.
 
साचक, ता भण, मह य याचे प . 4अ/आथ/201
4
 /1
89
, भ.
10/4/2014 10.
 
साचक, ता भण, मह य याचे प . 4अ/आथ/201
4
 /204, भ.22
 /4/2014
पतवन :
 
अभि तीय ताभण पभषेय सा -1 मी अभसूचेनवये य पभषेय अियभती अयसम बभवणऱय पय पवी, पवी तथ पभवक तवी ैभणक साथात भयत कवयय भकीय पाचे सभत सेवत व य पाव भयतीसठी आवयक ैभणक अहत तथ अव भभचत कयत आ आहे. स अभसूचेय अषागे सकीय अभयाभकी महभवदय व ताभकते यात कयत भकीय पाचे सेववे भयम सा -2 मी अभसूचेनवये सभत कयत आे आहेत. स अभसूचेस सकीय अभयाभकी महभवदये व ताभकते यात कयत भकीय पाव भयतीसठी अभि तीय ताभण पभषेे ठभवलयमणे ैभणक अहत व अव भभत कयत आ आहे. अभि तीय ताभण पभषेे स पाव भयतीसठी ैभणक अहत भभचत कत साबाभत अभयाभकी िेती पवी /
 
पय पवी अथव समक अहत असे मू े असू
Ph. D
य अहतेी समक अहत भभत कयची कयपधतीही सा-1 मी अभसूचेत मू की आहे. स बब भवचत घेत अभयाभकी महभवदये तथ ताभकतत भकीय पाव भयतीसठी
 
स
 
भणय 
 
माकः
सानकरण
-2013/ (45/13)/
ता
.
नश 
-2
पृठ 
12
 
पैकी 
 2
 
भवभव अभयाभकी िेती समकत यत कयत सव भवदपीठाय सहमतीे भभत कणे आवयक होते. यतव सा -2 मी अभसूचेय पवी तवी साथात भयतीसाती भयम -7 तथ पभवक साथती भयतीसाती भयम-6 अनवये भवभव अभयाभकी िेती पवी व पय पवी तवी समकत भभचत कयची बब सय भवची होती.
 
यस साभ माक 3 व 5 येथी अमे स
 
भणय, उच 
 
व 
 
ता 
 
भण 
 
भवग 
 
माक 
 
साभकण-2013/(45/13)/ता.भ-2, भाक 6/5/2013 व भाक 11/7/2013 अनवये अभयाभकी अयसमाय भवभव िातगत व अभयाभकी अयसमी भगभत इत अयसमाची पवी व पय पवी तवी समकत भभत कयत आी होती. तथभप सय भ .6 मे ,2013 ोजीय स भणयस ठभवयत आेलय समकतेस अधयपकीय पाव भयतीसठी ोकसेव आयोगमरत जभहत ेयत आी होती. स जभहतीस समकत मू सलयमय उमेवा आयोगके अज कत आे हीत याची भवेे सस त झी होती. अयसमाय समकतेबबत अभकअभक समवेक भणय भ. 6 मे, 2013 ोजीय स भणयस जी घेयत अस तीही ेातगत कयत वय साथात व भवयपीठत वष वी ेती व वी वे भवभव भवयिाचे अयसम स होत आहेत. अ पभथतीत य भवदि भ. 6 मे , 2013 ोजीय स भणयत मू सती य मूळ अभयाभकी िेी समक आहे कव कसे यबबत ताय सहमतीे भणय घेणे घेयकीत तसेच साभ स भणयत सहगी सेलय व वीत असेलय अहतसाबात यत कयत सव भवदपीठाचे भतभी व भवषयत याचे अभय घेऊ सीत अहव स कयय सूच साचका ेयत आलय होय. यस साचय तव अभयाभकी महभवदयती भवदिाची समकत भभचती कयबबत भ. 4/12/2013 ोजी बैठक घेऊ भवदिाती समकत ठभवयत आी व स समकत मनयतेकीत सव अकषी भवदभपठव वय साथाय सहमतीकीत साचकाी पठभवी होती.
 
यती भवदपीठाी व वय साथाी सचभवलयमणे व याी भवेलय सहमतीस अभयाभकी व ता्, ताभकत व औषभमण् महभवदयात अधयपकाय भवभव पव भयतीसठी ैभणक अहतेय समकतेच तव साचक, ता भण याी सा . 7, 8 व 9 येथी अमे भ. 24 रवी, 2014, भाक 10 एभ,2014 व भाक 22 एभ,2014 य पस सस स  आहे. तसेच ैभणक अहतेय समकतेबबत भवसागती भमण होऊ ये हणू सा . 3 व 5 येथी अमे भाक 6/5/2013 व भाक 11/7/2013 चे स भणय अभमीत क स तव भणय घेयत यव असे साचये कळभवे आहे. यस सा -2 मी अभसूचेय पवी तवी साथात भयतीसाती भयम -7 तथ पभवक साथती भयतीसाती भयम-6 अनवये भवभव अभयाभकी िेती पवी व पय पवी तवी समकत भभचत कयची बब सय भवची होती.
 
स
 
भणय 
 
माकः
सानकरण
-2013/ (45/13)/
ता
.
नश 
-2
पृठ 
12
 
पैकी 
 3
 
शसन नरय :
-
ैभणक अहतेय समकतेबबत भवसागती भमण होऊ ये हणू य कणी भगभमत कयत आेे सा . 3 व 5 येथी अमे भाक 6/5/2013 व भाक 11/7/2013 चे स भणय अभमीत कयत येत आहे.
 
सा -2 मी अभसूचेय पवी तवी साथात भयतीसाती भयम -7 तथ पभवक साथती भयतीसाती भयम - 6 मी ततीस सा -7, 8 व 9 मधये म ेलय पनवये साचक, ताभण याी अभयाभकी 
 
िातगत समकत भभचत कयसठी भाक 4/12/2013 ोजी आयोभजत केी बैठक, यती भवदपीठाी व वय साथाी सचभवलयमणे व याी भवेलय सहमतीस अभयाभकी व ता्, ताभकत व औषभमण् महभवदयात अधयपकाय भवभव पव भयतीसठी ैभणक अहतेय समकतेच तव साचये सस स क आहे. स अहव भवचत घेऊ अभयाभकी व ता्, ताभकत व औषभमण् अयसमाय भवभव िातगत व अभयाभकी अयसमी भगभत इत अयसमाची पवी व पय पवी तवी समकत िीमणे भभत कयत येत आहे.
अ..
 
अभयाभकी शि/
 
इतर अयसम
 
पवी तरवरील समकत
 
पयर पवी तरवरील समकत
 I) II) III) IV)
1 Civil Engineering Civil Engineering Civil and Water Management Engineering Environmental Engineering Structural Engineering Construction Engineering
 
 /
 
Technology Structural Engineering Civil Engineering Geotech Engineering Transportation Engineering Town and Country Planning Hydraulic Engineering Remote sensing Environmental Engineering Water Management Water Resources & Environmental Engineering Building Science & Technology Infrastructure Engineering & Construction Management Building Construction & Technology Structural Dynamics & Earthquake Engineering Earthquake Engineering Water Resources Engineering

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->