Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LEGE Cadru Privind Salarizarea Unitara

LEGE Cadru Privind Salarizarea Unitara

Ratings:
(0)
|Views: 244|Likes:
Published by virgil_dobrescu

More info:

Published by: virgil_dobrescu on Nov 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2014

pdf

text

original

 
 EXPUNERE DE MOTIVESec
ţ
iunea 1Titlul proiectului de act normativ
L E G E C A D R Uprivind salarizarea unitar
ă
a personalului pl
ă
tit din fonduri publice
 
Sec
ţ
iunea a 2-aMotivul emiterii actului normativ
Armonizarea sistemului de salarizare a personalului pl
ă
tit din fonduri publice.
1.
 
Descrierea situa
ţ
iei actuale
 
În anul 1991, odat
ă
cu trecerea la noul sistem de salarizare, salarizarea personaluluibugetar s-a realizat printr-un num
ă
r restrâns de acte normative,
ş
i anume:
 
Legea nr. 40/1991 prin care au fost stabilite salariile pentru membrii Guvernului,precum
ş
i pentru personalul din aparatul Pre
ş
edin
ţ
iei, Guvernului
ş
i administra
ţ
ieipublice centrale
ş
i locale;
 
Legea nr. 50/1991 prin care au fost stabilite salariile pentru personalul din organeleautorit
ăţ
ii judec
ă
tore
ş
ti;
 
Legea nr. 53/1991 prin care au fost stabilite salariile pentru senatori
ş
i deputa
ţ
i,respectiv pentru personalul din aparatul Parlamentului;
 
Hot
ă
rârea Guvernului nr. 307/1991, care a devenit ulterior Hot
ă
rârea Guvernuluinr. 281/1993, prin care au fost stabilite salariile pentru personalul din unit
ăţ
ilebugetare.
 
La elaborarea celor patru legi s-au avut în vedere acelea
ş
i principii unitare,urm
ă
rindu-se prin aceasta asigurarea unei corel
ă
ri cât mai bune a drepturilor desalarizare între toate sectoarele bugetare, indiferent de actul normativ prin careaceste drepturi au fost aprobate.
Ulterior, au intervenit atât modific
ă
ri ale nivelului salariilor de baz
ă
, în sensul cre
ş
teriiacestora, în mod conjunctural, numai în anumite sectoare de activitate bugetar
ă
, cât
ş
imodific
ă
ri ale num
ă
rului
ş
i nivelului sporurilor la salariul de baz
ă
, ceea ce a condus la1
 
apari
ţ
ia unor dezechilibre majore între salariile personalului bugetar.Pân
ă
în anul 1998, salariile de baz
ă
ale diverselor func
ţ
ii erau diferen
ţ
iate în toatesectoarele bugetare, pe baza unor coeficien
ţ
i de ierarhizare proprii fiec
ă
rei func
ţ
ii sau gradprofesional, valoarea coeficientului 1,00 fiind aceea
ş
i pentru întregul sector bugetar.
 
În prezent, salariile de baz
ă
ale personalului din sectorul bugetar sunt stabilite prin39 de acte normative astfel:
 
 între o limit
ă
minim
ă
 
ş
i una maxim
ă
pentru personalul contractual din sectorulbugetar
ş
i personalul militar;
 
valori punctuale pe tran
ş
e de vechime pentru personalul din înv
ăţă
mânt;
 
niveluri unice pentru func
ţ
iile de demnitate public
ă
 
ş
i asimilate acestora;
 
niveluri punctuale pentru func
ţ
ionarii publici.Utilizarea acestor sisteme a condus la peste 400 de niveluri de salarizare, care nu maicorespund ierarhiz
ă
rii ini
ţ
iale între func
ţ
ii
ş
i domenii de activitate.Ca urmare a situa
ţ
iei create, raportul dintre salariul minim din sectorul bugetar
ş
isalariul maxim din acela
ş
i sector este 1/29.
2.
 
Schimb
ă
ri preconizate
 
La baza elabor
ă
rii prezentei legi s-au avut în vedere principiile convenite cupartenerii sociali
ş
i partidele politice,
ş
i anume:
1.
 
Reglementarea unitar
ă
a salariz
ă
rii personalului din sectorul bugetar, pl
ă
tit din fonduripublice;2.
 
Raportul între salariul de baz
ă
minim
ş
i salariul de baz
ă
maxim al personalului dinsectorul bugetar este de 1 la 12, apropiindu-se de practicile europene;3.
 
Armonizarea sistemului de salarizare a personalului pl
ă
tit din fonduri publice se varealiza
ţ
inând cont de importan
ţ
a, r
ă
spunderea, complexitatea activit
ăţ
ii
ş
i nivelul studiilornecesare pentru desf 
ăş
urarea activit
ăţ
ii.4.
 
Cre
ş
terile salariale necesare realiz
ă
rii acestui obiectiv vor avea în vedere indicatoriimacroeconomici
ş
i evolu
ţ
ia indicatorilor sociali;5.
 
Salariul de baz
ă
, soldele sau indemniza
ţ
iile lunare de încadrare, dup
ă
caz, vor deveniprincipalul element al câ
ş
tigului salarial, prin includerea în acestea a unor sporuri
ş
iindemniza
ţ
ii, dup
ă
caz, care au un caracter general;6.
 
Va fi creat
ă
o nou
ă
ierarhie a salariilor de baz
ă
, atât între domeniile de activitate, cât
ş
i în cadrul aceluia
ş
i domeniu, în func
ţ
ie de complexitatea
ş
i importan
ţ
a activit
ăţ
iidesf 
ăş
urate;
7.
 
Construc
ţ
ia noului act normativ va urm
ă
ri ca, la trecerea de la actualul sistem desalarizare la noul sistem de salarizare, nici o persoan
ă
s
ă
nu înregistreze o diminuare asalariului brut de care beneficiaz
ă
potrivit actualelor reglement
ă
ri.
 
 
Legea va reglementa salarizarea tuturor categoriilor de personal pl
ă
tite din fonduripublice, având un caracter unitar
ş
i se va aplica:
 
personalului încadrat în institu
ţ
ii publice finan
ţ
ate integral din bugetele anuale;
 
personalului din institu
ţ
iile publice finan
ţ
ate din venituri proprii
ş
i subven
ţ
ii acordatede la bugetul de stat;
 
personalului din autorit
ăţ
ile
ş
i institu
ţ
iile publice finan
ţ
ate integral din venituri proprii;
 
personalului din cadrul institu
ţ
iilor publice de subordonare local
ă
finan
ţ
ate integral dinvenituri proprii.2
 
 
Prin proiectul de act normativ se propun urm
ă
toarele:
 
Raportul între salariul minim brut
ş
i
ş
tigul salarial mediu brut va cre
ş
te astfel încât în anul 2015 s
ă
se apropie de
ţ
inta de 50%.La realizarea acestui raport s-au avut în vedere:-
 
Acordul Tripartit încheiat în anul 2008 cu partenerii sociali, cu privire la evolu
ţ
iasalariului de baz
ă
minim în perioada 2009-2015;-
 
Concluziile Comitetului Guvernamental al Cartei Sociale Europene Revizuite, astfel încât etapizat, raportul între acesta
ş
i câ
ş
tigul salarial mediu brut s
ă
ating
ă
 
ţ
inta de 50% înanul 2015.
 
Salariul de baz
ă
, soldele sau indemiza
ţ
iile lunare de încadrare, dup
ă
caz, vordeveni principalul element al câ
ş
tigului salarial, prin includerea în acestea a unorsporuri care au un caracter general.
Sporurile pentru condi
ţ
ii de munc
ă
se vor acorda în continuare separat.Suma sporurilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal decredite nu poate dep
ăş
i, în medie 30% din suma salariilor de baz
ă
, a soldelor la func
ţ
ia de baz
ă
 sau a indemniza
ţ
iilor lunare de încadrare, dup
ă
caz. Suma sporurilor si indemnizatiilor individualenu va depasi 30% din salariul de baza, solda la functia de baza sau indemniza
ţ
ia lunara de încadrare pentru fiecare angajat din sectorul bugetar.Guvernul poate aproba depasiri ale limitei pentru anumite categorii de personal si pentruconditii temporare de munca care fac necesar
ă
acordarea unei pl
ăţ
i suplimentare, cu respectarealimitei de 30% pentru fiecare ordonator principal de credite.În anul 2008, ponderea sporurilor în total câ
ş
tig salarial, pentru total personal bugetar, afost de
 
cca. 51%.Pentru realizarea ponderii de 30% a sporurilor în total câ
ş
tig salarial, pe total personalbugetar
,
au fost incluse în salariul de baz
ă
, în solde
ş
i în indemiza
ţ
iile lunare de încadrarepe lâng
ă
sporurile cu caracter general (sporul de vechime în munc
ă
, sporul de preven
ţ
iespecific s
ă
n
ă
t
ăţ
ii, spor de suprasolicitare neuropsihic
ă
specific înv
ăţă
mântului
ş
i altelesimilare acestora)
ş
i alte sporuri specifice unor domenii de activitate – cum ar fi, spor deconfiden
ţ
ialitate, spor de fidelitate, spor de stabilitate, spor pentru radia
ţ
iielectromagnetice.
 
Crearea unei noi ierarhii a salariilor de baz
ă
, atât între domeniile de activitate,cât
ş
i în cadrul aceluia
ş
i domeniu, în func
ţ
ie de complexitatea
ş
i importan
ţ
aactivit
ăţ
ii desf 
ăş
urate, a avut la baz
ă
urm
ă
toarele criterii de evaluare convenite cupartenerii sociali:
-
 
nivelul studiilor
ş
i competen
ţ
elor;-
 
importan
ţ
a social
ă
a muncii;
 
-
 
complexitatea
ş
i diversitatea activit
ăţ
ilor;
 
-
 
responsabilitatea
ş
i impactul deciziilor;
 
-
 
expunere la factori de risc;
 
-
 
incompatibilit
ăţ
i
ş
i conflicte de interese;
 
-
 
dificultatea activit
ăţ
ilor specifice;
 
-
 
condi
ţ
ii de acceptare pe post.
 
Simplificarea sistemului de salarizare prin reducerea num
ă
rului de grade
ş
i trepteprofesionale la maxim 3 pentru fiecare func
ţ
ie, fa
ţă
de 5 cât sunt în prezent la majoritateafunc
ţ
iilor contractuale.Persoanele încadrate pe gradele sau treptele profesionale desfiin
ţ
ate vor fi reîncadrate pegradele
ş
i treptele imediat superioare celor desfiin
ţ
ate.Pentru func
ţ
ionarii publici salariul de baz
ă
are o component
ă
nou
ă
. Din Legea nr.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->