Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
May 30, 2014

May 30, 2014

Ratings: (0)|Views: 544|Likes:
Published by Aamader Malda
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us...
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us...

More info:

Published by: Aamader Malda on May 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2014

pdf

text

original

 
 ß±ûDZùûþ
03512 - 220522
response@aamadermalda.in
 õø¸Ç  12 üÑàɱ 2 15 Ææɇ 1421qSõ±õþ30 Î÷20146 ó±î± ¿õò±÷Ó  ËùÉ ¿õî¿õþ îÂ
127“142
2 ¿é ¿õ:±ÂóËòõþ
 ü±Ëï
1 ¿é ¿õò±÷Ó  ËùÉ 
2
+
1
Ûý× òõþ÷ Îö±Ëõþ, ü±õþ ±¿ðËòõþ õÉ™¦î±õþ¸  åÅËé±åÅ  ¿é q  ýÝûþ±õþ Õ±Ëá Õ±hÂË÷±h± ö±ãËå ûàò Îõþ±VÅ  õþ, úýõþ é±  îÂàò ÎæËá ëÂ×êÂËå ñÏËõþ ñÏËõþ àõËõþõþ ß±áæ ¿òËûþ ü±ý× ËßÂù ýß±õþ Õ±õþ ÷¿íÇ Ñ Ýûþ±ËßÂõþ üÅ  Éá±õþ -Î÷Ëü±÷ú±ý× ñÏõþ ùËûþ Õ±ù±Âó ü±Ëõþ–ÛßÂé± Õ±ðõþ ¿âËõþ ï±Ëß úýõþé±ËßÂ/ ä±-å±ëÂ׿òõþ ÎñÒ±Ýûþ±õþ Õ±h±Ëù ßÒ±Ëñ ÷™¦¸ Îç±ù± ý±Ëî æ?±ù ßÅÂhÂËò± ÎåËù, Îü±ò±-Îð±ß±Ëòõþ ü±÷Ëòõþ õþ±™¦¸±ûþ çÂÒ±é ÎðÝûþ± ¿ßÂËú±õþÏ, ÷¿íÇÑ-¦Å¨Ëùõþ ôÂÅ  éÂôÅ ÂËé ÎÂó±ø¸±ß ÂóËõþ ý±ý× Îî±ù± ¿úq... Ûý× ÷Lš  õþî±ûþ ÛßÂé± ÷±ûþ ± æ¿hÂËûþ ï±ËßÂ/Û Îß±òÝ Îö±Ëõþ õþ áŠ òûþ Õ±õþ Õ±æ Ûý× áËŠõþ ¿öÂîÂËõþ  Õ±õþÝ Ûß áËŠõþ ÎàÒ±æ äÂËù/ Ûý× Õ±ñ±-úýËõþ õþ á¿ù ñËõþý× äÂËù õþ±æÂóËïõþ ÎàÒ ±æ/ Û¶±Ë™LÃ, Õ±õþÝ ðÓ  õþÛ¶±Ë™LàõËü ÎïËßÂÝ Û úýõþ ËðËà ÎßÂËfõþ Âó¿õþõîÇÂò/ òîÅÂò ü¥Ú±ËéÂõþ õþ±æɱ¿öÂËø¸  ßÂ, õþ ±æßÂÏûþ Õ±Ëù±Ëî Îä±à ñÒ±ñ±ûþ,  úËs ß±Ëò î±ù±/ òÓÉòîÂ÷ Û¶ú±üò Õ±õþ ÷™¦¸ üÅú±üËòõþ ¦¤›Ÿ Îô¿õþ ßÂËõþ Îû õþ±æ±/Û÷òé± ï±Ëß ò± ¿ßÂåÅ  ÂóËõþ ý×/ Îû÷ò üõ ö±Ëù± õþÑ-ý×  Õ±Ë™¦¸ ձ˙¦¸ ÷ÅËå û±ûþ/ ñÓ  üõþ ýËûþ û±ûþ/ Îõþ ±Ëðõþ î±Âó õ±ËhÂ,  ÷ý±òj±õþ Âó±h ÎïËß ÎôÂõþ± ÷Åà&Ëù±ûþ ¿õòÄ¿õËò â±÷, Îô±ûþ±õþ± Î÷±ËhÂõþ ä±ËûþõþÎêÂËßÂÝ å±ûþ ±õþ ÎàÒ ±æ, õÉ™¦¸ ýûþ úýõþ/ ñ±îÂõ úËs S÷ú   õÅ  Ëæ û±ûþ Âó±¿àõþ ë±ßÂ/  ¿æ¿òËüõþ ð±÷ ßÂ÷Ëõ, é±ß±õþ ð±÷ ßÂ÷Ëõ, ò±á±Ëù Õ±üËõ  æÏõòû±Âóò... õÅ  ¿çÂ, Ûý× ¦¤›Ÿ ÎðËàý× ÷±òÅ  ø¸  ÎäÂËûþ ¿åù òîÅ Âò  õþ±æ±Ëß· ò±/ Îõ±ñýûþ Õ±õþÝ áÓìÂÿ ß±õþí ¿åù Îö±é ü÷ÏßÂõþ Ëíõþ Âóõþ Ëî Âóõþ ËîÂ, ú±üËòõþ Â÷î± ý±¿õþ Ëûþ¿åù  ú±üßÂ/ qñÅ ëÂ×ÈüËõ ü±¿÷ù ýËî ä±ûþ¿ò Ûý× úýõþ, Ûý×Îæù±/ Õ™LÃî ôÂù ÎæËò û±Ýûþ ±õþ ÂóËõþ Õ±õþ Îàù± Îòûþ ¿ò ÎßÂëÂ×/ îÂõÅ ëÂ×ÈßÂF±, ÎßÂÌîÓ Âýù Õ±õþ ý×ËBåë±ò±ûþ ý±¿æõþï±Ëß Îü/ ¿ßÂåÅ  é± ò± ÎïËß ëÂ×Âó±ûþ Îòý× õËù Õ±õþ ¿ßÂåÅ  é±  å¿õ Îðà±õþ Õ±òËj/ Îß ÎÂóù ¿õËðú, Îß ¦¤ Ëðú, ß±õþ ö±Ëá ÕïÇ , Û¶¿îÂËõúÏ õþ±æ± ¿åËùò... ý×îÂɱ¿ð/  ¿é¿öÂ’õþ ÂóðÇ  ±ûþ Ûàò ¿õ:±Âóò–Îò± ëÂ× {¡   Å  õ±ò±Ýý×Ñ/ Ûý×  ôÒ±Ëß ÛßÂéÅ Â âËõþõþ ¿ðËß òæõþ ÎôÂõþ±Ëò± û±ßÂ/ ðÏâÇ  ¿ðËòõþ ñÅ  Ëù±/ ¦š  ¿õõþ î±õþ ñÅ  Ëù±, Õ±ßÂä±-ձ߿äÂõþ ñÅ  Ëù±/ ò±á±Ëùõþ  õ±ý×Ëõþ ÎïËßÂ, Îû±áÉî±õþ û±õîÂÏûþ ñ±õþí± ÎöÂËã ¿ðËûþ ü±Ñüð Õ±õ±õþ ¿òõDZ¿äÂîÂ/ Õ±õ±õþ Ã›¶÷±¿íî ¿÷ïÄ-¿÷ËïÉ- Õ±Ëõá-¿òõþ±ÂóM±Ëõ±ñ üõ á± ÎùË›I× ï±ËßÂ Û Õ=ÁËù/ Îõù± õ±ËhÂ/ õ±ý×Ëõþõþ áõþ ÷ ýùÄ  ß±õþ ÕÒ±ä Ûàò âËõþ õþ ÎöÂîÂËõþÝ/ ôұ߱ ýËî q ßÂõþËå õþ±™¦¸±/ ôÂù±ôÂËùõþ ¿õ¦œûþ ¿åù/ Õ±õ±õþ ¿åùÝ ò±/ äÂîÅÂïÇ ú¿Mõþ ëÂ×O±ò,ÛËßÂõ±Ëõþ ¿ZîÂÏûþ ¦š±ò ðàù/ à±üî±ùÅ  ß ÎöÂËã äÅ Âõþ ÷±õþ/ ÛßÂõåõþ Õ±Ëáõþ ÎÛ¶ûþüÏ Ûàò ¿õÂóï᱿÷òÏ/ qñÅ  õîÇ Â÷±Ëòý× Îúø¸ òûþ, ¿õÂóðág ձq ö¿õø¸ÉîÂËß ձõþ Ý  Õ±áè ±üÏ Îðà±ûþ/ Õ±õþ Îüý× üÑËßÂËîÂý× é±ù à±ûþ ö±õþ ü±÷É/ ÎýËõþ û±Ýûþ ± Û¶±ïÇ   Ïõþ ëÂ× ðÄáÏõþËí qñÅ  üùËî ¿åù/ Õ±õþ  î±ËîÂý× Õ±&ò ù±áù ðÅý× Îüò±Âó¿îÂõþ ÷ËñÉ/ úéÇ¿ÂóäÂ, õ±ëÂ×k±õþ, õ¿ëÂù±ý× ò–¿òËø¸  Ëñõþ á¿`ÂËß Îï±h±ý× ÎßÂûþ ±õþ/  õþ ±æÉ ÎòîÔÂQ îÂï± ÷ý±ËòSÏ ßŠ¿Âóî¯ ÎëÂËß ñ÷ß ¿ðËûþ Ëåò  ðÅ ’æòËßÂý×/ î±õþÂóõþ Âó±¿êÂËûþËåò ï±ëÇ ձ¥ó±ûþ±ËõþõþÎß±ËéÇ Â/ ¿ë¿üúò ÛàòÝ ÎÂó¿`ÂÑ/ Õ±B屯 Ûý× ßÂï±é± õù± õ±õþí, ò±· ðÅ  ý× Îüò±Âó¿î Îô¿öÂßÂËùõþ ¿õ:±Âóò ýËùÝ Ûý× Îæù±õþ ôÂù ¿ßÂåÅ  Âó±ŒÂ±î ò±¯ äÅ ÂÂó ßÂËõþ ï±ß±ý× Î|ûþ/  ëÂ×M±Âóé± õ±hÂËå/ üß±Ëùõþ òõþ÷ ö±õé± Ûàò qñÅ  ý× ¦œÔ ¿îÂ/ òîÅ Âò ü¥Ú ±ËéÂõþ Õ¿öÂËø¸  ßÂ/ õþ ±æÂó±Ëé õü±õþ ÷ÅýÓËîÇ  Õ±ËõËá ïõþïõþ ü¥Ú±é ÕîÂÏËîÂõþ ßÂùÅø¸  ÷Å  M/ ëÂ× Z±U õõþËí  ü±¿÷ù Îå±éÂ-õh üõ±ý×/ õh ÕÑËúõþ ö±õþËîÂõþ úõþ  ÏËõþ Õ¿ò}Âûþî±õþ ßÒ±Âóò ñ¿õþËûþý× ÷Ë=Á Õ±üÏò ü¥Ú ±éÂ/  öÂÏ¿î¯ Îü Îî± àɱ¿îÂõþ ý× Õ¼/ Õ±õþ ÎßÂf-õþ ±æÉ... ¦¤ÂóË ÎßÂëÂ×ý× ò± ï±ß±ûþ Îæù± õþý×ù Û¶±Ë™LÃ/ ¦¤ ±¦š  ÉßÂõþ ÕæÅ  ý±î  Õ±õþ Õ±á±÷Ï ÂóÒ±äÂõåËõþõþ ¿ò¿}Âî úÏîÂâÅ  Ë÷õþ õÉõ¦š±/  ëÂ× M±ËÂó Æî¿õþ ¿åù Õ±õý/ ¦óËúÇ  ¿åù qßÂËò± ÎêÒ±ËéÂõþ  ¿òõþ ±ü¿M/ îÂÏõè ðýËòõþ Ûý× Âóï, î±õþ õh ÕÂóåj/ ÂóËh ï±Ëß qñÅ  ÕîÂÏîÂ᱿÷î±/ îÂõÅ  ëÂ× ø¸  î±õþ â±é¿î Îòý×/ î±ý×  ¿çÂ÷ñõþ± ðÅ ÂóÅ  ËõþÝ ßv±¿™LßÂõþà æËùõþ ÎàÒ±æ/ Î÷±ËhÂõþ ÷±ï±ûþ  å±ëÂ׿òËî âÅ  ¿÷Ëûþ ï±ß± ¿õþ'± Õ±õþ êÅÂÑê屄 ͱý×ü¿S÷ öÂɱËòõþ æ±ûþá± ¿åù ö±¿õþ ÂóðÇ  ±õþ ÝÂó±Ëõþ/ ¿öÂîÂËõþ ¿òË÷Ç  ±ý  ÂóÓ  õÇ  ±ö±ø¸ / õ˼±Âóü±áËõþ ¿ò¥§ä±Âó, ëÂ× Mõþõ˼ õø¸  Ç±/  âõþ-Âó±Ëõþõþ ÷±çÂà±Ëò ï±ß± ðÅËûþ±õþ±¿òõþ ÎðËú ¿åù Õ±õý÷±ò ¿ò¿ÇùÇ  ¿l¯ Îä±Ëà ÂóËh¿ò, ðÓ  õþ Õ±ß±Ëú Îû Î÷â  æ÷¿åù ß±Ëù± ýËûþ Õ±ü¿åù úýËõþ õþ ¦¨±ý×ù±ý× ò/ ßÂàòÎûò Âó±Ëûþõþ òÏËä äŠ¿ÂóäÅ¿Âó q ýËûþ¿åù ÷Laí±, ÎéÂßÂÄ  ¿òß Λ   −é üËõþ û±Ëõ õËù¯ ¿ßÂc Û¶îÂɱú±õþ ÕË÷±â ú±¿™Làü÷ïÇ  ò ßÂËõþ ÎúÒ ± ÎúÒ ± ý±Ýûþ±ûþ ëÂ× Ëh Îáù üõ Õ±õå±ûþ ±,  ÕËç±Ëõþ õÔ ¿©† ò±÷ù ý×ëÂ× ßÂɱ¿ù›I× ±ü Õ±õþ ¦†˜ÏéÂùɱ˥óõþ á± ÎõËûþ/ çÂ÷Ä  çÂ÷Ä  õÔ ¿©†/  õÔ¿©†ËúËø¸  õþ Ûý× õ±î±Ëüý× õÅ  ¿ç ձËå Û¶±Ëíõþ Õ±ù±Âó/ Û õÔ ¿©†Ëî Îû ü¥Ú±éÂËßÂÝ ÎßÂ÷ò Õ±õå± Îðà±ûþ...¯
 õè±îÂÉæËòõþ XÂß±i§±
 ð¿ÂËíõþ ÷±òÅ  ø¸ ù±á±ûþ ëÂ× Mõþõ¼ éÂɱá, Õ±õþ ëÂ× Mõþ ÷±Ëò Âó±ý±hÂ-æ¼ù... Îü Îû ßÂî Îû±æò ðÓ  Ëõþ õþ, î± Îæù±õþ ÷±òÅ  Ëø¸  õþ ÎïËß ö±Ëù± ÎßÂëÂ× æ±Ëò ò±/  ßÂùß±î±ûþ û±Ýûþ ± Îû÷ò ý× ËöÂKéÂ, ¿ú¿ù&¿hÂÝ î±ý×/  îÂõÅ  Îõú ¿òËæËðõþ ¿òËûþ ý× ÷Å * ¿åù±÷/ Îû úýËõþ ðÅ  Ëñõþ æòÉ î±¿ßÂËûþ ï±ßÂËî ýûþ õýõþ ÷ÂóÅ  Ëõþõþ ¿ðËßÂ, ÂóÒ±ëÂ× ¿é ձËü õþ ±ûþá? ÎïËßÂ... Îüý× úýõþ ¿òËûþÝ ßÂî áõÇ  Õ±÷±Ëðõþ¯  Õ±÷±Ëðõþ Î÷¿ëÂßÂɱù ßÂËùæ Õ±Ëå ý× ëÂ× ¿òö±¿üÇ  ¿é ձËå  Õ±÷±Ëðõþ úýËõþ æ¿÷õþ ð±÷ ձ߱úËåÒ ±Ýûþ ± Û¶±ûþ ü±õþ ±õþ ±î ÎæËá ï±Ëß  úýõþ ôÅÂéÂÂó±Ëï Âó±Ýûþ± û±ûþ ¿äÂËßÂò ¿éÂ!±, îÂjÅ  ¿õþ ¿éÂ, ò±ò...áËõÇ  õþ ÷Å  ßÅ ÂËé òîÅ Âò Âó±ùß Îû±á ßÂËõþ¿åù ÷La   ÏQ/ Îüý× ßÂËõ á¿íà±Ëòõþ  ¿âËûþ õþ ágÂ, î±ùÅ  qÒ ËßÂÝ Õ±õþ Âó±Ýûþ ± û±ûþ ò±/  î±ý× áîÂõåõþ ÛßÂùËl ¿îÂò ¿îÂòæò ÷LaÏ ÎÂóËûþ Õ±ýù±Ëð ëÂá÷á ¿åù±÷/ÛßÂæò ¿åËùò Õ±õ±õþ ÎßÂËfõþ¯  ðlõþé± æ±òËî æ±òËîÂý× üõþß±õþ õðù, qñÅ  ü±ÑüËðý× ÂóÅ  ò÷ÓÇ  ¿ø¸  ßÂ/  îÂõÅ  õþ±ËæÉ ðÅ  ý× æò ¿åËùò... ÛËßÂõ±Ëõþ ÂóÓ íÇ /  ðÅ ’æò ¿õñ±ûþ ßÂ, ðÅ ’æËòý× ÷La   Ï/  ¿ßÂc õø¸  Ç±õþ qËîÂý× Û ßÂÏ ¿õÂóûÇûþ¯ ÛßÂñ±!±ûþ ÂóûÇ  éÂò Îáù à±ðÉ Ã›¶¿Sûþ ±ßÂõþËí Õ±õþ ÛßÂæò Îî± ÛËßÂõ±Ëõþ ðlõþ ýÏò¯ Û¶Ë÷±úò-¿ëÂË÷±úò, õþ ±æÍò¿îÂß ß±õþí ü÷ÏßÂõþí... üõ 屿ÂóËûþ qñÅ   ÷ÅàÉ÷La   Ïõþ ëÂ×ËVËúÉ Û Îæù±õþ ÛßÂé±ý× ß±i§±... Û îŠ¿÷ ÎßÂ÷ò ÷¯
 qw Æ÷S 
Îö±éÂËõ±Ëú¿àõþ ÎúËø¸ òîÅÂò õ±î±ü 
 ý× jÅ  -¿÷S Õ±õþ Õ™LÃßÂÇùý 
 ¿Âó¿ð÷é± æ; ùËù± ò±/ Îù±ßÂüö± Îö±é ÎßÂËé Îáù, î±Ý/ ¿Âó¿ð÷é± æ; ùËù± ò±/ Îß Îß ձõþ ö±Ëù± ÎàùËå, î±Ý/ ßÂàòÝ ÷Ëò ýËûþËå, Îî±÷±õþ Õ±&ò ÕòÉ ß±õþÝ ý±Ëî· Îö±ËéÂõþ Îõþ æÿ±ŒÂ ÎõõþËò±õþ Âóõþ   îÅ¿÷ ¿ß Õõ±ß ýËûþå· 15 Î÷, ÎéÂòúò ýËûþ¿åù Îî±÷±õþ·  ßÂàòÝ ÷Ëò ýËûþËå ¿ß ÛßÂõ±Ëõþõþ æòÉÝ æ; Ëù ëÂ×êÂËî· ö±¿áÉü ýûþ¿ò¯ æ; ùËùý× ÎßÂëÂ× ¿ò¿öÂËûþ ¿ðîÂ, Îî±÷±ûþ Îæ±õþ ßÂËõþ/ ¿Âó¿ð÷¯ ÷ Õ±õþ Õ±¿÷ ÷LaÏ ýõ, äÂù/ Îî±÷±õþ ò±÷ Îðõ ý× jÅ /  Õ±õþ Õ±¿÷ Îî±÷±õþ ¿÷S/  ¿õ«±ü ßÂõþ, õ±ý×Ëõþ ÎïËß ÎßÂëÂ× õÅ  çÂËõ ò±  Õ±÷±Ëðõþ Õ™LÃßÂÇ  ùËýõþ ßÂﱯ
 
Îß±òÝ ¿õ:±Âóò üÓ  S ñËõþ ¿õ:±Âóòð±î±õþ ü˼ Îû±á±Ëû±á ßÂõþ±õþ Õ±Ëá Âó±êÂßÂËðõþ ûï±ûï ÎàÒ±æàõõþ ¿òËî õù± ýËBå/ ¿õ:±Âóòð±î±ËðõþÎß±òÝ ð±¿õ õMõÉ ¿õø¸Ëûþ Ûý× üÑõ±ðÂóSÎß±òÝ ¿ò}Âûþ î± õ± ð±¿ûþ Q õýò ßÂËõþ ò±/
 üîÂßÂÏÇßÂõþí  ¿õ:¿l 
 fl¬˜«‡±ø˘ 
 ¿÷ëÂ× äÅ Âûþ±ù 骱kô±õþ
 ı±øh¬ › Êø˜ 
 ø˙é±  ø˙é±  ø˙é±  fl¬ø•Û 
 Î¬◊ È¬±ı˛
 ø‰¬øfl¬»¸±  ø‰¬øfl¬»¸±  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ… 
 ˆ¬±h¬± ì  ˘œÊ 
 ø‰¬øfl¬»¸± 
 ÷±S 5 ÷±Ëü Îû Îß±Ëò±  ß¿¥ó¿é¿éÂö Âóõþ  Ï±ûþ
MATHS
 -Û ð ßÂËõþÎî±ù± ýûþ¼
 òîÅÂò õɱä q 
JAN-2014
 æûþ ™Là ð±ü 
90021 88712
CLSFD 1456
2 ¿é ¿õ:±ÂóËòõþ
 ü±Ëï
1 ¿é ¿õò±÷ÓËùÉ 
 Õ±Âó¿ò ¿ß Âóɱõþ ±ù±ý× ¿üü, ¦ó¿GÂù±ý׿éÂËü öÅÂáËåò/ öÅ ÂÒ ¿h õ±hÂËå, õ±îÂ, ýÒ ±éÅ ÂËîÂ, Îß±÷Ëõþ, æËûþËKé õɱï±/ õ±¿hÂËî ¿áËûþ Îû±á±üËòõþ ÷±ñÉË÷ üÅ  ¦š ßÂËõþ Îî±ù± ýûþ/ 97358 79263
Âóh±Ëî ä±ý×Âóh±Ëî ä±ý×
V-XII
ÂóûÇ™Là ý×ÑËõþ¿æ Ý
 ÕÑßÂ, õ±Ñù± Ý ý×ÑËõþ¿æ  ÷±ñÉË÷ ûP üýß±ËõþÂóh±Ëò± ýûþ/ ¿õÐ^Ð
Spo-ken English
Îúà±Ëò± ýûþ/ Îô±ò 9474470914“ 9046555425
CLSFD 1425-3/5CLSFD 1433
Œ|øÌıX¬ øı:±¬ÛÚ 
 ˜±S 134 Ȭ±fl¬±˚˛
 úîÇ›¶Ëû±æÉ
 ¿õ:±ÂóËòõþ æòÉ Îô±ò ßÂò 
92327 90070
aamader @aamadermalda
 qSõ±õþ
30 Î÷2014
ŒÊ…±øÓ¬¯∏
¬¿ ˙Ǭı˛ ‰¬SêıM«   œ 
 ßÂùß±î±õþ ¦¤ò±÷ñòÉÎæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±é ݠý™¦¸  Ëõþ౿õ𠕦¤íÇ Âóðß Û¶±l— ›¶¿î ý×Ñõþ ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8ÛõÑ 19 - 25 õþà ÷±ùð±ûþ ëÂ× ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ ¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚  î ï±ËßÂò/ ð¿Âí± 501 é±ß±/ Îô±ò Ð94341 39871/ Ûå±h±10-18 Ý 26-01 õþàÂóÓ  õÇ  ëÂ× ðûþ õþ ±æÂóÅ  õþ, ÷ñÉ÷áè ±÷ •ÂóÓõDZäÂù— ßÂùß±î±-129 ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7 é±/ Îô±ò •033—25268652/
 Î¬– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ 
 ÷±ùð±ûþ ßÂùß±î±õþÎæɱ¿îÂÇ¿õð ëÂ×Â󿦚îÂï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþ õþ ¿õ,Îü±÷, ÷¼ù Ý õÅñõ±õþ•üß±ù 11 é± ÎïËß ügÂɱ6 é± ÂóûÇ™L× ð¿Âí± 502 é±ß±/ Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅ  äÂõþ, ÷±ùð±, Îô±ò Ð 257434/ Ûà±Ëò ¿êÂߊ¿æ, ßÅ¿‡Â Û¶dî ßÂõþ± ýûþ/
Îúûþ±õþ ÷±ËßÇÂËé Î骿ëÂÑ 
ÛõÑ ¿õ¿òËûþ±á ßÂËõþ Û¶äÅ Âõþ ëÂ×Âó±æÇò ßÂò/
BONANZA PORT-FOLIO, MALDA,M - 9339301023
CLSFD 1434
 ßÂË÷±¿ë¿é ÷±ËßÇÂËé õþ+ËÂó± 
ÛõÑ ÕɱùÅ  ¿÷¿òûþ ±Ë÷ Î骠¿ëÂÑ  ßÂËõþ ëÂ×Âó±æÇò ßÂò/
BONANZA COM-MODITY MALDAM - 9339301023
CLSFD 1435CLSFD 1432
 ý×Ñõþ ±¿æ •ó±ú—,Îæò±Ëõþ ù,
 óÅ  õþnø¸, ¿ú¿ù&¿h ÎïËß ÷±ùð± Õ±üËî ä±ý×/
Îô±ò86701 33145
Îý±¿ù ä±ý× ‹ ¦Å¨Ëùõþ
Âó±«Ç¦š2 ß±ê± æ¿÷ Õ¿î úÏâèý× ¿õSûþ/ Îô±ò89004 62002
ÎßÂ. Îæ. ü±òɱù Îõþ±ËëÂ
 Õ±ý׿ëÂûþ±ù Îõß±õþÏõþ ¿ÂóåËò ðÅ  ý× ¿ðß õþ±™¦¸±, Û¶±ûþ4 ß±ê± ¿õõþ±é ¿ZîÂù õ±¿h ¿õSûþ/ 94335 51636
‘... Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±’ ¿òûþ¿÷î ý±Ëî ò± ÎÂóËù Õ¿öÂËû±á æ±ò±ò Ûý× ò¥¤Ëõþ
03512
220522
 ó¿Sß± Û¶¿î ÷±Ëüý× ¿òûþ ¿÷î Û¶ß±¿úî ýûþ/ Õ±Âóò±õþ Îóó±õþ ýß±õþ õgÅÂõþ ß±å ÎïËß ÎäÂËûþ ¿òËî öÅ ÂùËõò ò±
 fl¬˜« ‡±ø˘ 
 ÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ
 Õ±ßÂø¸Ç íÏûþ õÉ¿MQü¥ói§, ßÂï±õ±îDZûþ ÂðÂ, Õò¿ñß 35 õåõþ, áè É±æÅ  Ëûþ é ÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ ä±ý×/
 ¿ëÂæ±ý×ò±õþ
 ý×ù±ü˦†˜éÂõþ“ Îß±Ëõþù“ ¿ôèÂ-ýɱ`Â, ôÂËé±úÂó ý×îÂɱ¿ð  Õɱ¿›   −ËßÂúËò ð ÂóÅø¸“÷¿ýù± ¿ëÂæ±ý×ò±õþ ä±ý×/ Îô±õþ ß±ù±õþ ÕôÂËüËéÂõþ æòÉ æõ Æî¿õþõþ Õ¿öÂ:î±ü¥ói§ õɱ¿M Õáè ±¿ñß±õþ Âó±Ëõò/ ¿ú±áî Îû±áÉî± áè ±æÅ  ËûþéÂ/
 óËðõþ ò±÷ ëÂ×Ë{¡ à ßÂËõþ 7 ¿ðËòõþ ÷ËñÉ Õ±Ëõðò ßÂò
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±, ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ ±ëÂ, ÷±ùð± 01 ý× -Î÷ù
 aamadermalda@gmail.com
 
3
 qSõ±õþ
30 Î÷ 2014Õ±÷±Ëðõþ áõÇ , Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->