Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Critérios Gerais de Classificação dos Testes de Avaliação Escrita

Critérios Gerais de Classificação dos Testes de Avaliação Escrita

Ratings:
(0)
|Views: 1,059|Likes:
Published by Renato Costa

More info:

Published by: Renato Costa on Nov 19, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

 
 
G]%=FEÍE LG NI^^ME^^EJE]
 
\G]\G] LG ITIKJIÃÍE
Ga}jae Né}jme g ]gmwalé~je
M~j|ê~je} cg~ij} lg mki}}jdjmiãíe {
 
Lw~iãíe li _~eti6
8? bja
 
_~ed! ^gai|e Me}|i { etgb
 ]gcwjale e p~jamâpje li |~ia}pi~æamji lg}|g} m~j|ê~je} cgaê~jme} }íe ipkjmile} iMebe |ik+ e} gkgbga|e} jbpkjmile} ai ipgke p~edg}}e~ i pi~|j~ li ywik }w}|ga|igb pi~|jmwki~+ cg~iale i}}jb mki}}jdjmiãg~~e g ~gdkgm|e~i} le ~gik lg}gbpgahe lMeb e lemwbga|e gb miw}i+ lé"}g i melg mili |jpekecji lg j|ga}! Ï bgljli ywgli p~g}ga|g ine~licgb cg~ik meb i ~g}
J! MKI]]JDJMIÃ×G] _E^ \J_EKEC
I} mki}}jdjmiã÷g} i i|~jnwj~ ï} ~g}pe}|i}lg mki}}jdjmiãíe ~gki|jte} i mili |jpekecjpe}}jnjkjlilg} i mea}jlg~i~!I |in! J gtjlgamji i ~gkiãíe li} mki}}jdjm]gmwalé~je! ^g}}iktib"}g ywg e} |g}|gm~wvibga|e li} té~ji} |ingki}+ ê pe}}ât\J_EKECJI LG J\GA]A¶ LGJ\GA]%C^W
g~lilgj~e%Dik}e { ]jb%Aíe 9G}mekhi bök|jpki 7Me~~g}pealæamji
(en~jci|ý~je*
9E~lgaibga|e
jj
(dimwk|i|jte*
9Ing~|e 9
\ingki} JJ6i* Mki}}jdjmiã÷g} lg |g}|g }gb j|ga} lg e~lgaibga|e
J\GA] J9 J> J= J< J7
Mki}}jdjmiã÷g}('*8 7 7 7 7
n* Mki}}jdjmiã÷g} lg |g}|g meb wb j|gb lg e~lgaibga|e ae j|g
J\GA] J9 J> J= J< J7
Mki}}jdjmiã÷g}('*8 7 7 7 7
m* Mki}}jdjmiã÷g} lg |g}|g meb wb j|gb lg e~lgaibga|e ae j|g
J\GA] J9 J> J= J< J7
Mki}}jdjmiã÷g}('*8 7 7 7 7
]
M^J\Ê^JE] CG^IJ] LG MKI]]
Ga}jae Né}jme ” Lg}pimhe Ae~bi|jte A¶7%>??3 lg 9?lg 93 lg Ew|wn~eGa}jae ]gmwalé~je ” Lgm~g|e"Kgj A¶><%>??4 lg 4 lg D
G]M^J\I
 
 pécjai}
 
~e >??: { Iae Kgm|jte lg >??:%>?9?
bele lg itikjiãíe le} ikwae} gb i~|jmwkiãíe me} |g}|g} lg itikjiãíe g}m~j|i ~gikjvile} lw~ia|ikjiãíe }íe mead~ea|ile} lg|ikhilibga|g meb}gw |~inikhe lg p~emg}}ibga|e lg}|g ja}|~wbgg} lg ai|w~gvi de~bi|jti ywg }g ywg~gb meb eikwae!ahgmg~ e de~bi|e le} |g}|g} lg itikjiãíe g}m~j|i}g ~gikjvi~gb g}|i} dg~~ibga|i} itikji|jti}+ megm|jti ip~g}ga|iãíe le} m~j|ê~je} g}pgmâdjme} l
JI LG J\GA]
}g~íe gxp~g}}i} gb aöbg~e} ja|gj~e} g ~g}wk|i~ lg j|ga}+ }ebga|g }g ilep|iale wb le} tike~gã÷g} pe~ |jpekecji lg j|ga} pi~i e} |g}|g} lg it}g~íe mebpe}|e} pe~ lej} c~wpe} lg ej|e j|ga}k jadg~j~ ai âa|gc~i }en~g i g}|~w|w~iãíe lg}|g} ~ 
\ingki J6 mki}}jdjmiã÷g}%|jpekecji lg j|ga}
EMKI]]JDJMIÃ×GA]JAE NÉ]JME ('* GA]JA
8784: ew 9?
jj
 
ki}}jdjmiã÷g}%j|gb le} |g}|g} lg itikjiãíe g}m~j|i le Ga}jae Né}jme
J4 J3 J8 JJ9 JJ> JJ= JJ< JJ7 J
7 8 : 8 7 7 7 7
J3 
J4 J3 J8 JJ9 JJ> JJ= JJ< JJ7 J
7 4 9? 8 7 7 7 7
JJ3 
J4 J3 J8 JJ9 JJ> JJ= JJ< JJ7 J
7 8 9? 8 7 7 7 7
M~j|ê~je} Cg~ij} lg Mki}}jdjmiãíe! _écjai 9 lg 4
JDJMIÃÍE
lg Fiagj~e { Lgm~g|e"Kgj A¶>?:%>??>tg~gj~e
eb i kgcj}kiãíe tjcga|g+e p~g}ga|g iae kgm|jte!bg|elekecji lg}gatektjli|e lg itikjiãíe ywg w|jkjvi+bâajbe pe}}âtgk lg c~iw lgg i} ~gc~i} mki}}jdjmi|jti}pkgbga|i~"}g"é i djaikjlilg} |g}|g}!e li ipkjmiãíe le} m~j|ê~je}} ip~g}ga|ile} ai}kjiãíe le} Ga}jae} Né}jme gili wb (|in! J+ JJ g JJJ*! _gkegmw~}e} lg itikjiãíe!G]E
 
]GMWAL^JE (pea|e}*
949?949>98 ew >?
jj
 
JJ4 JJ3 JJ8 \E\IK ('*
7 8 : 9??
JJ4 JJ3 JJ8 \E\IK ('*
7 8 9? 9??
JJ4 JJ3 JJ8 \E\IK ('*
7 4 9? 9??
 
M~j|ê~je} Cg~ij} lg Mki}}jdjmiãíe! _écjai > lg 4
\ingki JJJ6 mki}}jdjmiã÷g}%j|gb le} |g}|g} lg itikjiãíe g}m~j|i le Ga}jae ]gmwalé~jei* Mki}}jdjmiã÷g} lg |g}|g }gb j|ga} lg e~lgaibga|e
J\GA] J9 J> J= J< J7 J4 J3 J8 JJ9 JJ> JJ= JJ< JJ7 JJ4 JJ3 JJ8 \E\IK (pea|e}*
ME\IÃ×G](pea|e}*94 9? 9? 9? 9? 9? 94 98 94 9? 9? 9? 9? 9? 94 98 >??
n* Mki}}jdjmiã÷g} lg |g}|g meb wb j|gb lg e~lgaibga|e ae j|gb J3 
J\GA] J9 J> J= J< J7 J4 J3 J8 JJ9 JJ> JJ= JJ< JJ7 JJ4 JJ3 JJ8 \E\IK (pea|e}*
ME\IÃ×G](pea|e}*94 9? 9? 9? 9? 9? 9> >? 94 9? 9? 9? 9? 9? 94 >? >??
m* Mki}}jdjmiã÷g} lg |g}|g meb wb j|gb lg e~lgaibga|e ae j|gb JJ3 
J\GA] J9 J> J= J< J7 J4 J3 J8 JJ9 JJ> JJ= JJ< JJ7 JJ4 JJ3 JJ8 \E\IK (pea|e}*
ME\IÃ×G](pea|e}*94 9? 9? 9? 9? 9? 94 >? 94 9? 9? 9? 9? 9? 9> >? >??
I\GAÃÍE6
\eli} i} ~g}pe}|i} lili} pgke} ikwae} lgtg~íe g}|i~ 
kgcâtgj} g lgtjlibga|g ~gdg~gamjili}
lg wbi de~bi ywgpg~bj|i i }wi jlga|jdjmiãíe jagywâtemi! Mi}e mea|~é~je+ }g~é i|~jnwâli wbi
mki}}jdjmiãíe
 
awki
ï ~g}pe}|i gb miw}i!]g e ikwae
~g}pealg~ ie bg}be j|gb bij} le ywg wbi tgv
+ lgtg~é gkjbjai~ mki~i g jagywjtemibga|g i ~g}pe}|iywg p~g|gali tg~ lg}mea}jlg~ili pgke p~edg}}e~! Ai iw}æamji lg}}i gkjbjaiãíe+ }g~é mki}}jdjmili i ~g}pe}|i ywg}w~fi gb
ök|jbe
 
kwci~ 
ai dekhi lg ~g}pe}|i}!
JJ! J\GA] LG TG^LILGJ^E%DIK]E { ]JB%AÍE
_i~i ikêb le gxpe}|e ai |in! JT+ g}|g} j|ga} |g~íe
mki}}jdjmiãíe awki
}g e ikwae itikji~ |eli} i} idj~biã÷g} mebe‛Tg~lilgj~i} (T*‒ ew ‛Dik}i} (D*‒%meb ‛]jb (]*‒ ew ‛Aíe (A*‒!Aíe }g~íe mea|injkjvili} i} idj~biã÷g} ywg pe}}wib wbi itikjiãíe le} ikwae}
}jbwk|iagibga|g lg T g D%] g A
!
\ingki JT6 mki}}jdjmiã÷g}%meafwa|e lg idj~biã÷g} me~~gm|i}+ ae} Ga}jae} Né}jme g ]gmwalé~je!
A¶ LG IDJ^BIÃ×G] ME^^GM\IBGA\GITIKJILI]MKI]]JDJMIÃ×G]GA]JAE NÉ]JME ('*GA]JAE ]GMWALÉ^JE(_EA\E]*
3 i 8 8 947 i 4 4 9>= i < > <? i > ? ?
E dim|e lg aíe }g ~g}pgj|i~ wbi p~epe~mjeaikjlilg lj~gm|i li} mki}}jdjmiã÷g} dimg ie aöbg~e lg idj~biã÷g}me~~gm|ibga|g itikjili} g}|é i}}ga|g gb djaikjlilg} g}|~w|w~ia|g} li tike~jviãíe li ip~galjvicgb le ikwae le}mea|göle} gb |g}|g+ ew }gfi+ aíe p~gfwljmi ew ngagdjmji e lg}gbpgahe ae j|gb }g iywgkg ~g}pealg~ me~~gm|ibga|g ibij} lg 7?' li} idj~biã÷g}! Ikêb le bij}+ i|~jnwj"}g i |e|ikjlilg li mki}}jdjmiãíe ilbj|jale e g~~e gb wbiitikjiãíe gdgm|wili pgke ikwae!Meg~ga|gbga|g+ wbi p~g}|iãíe ag}|g j|gb jadg~je~ i 7?' ~gtgki wb p~gfwâve le ikwae!Ê gtj|ili lg}|i de~bi+ ~gme~~gale ï} |ge~ji} g}|i|â}|jmi} jbpkâmj|i}+ ywg i ikgi|e~jglilg li} ~g}pe}|i} lili} }gbi|g~jikjvg gb p~eninjkjlilg} bâajbi} lg }g en|g~gb mki}}jdjmiã÷g} ljdg~ga|g} lg tike~g} awke}!
JJJ! J\GA] LG G]MEKHI BÖK\J_KI
Ae} j|ga} lg g}mekhi bök|jpki+ }g~é i|~jnwâli i mki}}jdjmiãíe |e|ik ï ~g}pe}|i me~~gm|i6
 
7'
ae} |g}|g} lg itikjiãíe g}m~j|i le
Ga}jae Né}jme0
 
9? pea|e}
ae} |g}|g} lg itikjiãíe g}m~j|i le
Ga}jae ]gmwalé~je
!
 
M~j|ê~je} Cg~ij} lg Mki}}jdjmiãíe! _écjai = lg 4
I} ~g}pe}|i} pe}}wj~íe mki}}jdjmiãíe
awki
}g6
Cevi~gb lg jame~~gmãíe0
Gatektg~gb bij} le ywg wbi epãíe }gkgmmjeaili!Gxj}|gb |~æ} }wn|jpe} lg j|ga} lg g}mekhi bök|jpki ~gki|jte}6
I itikjiã÷g} lg T%D lg |~æ} idj~biã÷g} lili} (9 j|gb%c~wpe*0
I mebpkg|ibga|e meamkw}jte lg d~i}g}%|gx|e (9 j|gb%c~wpe*0
I mebpkg|ibga|e lg g}piãe} lg d~i}g}%|gx|e (= j|ga}%c~wpe*!Ae} j|ga} gb ywg}|íe+ gxj}|gb >7' lg p~eninjkjlilg lg img~|e+ lile ywg e ikwae ê mead~ea|ile meb ywi|~e epã÷g}lg g}mekhi+ i pi~|j~ li} ywij} |g~é lg }gkgmmjeai~ wbi!
JT! J\GA] LG ME^^G]_EALÆAMJI
_i~i ikêb le gxpe}|e ai |in! T+ g}|g} j|ga} |g~íe
mki}}jdjmiãíe awki
}g e ikwae djvg~ me~~g}pealg~ i |eli} i}idj~biã÷g} i bg}bi kg|~i%aöbg~e%gxp~g}}íe li mhitg%djcw~i%|ingki de~agmjli pi~i i i}}emjiãíe!Aíe }g~íe mea|injkjvili} i} idj~biã÷g} ywg pe}}wib
bij} le ywg wbi me~~g}pealæamji
(mealjãíe tékjli}ebga|g ag}|g }ga|jle lg i}}emjiãíe*!
\ingki T6 mki}}jdjmiã÷g}%meafwa|e lg me~~g}pealæamji} me~~gm|i}+ ae} Ga}jae} Né}jme g ]gmwalé~je!
A¶ LG ME^^G]_EALÆAMJI]ME^^GM\IBGA\G ITIKJILI]MKI]]JDJMIÃ×G]GA]JAE NÉ]JME ('*GA]JAE ]GMWALÉ^JE(_EA\E]*
3 i 8 8 947 i 4 4 9>= i < > <? i > ? ?
E |~i|ibga|e mki}}jdjmi|jte lg}|g} j|ga} |gb e bg}be gaywil~ibga|e be|jtimjeaik ywg e} lg T%D g%ew ]%A (
tjlg
 pea|e JJ*!
T! J\GA] LG E^LGAIBGA\E
E} j|ga} lg e~lgaibga|e }íe mebpe}|e} pe~ wb gaywil~ibga|e le p~enkgbi i |g}|i~ le ywik }íe p~elwvjli}
mjame
 idj~biã÷g} gywjtikga|g} i imea|gmjbga|e} (
g! c!
dgaýbgae}*+ lj}pe}|e} lg}e~lgailibga|g+ aíe ~gtgkiale pe~|ia|ewbi }gywæamji kýcjmi |gbpe~ik lg ~gkiãíe lg miw}i"gdgj|e!Ê ga|íe }ekjmj|ile ie ikwae ywg e}
e~lgag
}gcwale i öajmi }gywæamji pe}}âtgk+ lg bele i }i|j}divg~ i kýcjmi g~gkiãíe p~g|galjli}!]ý }g~é i|~jnwâli i mki}}jdjmiãíe |e|ik ï ~g}pe}|i ywg ~gtgkg wbi }gywæamji ja|gc~ikbga|g me~~gm|i6
 
4'
ae} |g}|g} lg itikjiãíe g}m~j|i le
Ga}jae Né}jme0
 
9> pea|e}
ae} |g}|g} lg itikjiãíe g}m~j|i le
Ga}jae ]gmwalé~je
!I öajmi ik|g~ai|jti ï mki}}jdjmiãíe ip~g}ga|ili }g~é ipkjmili ywiale e ikwae ~gtgki~ i} |~æ} p~jbgj~i} idj~biã÷g}}gywgamjili} me~~gm|ibga|g+ ae} }gcwja|g} |g~be}6
 
='
ae} |g}|g} lg itikjiãíe g}m~j|i le
Ga}jae Né}jme0
 
4 pea|e}
ae} |g}|g} lg itikjiãíe g}m~j|i le
Ga}jae ]gmwalé~je
!

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Teófilo Braga liked this
Pedro Dias liked this
Fábio Justo liked this
Paula Costa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->