Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kavram haritası

kavram haritası

Ratings: (0)|Views: 1,239 |Likes:
Published by xasmin_dnc
kavram haritası ile ilgili örnek bir makale
kavram haritası ile ilgili örnek bir makale

More info:

Published by: xasmin_dnc on Nov 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2010

pdf

text

original

 
HacettepeÜni)'ersitesiEğitimFakültesiDergisi
/4:95-99
[/998J
FENÖGRETiMiNOEKAVRAMHARiTASıYÖNTEMiNiNKULLANILMASI
FitnatKAPTAN*
ÖZET:
Kavramharitasıyöntemi,eğitimalanındaçokümitvericigeJmelerdenbirisidir.Buçaşmada,kavramharitalanöğrenme,öğretmeveplanlamasüreçleriinniçintemelyöntemlerdenbirisioldutartışılacakvefeneğitimindenasılku]]a]acağıüzerindeduru]acaktır.Ya-salöğrenmekuraindeçokönemJibiryeriolankav-ramharitasıntemi,anlamlıöğrenmeyisağlamadadaenönemJigeJmelerdenbirisidir.Kavramharitala,insanla-nnasılöğrendikleriyle,anlamlıöğrenmekuramlaara-sındapkuranbiröğretme,öğrenmestratejisidir.Birkavramharitasıdahagenbirkavrambaşğıaltındakiikincilderecedeolankavramlarınbirbiriyleilişkilerinigös-terenikiboyutluşemar.Kavramharitala,haritayıya-pankişininbirkavradiğerlerinenasılbağlağıçizgi-lerlegösterir.Buçaşmadafenöğretimindekavramharita-lanku]]alması,"Kavramharitasınedir?","Kavramharitasıniçinyararlır?","Kavramharitasınınelemanla
nelerdir?ve"Feneğitimindedeğikamaçlarlakavramha-ritasınasılku]]ar'?"gibisorularacevapverilmeye
çalışılmıştır.
ANAHTARSÖZCÜKLER:
KavramHaritası.FenÖğre-
ıimi
ABSTRACT:
Conceptmappingisoneofthemostpro-misingdevelopmentsineducation.Inthispaper,itisexp-lainedwhyconceptmapsareessentialtoolsforteaching,learning,planningandhowyoucanuseconceptmappingmaybenewtoscienceteachingandlearning.itisarecentdevelopmentthatisbecomingmorewidelyusedascons-tructivistlearningmodelsaremoreacceptedinscienceeducation.Conceptmappingisperhapsthemostimportantinnovationtohelpchildrenproducemeaningfullearriinginclassrooms.Conceptmappingisateachingandlearningstrategythatprovidesabridgebeıweenwhalweknowabouthowpeoplelearnandmeaningfullearning.Acon-ceptmapisatwo-dimensionaldiagramthatshowsthein-terrelalionshipsofconceplsunderabroaderconceplhe-adingo
Aconceptmapdepictshowıhemapmakerlinksoneconrepttoanoıher.Inıhispaper,conceptmappropeiesarediscussedlikethat"Whalisconceplmapping?",Whyareconceptmapsusefu\'?","Whatarethespecifircompo-nentsofconceptmaps'?",Howcaniuseconceptmappingindifl'erentstageofsrienreeducation'?"
KEYWORDS
:Concepl
Ma}!,
ScieııceTeachiııg
GiRiş
Kavramlarbilgilerinyataşlarını,kavramlararasıilkilerdebilimselyalaolturur.Kav-ramlareşyaları,olayları,insanlavedüşünceleribenzerliklerineregruplandırdığımızdagruplaraverilenadlardır.Buçaşmadaamaç,kavramharitalarınınna-sılhazırlandığıüzerindedurmakvefenbilgisiöğ-retimindekavramharitasıyönteminindeğikamaçlarlanasılkullanılacağıörneklerneyeçalış-maktır.
KAVRAMHARiTASıNEDiR
Kavramharitası,insanlarınnasılöğrendikleriileanlamlıöğrenmekonulaarasındaköpkuranbiröğrenme,öğretmestratejisidir.Birkavramha-ritasıdahagenişbirkavrambaşğıaltındakikav-ramlanbirbirleriyleilişkilerinigösterenikibo-yutlubirşemar(1).Kavramharitalailkolarak1970'liyıllanortasındaJosephNovakadbiraraşrmacıileCornellÜniversitesimezunuolanöğrencilertara-ndanyürülenaraşrmaprojesininbirpaasıolarakgeliştirilmtir.Kavramharitala,bilgininzihindesomutvegörselolarakzenlenmesinisağlar.Çünkümbiröğretimyılıtekbirüniteyadabirdersiçindeönemlikavramlararasıilişkilerişematizeetmedeetkilibiryoldur.Kavramharitasıyöntemi,diğeralanlardaolduğugibifenöğretimindedeanlamlıöğrenmeyisağlamadaönemlintemlerdenbirisi-dir.Buradaanlamlıöğrenmevetersiolanezbereöğrenmekavramlaaçıklamakuygungöl-
*Doç,Dr.FitnatKaptan.HacettepeÜniversitesi.EğitimFakültesi.ilğretimBölliÖğretimÜyesi
 
96
FitııatKaptali
KAYNAKLARI
~
LS
oÔ
:~
-I
Doğal
VY>
)ü"i
Yapay
ii
Gölge
i
J.ofEd.14
....~iMiyopi~
Q)ü"i
Asıigmaı
i
--i
Kıran
i
YuıanGüneşveAyTutulması
mektedir:Anlamlıöğrenme,bireylerinöğretiminbirsonucuolaraköncedenedindikleribilgilerleyenileriarasındabağlantıkurarakanlamlıbir-tünoluşturmalarıdır.Ezbereöğrenmeiseanlama-danyadaöncekibilgilerlebağlantıkurmadanbil-gilerinalınmasıdır.Kavramharitalarıtekbirkavranaynıkategoridekidiğerkavramlarlailişkisinibelirtensomutgrafiklerdir(2).Kavramharitalaöğren-cilerinöğrenmelerigerekenkavramlarınnelerol-duvebukavramlararasındanasılbirbağku-mlacağınıgösterenplanlamadüzenekleriolarakşünülebilir.JosephNovak'agöre"İyibirmüf-redattasası,önceliklebirbilgialandakikav-ramlananalizini,dahasonradabukavramlararasındahangilerininengenelvebirincil,hangile-rinindahaözelveikinciloldunuortayakoyanilişkilerikapsamar."(2).Örneğinyukadakişemadaışıkkonusuylailgilitemelkavramlarbir-birleriyleilgilerikurularakkavramharitasındave-rilmiştir(3).
i
inceKenarlı
i
KüreselAyna
-l
Tümsek
KAVRAMHARiTALARıNiçiNYARARLıDıR
Sonyıllarda,kavramharitalaöğretmenlerinçokyararlıöğretmevedeğerlendirmestrateji-sihalinegelmiştir.Bustratejiyidiğerlerindenüstünkılansebepleraşağıdasıralanmıştır:-Kavramharitasınteminidiğerlerindenüs-nlanöncelikliavanta,esasfikirleringörselsunumunueldeedilebilirlmasıdır.Ancakkav-ramharitalarıgereköğretmenleringerekseöğrencilerinyarattığıbütünlerdir.Busebepleaynıkonuyayadakavramayönelikkavramharitalayaracılanözelgöşleriniyansıttıklainfarklıfarklıçizilebilir.ğrenmeyigözlegörülürbiçimdeartırır.-Farklıöğrenmeşekillerineveöğrencilerarasındakidiğerbireyselfarklılıklarahitapeder.-Pekçokdeğikkonu,öğretimaşamasıvenotseviyesiinuygundur.ğrenilmesi,öğretilmesivekullanılmasıko-laydır.-Kapsam,temellidir.
 
1998
]
FenÖ,~retimiııdeKavramHaritasıYÖntemininKulla111/masl
97
-Kapsamoluşturulmasıvebütünleştirilmesi-nindeğerlendirilmesindekolaylıklakullanılabilir.-Kavramharitaları,öğrencimerkezli,öğren-ciyenelikaktifntemlerdirveöğrenciyleöğ-retmentartışarakbirharitaolturduklandaöğretmenöğrencietkileşiminiteşvikeder.-Kavramlararasındakidoğrusalilkilerintanımlanmalarınayararlıbiralternatifoluşturulur.-Birsistemindekiilişkileringösterilmesin-deyararlıalternatiflerdir.Öğrenciler,okulyıllasüresince,kavramharitalaolturmaöğrendikçekavramlaayrıayrıvekopukdüşünmektençokkavramlararasın-dabağlantılarkurmayaalışacaklardır.Birkavraöğrendikçeyenidenpekçokharitazenlemekinistekliolacaklardır.Öğrencilerkavramhari-talaoluşturmayadevamettikçebilgileriorganizeetmevekavramlasentezlerlebirleştirmekonu-sundayetenekleridegelişecektir.Birkavramharitasıgenelliklekitaplanba-şındabulunantaslakyadaindekilermün-denbirçokbakımdanfarklır.Özellikletaslaklar,kavramlararasındakibelirliilişkilerigöstermez.Deryandankavramharitalabüyükveçükfikirlerarasındabelirliilişkilerigösterirlerveböy-lecededetaylaryadaözelliklerilebüyükşün-ceyadabirincilkavramarasındakifarklığıorta-yaçıkarırlar.İkincifarklıkda,kavramharitaları-nöğrencilerinbilgileriharlamalanavekav-ramlararasındakiilişkilerigörmelerineyardımcıolangörseltasvirisağlamalarıdır.Konulardizini,burbirtasvirsağlamaz.Ancakonlandafay-dabirlevivardır,farklıaşamalanzeniniortayakoyarlar.
KAVRAMHARiTALARıNıNELEMANLARıNELERDiR
Kavramharitalahiyeraikolarakdüzenle-nendairelerveyakutulardanoluşur.-Engenelyadakapsacıkavram,sözkonusuharitanınenüstkısmındayerar._Yaklaşıkolarakaynıgenelseviyeyeaitkavramlaraynıhiyeraikseviyedebulunur.
-Haı.itanın
vurgusunudeğiştirdiğimizdeyada
yenibirharitaçizdiğimizdeöncedenaltseviyedebulunanbirkavramüstteyeralabilir.Dahaspesifikkavramlardahagenelvekap-sacıkavramlarınaltındagruplanırlaryadabağ-lantıkurarlar.-İkiyadadahafazlakavram,kelimeyadacümlelerlebağlanıpbütünbirdüşünceyioluşturduklarındaönermeadınıalırlar.-Haritanındeğiklümleriarasındaçaprazbağlantılarrülür.-Bubağlantılar,haritayıyapankişininkavramlarınasılsentezlediğinivebütünleştirdiği-nisterir.Bazıgenelharitalamakurallarıaşağıdaverilmiştir:-Kavramlardaireleryadakutulariçindegösterilir.Haritalantekbirdikeyçizgidenol-masıönlenmelidir.unluklaönermelerharitanınüstündenal-nadoğruokunur.-Oklaryalnızcaçaprazbirbağlantınyönü-açıkğakavuşturmakgerektiğindekullar(alttanüsteyadasağdansolabirönerme).-Herkavram,haritadayalnızcabirkezyeralmalıdır.-Herkavramharitadaenazbirönermeninelemanıolmalıdır.-Spesifikörnekler,haritanaltkısmındayeralabilirler,ancakdairelerindeeklenmemelidir-ler.zelisimlerkavramdeğildir,bunlarspesifikörneklerdir.
KAVRAMHARiTALARıHAZıRLANıRKENiZLENMESiGEREKENAMALAR
Kavramharitasıtümbiryıl,birdönem,tekbirünitehattabirdersinhazırlanabilir.Aycasözkonusubusüreçlerinhazırlık,geliştirmeyadadeğerlendirmeaşamalarındakullalmakinha-

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->