Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metropola tjednik - broj 193

Metropola tjednik - broj 193

Ratings: (0)|Views: 3,268|Likes:
Published by Metropola

More info:

Published by: Metropola on Nov 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2013

pdf

text

original

Prora\u010dun Zagreba
u 2010. tanji za
pola milijarde kuna

2
\u010detvrtak, 19. studenoga 2009.

Gradona\u010delnik Milan Bandi\u0107 predlo\u017eio je prora- \u010dun Grada Zagreba za 2010. godinu u iznosu od 7,5 mi- lijardi kuna, o kojem \u0107e 26.

studenoga raspravljati za-
stupnici u Skup\u0161tini.
No, stvarna visina plani-
ranih prora\u010dunskih prihoda
iznosi 7,298 milijardi kuna,
jer se preostali dio odnosi
na iznos za koji se Grad mi-
sli zadu\u017eiti tijekom sljede\u0107e
godine.
S\ue007bv\ue001nc\ue003j\ue001 jo\ue008 v\ue001\u0107\ue001

Od 5,352 milijarde kuna poreznih prihoda, Bandi\u0107 \u010dak 4,96 milijardi planira

ubrati od poreza i prireza
na dohodak, \u0161to je vrlo op-
timisti\u010dna prognoza budu\u0107i
da je to tek 0,66 posto ma-
nje od iznosa planiranog za
2009. godinu, a val otpu\u0161ta-
nja tek se o\u010dekuje. Indikator
investicijski siroma\u0161ne go-

dine je plan da \u0107e se sljede- \u0107e godine od komunalnog doprinosa ubrati 400 miliju- na kuna, \u0161to je \u010dak 160 mi-

lijuna manje od ovogodi\u0161-

njeg plana. Jedini koji krizu ne\u0107e osjetiti su zaposlenici gradske uprave, kojima \u0107e pla\u0107e unato\u010d te\u0161koj recesi-

ji porasti, kao i svake godi-
ne, pet posto, sukladno ko-

lektivnom ugovoru. Tako \u0107e samo na pla\u0107e gradskih \u010di- novnika oti\u0107i 1,536 milijar- di kuna. Unato\u010d 500 mili-

juna kuna siroma\u0161nijem
prora\u010dunu od ovogodi\u0161-
njeg, Grad planira iona-
ko goleme i po mnogi-
ma neodr\u017eivo visoke
iznose za subvencije

pove\u0107ati na \u010dak mili- jardu kuna! Samo \u0107e ZET-u dati 780 mili-

juna kuna za subven-
cionirani prijevoz putnika,
\u0161to je 50 milijuna vi\u0161e nego

ove godine. Dobro \u0107e opet pro\u0107i i Dinamo, \u0161to se dade zaklju\u010diti iz stavke \u201cpot-

pora vrhunskom sportu\u201d,
koja iznosi 20 milijuna i u
kunu je ista kao i ovogodi\u0161-
nja. Prora\u010dun \u0107e opteretiti
i najam Arene, za \u0161to \u0107emo

morati izdvojiti 58 milijuna kuna, a drasti\u010dno je pora- stao - s ovogodi\u0161njih 220 na 316 milijuna kuna - i iznos koji \u0107emo pla\u0107ati za zaku-

pnine brojnih objekata koje je Holding sagradio svojim novcem, odnosno krediti-

ma, i zatim ih po\u010deo iznaj-
mljivati Gradu.
C\ue001h z\ue000 Sopn\ue003c\ue007
Tako \u0107e Zagrep\u010dani samo
za najam stanova u Sopni-
ci u 2010. godini izdvojiti
138 milijuna
kuna. Ceh
\u0107e plati-
ti kapital-
ne investicije, kojih zapra-
vo uop\u0107e ne\u0107e biti. Sljede\u0107e
godine ne\u0107e se sagraditi niti
jedna nova avenija, cesta,

nadvo\u017enjak ili most! Svih 175 milijuna planiranih za izgradnju cesta \u201cpojest\u201d \u0107e

ovogodi\u0161nji dugovi za re-
konstrukciju raskri\u017eja Sla-
vonske avenije i Ljudevita
Posavskog.
Gradske \u010detvrti imat \u0107e
40 milijuna manje za male
komunalne akcije, a za odr-

\u017eavanje komunalne infra- strukture sljede\u0107e \u0107e godi- ne biti \u010dak 50 milijuna kuna manje. Gradska uprava na

tro\u0161kovima telekomunika-
cije, po\u0161te i prijevoza pla-

nira u\u0161tedjeti 25, a na pro- mid\u017ebi i informiranju jo\u0161 10 milijuna. Me\u0111utim, sve to ne\u0107e biti dovoljno da se za- \u010depi rupa, jer \u0107e predlo\u017eeni prora\u010dun u startu biti opte- re\u0107en sa 790 milijuna kuna duga. Toliko je Grad ostao du\u017ean gra\u0111evinarima za do- sad izvedene radove.

Marko \u0160poljar/VLM
marko.spoljar@vecernji.net
Dok j\ue001 z\ue000\ue002\ue005\ue001b\ue000\u010dko\ue002 p\ue005o\ue005\ue000\u010d\ue007n\ue000, NK D\ue003n\ue000\ue004\ue007 p\ue007bl\ue003k\ue001 \ue003 n\ue001 \ue006\ue005\ue001b\ue000
graDSKe teme

Krizu ne\u0107e osjetiti
\u010dinovnici gradske
uprave jer \u0107e za njiho-
ve pla\u0107e Zagrep\u010dani
izdvojiti \u010dak 1,538
milijardi kuna

g\ue005\ue000don\ue000\u010d\ue001ln\ue003kov p\ue005\ue003j\ue001d-
lo\ue002 p\ue005o\ue005\ue000\u010d\ue007n\ue000 z\ue000 2010.
\ue002od\ue003n\ue007 \ue002\ue005\ue000dsk\ue003 z\ue000s\ue006\ue007pn\ue003-
c\ue003 z\ue000s\ue000d n\ue001 \u017e\ue001l\ue001 ko\ue004\ue001n\ue006\ue003-
\ue005\ue000\ue006\ue003, j\ue001\ue005 j\ue001 \ue006ol\ue003ko \u2018svj\ue001\u017e\u2019
d\ue000 \ue002\ue000, k\ue000\u017e\ue007 n\ue000\ue008\ue003 s\ue007\ue002ovo\ue005-
n\ue003c\ue003, jo\ue008 n\ue003s\ue007 \ue007spj\ue001l\ue003 p\ue005o\ue007-
\u010d\ue003\ue006\ue003. Z\ue000 ko\ue004\ue001n\ue006\ue000\ue005 s\ue004o
z\ue000\ue004ol\ue003l\ue003 \ue003 n\ue001kol\ue003ko z\ue000s\ue006\ue007-
pn\ue003k\ue000 SDP-\ue000 koj\ue003 s\ue007 n\ue000
p\ue005o\ue008loj sj\ue001dn\ue003c\ue003 Sk\ue007p\ue008\ue006\ue003-
n\ue001 \ue002l\ue000sov\ue000l\ue003 p\ue005o\ue006\ue003v B\ue000nd\ue003-
\u0107\ue001v\ue000 p\ue005\ue003j\ue001dlo\ue002\ue000 \ue005\ue001b\ue000l\ue000n-
s\ue000 ovo\ue002od\ue003\ue008nj\ue001\ue002
p\ue005o\ue005\ue000\u010d\ue007n\ue000. N\ue003\ue006\ue003 on\ue003 n\ue003s\ue007
\u017e\ue001lj\ue001l\ue003 ko\ue004\ue001n\ue006\ue003\ue005\ue000\ue006\ue003 p\ue005o\ue005\ue000-
\u010d\ue007n z\ue000 slj\ue001d\ue001\u0107\ue007 \ue002od\ue003n\ue007
j\ue001\ue005 \ue002\ue000, k\ue000\u017e\ue007, \ue007 s\ue006\ue005\ue000nc\ue003 jo\ue008
n\ue003s\ue007 \ue005\ue000sp\ue005\ue000v\ue003l\ue003. P\ue005o\ue005\ue000\u010d\ue007n
j\ue001 p\ue005vokl\ue000sno pol\ue003\ue006\ue003\u010dko
p\ue003\ue006\ue000nj\ue001, j\ue001\ue005 \ue007kol\ue003ko \ue002\ue000 z\ue000-
s\ue006\ue007pn\ue003c\ue003 SDP-\ue000 n\ue001 pod\ue005-
\u017e\ue001, Sk\ue007p\ue008\ue006\ue003n\ue000 \ue002\ue005\ue000d\ue000 Z\ue000-
\ue002\ue005\ue001b\ue000 \u0107\ue001 s\ue001 \ue005\ue000sp\ue007s\ue006\ue003\ue006\ue003.

SKuP\u0161tiNa
SanjinStruk
i\u0106/PiXSELL
Zastupnici
bez komentara
Gradona\u010delnik Milan Bandi\u0107 predlo\u017eio je prora\u010dun u iznosu od 7,5 milijardi kuna,
a zbog 790 milijuna kuna duga sljede\u0107e godine gotovo ni\u0161ta se ne\u0107e graditi

Gradona\u010delnik Zagreba Mi-
lan Bandi\u0107 opunomo\u0107io je
svoju zamjenicu Jelenu Pa-
vi\u010di\u0107 Vuki\u010devi\u0107. Ona \u0107e ga
zamjenjivati sve do 24.
prosinca, kada \u0107e Milan
Bandi\u0107 zavr\u0161iti svoju pre-
dizbornu kampanju za
predsjednika Republike Hr-
vatske. Od ponedjeljka, da-
kle, potpis Jelene Pavi\u010di\u0107
Vuki\u010devi\u0107 vrijedi kao da je
Bandi\u0107ev. Iako je svoje
ovlasti prenio na zamjeni-

cu, gradona\u010delnik Zagreba

i dalje je Milan Bandi\u0107.
Tako \u0107e biti sve do isteka
njegova \u010detverogodi\u0161njeg
mandata ili dok ne prise-
gne za predsjednika Repu-

blike, naravno, pobijedi li

na izborima.
Premda je ovlasti prenio na
svoju zamjenicu, i dalje \u0107e
biti pravno odgovoran za
sve odluke koje bude potpi-
sala Jelena Pavi\u010di\u0107 Vuki\u010de-
vi\u0107. (m\u0161/VLM)

Jelena Pavi\u010di\u0107
Vuki\u010devi\u0107
dobila punomo\u0107

imPreSum
iZDaVa\u010c: Ve\u010dernji list d.d.
Slavonska av. 4
10000 Zagreb
uPraVa:

Marjan Jurleka
Mario Vrgo\u010d
uprava@vecernji.net

ureDNi\u0161tVO:01/6500-988
metropola@vecernji.net
urednica: Branka Osmec
OgLa\u0161aVaNJe
komercijalni oglasi: Prodaja
i ogla\u0161avanje Ve\u010dernjeg lista,

01/6300-588, display oglasi: 01/6300-680, 01/6300-618, 01/6300-479

mali oglasi gra\u0111ana: pozivni cen-
tar, 060/600 800 (6,88 kn/min za
fiksne telefone, a za mobilne telefone
8,28 kn/min; PDV je uklju\u010den u cijenu)
tiSaK: Tiskara Zagreb d.o.o.
Radni\u010dka cesta 210, Zagreb
iSSN:1845-9978
uPraVa
3
\u010detvrtak, 19. studenoga 2009.
U jeku ispitnih rokova,
na zavr\u0161etku semestra i u

vrijeme bo\u017ei\u0107nih blagdana 70-ak studenata smje\u0161te- nih u U\u010deni\u010dkom domu na Selskoj cesti imat \u0107e dodat-

nu brigu \u2013 nala\u017eenje novog smje\u0161taja. Zbog ure\u0111enja di- jela doma za potrebe \u0160port- ske gimnazije koja \u0107e se slje- de\u0107e \u0161kolske godine tamo preseliti, studenti se moraju iseliti do 31. prosinca.

\u2013 Prvi put smo obavijest o tome dobili 11. rujna. Tada su nam iz Grada rekli da ugovore o smje\u0161taju sa stu- dentima mo\u017eemo sklapati samo do kraja godine \u2013 ka\u017ee \u0110uro Paji\u0107, tajnik U\u010deni\u010d-

kog doma Selska.

Smje\u0161taj i hranu za samo 650 kuna mjese\u010dno rodite- lji tih studenata u Zagrebu \u0107e sad jako te\u0161ko na\u0107i. Iako u Gradskom uredu za obra- zovanje tvrde da su studente na vrijeme obavijestili o nji- hovu iseljenju, oni to opovr- gavaju.

\u2013 Prijave za sobu u stu- dentskom domu primaju se do polovice srpnja, a mi smo o iseljenju doznali po- lovicom rujna, kad je ve\u0107 bilo kasno \u2013 rekla je jedna od studentica.

U svemu tome jedino \u0107e profitirati \u0160portska gimnazi- ja koja \u0107e unajmljeni prostor na Kineziolo\u0161kom fakultetu zamijeniti vlastitim.

\u2013 Mi smo ve\u0107 davno trebali

imati svoj prostor. Na Selsku \u0107emo se preseliti do 30. lip- nja 2010. godine \u2013 rekao je Slobodan Matkovi\u0107, ravna- telj \u0160portske gimnazije.

Tro\u0161kove ure\u0111enja U\u010de- ni\u010dkog doma na Selskoj ce- sti snosit \u0107e zajedno Grad Zagreb i Ministarstvo obra- zovanja.

\u2013 Cijela investicija iznosit \u0107e oko 15 milijuna kuna \u2013 poru\u010duju iz Gradskog ureda za obrazovanje.

A kamo \u0107e studenti koji- ma je Dom dosad bio krov nad glavom? Iz Ureda poru- \u010duju da \u0107e se studentima u sklopu raspolo\u017eivih kapaci- teta izi\u0107i ususret, a iz Mini- starstva obrazovanja ju\u010der nismo uspjeli dobiti odgo- vor na to pitanje.

Javorka Lemo
javorka.lemo@vecernji.net
Studenti na ulicu,
dolaze sporta\u0161i
S\ue007u\ue001\ue002n\ue007i s\ue002 \ue005o\ue006\ue000ju sp\ue000\ue004i\ue006\ue000\ue007i \ue001o bo\u017ei\u0107nih bl\ue000\ue003\ue001\ue000n\ue000, \ue000li s\ue005j\ue002\u0161\ue007\ue000j z\ue000 650 \ue004un\ue000 \ue007\ue002\u0161\ue004o \u0107\ue002 n\ue000\u0107i
gradSke teme

UNICEF Hrvatska otvo- rio je svoju prvu trgovinu i informativni centar u Ilici 8. Kupnjom jednog od broj- nih proizvoda iz UNICEF- ova programa poma\u017ee se rad i djelovanje me\u0111una- rodne organizacije u Hrvat- skoj i inozemstvu. U centa- ru gra\u0111ani mogu dobiti sve

informacije o djelovanju i programima te potra\u017eiti po- mo\u0107. Radno vrijeme trgovi- ne i centra je ponedjeljkom od 15 do 19 sati, a od utorka do petka od 9 do 13 sati te od 16 do 20 sati. Subotom rade od 9 do 14 sati. Ovim otvore- njima zapo\u010dinje mjesec ak- tivnosti kojima se UNICEF

Hrvatska priklju\u010duje svjet- skoj proslavi 20. obljetnice Konvencije o pravima djete- ta. Na programu je i I. film- ski festival o pravima djece u organizaciji UNICEF-a i Hrvatskog filmskog save- za od 20. do 22. studenoga u kinu Europa, Var\u0161avska 3. (mp/VLM)

UNICEF-ova trgovina u Ilici
\u017dELJKOLUKUN
I\u0106/PIXSELL
\ue000 GRADske vijesti
Do kraja godine 70-ak studenata mora na\u0107i novi smje\u0161taj jer
\u0107e se u U\u010deni\u010dki dom Selska smjestiti \u0160portska gimnazija
Kliza\u010di, \u0160alata
je otvorena
Koncert za
Aninu zakladu
Rodin sajam
dje\u010dje odje\u0107e

Disco klizali\u0161te \u0160alata
otvoreno je za kliza\u010de re-
kreativce od srijede do pet-
ka od 18 do 19.30 sati te
subotom, nedjeljom i blag-
danima od 10.30 do 12,
od 18 do 19.30 i od
20.30 do 22 sata. \u0160kola
klizanja odr\u017eava se subo-
tom i nedjeljom od 12.45
do 13.45 sati. Ulaznica
kao i posudba klizaljki stoji
15 kuna. Mjese\u010dna karta
stoji 200 kuna, karnet s
deset ulaznica 120 kuna
kao i karnet za deset po-
sudbi klizaljki. Blagajna se
otvara pola sata prije po-
\u010detka klizanja. (jl/VLM)

Zaklada Ana Rukavina pozi-
va u \u010detvrtak 19. studeno-
ga na dobrotvorni koncert
benda Neki novi klinci \u2013 Tri-
bute to \u0110or\u0111e Bala\u0161evi\u0107 u
In bar, Jarunska 5 od 21
sat. Umjesto dosada\u0161njih
20 kuna, za ulazak u klub
bit \u0107e potrebno izdvojiti 30
kuna, od kojih \u0107e dio biti
upla\u0107en na \u017eiro-ra\u010dun Za-
klade Ana Rukavina \u2013 PBZ

2340009-1110261855!

Sastav okuplja sedmero
prijatelja koji u\u017eivaju svirati
skladbe kantautora \u0110or\u0111a
Bala\u0161evi\u0107a. (jl/VLM)

Udruga Roda idu\u0107e subote
28. studenog od 9 do 13
sati organizira sezonsku ra-
sprodaju jesenske i zimske
dje\u010dje opreme i igra\u010daka za
djecu do 12 godina u pavi-

ljonu 7a Zagreba\u010dkog vele-
sajma.
Mole se zainteresirani za
prodaju ili donaciju Rodine
rabljene dje\u010dje odje\u0107e,
opreme ili igra\u010daka, da se
jave u srijedu 25. stude-
nog izme\u0111u 12 i 16 sati

radi dobivanja \u0161ifre proda-
vatelja na telefone: 092
10 72 800, 091 58 63
717 ili 61 77 500. (mzr/

VLM)
5
\u010detvrtak, 19. studenoga 2009.
Predstava \u201cKrava Ru\u017eica\u201d u\u010di djecu da prihva\u0107a-
ju razlike te da nasilje nikoga ne \u010dine sretnim
UKRATKO
Udru\u017eenje Dobrobit, ne-

profitna humanitarna or-
ganizacija za unapre\u0111e-
nje kvalitete \u017eivota
starijih osoba za\u0161titom
prava i osiguravanjem do-

datne psiholo\u0161ke, socijal-

ne i zdravstvene pomo\u0107i,
otvorilo je Zlatni telefon
23 11 912. Stru\u010dnjaci uz
telefon u sjedi\u0161tu Dobro-
biti, Mlinarska cesta 38,
de\u017euraju ponedjeljkom,
\u010detvrtkom i petkom od
14 do 18 sati te utorkom
i srijedom od 10 do 14
sati. U multidisciplinar-
nom timu su psiholog,

neuropsihijatar, radni te-
rapeut, fizioterapeut, me-
dicinska sestra i eduka-
cijski rehabilitator. (jl/
VLM)
Zovite Dobrobit
na 23 11 912

Udruga SOS-Dje\u010dje selo Hrvatska i kazali\u0161te Mala scena, Medve\u0161\u010dak 2, zajed- no se bore protiv me\u0111uvr\u0161- nja\u010dkog nasilja uz pomo\u0107 dje\u010dje kazali\u0161ne predstave \u201cKrava Ru\u017eica\u201d.

Predstava Andri Beyelera

u re\u017eiji Ivice \u0160imi\u0107a govo- ri o nasilju kroz lik zlo\u010deste krave Ru\u017eice koja uvi\u0111a da je su\u017eivot i prihva\u0107anje ra- zlika mnogo bolje od nasi- lja i straha. Vrijedna je to i afirmativna poruka gleda- teljima predstave te na\u010din prevencije negativnog po- na\u0161anja djece kroz umjet- nost i kazali\u0161te. Radi daljnje edukacije i rada s djecom o temi nasilja napravljeni su

edukativni materijali koji se dijele gledateljima pred- stave te vodi\u010d o bullyingu koji se mo\u017ee skinuti s web stranica Male scene (www. mala-scena.hr) i SOS-Dje\u010d- jeg sela (www.sos-dsh.hr). Nakon premijere kazali\u0161ne predstave, projekt je nastav- ljen organizacijom stru\u010dnog skupa o me\u0111uvr\u0161nja\u010dkom nasilju \u201cBullying \u2013 doga\u0111a se i meni\u201d.

Istra\u017eivanja pokazuju kako u Hrvatskoj svako \u010de- tvrto dijete do\u017eivljava ba- rem jedan od oblika nasilja u \u0161koli gotovo svakodnev- no. \u201cKrava Ru\u017eica\u201d na pro- gramu je Male scene sutra u 10 sati. (aka/VLM)

Mala scena
protiv bullyinga
Prizor iz predstave o toleranciji i razli\u010ditostima \u201cKrava Ru\u017eica\u201d
MALASCENA

Od 23. studenog do 24. prosinca u dobrotvornoj akciji \u201cJedna kuna po ku- povini\u201d trgova\u010dki lanac Lidl namjerava izdvojiti jednu kunu iz svakog ra\u010duna i pri- kupiti dva milijuna kuna. Taj \u0107e novac darovati udru- gama, institucijama, do- movima, \u0161kolama i sli\u010dnim ustanovama koje se jave na natje\u010daj. Za odabir dobit- nika zadu\u017eena je komisija \u2013 Oliver Dragojevi\u0107, Iva \u0160u- lenti\u0107, Robert Knjaz te Blan-

ka Vla\u0161i\u0107. Za posjeta malim lekeni\u010dkim SOS obiteljima poznati su gosti razveseli- li mali\u0161ane i \u010ditali im bajke R. Aga\u010devi\u0107a s obzirom na to da je u tijeku Godina \u010ditanja bajki u Lekeniku.

Lidl je lekeni\u010dkom SOS selu darovao \u010dek od 20 tisu- \u0107a kuna koji su primili direk- torica Udruge SOS Dje\u010dje selo Hrvatska Vi\u0161nja Tu\u0161kan Krupi\u0107 i direktor lekeni\u010dkog SOS Dje\u010djeg sela Mario \u010co- vi\u0107. (ba/VLM)

Do Badnjaka dva
dobrotvorna milijuna

Tre\u0107i Fa Fest, festival aku- sti\u010dne glazbe posve\u0107en vio- linistu Jo\u017eiki Fa, prire\u0111uju u petak 20. studenog Klub Za- pre\u010dan, POU Zapre\u0161i\u0107 i me- dijska ku\u0107a Simetriks u 20 sati u velikoj dvorani Pu\u010dkog u\u010dili\u0161ta Zapre\u0161i\u0107, Trg \u017ertava fa\u0161izma 11. Nastupaju ma- riachi band Los Caballeros,

sastav Tango Appassionato, swing trio Mi\u0161eki, glazbena nada Marko Glogovi\u0107, a spe- cijalni gost ve\u010deri je proslav- ljeni virtuoz na violini Ste- fan Milenkovi\u0107. Ulaznice u pretprodaji na blagajni POU Zapre\u0161i\u0107 i u uredu TZ Zapre- \u0161i\u0107a, telefoni 33 10 116 i 33 10 309. (jl/VLM)

Na 3. Fa festivalu svira
i Stefan Milenkovi\u0107
Oliver Dragojevi\u0107, Iva \u0160ulenti\u0107 i Robert Knjaz s djecom u Lekeniku
DAvorPukLAv
EC/PIXSELL

Hrvatski kinolo\u0161ki savez
prire\u0111uje 21. i 22. stude-
nog me\u0111unarodne izlo\u017e-
be pasa Cacib Zagreb
2009. u paviljonima 9,
10, 10a i 11 Zagreba\u010d-
kog velesajma. U subotu
od 10 sati odr\u017eava se
radno prvenstvo za hr-
vatske ov\u010dare, a od 13
sati po\u010dinje agility te pri-
kaz vje\u0161tina pasa HGSS-

a, HV-a, MUP-a i vodi\u010da.

U nedjelju specijalna
izlo\u017eba za hrvatske ov\u010da-
re po\u010dinje u 10 sati, a
progla\u0161enje pobjednika
je u 17.30 sati. (jl/VLM)

Izlo\u017eba pasa za
vikend na ZV-u
AKTUALNO

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Miljan Miletic liked this
Ratimir Nikolac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->