Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
69Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sekolah Berkesan Dari Perspektif Pensyarah IPPM

Sekolah Berkesan Dari Perspektif Pensyarah IPPM

Ratings:
(0)
|Views: 3,814|Likes:
Published by Aimeeshah67

More info:

Published by: Aimeeshah67 on Nov 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

 
 SEKOLAH BERKESAN : DARI PERSPEKTIFPENSYARAH IPPM
Aimee Shahrin Bin Jais
Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk melihat kefahaman tentang konsep sekolah berkesan yang dimilikioleh pensyarah IPPM mengikut model Hargreaves (2001). Seterusnya kajian ini dijalankanmelalui kaedah tinjauan melalui soal-selidik kepada pensyarah IPPM yang diplih secararawak. Kajian ini mendapati bahawa perspektif pensyarah IPPM sejajar dengan perspektifguru-guru sekolah melalui kajian-kajian yang terdahulu.
PENGENALAN
Konsep sekolah berkesan dan konsep keberkesanan sekolah menyaksikan trenda yangberubah-ubah antara tahun 1960 hingga 1970. Benjamin Bloom (1964) dan sekutunyamelihat faktor latarbelakang ekonomi pelajar lebih berpengaruh daripada faktor sekolah.Kajian Brookover (1979) dan Edmonds (1979) di Amerika Syarikat pula menunjukkan faktorpersekitaran dan budaya sekolah lebih dominan berbanding latarbelakang ekonomi. KajianMicheal Rutter dan rakan-rakan (1979) pula menunjukkan ’sekolah berkesan’ mempunyaiciri-ciri yang pelbagai seperti tahap penekanan kepada akademik, tingkahlaku guru di bilikdarjah, kewujudan insentif dan ganjaran, persekitaran yang kondusif untuk pelajar-pelajar,dan sejauh mana pelajar-pelajar diberi tanggung jawab. Mereka seterusnya mendakwabahawa kesan kumulatif pelbagai faktor sosial ini adalah lebih daripada kesan mana-manasatu faktor secara berasingan. Apakah pula konsep sekolah berkesan dari perspektif ahliakademik di Malaysia. Untuk tujuan itu kajian ini akan cuba memaparkan perspektifpensyarah IPPM sebagai sampel kepada ahli akademik di Malaysia.Latar Belakang Sekolah BerkesanLevine dan Lezotte (1990) melihat keberkesanan sekolah dari aspek hasilan (
outcome 
) yangdikehendaki. Mortimore (1991) memberi rumusan bahawa sekolah yang berkesan ialahsekolah yang pelajarnya meningkat lebih daripada apa yang diharapkan selepas latarbelakang mereka diambil kira. Scheerens (1992) menjelaskan konsep keberkesanan dariperpsektif ekonomi dan perspektif pendekatan hubungan kemanusiaan dalam organisasisekolah. Dari perspektif ekonomi, jika
outcome 
’ atau hasilan yang diingini dapat dicapaidengan kos yang rendah maka sekolah itu dianggap sebagai berkesan sementara dariperspektif pendekatan hubungan kemanusiaan dalam organisasi, organisasi sekolah yangberkesan dilihat dari segi pewujudan perasaan kepuasan di kalangan kakitangan dalamproses organisasi. Stoll dan Fink (1996) berpendapat keberkesanan sekolah perlu dilihatdaripada pelbagai perspektif dan nilai yang berbeza-beza. Mereka memberi penjelasanbahawa ini perlu dilakukan kerana pelbagai pihak mempunyai persepsi dan pendapat yangberbeza terhadap keberkesanan sekolah.Rahimah Ahmad (1998) menyatakan konsep sekolah berkesan boleh dilihat dari segi sejauhmana sekolah itu telah menjangkau Falsafah Pendidikan Negara (sekarang Falsafah
 
Pendidikan Kebangsaan) melalui penggunaan teknologi semasa. Walau bagaimanapunmengikut Rahimah (1998), terdapat juga pelbagai pandangan dan anggapan tentang ciriatau kriteria bagi sekolah yang dikatakan berkesan atau sebaliknya. Beliau menyatakanantara lain, terdapat takrifan yang menjurus kepada gagasan yang berikut: (a) SekolahBerkesan (
Effective School 
), (b) Sekolah Bestari (
Smart School 
), (c) Sekolah Pintar(
Intelligent School 
), (c) Sekolah Harapan Negara (
Exemplary School 
), dan (e) SekolahWawasan (
Visionary School 
). Rahimah (1998) merumuskan bahawa sekolah yangmempunyai ciri-ciri sekolah yang baik dan membawa hasil pembelajaran, sekolah yangmembina watak, dan membuktikan ianya boleh membawa perubahan kepada pelajar (
that the school makes a difference 
), boleh dianggap sebagai sekolah berkesan. Bagi sekolahyang inputnya kurang, beliau menambah bahawa ini boleh menyebabkan prestasi dari segipencapaian akademik (iaitu peratusan kelulusannya kurang berbanding dengan sekolahlain) lebih rendah, tetapi pelajarnya berkembang lebih daripada apa yang diharapkan.Hasil tinjauan Sharifah (2000) terhadap sekolah-sekolah di Malaysia menyokong pendapatAbdul Shukor Abdullah (1988) yang mengaitkan sekolah yang berkesan dengankecemerlangan akademik. Ini nampaknya bertentangan dengan Falsafah PendidikanKebangsaan yang menekankan perkembangan menyeluruh pelajar. Keseimbangan jasmani,emosi, dan rohani kurang terserlah kerana faktor lulus peperiksaan dengan cemerlangmenjadi keutamaan dan penekanan kebanyakan sekolah, guru, pelajar dan ibu bapa. Beliaumenyatakan guru-guru perlu memastikan perkembangan pelajar yang seimbang danpentadbir sekolah berperanan membantu guru untuk menjalankan tugas dengan baik. Dariaspek membantu pelajar, Sharifah (2000) berpendapat bahawa sekolah berkesan ialahsekolah yang mempunyai guru-guru yang mengajar dengan efektif untuk melahirkan pelajaryang bijak dan mempunyai sahsiah dan disiplin yang baik.Tujuan dan Objektif KajianKonsep sekolah berkesan serta penambahbaikan sekolah telah banyak dikaji diperingkatsekolah-sekolah diseluruh dunia termasuklah sekolah-sekolah yang berada di negara kita.Malangnya tiada kajian yang terperinci dijalankan di peringkat institusi pendidikan guru (IPG)untuk melihat sejauhmana penghayatan pensyarah-pensyarahnya sebagai ahli akademikterhadap konsep-konsep tersebut. Oleh itu pengkaji mengambil kesempatan untukmelaksanakan kajian awal terhadap pensyarah untuk melihat sejauh mana konsep tersebutdifahami dan dihayati oleh oleh pensyarah IPG terutamanya di IPPMPersoalan KajianBersandarkan kepada huraian latarbelakang permasalahan yang dinyatakan sebelum ini,pengkaji ingin mengkaji.1. Apakah ciri-ciri penting kemenjadian pelajar dalam pembentukan keberkesanan IPGsepertimana yang difahami oleh pensyarah IPPM.2. Apakah maklumat berkaitan dengan gaya kepimpinan, kepakaran, dan kaedahpedagogi yang diperlukan pembentukan keberkesanan IPG yang difahami olehpensyarah IPPM.3. Apakah respon pensyarah IPPM berkaitan bentuk-bentuk hubungan sosial yangdiperlukan dalam pembentukan keberkesanan IPG .
TINJAUAN LITERATUR
Latar Belakang Perkembangan Sekolah Berkesan
 
Kajian berkaitan dengan sekolah berkesan telah bermula seawal tahun 60’an lagiberdasarkan kepada Model Pembelajaran Carroll. Beberapa kajian awal sekolah berkesanbertumpu kepada pemerhatian terhadap kombinasi input sekolah memaksimakanpencapaian murid dengan bersandarkan teori input-output..Pandangan yang popular ketika itu menyatakan bahawa faktor sekolah tidak memberikansebarang perbezaan. Laporan Coleman (1966) mendapati hanya 10% dari varianpencapaian pelajar dipengaruhi oleh faktor sekolah. Bakinya merupakan faktor yangdisumbangkan oleh aspek yang berkaitan dengan faktor latar belakang pelajar dan keluarga.Seterusnya kajian lanjutan oleh Rutter et al (1979), cuba mencari bandingan kemajuanpelajar dengan pembolehubah latarbelakang pelajar dan keluarga juga mendapati bahawasesebuah sekolah di mana seseorang pelajar itu belajar sebenarnya juga memberi kesanyang signifikan terhadap pembentukan dan pencapaiannya.Sebenarnya terdapat banyak lagi kajian-kajian yang dijalankan seluruh dunia seperti diAmerika Syarikat (Edmonds, 1979; Goodlad, 1984), Eropah (Creemers, 1992), Britain(Rutter, Maughan, Mortimore & Ouston, 1979; Mortimore, Sammons, Stoll, Lewis & Ecob,1998) dan di Kanada (Renihan, Renihan & Waldron, 1986) yang mencari ciri-ciri sekolahberkesan dan keberkesanan sekolah.Konsep Sekolah BerkesanJames Coleman (1966), pihak pengurusan sekolah hendaklah sentiasa memastikankelayakan guru-guru akademik yang mengajar adalah mengikut opsyen, terlatih, danmempunyai ilmu pengetahuan yang lengkap. Wang yang dibelanjakan untuk setiap orangmurid mestilah seimbang dan diagihkan secukupnya mengikut keperluan subjek bagimendapatkan bahan pengajaran yang maksimum. Alat bantuan mengajar dan bahan yangterdiri daripada peralatan, buku teks dan keperluan murid mesti disediakan dengansempurna.Pengetua dan guru-guru hendaklah memahami dan mengetahui latarbelakang sosio-ekonomi murid bagi memudahkan bantuan dan keperluan yang boleh diberikan. Sekolahmestilah berupaya untuk mewujudkan intergrasi dan perpaduan kaum di kalangan muridbagi memastikan semua aktiviti murid dapat berjalan lancar tanpa masalah perkauman dandiskriminasi. Saiz sekolah dan struktur bangunan juga memainkan peranan yang sangatpenting dalam mencapai keberkesanan sekolah kerana bilangan murid yang sedikit di dalamkelas akan membolehkan guru mengajar lebih efektif berbanding murid yang ramai. Masalahpengawalan disiplin pelajar yang ramai akan menimbulkan sedikit masalah berbandingbilangan pelajar yang sedikit.Menurut Gilbert Austin (1978) kepemimpinan pengetua merupakan asas utama terhadapmewujudkan sekolah yang berjaya dan cemerlang dengan dibantu oleh faktor kepimpinanyang berkesan, terdapat penyertaan secara langsung dari seluruh ahli organisasi di dalamsekolah berkenaan, mempunyai jangkaan yang tinggi terhadap kejayaan dankecemerlangan sekolah dari segi akademik dan prestasi murid serta memastikanpencapaian akademik sentiasa berada di tahap yang tinggi.
 
Blimberg dan Greenfield’s (1980) pula menekankan pentingnya pengetua bersikap proaktifdan mahu mengubah persekitaran sekolah serta berkeupayaan untuk merealisasikan visidan misi sekolah. Perubahan yang dinamik dan bermatlamat dengan dibantu oleh guru,murid, staf , ibubapa akan menghasilkan sekolah yang berjaya dan berkesanDuttweiler’s (1990) menyenaraikan beberapa faktor yang boleh membantu pihakpengurusan sekolah menuju ke arah sekolah berkesan antaranya: pembelajaran yang

Activity (69)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aruna Madasamy liked this
Juhaslinda Junus liked this
Juhaslinda Junus liked this
Juhaslinda Junus liked this
Suri Hati liked this
Laila Mohd Sarjan liked this
Hani Helerita liked this
Suri Hati liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->