Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Benh Cay Chuyen Khoa- Nong Nghiep I

Benh Cay Chuyen Khoa- Nong Nghiep I

Ratings:
(0)
|Views: 1,098|Likes:
Published by Duong Hoai An

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Duong Hoai An on Nov 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
Tr 
ư 
ng
ñ
i h
c Nông nghi
 p 1 – Giáo trình B
nh cây chuyên khoa------------------------------------------------
1
B
GIÁO D
C VÀ
ð
ÀO T
O
TR
Ư 
NG
ð
I H
C NÔNG NGHI
P I - HÀ N
ICh
biên :
GS.TS. V
Ũ
TRI
U MÂN
 
GIÁO TRÌNH
B
NH CÂY CHUYÊN
KHOA
(Chuyên ngành B
o v
th
 
c v
t)
HÀ N
I – 2007
 
Tr 
ư 
ng
ñ
i h
c Nông nghi
 p 1 – Giáo trình B
nh cây chuyên khoa------------------------------------------------
2
L
 
I NÓI
ð
U
 B
nh cây chuyên khoa là môn h
c dành cho sinh viên chuyên ngành B
o v
th
 
c v
- Tr 
ư 
ng
 ð
i h
c Nông nghi
 p I - Hà N 
i. Sau giáo trình b
nh cây
ñ
i c
ươ 
ng - giáo trìnhb
nh cây chuyên khoa này giúp các sinh viên tìm hi
 
u v
 
b
nh h
i trên t 
 
ng cây tr 
ng c
 th
 
; nh
 
 
ñ 
ó s
 
g
 
n
 
ñư 
c các ki
 
n th
 
c c
a b
nh cây
ñ
i c
ươ 
ng v
 
i n
i dung nghiênc
 
u và phòng tr 
 
b
nh cây v
 
i các
ñ 
i
ư 
ng bi
 
n
ñ 
i khác nhau ph
c v
tr 
 
c ti
 
 p chovi
c
ñ 
ào t 
o theo tín ch
 
.Trong giáo trình này, sinh viên có th
 
v
n
ng các ki
 
n th
 
c
ñ 
ã h
c v
 
 
ñ 
c
ñ 
i
 
msinh v
t h
c c
a nguyên nhân gây b
nh -
ñ 
c
ñ 
i
 
m sinh thái h
c c
a các b
nh h
i
ñ 
tìmra các ph
ươ 
ng án t 
 
i
ư 
u trong phòng tr 
 
. B
nh cây chuyên khoa biên t 
 p l
n này là m
tài li
u ng
 
n g
n và súc tích - làm c
ơ 
s
 
 
ñ 
các sinh viên m
 
thêm ki
 
n th
 
c tìm ki
 
m cácn
i dung chi ti
 
t trong nhi
 
u tài li
u khác.Chúng tôi hy v
ng cu
 
n sách ra
ñ 
i có th
 
giúp cho các sinh viên và c
các b
n
ñ
ng nghi
 p trong ngành B
o v
th
 
c v
t, ngành Tr 
ng tr 
t và các cán b
có chuyên mông
n v
 
i khoa h
c b
nh cây tham kh
o và s
 
ng trong công vi
c nghiên c
 
u và s
n xu
 
có liên quan
ñ 
n b
nh h
i th
 
c v
 
Vi
t Nam. Cu
 
n sách m
 
i biên so
n l
n
ñ
u, do v
 ykhông tránh kh
i nh
 
ng thi
 
u sót. Chúng tôi xin chân thành nh
n các ý ki
 
n
ñ 
óng góp c
acác
ñ
c gi
.Các tác gi
tham gia vi
 
t giáo trình g
m:1. GS.TS. V 
ũ
Tri
u Mân - ch
biên và vi
 
t các b
nh virus th
 
c v
t và b
nh cây côngnghi
 p.2. PGS.TS. Ngô Bích H 
o tham gia vi
 
t các b
nh virus th
 
c v
t và m
t s
 
b
nh n
 
m.3. PGS.TS. Lê L
ươ 
ng T 
 
tham gia vi
 
t b
nh n
 
m và vi khu
 
n.4. PGS.TS. Nguy
 
n Kim Vân tham gia vi
 
t b
nh n
 
m.5. TS.
 ð 
 
n D
ũ
ng tham gia vi
 
t b
nh vi khu
 
n và m
t s
 
b
nh n
 
m.6. TS. Ngô Th
Xuyên tham gia vi
 
t b
nh tuy
 
n trùng và m
t s
 
b
nh n
 
m.7. TS. Nguy
 
n Ng
c Châu tham gia hi
u
ñ 
ính ph
n tuy
 
n trùng.
Các tác gi
 
 
Tr 
ư 
ng
ñ
i h
c Nông nghi
 p 1 – Giáo trình B
nh cây chuyên khoa------------------------------------------------
3
 
Ch
ươ 
ng IB
NH N
M H
I CÂY L
ƯƠ 
NG TH
 
C
1. B
NH
ð
O ÔN H
I LÚA [
 Pyricularia grisea
(Cooke) Saccardo]Tên c
ũ
: [
 Pyricularia oryzae
Cav. et Bri.]
B
nh
ñ
o ôn là m
t trong nh
ng b
nh ph
bi
n và gây h
i có ý ngh
 ĩ 
a kinh t
nh
t
 
 các n
ư 
c tr
ng lúa trên th
gi
 
i. B
nh
ñư 
c phát hi
n
ñ
u tiên
 
Italia n
ă
m 1560, sau
ñ
ó là
 
Trung Qu
c n
ă
m 1637, Nh
t B
n n
ă
m 1760, M
n
ă
m 1906 và
n
ð
n
ă
m 1913, v.v...
n
ư 
c ta, Vincens (ng
ư 
i Pháp)
ñ
ã phát hi
n m
t s
b
nh
 
Nam b
vào n
ă
m 1921. N
ă
m1951, Roger (ng
ư 
i Pháp)
ñ
ã xác
ñ
nh s
xu
t hi
n và gây h
i c
a b
nh
 
vùng B
c b
.Hi
n nay, b
nh
ñ
o ôn h
i lúa
ñ
ã phát sinh phá ho
i nghiêm tr
ng nhi
u n
ơ 
i
 
mi
nB
c n
ư 
c ta nh
ư
H
i Phòng, Thái Nguyên, Ninh Bình, B
c Giang, Hà
ð
ông. V
 
ñ
ôngxuân 1991 - 1992
 
mi
n B
c di
n tích lúa b
b
nh
ñ
o ôn lá là 292.0000 ha, trong
ñ
ó cót
 
i 241.000 ha b
 
ñ
o ôn c
bông.
mi
n Nam, di
n tích b
b
nh
ñ
o ôn n
ă
m 1992 là165.000 ha.Theo Padmanabhan (1965) khi lúa b
 
ñ
o ôn c
bông 1% thì n
ă
ng su
t có th
b
 gi
m t
0,7 - 17,4% tu
thu
c vào các y
u t
có liên quan khác.
1.1. Tri
u ch
 
ng b
nh
B
nh
ñ
o ôn có th
phát sinh t
th
 
i k
m
 
ñ
n lúa chín và có th
gây h
i
 
b
lá,lá, lóng thân, c
bông, gié và h
t.
 a) B
 
 nh trên m
:
V
t b
nh trên m
lúc
ñ
u hình b
u d
c sau t
o thành hình thoi nh
ho
c d
ng t
ươ 
ngt
hình thoi, màu nâu h
ng ho
c nâu vàng. Khi b
nh n
ng, t
ng
ñ
ám v
t b
nh k
ti
pnhau làm cây m
có th
héo khô ho
c ch
t.
 b) V 
 
 t b
 
 nh trên lá lúa:
Thông th
ư 
ng v
t b
nh lúc
ñ
u là nh
ng ch
m nh
màu xanh l
c ho
c m
 
v
t d
u,sau chuy
n màu xám nh
t. S
phát tri
n ti
p t
c c
a tri
u ch
ng b
nh
 
th
hi
n khác nhautu
thu
c vào m
c
ñ
ph
n
ng c
a cây. Trên các gi
ng lúa m
n c
m các v
t b
nh to,
Ph
n 1B
NH DO N
M

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
hanchan_90 liked this
Man Le liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->