Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Ratings: (0)|Views: 5,660 |Likes:
Published by bezmara
Yazarlar:
Prof.Dr. Kazım ÖZDAMAR
Prof.Dr. Yavuz ODABAŞI
Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN
Prof.Dr. Ali Atıf BİR
Doç.Dr. Gönül KIRCAALİ-İFTAR
Doç.Dr. Ahmet ÖZMEN
Doç.Dr. Yıldız UZUNER
Editör:
Prof.Dr. Ali Atıf BİR
Yazarlar:
Prof.Dr. Kazım ÖZDAMAR
Prof.Dr. Yavuz ODABAŞI
Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN
Prof.Dr. Ali Atıf BİR
Doç.Dr. Gönül KIRCAALİ-İFTAR
Doç.Dr. Ahmet ÖZMEN
Doç.Dr. Yıldız UZUNER
Editör:
Prof.Dr. Ali Atıf BİR

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: bezmara on Nov 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
 Bilimlerde Ara
ş
ı
rmaYöntemleriSosyal 
Yazarlar:
Prof.Dr. Kaz
ı
m ÖZDAMARProf.Dr. Yavuz ODABA
Ş
IProf.Dr. Ya
ş
ar HO
Ş
CANProf.Dr. Ali At
ı
f B
İ
RDoç.Dr. Gönül KIRCAAL
İ
-
İ
FTARDoç.Dr. Ahmet ÖZMENDoç.Dr. Y
ı
ld
ı
z UZUNER
 Editör:
 
Prof.Dr. Ali At
ı
f B
İ
R
T.C. ANADOLU ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
YAYINLARI NO: 1081AÇIKÖ
Ğ
RET
İ
M FAKÜLTES
İ
YAYINLARI NO: 601
SOSYAL B
İ
LG
İ
LER Ö
Ğ
RETMENL
İĞİ
 
Bu kitab
ı
n bas
ı
m, yay
ı
m ve sat
ı
ş
haklar
ı
Anadolu Üniversitesine aittir."Uzaktan ö
ğ
retim" tekni
ğ
ine uygun olarak haz
ı
rlanan bu kitab
ı
n bütün haklar
ı
sakl
ı
d
ı
r.
İ
lgili kurulu
ş
tan izin almadan kitab
ı
n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay
ı
tveya ba
ş
ka
ş
ekillerde ço
ğ
alt
ı
lamaz, bas
ı
lamaz ve da
ğ
ı
t
ı
lamaz.
Copyright
©
1999 by Anadolu University
All rights reservedNo part of this book may be reproducedor stored in a retrieval system, or transmittedin any form or by any means mechanical, electronic,photocopy, magnetic tape or otherwise, withoutpermission in writing from the University.
Tasar
ı
m: Yrd.Doç.Dr. Kaz
ı
m SEZG
İ
NISBN 975 - 492 - 840 - 1
 
iii
İ
çindekiler
Ünite 1
Bilim ve Ara
ş
t
ı
rma
Giri
ş
 
3
 , Bilimsel Ara
ş
t
ı
rma Nedir?
3
 , Sosyal Bilim Ara
ş
t
ı
rmalar
ı
n
ı
n A
ş
amalar
ı
 
4
 ,Niceliksel ve Niteliksel Ara
ş
t
ı
rma Yakla
ş
ı
mlar
ı
 
6
 , Niceliksel Ara
ş
t
ı
rma Modelleri
7
Ünite 2
Ölçme
Giri
ş
13
 , Ölçme: Tan
ı
m
ı
ve Düzeyleri
13
 ,
İş
levsel (Operasyonel) Tan
ı
m
15
 , ÖlçüAraçlar
ı
 
15
 , Ölçü Arac
ı
Çe
ş
itleri
17
Ünite 3
Örnekleme
Giri
ş
25
 , Örnekleme Teorisinin Temel Kavramlar
ı
 
25
 , Örnekleme Yapmay
ı
Gerek-li K
ı
lan Nedenler
30
 , Örnekleme
İ
çin Birim Seçme Yöntemleri
31
 , Örnekleme Yön-temleri
34
 , Örnekleme Da
ğ
ı
l
ı
m
ı
 
43
 , Örneklem Hacminin Belirlenmesi
48
 , Örnek-lemde Hata Kavram
ı
ve Standart Hata
50
Ünite 4
Deneyler
Giri
ş
 
57
 , Deneyin Amac
ı
ve Mant
ı
ğ
ı
 
57
 , Deneysel Hata
59
 , Deneysel Hatay
ı
Azalt-mak 
İ
çin Yap
ı
labilecek 
İş
lemler
61
 , Deney Türleri
66
 , Deneylerin Planlanmas
ı
veDeney Tasar
ı
mlar
ı
 
66
 ,
İ
ç Tutarl
ı
l
ı
k ve D
ı
ş
Tutarl
ı
l
ı
k (
İ
ç Geçerlilik ve D
ı
ş
Geçerli-lik)
72
 , Deney Düzenlemede Sorunlar
74
 
Ünite 5
Anket Yöntemi
Giri
ş
81
 , Anket Yönteminin Genel Yap
ı
s
ı
ve Özellikleri
81
 , Anket Yönteminin Türle-ri
82
 , Uygun Anket Türünü Belirleme
87
 , Anket Uygulamalar
ı
nda Cevaplama Ora-n
ı
n
ı
Artt
ı
rma
89
 
Ünite 6
Dilbilgisi Ö
ğ
retimi
Giri
ş
101
 , Soru Formunun Yap
ı
s
ı
 
101
 , Soru Çe
ş
itleri
103
 , Soru Formatlar
ı
Tepki-leri Nas
ı
l Etkiler?
107
 , Do
ğ
ru ve Dürüst Cevaplar
ı
n Elde Edilmesi
108
 , Bir SoruFormu Yap
ı
land
ı
r
ı
l
ı
rken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
111
 , Ön Test
112
Ünite 7
İ
statistiksel Tahmin
Giri
ş
119
 ,
İ
statistiksel Tahmin
119
ANADOLU ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mehmet Demirkan liked this
ekirpitci liked this
ekirpitci liked this
melihusta liked this
violathatisall liked this
Murat Yorubulut liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->