Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Samarasm-Jun-01-15-2014

Samarasm-Jun-01-15-2014

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by rosgaz
Samarasm-Tamil Magazines
Samarasm-Tamil Magazines

More info:

Published by: rosgaz on Jun 02, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2014

pdf

text

original

 
1&15 áüß2014
 |
\©µ\®
\¢uõ ÂÁµ®
uÛ CuÌ:¹.
 
15
EÒ|õkKº Bsk:¹.
350
Aøµ¯õsk
 : ¹.
175
öÁÎ|õk: ¹.
1900
Kº Bsk
(©õÚ® ‰»®)
£nÂøh, Põ÷ø»,Áøµ÷Áõø» Aݨ¦÷Áõº
Creative CommunicationChennai
GÝ® ö£¯¸U÷PAݨ£ ÷Ásk®.öÁγº Põ÷\õø»Aݨ¦£ÁºPÒ
 ¹.
50
÷\ºzx Aݨ¦P.
\©µ\®\©µ\®\©µ\®\©µ\®\©µ\®
138, ö£µ®§º ö|kg\õø»,ö\ßøÚ & 600 012.öuõø»¨÷£] :
2662 0091 
öuõø»|PÀ :
2662 0682 
ªßÚg\À : 
samarasam12@gmail.com
Cøn¯uÍ® : 
www.samarasam.net
B]›¯º :
H.
 
A¨xº µR¨
ö£õÖ¨£õ]›¯º :
]µõáúÀ íéß
£øh¨¦PøÍ Aݨ£ :
samarasam.article@gmail.com
ÂÍ®£µz öuõhº¦US :
M.
A¨xÀ Põvº
95661 53142
ÂÍ®£µ[PøÍ Aݨ£ :
samarasam.advt@gmail.com
\¢uõ
&
Â{÷¯õP¨ ¤›Ä :
044 - 2662 0091
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
}v ..........................................
 2
Piu[PÒ..................................
 3
Aia_ÁkPÒ...........................
 21
]Ó¨¦ ÷|ºPõnÀ ....................
 28
v¸USºBß Â›Äøµ............
 32
|¤ö©õÈ ÂÍUP® ..................
 33
EÚx ö£¯µõÀ E°º ÁõÌQ÷Óõ®..
36
|øha ]zvµ®.........................
 38
]¢vUS® ÷ÁøÍ°À.............
 41
· C¢u CuÈÀ...
12
 Cì»õ® GßÓõÀ......................
 43
AUP® £UP®............................
 46
Âv & ©v..................................
 48
]Ó¨¦U Pmkøµ......................
 50
ö£sq»P®...........................
 54
PÂøu ......................................
 57
B´Ä ........................................
 59
 C¯UPa ö\´vPÒ....................
 62
Pøh]¨ £UP®.........................
 64
•P¨¦U Pmkøµ 
÷
u
º
u
À •iÄPÐ
®
ö
hUP•
®
...
& hõUhº •øí¯wß 
uø»¯[P®
¦v¯ A
µ
]À HøÇPÐUS GßÚ £¯ß?
Põ»® \õm]¯õP...
|
®
•øh¯ ö£
õ
Ö¨¦ GßÚ?
& ]µõáúÀ íéß 
]Ó¨¦U Pmkøµ 
•ì¼
®
PÎß
Áõ
US
®
 ÷
u
º
u
À •iÄPÐ
®
&
A.R.
ø\¯z _Àuõß 
]Ó¨¦U Pmkøµ 
£
õ
À _
µ
US
®
£
õ
ø»
Á
Ú
®
öÁÒÎ Eøµ 
AßÖ ö
u
 
Â
ØÖU PÀ
Â
ø¯
Á
ͺz
ºPÒCßÖ PÀ
Â
ø¯
Â
ØÖa ö
u
 
Á
ͺUQÓ
õ
ºPÒ
& hõUhº ÷P.Â.Gì. í¥¨ •í®©z
79101724
1
 
\©µ\®
 |
1&15 áüß2014
·
A.R.
w
µÁõuz uõUSuÀ ÁÇUSPÎÀ Esø©¯õÚ SØÓÁõÎPøÍU øPx ö\´ÁuØS¨ £v»õP A¨ £õ CøÍbºPÒ ö£õ´ÁÇUSPÎÀ ]UPøÁUP¨£kÁuõP Ea\}v©ßÓ® öu›ÂzxÒÍx.2002B® Bsk Sáµõz ©õ{»zvÀ EÒÍ AUåºuõ® ÷Põ°À «x |hzu¨£mh uõUSu¼À SØ Ó®\õmh¨£mk øPx ö\´¯¨£mh 6 ÷£øµU SØÓ©ØÓÁºPÒ GÚ ÂkÂzxz wº¨£ÎUøP°À Ea\}v ©ßÓ® CÆÁõÖ P¸zxz öu›Âzux. CÆÁÇUQÀ \vzvmh® wmi¯uõPU SØÓ®\õmh¨£mk¨ ö£õhõ }v©ßÓ® ©µn ushøÚ Âvzu Bu®£õ´ _ø»©õß £õ´ Aä«›, A¨xÀP¯õ®, \õ¢z Põß BQ÷¯õøµ²® ]øÓzushøÚ ÂvUP¨£mh •í®©x íÜL¨ ÷åU, A¨xÀ»õ ª¯õ ¯õëß ª¯õ Põv›, AÀuõL¨ ©õ¼Q BQ÷¯õøµ }v£vPÒ H.÷P.£m|õ¯U, Â.÷Põ£õ»PÄhõ BQ÷¯õøµU öPõsh Ea\}v©ßÓ A©ºÄÂkuø» ö\´ux.ö£õhõ \mhzvߣi SØÓ Â\õµøn ö\´¯ ÷Ásk©õÚõÀ ©õ{» Aµ]ß AÝ©v ÷uøÁ. CxPøh¨¤iUP¨£hÂÀø». ÷£õ½ì PõÁ¼À SØÓJ¨¦uÀ ÁõUS‰»zøu Buõµ©õP HØÖU öPõÒ Í»õ® GßÖ ö£õhõ \mh® TÖQÓx. BÚõÀ, CxCÆÁÇUQÀ £õv¨ø£ HØ£kzuõx GßÖ Ea\}v ©ßÓ® öu›Âzux.2002 ö\¨h®£º 25B® ÷uv AUåºuõ® ÷Põ°À«x Cµsk x¨£õUQ H¢v¯ |£ºPÒ |hzv¯ uõUSu¼À 33 ÷£º öPõÀ»¨£mhÚº. 85 ÷£º Põ¯©øh¢uÚº. ÷u]¯¨ £õxPõ¨¦¨ £øh°Úº (Gß.Gì.â)|hzv¯ £vÀ uõUSu¼À x¨£õUQ H¢v¯ wµ ÁõvPÒ öPõÀ»¨£mhÚº.Sáµõz wµÁõu Gvº¨¦¨ £øh°Úº Kµõs hõP ÁÇUøP Â\õ›zu÷£õx® G¢u •iøÁ²®Gmh •i¯ÂÀø». ¤ßÚº CÆÁÇUS Að©uõ £õz SØÓ¯À ¤›ÄUS ©õØÓ¨£mhx. ÷£õøu¯ Sáµõz i.â.¤ Áßéõµõ uø»ø©°ÀH.].¤ â.Gì.][PõÀ CÆÁÇUøP Â\õ›zuõº.•uÀ |õÒ Aß÷Ó BÖ ÷£º øPx ö\´¯¨£mhÚº. öPõÀ»¨£mh x¨£õUQ H¢v¯ wµÁõvPÎß Eh¼¼¸¢x øP¨£ØÓ¨£mh Cµsk Piu[PÒ,BÖ ÷£›ß SØÓ J¨¦uÀ ÁõUS‰»® BQ¯Ú Buõµ©õPa \©º¨¤UP¨£mhÚ. CÁØøÓö¯À»õ®ö£õhõ }v©ßÓ•®, E¯º}v©ßÓ•® A[RP›zuÚ.CuøÚz öuõhº¢x SØÓ® \õmh¨£mhÁºPÒ Ea\}v©ßÓzvÀ ÷©À •øÓ±k ö\´uÚº.i.â Áßéõµõ, ö\õðµõ¦zwß ÷åU ÷£õ¼ Gß PÄshº ÁÇUQÀ SØÓÁõίõP ÷\ºUP¨£mk uØ÷£õx ]øÓ°À EÒÍõº. ÷£õ½ì u[Pøͨ ö£õ´ÁÇUQÀ øPx ö\´uuõP SØÓ® \õmh¨£mh Áº PÐU PõP BáµõÚ ‰zu ÁÇUSøµbºPÍõÚ ÷P.i.Gì. xÍ], A©÷µ¢vµ \µs, PõªÛ öáì ÁõÀ, AÜì _ðµÁºzv BQ÷¯õº ÁõvmhÚº. xߦÖzv SØÓ ¦uÀ ÁõUS‰»zøuUPõÁÀxøÓ°Úº ö£ØÓÚº GߣuØPõÚ GUì÷µ •iÄPøͲ® ÁÇUSøµbºPÒ }v©ßÓzvÀ \©º¨¤zuÚº. SØÓ® \õmh¨£mhÁºPøÍ Pkø©¯õPuõUQ÷¯ SØÓ J¨¦uÀ ÁõUS‰»® ö£Ó¨£mkÒ Íx GßÖ \¢÷uQ¨£uõP BÁn[Pøͨ £› ÷\õvzu Ea\}v©ßÓ® öu›Âzux.ö£õhõ \mhzvß \mh¨¤›ÄPøÍU Th÷£õ½éú®, ©õâìm÷µmk® Pøh¨¤iUPÂÀø».SØÓ® \õmh¨£mhÁºPÒ SØÓ J¨¦uÀ ÁõUS ‰»zøu v¸®£¨ ö£ØÓøu E¯º}v©ßÓ•®,ö£õhõ }v©ßÓ•® PÁÚzvÀ öPõÒÍÂÀø».Áßéõµõ ÁõUS‰»zøu¨ £vÄ ö\´uvÀ©º©® EÒÍx. CÆÁÇUQÀ •UQ¯ \õm]PÎÀJ¸ÁµõÚ ÁßéõµõøÁU RÌ }v©ßÓ[PÒ Â\õ›UPÂÀø» GßÖ Ea\}v©ßÓ® _miUPõmi¯x.Pkø©¯õÚ ©Ûu E›ø© «ÓÀPøÍz öuõhº¢xv¸®£¨ ö£ØÓ ö£õhõ \mhzvß Ai¨£øh°»õÚ Â\õµønPÒ uØ÷£õx® öuõh¸ÁuõP Ea\}v©ßÓ®öu›Âzux. PõÁÀxøÓUS Áµ®¦«Ô¯ AvPõµ[PøÍ ÁÇ[S® Ca\mh® ö£¸®£õ¾® uÁÓõP÷Á£¯ß£kzu¨£kQÓx. CzuøP¯ \mh[PÎß Ai¨£øh°»õÚ Â\õµønPÎÀ RÌ }v©ßÓ[PÒ ªPU PÁÚ©õP C¸UP÷Ásk® GßÖ Ea\}v©ßÓ®AÔÄÖzv¯x.
Góðó£Fèœ bMóõ£î õö‚°èO™C‚è ¬õ‚èŠð´A¡øù˜!
à„êcFñ¡ø‹ 輈¶!
}v
2

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->