Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
P. 1
Sejauh manakah kerajaan elektronik dikatakan sebagai satu kaedah ke arah mencapai pengurusan strategik yang berkesan?

Sejauh manakah kerajaan elektronik dikatakan sebagai satu kaedah ke arah mencapai pengurusan strategik yang berkesan?

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,762|Likes:
Tugasan SKSJ 1043: Pengantar Pentadbiran Awam
Tugasan SKSJ 1043: Pengantar Pentadbiran Awam

More info:

Published by: Mohd Noh bin Md. Yunus on Nov 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

 
^FEKFECDCE
C~dijc|i ~fx`cec Jfxcmcce Fdfjpxaeij gfxv~cjce |cpv `cxi~c`c c~dijc|i ~fx`cec `i hc{cb ~xamfj Jaxi`ax Xcyc Gvdpigf`ic% _i|i c~dijc|i ~fx`cec Jfxcmcce Fdfjpxaeij c`cdcb vepvj gfeiekjcpjce ~xa`vjpiipi `ce jfhfxjf|cece ^fxjbi`gcpce C{cgjfcxcb ~felc~cice jflfgfxdcekce ~fxjbi`gcpce gfdcdvi ~fekkvecce IP `cegvdpigf`ic% @fekce ~fdcj|cecce ~xamfj iei$ ~xa|f| jfxmc `cdcgce `i ckfe|i'ckfe|iJfxcmcce cjce gfemc`i dfhib lfjc~ `ce bcdclcxc |fxpc jvcdipi ~fxjbi`gcpce ycek`i|cg~cijce jf~c`c ~fdcekkce cjce hfxvhcb% Vxv|ce'vxv|ce hfxjfecce cjce`ijfe`cdijce |flcxc fdfjpxaeij$ hfxa~fxc|i pce~c jfxpc| `ce hfxdce`c|jce jagveijc|i ~cepc| ycek `idcjvjce |flcxc pcdice gfdcdvi ~fdhckci |cdvxce%^fxvhcbce ~cepc| pfjeadaki jagveijc|i `ce gcjdvgcp iei pfdcb hfxmcycgfekvhcb lcxc `ce mcekjcgc|c gcev|ic gfghvcp$ gfdcj|cec `ce gfekvemvx jf~vpv|ce gfekfeci ~fdhckci i|v ycek hfxjcipce ~adipij$ fjaeagi `ce |a|icd% Mv|pfxvipv$ ~fekkvecce pfjeadaki gcjdvgcp `ce jagveijc|i$ jbv|v|eyc iepfxefp$ pfdcb `icjvi hfxmcyc gfghc{c jf|ce ~a|ipio `cdcg ~fecghcbhcijce `ce jfgcmvce ~fdhckci hi`cek `i |fjpax |{c|pc `ce c{cg `fekce gfeiekjcpjce ~xa`vjpiipi |flcxc dfhibfoi|ife$ ja| fofjpio `ce gfekvxcekjce jcxfecb hixajxc|i%^fekvxv|ce |pxcpfkij icdcb laxcj ~fekvxv|ce ycek gfekkvec |pxcpfki'|pxcpfkiycek hfxjf|ce `cdcg ~fxcelcekce vepvj gfelc~ci ahmfjpio cpcv gcpdcgcp |f|fhvcbaxkcei|c|i% ^fxcelcekce ycek |pxcpfkij icdcb ~fxcelcekce ycek gfekkchvek cecdi|i|`cdcgce ycek gfeidci jfv~cycce `ce jfjvcpce |f|fhvcb axkcei|c|i `ce cecdi|i|dvcxce ycek gfdihcpjce cecdi|i| ~fdvcek'~fdvcek `ce celcgce'celcgce ycek hadfbgfghc{c xi|ija jf~c`c axkcei|c|i "Gab` Cdi Fghi$ 8>><)% ^fekvxv|ce |pxcpfkij {vmv` bc|id `cxi~c`c lfpv|ce ~fxcelcekce |pxcpfkij ycek `imcdcejce%^fdcj|cecce ~xamfj'~xamfj ~fxiepi| Jfxcmcce Fdfjpxaeij `i~cepcv |flcxc `fjcp hcki gfgc|pijce jfmcycceeyc$ pfxvpcgc `cxi |fki ~fekbc|idce c~dijc|i `ce |i|pfgycek `c~cp gfgfevbi jf~fxdvce Jfxcmcce% Cepcxc v|cbc'v|cbc ycek pfdcb `icghidvepvj gfg~fxjvjvbjce ~fekvxv|ce ~fdcj|cecce c~dijc|i ~fx`cec JfxcmcceFdfjpxaeij c`cdcb `fekce gfeyf`icjce |cpv |pxvjpvx ~fekvxv|ce ycek pfx|v|ve$gf{vmv`jce mc{cpce'mc{cpce hcxv vepvj gfgc|pijce ~fgie`cbce pfjeadaki `cegfekf|ce ~fdcj|cecce ~xamfj |fxpc gfeiekjcpjce jfv~cycce `ce jfgcbixce ckfe|i'ckfe|i Jfxcmcce `cdcg hi`cek ~fekvxv|ce ~xamfj%
3
 
XCEKJC JFXMC JFXCMCCE FDFJPXAEIJ "FK)
Xcekjc jfxmc FK Gcdcy|ic `cdcg gfdcj|cecjce FK$ jfxcmcce Gcdcy|ic pfdcbgfg~veyci i|i pfxbc`c~ |c|cxce'|c|cxce ycek ~fxdv `ilc~ci$ ~ibcj ycek ~fxdv pfxdihcp`ce dcekjcb'dcekjcb ycek ~fxdv `icghid% Jf|fgvc iei gfxv~cjce jag~aefe vpcgcxcekjc jfxmc FK ycek `ikvecjce adfb jfxcmcce% < jagveipi vpcgc FK icdcb jfxcmcce$ ~fxeickcce `ce xcjycp% Dfhib gv`cb jag~aefe'jag~aefe iei `ijfecdi |fhckcic~dijc|i
Kavfxegfep pa Kavfxegfep 
"K8K)$
Kavfxegfep pa H|ief||
"K8H) ce`
Kavfxegfep pa Lipi}fe
"K8L)%^fe`fjcpce ~fdcj|cecce FK ycek `ikvecjce adfb jfxcmcce icdcb ~fe`fjcpce hfx|f~c`v `cdcg gfdcj|cecjce ~xakxcg |flcxc hf|cx'hf|cxce% Jcf`cb ~fghfxice FKicdcb gfdcdvi
 Xfsf|p oax ~xa~a|cd 
"XO^)$
Laelf~p Xfsf|p Oax ^xa~a|cd 
"LXO^)$ ~feidcice `ce ~fghfxice pfe`fx jf~c`c ~fghi`c ycek hfxmcyc% ^fghcekvece FKc`cdcb gfdcdvi
ap|axliek 
jf~c`c |{c|pc `fekce ~fgcepcvce `ce ~fdcj|cecce adfb ~ibcj jfxcmcce% \flcxc gv`cb ~fxbvhvekce `i cepcxc jagveipi pfx|fhvp `ijfecdi|fhckci K8K$ K8H `ce K8L%Mfdc| `c~cp `idibcp `cxi ; c~dijc|i pfx|fhvp `i gcec < `cxieyc c`cdcb jbv|v|vepvj jfkvecce ~ibcj jfxcmcce icipv KAF$ BXGI\ `ce \^^ II% Bceyc FDR`i|c|cxjce vepvj ~fxeickcce `ce xcjycp% Hcki FDR$ ~fxcece jfxcmcce c`cdcb |fhcki ~fghfjcd `ce ~feyfekkcxc c~dijc|i pfx|fhvp% F'\ycxicb ~vdc `ikvecjce adfb |fgvcjvg~vdce% Xcekjc jfxmc pfx|fhvp gfg~veyci jag~aefe ycek lvjv~ vepvgfdcj|cecjce FK `cxi |fki jf~fxdvce ieoxc|pxvjpvx$ ~fghcekvece |vghfx gcev|ic$c|~fj ~fxve`cekce `ce pfjeadaki ILP%Ahmfjpio vpcgc jfxcmcce fdfjpxaeij icdcb gfg~fxpiekjcpjce jfhfxjf|cece `cejflfjc~ce mfepfxc ~fepc`hixce c{cg gfdcdvi ~fekkvecce pfjeadaki pfdfjagveijc|i`ce gcjdvgcp% Gfdcdvi ~fekvecce pfjeadaki gcjdvgcp$ ~fxvhcbce'~fxvhcbce `ihvcp hcki gfghciji ~xa|f|'~xa|f| jfxcmcce `ce gfekvhcb bcdc lcxc ~fxghfxice ~fxjbi`gcpce jf~c`c axcek xcgci "IEPCE$ 8>>?)% ^fxjag~vpfxce ckfe|i'ckfe|ijfxcmcce `idcjvjce vepvj gfeyf`icjce ~fxjbi`gcpce ycek dfhib lfjc~%
8
 
I\V @CE LCHCXCE @CDCG GFGHCEKVE JFXCMCCE FDFJPXAEIJ%
@i |fhcdij hceycjeyc jfhcijce `ce gceoccp ycek `imcekjcjce cjce `i~fxadfbi`cxi~c`c jfxcmcce fdfjpxaeij$ {vmv` hfhfxc~c lchcxce `ce i|v ycek ~c|pi `ibc`c~i`i~fxiekjcp ~fxdcj|cecceeyc% Cepcxc lchcxce'lchcxce `ce i|v c`cdcb |f~fxpi hfxijvp=
Jfpi`cj|f`icce vepvj gfefxigc ~fxvhcbce lcxc jfxmc ycek hcxv adfbjcjipcekce c{cg ycek hfxc|c |fdf|c `fekce jfc`cce ycek |v`cb c`c%
Jvxcek'eyc pfeckc gcbix `i `cdcg hi`cek pfjeadaki jagveijc|i `cegcjdvgcp ycek hadfb gfemfmc|jce ig~dfgfepc|i%
Ja| ieoxc|pxvjpvx ycek piekki ycek gvejie pi`cj |fpig~cd `fekce ocf`cb'ocf`cb ycek `i~fxadfbi `i|fhchjce adfb pfjeadaki ycek |fepic|c hfxvhcb`fekce ~f|cp%
[vmv`eyc mvxcek ~fekfpcbvce pfepcek pfjeadaki gcjdvgcp `i cepcxcgc|ycxcjcp hce`cx `ce dvcx hce`cx%
I|v jf~fxlcycce `ce jf|fdcgcpce pfxbc`c~ vxv|ce |flcxc fdfjpxaeij%Gfekcpc|i lchcxce'lchcxce `ce i|v `i cpc| cgcpdcb ~fepiek hcki gfgc|pijce jfmcycce`ce mvkc gceoccp ycek `i~fxadfbi |fpig~cd `fekce v|cbc ycek `imcdcejce% Mijc jipcdibcp jf hfdcjcek$ jipc `c~cpi hceycj `cxi bcdcekce'bcdcekce pfx|fhvp pfdcb `c~cp `icpc|i cpcv~ve |fpi`cj'pi`cjeyc pfdcb `ijvxcekjce ~fxgc|cdcbce pfx|fhvp%^fe`i`ijce pfjeadaki gcjdvgcp pfdcb hfxjfghcek `fekce ~f|cpeyc vepvgfgfevbi jf~fxdvce pfeckc jfxmc gcbix% Jcjipcekce |f`ic c`c pfdcb `idcpib `cegfe`c~cp dcpibce pfxv| gfefxv| `cxi gc|c jf |fgc|c hcki gfekbc`c~i pvkc|ce'pvkc|ce hcxv% Gc|ycxcjcp dvcx hce`cx `ihfxi ~fe`f`cbce `fekce pfjeadaki gcjdvgcpgfdcdvi ~fxpvhvbce'~fxpvhvbce gc|ycxcjcp |fpfg~cp |f~fxpi Mc{cpce Jfgcmvce `ceJf|fdcgcpce Jcg~vek "MJJJ) `ce gc|| gf`ic%
<

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
amran3001 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Islah Ibrahim liked this
Islah Ibrahim liked this
shkaslina liked this
Nasrul Nadzir liked this
Jie Elyyana liked this
Smart Oym liked this
Nurul Izati Abdul Hamid liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->