Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
65Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tamil-English Dictioinary

Tamil-English Dictioinary

Ratings:

4.67

(6)
|Views: 17,447|Likes:

More info:

Published by: Sankar - Web Designer, Flash Designer on Mar 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
abandon ¨¸Å¢Îabdmen Å¢Úabet ¯¼ó¨¾Â¡¸ Õò¾øabject poverty ÀÃÁ²¨Æabortion ¸Õ츨ÄôÒabove §Á§Äabridge ÍÕìÌabsconding ¾¨ÄÁ¨Èš¢ð¼¡÷absolute majority «Õ¾¢ô ¦ÀÕõÀ¡ý¨Áabsorb ¸¢Ã¸¢ò¾øabstract ÍÕì¸õabundance Á¢¸ ¿¢¨ÈÂabuse ÐÀ¢Ã§Â¡¸õaccept ²üÚ즸¡ûacceptance speech ²üÒ¨Ãô §ÀîÍaccessible «¨¼¦ÀÈÓÊÔÁ¡accident Å¢ÀòÐaccomplice ¯¼ó¨¾accomplish º¡¾¨É Òâachievement level «¨¼× ¿¢¨Äachnowlegement ¬º¢Ã¢Â÷ «í¸£¸¡Ãõaction ¿¼ÅÊ쨸actor ¿Ê¸ýactress ¿Ê¨¸acutely aware ¿øÄ¡ ¦¾Ã¢Ôõadd §º÷,ÜðÎadditional Üξøaddled ÌÆõÀ¢address Ó¸Åâaddress grievances ̨ȸ¨Ç ¸Õò¾¢ø¦¸¡ûadjust Å¢ðÎ즸¡Îò¾øadjust ´òЧÀ¡administration ¿¢÷Å¡¸õadministrative talent ¿¢÷Å¡¸ò ¾¢È¨Áadopt ¾òÐ ±Îadult education ÅÂÐÅ󧾡÷ ¸øÅ¢advance Óý§ÉÚadvancement Óý§ÉüÈõadvantage ¿ý¨Á,º¡¾¸õprawn þÈ¡øadvertisement Å¢ÇõÀÃõfisherman Á£ÉÅ÷advice «¨ÈרÃ,¬§Ä¡º¨Ésky Å¡Éõadviser ¬§Ä¡º¸÷affair ¸ûÇ측¾ø, ¦¾¡¼÷Òaffect À¡¾¢ò¾øaffected me greatly §Å¾¨É¨¼Âî ¦ºö¾Ðaffectionate «ýÒ¼ý,À¡ºòмýaffluent ź¾¢À¨¼ò¾Å÷against ±¾¢Ã¡¸against ±¾¢÷ôÀ¡¸age old tradition Òá½ ÁÃÒagenda ¿¢¸ú ¿¢Ãø,¦ºÂø¾¢ð¼õagent Ó¸Å÷agony §º¡¾¨Éagree ´òÐ츢§Èýagree orally Å¡öÅÆ¢ ´ôÒ¾øagreeement in writing ±ØòÐôâ÷ÅÁ¡É ´ôÒ¾øagreement ´ôÀó¾õagreement ¯¼ýÀ¡Îagreement ´ôÀó¾í¸ûagressive ¬Ù¨Á ¯½÷×aim ÌÈ¢aims ÌȢ째¡û¸û,Äðº¢Âí¸ûairplane Å¢Á¡Éõair ¸¡üÚairport Å¡É¢¨ÄÂõalcohol addict ÁÐ «Ê¨Áalert them ¯¡÷ÀÎòÐalienate «ýÉ¢ÂôÀÎò¾ôÀ¼øalignment of stars ¸¢Ã¸î §º÷쨸all ±øÄ¡õall types of people ±øÄ¡¾ÃôÀ¢ÉÕõallergy ´ùÅ¡¨Áallow me «ÛÁ¾¢ ¦¸¡Îalphabet ±ØòÐalphabetize «¸ÃÅ⨺ô ÀÎòÐalternative ideas Á¡Ú Àð¼ ¸ÕòÐì¸ûalternative news Á¡üÚ ¦ºö¾¢always ±ô§À¡Ðõalways ±ô§À¡Ðõalways behind À¢ý¿¢¨Ä¢ø ÕìÌõam Õ츢ÈÐamazing À¢ÃÁ¡¾õamble ¾ûÇ¡Êamusement park §¸Ç¢ì¨¸ âí¸¡amusement park §¸Ç¢ôÒ âí¸¡analytical mind «Äºø ¦ºöÔõ Òò¾¢analyze ÀÌôÀ¡ö×ancestors Óý §¾¡ýÈ¢ÂÅ÷ancestors 㾡¨¾Â÷and ܼ,õ,anectodes ºõÀÅõangel §¾Å¨¾angle §¸¡½øangry §¸¡ÀÁ¨¼anguish ºÄÉÁ¨¼animal Å¢ÄíÌ
 
animal preserve Å¢Äí̸û ºÃ½¡ÄÂõannihilate «Æ¢òÐÅ¢Îanniversary ÅÕ¼ ¾¢ÕÁ½¿¡ûannouncement ¾¸Åø «È¢Å¢ôÒanother side Áü¦È¡ÕÀì¸õanticipate ±¾¢÷§¿¡ì̾øanxiety À¾ð¼õ, ÀÃÀÃôÒ,¯¨Çîºøapathy Å¢ð§¼÷ò¾¢Â¡ ÕôÀÐappearance §¾¡üÈõappendix À¢ý ¨½ôÒapplaud ¨¸¾ðÎapple ¬ôÀ¢ûapplicant Å¢ñ½ôÀ¾¡Ã÷appllication form Å¢ñ½ôÀ ¾¡ûapply ¾¼×appoint ¿¢ÂÁ¢appointed leader ¿¢ÂÁÉò ¾¨ÄÅ÷appointment order ¿¢ÂÁÉ ¯ò¾Ã×approach «ÏÌõ Ó¨Èapproximately §¾¡Ã¡ÂÁ¡¸apt Á¢¸îºÃ¢Â¡Éaquarium Á£ý¸¡ðº¢Â¸õarch enemy Ó츢 Ţ§Ã¡¾¢architect ¸ðʼ츨Ļ÷ardent Á¢Ìó¾ ¬÷ÅÓ¼ýardor Á¢Ìó¾ ¬¨ºarguments Ţš¾¹ìûarmaments ¾ÇÅ¡¼í¸ûarmy áÏÅõarousal ¸¢Ç÷arrange º£Ã¡ìÌarranged marriage ¦Àü§È¡÷ ¿¢îºÂ¢ò¾ ¾¢ÕÁ½õarrears ¿¢Ä×ò ¦¾¡¨¸arrest ¸¡ÅÄ¢ø ¨Åarrival ÅÕõ §¿Ãõarrive §º÷,ÅóÐ §º÷arrogant ¸÷Åõ À¢Êò¾Å÷art consciousness ¸¨ÄÔ½÷×art ¸¨Äart museum ¸¨Ä «Õí¸¡ðº¢Â¸õartificial ¦ºÂü¨¸artificial drinks ¦ºÂü¨¸ À¡Éõartist ¸¨Ä»÷as far as possible ÜÎÁ¡ÉÅâask question Ţɡ ¦¾¡Îí¸ûasset ¦º¡òÐassinine Óð¼¡û¾ÉÁ¡Éassistant ¯¾Å¢Â¡Ç÷association Üð¼¨ÁôÒassume «ÛÁ¡Éõastound Å¢Âô¨À ¯ñÎÀñÏastrology ¬å¼õ,§ƒ¡¾¢¼õatmosphere ÝÆøatrocities ¦¸¡Î¨Á¸û, «Ã¡ƒ¸õattendance Áì¸û ÅÕ¨¸attention ¸ÅÉ¢ôÒattitude ÁÉôÀ¡íÌattract ¸Å÷,®÷ì¸attracted to ®÷ì¸ôÀξøattractive looks ź£¸Ãò §¾¡üÈõauction ²Äõaudience «Ãí¸ò¾¢É÷aunt «ò¨¾,Á¡Á¢authorities «¾¢¸¡Ã¢¸ûautobiography Í ºÃ¢ò¾¢Ãõavalanche ÀÉ¢îºÃ¢×avoid ¾Å¢÷award Å¢ÕÐawareness ŢƢôÒ½÷×baby ¨¸ìÌÆó¨¾bachelor's Çí¸¨Äback ÓÐÌback off ´Ðí¸¢ì§¸¡back seat À¢ý Õ쨸background â÷Å£¸õbackground À¢ýÒÈõbacklash ±¾¢÷Å¢¨Ébacon ¯ôÒ¸ñ¼õbad ¦¸ð¼bad company ¦¸ð¼ º¸Å¡ºõbad example ¦¸ð¼ Óý ¯¾¡Ã½õbad habits ¦¸ð¼ ÀÆì¸í¸ûbad spirit §Àö.À¢º¡Í.À¢øÄ¢,ÝÉ¢Âõbag ¨Àwithdraw Å¡ÀŠÅ¡íÌbail À¢½Âõ,ƒ¡Á£ýbalance ¾Ã¡Íbald ¾¨ÄÅØ쨸ball ÀóÐballoting Å¡ìÌÀ¾¢×ban ¾¨¼ §À¡Îbanana Å¡¨Æbank Åí¸¢bank Åí¸¢bankrupt ¾¢Å¡Ä¡¸¢bargain §ÀÃõ,Á¢¸Ì¨È×barrier ¾ÎôÒ ÍÅ÷¸ûbase camp «ÊÅ¡Ã Ó¸¡õbaseless «ÊôÀ¨¼ÂüȨÅbasic needes «ò¾¢Â¡Åº¢Âò §¾¨Å¸û
 
basis «ÊôÀ¨¼basket ܨ¼be carefull ƒ¡ì¸¢Ã¨¾Â¡¸ Õ,±îºÃ¢ì¨¸be patient ¦Á¡Ú¨Á¡¢Õbeach ¸¼ü¸¨Ãbear ¾¡íÌbeard ¾¡Êbeat «Êbeautiful «Æ¸¡Ébeauty «Õ¨Á,«ÆÌbeauty parlor «ÆÌ ¿¢ÄÂõbecome alert ƒåḢŢÎbecome angry §¸¡ÀÁ¨¼become bored «ÖôÀ¨¼¾ø, ºÄ¢ôÀ¨¼¾øbecome lively ¸¨Ç¸ðÎbecome popular À¢ÃÀÄÁ¡¸§ÅñÎõbecome preganant ¸Õò¾Ã¢bed ¸ðÊøbedsheet ÀÎ쨸 ŢâôÒbegin ¬ÃõÀ¢behave nastily «º¢í¸Á¡¸ ¿¼ó¾¡÷behavior ¿¼ò¨¾behavior change ¿¼ò¨¾Á¡üÈõbehind the screen ¾¢¨Ã Á¨ÈÅ¢øbeing fair ¦¿Èõ ƒ¡Š¾¢beingbacked ¬¾Ã× «Ç¢ì¸ôÀθ¢ÈÐbelie Á¨Èò¾øbeliefs ¿õÀ¢ì¨¸¸û, §¸¡ðÀ¡Î¸ûbelittle º¢Ú¨ÁôÀÎòÐbell Á½¢belongings ¯¼¨Á¸ûbelow ¸£§Æbenefit ÀÂýbenefit ºÖ¨¸benefits ºÖ¨¸¸ûbenefits ÀÂýbetter ýÛõ ¿øÄbeverage À¡Éõbias À¡ÃÀðºõbid farewell Å¢¨¼¦ÀÚbig ¦ÀâÂbigwigs Ó츢Š¾Ã¸û,¦Àâ ¬ð¸ûbill ºð¼ÓýÅÃ×biography Å¡ú쨸 ºÃ¢ò¾¢Ãõbiological clock ¯¼ø ¸Ê¸¡Ãõbird ÀÈÅ¢birth control À¢ÈôÒ ¸ðÎôÀ¡Îbirth rate À¢ÈôÒ Å¢¸¢¾õbirthcontrol measures ¸Õò¾ÎôÒ Ó¨È¸ûbirthcontrol methods ¸Õò¾ÎôÒ º¡¾Éõbitter medicien ¸ºôÒ ÁÕóÐbitter truth ¸ºôÀ¡É ¯ñ¨Áblabber ¯ÇÚblame ÀÆ¢ ÍÁòÐblame game ÀÆ¢ÍÁòÐõ Å¢¨Ç¡ðÎblasted Ţǡº¢Å¢Îbleeding Ãò¾ì ¸º¢×blend ¸Ä¨Åblend with ´ýȢŢÎbless ¬º¢÷ž¢blessed soul Òñ½¢ÂÅ¡ýblessed with child ÌÆó¨¾ô §ÀÚblessing ¦¸¡ÎôÀ¢¨É, À¡ì¸¢Âõblessings §ÀÚblind people ¸ñÀ¡÷¨ÅÂü§È¡÷block ÓðÎì¸ð¨¼,¾Îò¾øblock ¾Îò¾øblood Ãò¾õblue °¾¡blueprint ¦ºÂø¾¢ð¼õboard šâÂõboat µ¼õ,À¼Ìbody ¯¼õÒ,º¼Äõbody figure ¯¼ü¸ðÎ, ¯¼øÅ¡Ìboil ¸ðÊ,¦¸¡¾¢ì¸¨Ånavy ¸ôÀøÀ¨¼bond with no one ¡â¼Óõ ´ð¼¡¾Åýbook release Òò¾¸ ¦ÅǢ£Îbook writer áÄ¡º¢Ã¢Â÷boon ÅÃõboots ¸¡Ä½¢border ±ø¨Äborn quality ܼô À¢Èó¾ ̽õbosom buddy ¬òÁ¡÷ò¾ ¿ñÀ÷botanical garden ¾¡ÅÃô âí¸¡both sides Õ ¾ÃôÀ¢É÷bothers ¦¿ÕÎbothers you ¯ý¨É ¸¼ôÀÎòÐbottle ÒðÊbottom undergarment ƒðÊ,À¡Å¡¨¼boulder À¡È¡í¸øbouquet âñÎbox ¼ôÀ¡boy ¨ÀÂýbracelet ŨÇÂøbrag about ¦Á즸¡ûbraggadacio ţáôÒbrain ã¨Çbranchoffice ¸¢¨Ç «ÖÅĸõbraun ¾¨ºÀÄõ

Activity (65)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ganesh Kumar added this note
thanks for sharing
Nithiyananthan Ramasamy added this note
nice
ggkarthiga liked this
Shankar Kumar added this note
nic
Manojit Deb liked this
Rexon Fernando liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->