Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Niyazi Mısri Hasan Hüseyin Risalesi

Niyazi Mısri Hasan Hüseyin Risalesi

Ratings: (0)|Views: 201|Likes:
Published by ihramcizade
Risale-i Hasaneyn

Risale-i Hasaneyn

More info:

Published by: ihramcizade on Nov 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2015

pdf

text

original

 
 Risale-i Hasaneyn
459
ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ 
 
ﻦﲪﺮﻟﺍ 
 
 ﺍ 
 
ﻢـــﺴﺑ
 
R
İ
SÂLE
‐İ
HASENEYN
 
1252
 
1252
 
Bu
 
risalede
 
Niyâzî 
i
 
M
ı
srî 
 
kuddise
 
s
ı
rruhu’l
aziz
 
Hz.
 
Rasûlüllah
 
sallallâhü
 
aleyhi
 
ve
 
sellemin
 
torunlar
ı
 
Hz.
 
Hasan
 
ve
 
Hüseyin'in
 
nübüvvetlerini,
 
gerek
 
baz
ı
 
âyetlere
 
ken
dince
 
verdi
ğ
i
 
anlamlarla
 
gerekse
 
cifr
 
hesaplar
ı
yla
 
ispatlamaya
 
çal
ı
ş
ı
r.
 
Ayn
ı
 
konu
 
Mevâidül
‐İ
rfân'
ı
n
 
de
ğ
i
ş
ik
 
bölümlerinde
 
de
 
ara
 
ara
 
ele
 
al
ı
n
ı
r.
 
Eser
 
Hasan
 
R
ı
za
 
taraf 
ı
n
dan
 
1271
 
tarihinde
 
bast
ı
r
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
 
Kütüphanelerde
 
rastlan
ı
lan
 
yazma
 
nüshalar
ı
ş
un
lard
ı
r:
 
Süleymaniye
 
Kütüphanesi,
 
Hac
ı
 
Mahmud
 
Efendi
 
Böl:
 
3346/10,
 
Pertev
 
Pa
ş
a
 
Böl:
 
262/6;
 
Millet
 
Kütüphanesi
 
(Ali
 
Emirî 
‐Ş
erîyye
 
Bölümü)
 
no.
 
963,
 
s.3
 
Tercüme
 
yap
ı
lan
 
nüsha
 
Osmanl
ı
cad
ı
r.
 
Baz
ı
 
cümlelerde
 
günümüz
 
Türkçesi
 
kulla
n
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
 
Baz
ı
 
yerdeki
 
Ebced
 
hesaplar
ı
n
ı
 
sehven
 
noksanl
ı
k
 
var
 
ise
 
taraf 
ı
ma
 
aittir.
 
Ayr
ı
ca,
 
Süleyman
 
ATE
Ş
,
 
Niyâzî 
i
 
M
ı
srî’nin
 
ebced
 
hesaplar
ı
n
ı
 
uygulamada
 
keyfi
 
davrand
ı
ğ
ı
 
gibi
 
bir
 
iddias
ı
 
vard
ı
r.
 
(ATE
Ş
,
 
1971),
 
s.
 
145
149
 
Bu
 
konuda
 
hocam
ı
z
ı
n
 
ebced
 
hesab
ı
 
hakk
ı
nda
 
yeterli
 
biri
 
olmad
ı
ğ
ı
ndan
 
olabilir.
 
Bu
 
harf 
 
ilmi
 
kendine
 
has
 
vehbi
 
olma
 
özelli
ğ
i
 
yan
ı
 
s
ı
ra
 
gizlili
ğ
ide
 
bulunan
 
ilimdir.
 
Bunu
 
en
 
güzel
 
ı
klamak
 
için
 
Latin
 
harflerindeki
 
bu
 
hesaba
 
benzer
 
bir
 
uygulaman
ı
n
 
nas
ı
l
 
yap
ı
ld
ı
ğ
ı
n
ı
 
a
ş
a
ğ
ı
da
 
sunu
yorum.
 
TAR
İ
HLEME
 
S
İ
STEM
İ
NASIL
 
KULLANILIR
 
Sistem
 
iki
 
önemli
 
prensibe
 
dayan
ı
r.
 
Her
 
harfin
 
bir
 
say
ı
 
de
ğ
erine
 
kar
ş
ı
l
ı
k
 
geldi
ğ
i
 
Nümerik
 
Alfabe
 
1-
 
Yukar
ı
 
ç
ı
kart
ı
lan
 
art
ı
k
 
harflerin
 
ve
 
onlar
ı
n
 
yerini
 
dolduran
 
yeni
 
harflerin
 
nüme
rik
 
de
ğ
erlerinin
 
incelenmesi
 
yoluyla
 
ç
ı
kar
ı
lan
 
tarihlerle
 
kehaneti
 
destekleyen
 
"De
ğ
i
ş
tirilen
 
Harfler
 
Düzeni"
 
2-
 
Bunlara
 
ek
 
olarak
 
'Zaman
 
Göstergesi"
 
sistemi
 
NÜMER
İ
K
 
ALFABE
 
24
 
harften
 
olu
ş
an
 
eski
 
Frans
ı
z
 
Alfabesi'ni
 
temel
 
al
ı
yoruz,
 
bu
 
arada
 
günümüz
 
Frans
ı
zcas
ı
'nda
 
kullan
ı
lan,
 
Yunanca'dan
 
gelen
 
"k"
 
ve
 
Almanca'dan
 
gelen
 
"w"
 
harfle
rini
 
s
ı
ralamam
ı
za
 
katm
ı
yoruz.
 
Her
 
harfe
 
ait
 
bir
 
numara
 
var.
 
a
 
b
 
c
 
d
 
e
 
 
g
 
h
 
i
 
 j
 
l
 
m
 
n
 
o
 
p
 
q
 
r
 
s
 
t
 
u
 
v
 
x
 
y
 
z
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
"k"
 
harfi
 
"c"
 
ile,
 
"w"
 
ise
 
"uu"
 
ile
 
yer
 
baz
ı
 
zaman
 
yer
 
de
ğ
i
ş
tirir.
 
ROMA
 
RAKAMLARI
 
Üç
 
harf 
 
de
 
Roma
 
ya
 
da
 
Latin
 
say
ı
 
sistemlerinde
 
de
ğ
erlere
 
sahipler.
 
I=bir,
 
V=be
ş
ve
 
X=on.
 
Bunun
 
büyük
 
önemi
 
var,
 
birçok
 
yerde
 
"I"
 
rakam
ı
n
ı
n
 
iki
 
de
ğ
eri
 
1
 
ve
 
9
 
ile
 
kar
ş
ı
la
ş
aca
ğ
ı
z.
 
10
 
SAYISI
 
Tek
 
ba
ş
ı
na
 
10
 
say
ı
s
ı
,
 
1,
 
1
 
ve
 
9
 
(toplamlar
ı
 
10
 
yapt
ı
ğ
ı
 
için),
 
hatta
 
baz
ı
 
durumlarda
 
 
Niyâzî-i M 
ı
 srî kaddese’llâhü s
ı
rrahu’l azîz 
460
M
ı
srî’nin
 
bu
 
risâle
i
 
tesvîdden
1253
 
murad
ı
 
taraf 
ı
 
Sultandan
 
dünyal
ı
k
 
ricas
ı
 
de
ğ
ildir.
 
Yahud
 
e
ş
raftan,
 
me
ş
ay
ı
htan,
 
ulemâdan
 
ve
 
sair
 
ehl
i
İ
slâmdan
 
pesend
 
1254
 
ve
 
aferin
 
de
ğ
ildir.
1255
 
Kavm
i
 
Vânî 
 
1256
 
nin
 
istihzâs
ı
ndan
 
ve
 
s
ı
hr
ı
yyesinden
1257
 
halas
 
için
 
de
ğ
ildir.
 
 Ancak 
 
bir 
 
emanettir.
 
Taraf 
ı
 
vahy
 
olundu
ğ
um
 
hizmetimdir.
 
Bilâ
garz
1258
 
ashâb
ı
na
 
teslim
 
eyledim.
 
Kabul 
 
eden
 
etsin
 
etmeyen
 
kendi 
 
bilir.
 
 ﻰَﻐْ ﻟﺍ
 
 ﹶﻦﻣ
 
 ﺪﺷ ﺮﻟﺍ
 
 ﹶﻦﻴﹶﺒَ ﺗ
 
ﺪَ ﻗ
 
ِﻦﻳﺪﻟﺍ
 
ﻰ ﻓ
 
 ﹶﻩﺍﹶ ﺮْ ﻛِﺍ
 
 َﻻ ﻰَﻘْ ﺛ ﻮْ ﻟﺍ
 
 ﺓﹶ ﻭ ﺮﻌْ ﻟﺎِﺑ
 
 ﹶﻚﹶﺴﻤَ ﺘﺳﺍ
 
ﺪَﻘَ ﻓ
 
ِ ﺎِﺑ
 
ﻦﻣ ﺆ ﻳﹶﻭ
 
ﺕﻮُﻏﺎﱠ ﻄﻟﺎِﺑ
 
 ﺮُﻔْ ﻜﹶ ﻳ 
 
ﻦﹶﻤَ ﻓ
 
19
 
(1
 
ve
 
9
 
toplam
ı
 
10)
 
anlam
ı
na
 
gelir.
 
SAYI
 
AZALTIMI
 
Sonu
 
0'la
 
biten
 
say
ı
lar
 
0
 
at
ı
lmak
 
suretiyle
 
azalt
ı
labilirler.
 
10=1
 
20=2
 
gibi.
 
"L"
 
harfine
 
ait
 
olan
 
11
 
rakam
ı
 
asl
ı
nda
 
2
 
say
ı
s
ı
na
 
da
 
indirilebilir.
 
Birçok
 
durumda
 
11
 
ya
 
hesaplarda
 
kullan
ı
lmak
 
üzere
 
1
 
haline
 
getirilir
 
ya
 
da
 
anlaml
ı
 
bir
 
bilgi
 
meydana
 
getirmedi
ğ
i
 
anla
ş
ı
ld
ı
ğ
ı
 
durumlarda
 
2
 
say
ı
s
ı
na
 
dönü
ş
türülür.
 
SAYI
 
ANAGRAMLARI
 
Say
ı
 
Anagramlar
ı
,
 
gizli
 
kehanetin
 
sat
ı
rlar
ı
ndaki
 
art
ı
k
 
harf 
 
düzenleri
 
sonucu
 
orta
ya
 
ç
ı
kan
 
ve
 
sonradan
 
kodlar
ı
n
ı
n
 
çözülmesi
 
gereken
 
karma
ş
ı
k
 
say
ı
lard
ı
r.
 
ZAMAN
 
GÖSTERGELER
İ
VE
 
ZAMAN
 
SÖZCÜKLER
İ
Zaman
 
kelimeleri
 
metnin
 
aras
ı
nda
 
kolay
 
fark
 
edilmeyecek
ş
ekilde
 
s
ı
k
ı
ş
t
ı
r
ı
lm
ı
ş
,
 
normal,
 
Frans
ı
zca
 
kelimelerdir.
 
Her
 
birinin
 
anlam
ı
 
zaman
 
gösteren
 
bir
 
olayla
 
ilgilidir.
 
En
 
tipik
 
örnekler
 
 jour/gün,
 
 jeune/genç,
 
encore/yeniden
 
kelimeleridir.
 
Buna
 
benzer
 
kelimeler
 
metnin
 
içinde
 
olayla
 
ba
ğ
lant
ı
s
ı
 
olan
 
bir
 
tarihin
 
ya
 
da
 
bir
 
seri
 
tarihlerin
 
varl
ı
ğ
ı
n
ı
 
haber
 
verirler.
 
S
ı
ralama
 
ve
 
unvanlarla
 
ilgili
 
di
ğ
er
 
kelimeler
 
de
 
ço
ğ
u
 
zaman
 
içlerinde
 
zaman
 
ö
ğ
esi
 
ta
ş
ı
rlar.
 
D
İĞ
ER
 
B
İ
LG
İ
LER
 
Bir
 
harf/say
ı
 
daha
 
farkl
ı
 
bilgiler
 
de
 
içerebilir.
 
Örne
ğ
in
 
hanedandan
 
birinin
 
isminin
 
yan
ı
nda
 
bulaca
ğ
ı
m
ı
z
 
s
ı
ralamalar
ı
‐İ
kinci
 
Charles,
 
Alt
ı
nc
ı
 
George.
 
Say
ı
lar
 
ya
 
olduklar
ı
 
gibi
11,
 
12,
 
13....
ya
 
da
 
birbirleriyle
 
toplama
 
yoluyla
 
indirilerek
 
kullan
ı
l
ı
rlar
18=9
 
16=7
(Peter
 
LORIE
V.
 
J.
 
HEWITT,
 
2001)
 
1253
 
Tesvîd:
 
Karartma.
 
Yaz
ı
 
ile
 
karalama.
 
Yazmak,
 
müsvedde
 
yapmak.
 
1254
 
Pesend:
 
f.
 
Be
ğ
enmek,
 
kabul
 
eylemek.
 
Be
ğ
enici.
 
Muvâf 
ı
k.
 
1255
 
Ça
ğ
da
ş
ı
 
olan
İ
smail
 
Hakk
ı
 
Bursevi,
 
Niyazi
 î 
 
M
ı
srî 
 
kaddese’llâhü
 
s
ı
rrahu’l
azizin
 
Hz.
 
Hasan
 
ve
 
Hz.
 
Hüseyin
 
aleyhisselâm
ı
n
 
nebi
 
olduklar
ı
n
ı
 
iddia
 
etmesine
ş
iddetle
 
tepki
 
göstermi
ş
,
 
Hz.
 
Rasûlüllah
 
sallallâhü
 
aleyhi
 
ve
 
sellemin
 
Hâtemü’l
Enbiyâ
 
oldu
ğ
unu
 
söyleyerek
 
onun
 
görü
ş
lerinin
 
geçersiz
 
oldu
ğ
unu
 
ifade
 
etmi
ş
tir.
 
Ayr
ı
ca
 
“Zaman
ı
m
ı
 zda
 
Bursa’da
Ş
eyh
 
M
ı
srî 
 
nam
ı
nda
 
bir 
 
müfsit 
 
 zuhur 
 
edip
 
Hz.
 
Hasan
 
ile
 
Hz.
 
Hüseyin’in
 
nebi 
 
oldu
ğ
unu
 
söylemekle
 
nice
 
bir 
 
insan
ı
 
sap
ı
kl 
ı
ğ
a,
 
hatta
 
küfür 
 
noktas
ı
na
 
ula
ş
ı
rm
ı
ş
ı
r” 
 
diyerek
 
onu,
 
insanlar
ı
 
sapt
ı
rmak
 
ve
 
halk
 
içinde
 
fitne
 
ç
ı
kar
makla
 
suçlam
ı
ş
t
ı
r.(
 
KARA,
 
Mustafa,
 
Niyazi
 î 
 
M
ı
srî,
 
Ankara
 
1994,
 
s.
 
50
 
)
 
1256
 
Vanî 
 
Mehmed
 
Efendi
 
(hyt.
 
1096/1685)
 
1257
 
Sihirleri
 
1258
 
Bilâ
garz:
 
Bat
ı
rmas
ı
z,
 
sokmas
ı
.
İğ
ne
 
sokmaks
ı
z
ı
n.
 
Doldurmaks
ı
z
ı
n.
 
Noksan
 
et
meksizin,
 
tam
 
olarak.
 
 
Risale-i Hasaneyn
461
ﻢﻴﻠﹶﻋ 
 
ﻊﻴﻤﹶﺳ
 
 ُ ﺍﹶ ﻭ
 
ﺎﹶﻬَ ﻟ
 
 ﹶ ﻡﺎﹶﺼﻔْ ﻧﺍ
 
 َﻻ 
 
“Dinde
 
ikrah
 
(zorlama)
 
yoktur.
 
Do
ğ
ruluk,
 
sap
ı
kl 
ı
ktan
 
iyice
 
ayr 
ı
lm
ı
ş
ı
r.
 
 Art 
ı
 
her 
 
kim
ş
eytana
 
küfreder,
 
 Allah
 
Teâlâ'ya
 
imânda
 
bulunursa
 
kopmas
ı
 
bulun
mayan
 
bir 
 
kulpa
 
yap
ı
ş
m
ı
ş
olur 
 
ve
 
 Allah
 
Teâlâ
 
semîdir,
 
alîmdir.” 
 
1259
 
ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ
 
ﻦﲪﺮﻟﺍ
 
 ﺍ
 
ﻢـــﺴﺑ
 
 َﻻْﺍﹶﻭ
 
 ﹶﺏﻮُﻘﻌﹶ ﻳﹶ ﻭ
 
 ﹶﻖﹶﺤﺳﺍﹶ ﻭ
 
 َﻞﻴﻌﹶﻤﺳﺍﹶ ﻭ
 
 ﹶﻢﻴﻫﹶ ﺮﺑﺍ
 
ﻰَ ﻟﺍ
 
 َﻝِ ﺰْ ﻧُﺍ
 
ﺎﹶﻣﹶ ﻭ
 
ﺎﹶﻨﻴَ ﻟﺍ
 
 َﻝِ ﺰْ ﻧُﺍ
 
ﺎﹶﻣﹶ ﻭ
 
ِ ﺎِﺑ
 
ﺎﻨﹶﻣَﺍ
 
ﺍﻮُ ﻟﻮُ ﻗﺳﻰﹶﺳﻮﻣ
 
 ﹶﻰ ﺗﻭُﺍ
 
ﺎﹶﻣﹶ ﻭ
 
 ﻁﺎﹶﺒ ﹶﻥﻮﻤﻠﺴﻣ
 
 ﻪَ ﻟ
 
 ﻦﺤَ ﻧﹶﻭ
 
ﻢﻬﻨﻣ
 
ﺪﹶﺣَﺍ
 
 ﹶﻦﻴﹶﺑ
 
 ُﻕﺮَﻔُ ﻧﻻَﻢِﻬﺑﹶ ﺭ
 
ﻦﻣ
 
 ﹶﻥﻮﻴِﺒﻨﻟﺍ
 
 ﹶﻰ ﺗﻭُﺍ
 
ﺎﹶﻣﹶ ﻭ
 
ﻰﹶﺴﻴﻋﹶ ﻭ
 
“ve
 
deyin
 
ki
 
biz
 
Allaha
 
iman
 
etti
ğ
imiz
 
gibi
 
bize
 
ne
 
indirildiyse,
İ
brahime
 
ve
 İ
smaile
 
ve
İ
shaka
 
ve
 
Yakuba
 
ve
 
Esbata
 
ne
 
indirildise,
 
Mûsaya
 
ve
İ
sâya
 
ne
 
ve
rildiyse
 
ve
 
bütün
 
Pegyamberlere
 
rablar
ı
ndan
 
olarak
 
ne
 
verildiyse
 
hepsine
 
iman
 
ettik,
 
onun
 
Resullerinden
 
birinin
 
aras
ı
n
ı
 
ay
ı
rmay
ı
z
 
ve
 
biz
 
ancak
 
onun
 
için
 
boyun
 
e
ğ
en
 
Müslimleriz”
1260
 
 ﻁﺎﹶﺒﺳَﻻْﺍﹶﻭ
 
(Esbat:
 
Torunlar
)
 
ı
n
 
enbiyaya
ş
ümulu
1261
 
vard
ı
r.
 
Zira
ﻝﺍ
(Marife
 
edât
ı
)
 
ile
 
geldi.
 
ﻝﺍ
 
Hasan
 
içindir.
 
Bundan
 
maada
 
adedi
 
huruf 
 
 ﻁﺎﹶﺒﺳَﻻْﺍَ
 
:
 
110
 
dur.
 
Sekiz
 
harfi
 
vard
ı
r.
 
Onunla
 
118
 
eder.
 
Olur,
 
Hasan
 
(
 
ﻦـﺴﺣ 
 
)ismi
 
118
 
dir.
 
Nokta
i
 
hâfiye
i
1262
 
 ﻁﺎﹶﺒﺳَﻻْﺍ
 
10
 
dur.
 
Üç
 
elifler
 
(
ﺍ
 
)ve
 
üç
 
sin(
 
ﺱ
 
)de
 
iki
 
(
 
ﺏ
 
)
 
ve
 
(
 ﻁ
)
 
da
 
hepsi
 
10
 
dur.
 
Bu
 
10
 
dadahi
 
zam
 
1263
 
edince
 
128
 
olur.
 
Hüseyin
 
(
 
ﻦـﻴـﺴﺣ 
)
 
adedi
 
has
ı
l
 
olur.
 
Esmân
ı
n
 
(isimlerin)
 
vücûhu
1264
 
vard
ı
r.
 
Allah
 
Sübhânehû
 
ve
 
Teâlâ
 
ﺎﹶﻬﱠﻠُ ﻛ 
 
 ﹶﺀﺎﹶﻤﺳَﻻْﺍ
 
 ﹶ ﻡﹶﺩَﺍ
 
 ﹶﻢﱠﻠﹶﻋﹶ ﻭ
 
“Ve
 
(Allah
 
Teâlâ)
 
bütün
 
e
ş
yan
ı
n
 
isimlerini 
 
 Âdem'e
 
bildirdi.” 
 
1265
dedi.
 
Vücûhu
 
esmaya
 
delâlet
 
eder.
 
Yani
 
Kur´ân
ı
 
1259
 
Bakara,
 
256
 
1260
 
Bakara,
 
136
 
1261
Ş
ümul:
 
Kaplamak.
İ
htivâ
 
etmek.
İ
çine
 
almak.
 
Hükmü
 
alt
ı
na
 
almak.
 
1262
 
Harflerin
 
zat
 
isimlerindeki
 
harfler
 
1263
 
Zamm:
 
Bir
ş
eye
 
bir
ş
eyi
 
ekleme.
 
Art
ı
rma.
 
Katma.
 
Fazla
 
olarak
 
verme.
 
Kenarlar
ı
n
ı
 
biti
ş
tirme.
 
Gr:
 
Bir
 
harfin
 
zammeli
 
(ötreli)
 
okunu
ş
u.
 
1264
 
(Vech.
 
C.)
 
Çehreler,
 
yüzler,
 
suretler.
 
Tarzlar.
 
Sebepler.
İ
mkânlar.
 
Münase
betler.
 
Kur'an
ı
 
Kerim
 
okunu
ş
undaki
 
farklar.
 
Bir
 
memleketin
 
ileri
 
gelenleri.
 
1265
 
Bakara,
 
31
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ender Civi liked this
eren_msn_1988 liked this
olur61 liked this
Turab Ege liked this
hhkaptan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->