Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
68Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lap Trinh Huong Doi Tuong

Lap Trinh Huong Doi Tuong

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 4,522|Likes:
Published by Le Anh Khoa

More info:

Published by: Le Anh Khoa on Mar 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
1
P TRÌNH H
ƯỚ 
NG
ĐỐ
I T
ƯỢ 
NG
PGS.TS. Tr
n
 Đ
ình Qu
ế
 KS. Nguy
n M 
nh Hùng
Các khái ni
 m c
ơ
b
n c
a L
 p trình h
ướ
ng
đố
i t
ượ
ngL
 p trình h
ướ
ng
đố
i t
ượ
ng v 
i Java
 
 
2
GI
Ớ 
I THI
U
Trong nh
ng n
ă
m g
n
đ
ây, l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng
đ
ã tr 
ở 
nên g
n g
ũ
i nh
ờ 
s
ra
đờ 
i liên ti
ế
 pc
a các ngôn ng
l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng. S
c m
nh c
a ph
ươ 
ng pháp l
 p trình h
ướ 
ng
đố
it
ượ 
ng th
hi
n
ở 
ch
kh
n
ă
ng mô hình hoá h
th
ng d
a trên các
đố
i t
ượ 
ng th
c t
ế
, kh
n
ă
ng
đ
óng gói và b
o v
an toàn d
li
u, kh
n
ă
ng s
d
ng l
i mã ngu
n
để
ti
ế
t ki
m chi phí và tàinguyên;
đặ
c bi
t là kh
n
ă
ng chia s
mã ngu
n trong c
ng
đồ
ng l
 p trình viên chuyên nghi
 p. Nh
ng
đ
i
m m
nh này h
a h
n s
thúc
đẩ
y phát tri
n m
t môi tr 
ườ 
ng l
 p trình tiên ti
ế
n cùng v
ớ 
in
n công nghi
 p l
 p ráp ph
n m
m v
ớ 
i các th
ư
vi
n thành ph
n có s
n.Tài li
u này nh
m gi
ớ 
i thi
u cho các sinh viên m
t cái nhìn t
ng quan v
ph
ươ 
ng pháp l
 p trìnhh
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng cùng cung c
 p nh
ng ki
ế
n th
c, các k 
thu
t c
ơ 
b
n cho phát tri
n các
ng d
ngc
a mình d
a trên ngôn ng
l
 p trình Java - m
t trong nh
ng ngôn ng
l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ngthông d
ng nh
t hi
n nay. N
i dung c
a tài li
u này bao g
m hai ph
n chính:
 
Ph
n th
nh
t trình bày nh
ng khái ni
m và các v
n
đề
c
ơ 
b
n c
a l
 p trình h
ướ 
ng
đố
it
ượ 
ng bao g
m t
ng quan v
cách ti
ế
 p c
n h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng và các khái ni
m
đố
i t
ượ 
ng,l
ớ 
 p, k 
ế
th
a,
đ
óng gói,
đ
a hình…
 
Ph
n th
hai trình bày chi ti
ế
t ph
ươ 
ng pháp l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng v
ớ 
i ngôn ng
l
 ptrình Java. N
i dung c
a tài li
u bao g
m 6 ch
ươ 
ng:
Ch
ươ 
ng 1: T
ng quan v
cách ti
ế
p c
n h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng
. Trình bày s
ti
ế
n hoá c
a cách ti
ế
 pc
n t
l
 p trình truy
n th
ng
đế
n cách ti
ế
 p c
n c
a l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng và xuh
ướ 
ng phát tri
n c
a l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng hi
n nay.
Ch
ươ 
ng 2: Nh
ữ 
ng khái ni
m c
ơ 
b
n c
a l
p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng
. Trình bày các khái ni
mc
ơ 
b
n nh
ư
:
đố
i t
ượ 
ng, l
ớ 
 p
đố
i t
ượ 
ng v
ớ 
i các thu
c tính và ph
ươ 
ng th
c, tính k 
ế
th
a
đ
a hình, tính
đ
óng gói c
a l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng. Ch
ươ 
ng này c
ũ
ng gi
ớ 
i thi
ut
ng quan m
t s
ngôn ng
l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng thông d
ng hi
n nay.
Ch
ươ 
ng 3: Ngôn ng
ữ 
Java
. Gi
ớ 
i thi
u nh
ng khái ni
m và nh
ng quy
ướ 
c ban
đầ
u c
a ngôn ng
 l
 p trình Java: C
u trúc ch
ươ 
ng trình, cách biên d
ch, cách
đặ
t tên bi
ế
n, ki
u d
li
u,các toán t
và c
u trúc l
nh c
a ngôn ng
Java.
Ch
ươ 
ng 4: K 
ế
th
ừ 
a và
đ
a hình trên Java
. Trình bày các k 
thu
t l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng d
atrên ngôn ng
Java: Khai báo l
ớ 
 p, các thu
c tính và ph
ươ 
ng th
c c
a l
ớ 
 p; k 
thu
tth
a k 
ế
, các l
ớ 
 p tr 
u t
ượ 
ng, cài
đặ
t n
 p ch
ng và
đ
a hình trên Java.
Ch
ươ 
ng 5: Bi
u di
n và cài
đặ
t các c
u trúc d
ữ 
li
u tr
ừ 
u t
ượ 
ng trên Java
. Trình bày k 
thu
tcài
đặ
t và s
d
ng m
t s
c
u trúc d
li
u quen thu
c trong Java: ng
ă
n x
ế
 p, hàng
đợ 
i,danh sách liên k 
ế
t, cây nh
phân và
đồ
th
.
Ch
ươ 
ng 6: L
p trình giao di
n trên Java
. Trình bày các k 
thu
t l
 p trình giao di
n trên Java:L
 p trình v
ớ 
i các giao di
n c
ơ 
b
n trong th
ư
vi
n AWT, l
 p trình giao di
n v
ớ 
i Appletvà HTML, l
 p trình giao di
n nâng cao v
ớ 
i th
ư
vi
n SWING.Tài li
u này
đượ 
c vi
ế
t nh
m ph
c v
môn h
c “
L
p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng
” gi
ng d
y ti
ế
 p theosau môn h
c Ngôn ng
l
 p trình C++ và nh
ư
v
y khi h
c môn h
c này sinh viên s
d
n
m b
t
đượ 
c nh
ng
đặ
c tr 
ư
ng khác bi
t c
a ngôn ng
Java so v
ớ 
i C++.
 
3Cu
n sách này còn có kèm theo m
t
đĩ 
a CD ch
a toàn b
mã các ch
ươ 
ng trình cài
đặ
t làm ví d
 và bài t
 p trong cu
n sách.M
c dù các tác gi
 
đ
ã có nhi
u c
g
ng trong quá trình biên so
n tài li
u này, song không th
 tránh kh
i nh
ng thi
ế
u sót. R 
t mong nh
n
đượ 
c s
 
đ
óng góp ý ki
ế
n c
a sinh viên và các b
n
đồ
ng nghi
 p.

Activity (68)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lộc Đoàn Văn Lộc liked this
Nhỏ Cường liked this
Tester VietNam liked this
Doi Mat Nau liked this
Kimngan Tby liked this
Phan Ngọc liked this
Thu Thuỷ liked this
Võ Văn Lưng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->