Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nová vyhláška MDTP SR číslo 464-2009

Nová vyhláška MDTP SR číslo 464-2009

Ratings: (0)|Views: 19,166 |Likes:
Published by 24hodin
Ministerstvo dopravy upozorňuje vodičov, že od dnes 20.11.2009 platí nová vyhláška číslo 464/2009, ktorá upravuje zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. "Najväčšie zmeny nastali v povinnej výbave, hĺbke dezénu pneumatík a umiestňovaní predmetov do zorného uhla vodičov".
Ministerstvo dopravy upozorňuje vodičov, že od dnes 20.11.2009 platí nová vyhláška číslo 464/2009, ktorá upravuje zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. "Najväčšie zmeny nastali v povinnej výbave, hĺbke dezénu pneumatík a umiestňovaní predmetov do zorného uhla vodičov".

More info:

Published by: 24hodin on Nov 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
464 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 3. novembra 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidielv premávke na pozemných komunikáciách
Ministerstvodopravy,pôštatelekomunikáciíSloven-skej republiky podľa § 3 ods. 9, § 21 ods. 4, § 22 ods. 2,§24ods.6a§113konač.725/2004Z.z.opodmien-kach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ko-munikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) usta-novuje:§ 1Predmet úpravy (1) Táto vyhláška upravujea) podrobnosti o podmienkach prevádzky vozidla,b) podrobnosti o povinnej výbave vozidla,c) podrobnosti o technickej nespôsobilosti vozidla,d) okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražnésvietidlá oranžovej farby,e) podrobnosti o schvaľovaní zvláštnych výstražnýchsvietidiel a zvláštnych výstražných znamení,f) podrobnosti o technických požiadavkách, ktoré mu-sia z hľadiska konštrukcie spĺňať ostatné vozidlá,nemotoropracovstrojeanemotorovévozidláťa-hané alebo tlačené peši idúcou osobou.(2)Tátovyhláškasavzťahujenavozidlá,ichsystémy,komponenty a samostatné technické jednotky pre- vádzkovavpremávkenapozemnýchkomunikáciách(ďalej len „cestná premávka“), ak nie je ďalej ustanove-né inak.Prevádzka vozidla v cestnej premávke§ 2 Všeobecné základné podmienky (1) Vozidlo prevádzkované v cestnej premávke a jeho výbava musí svojím vyhotovením zodpovedať stavu, vktoromboloschválené,aktoutovyhláškoualebooso-bitnými predpismi
1
) nie je ustanovené inak.(2) Vozidlo prevádzkované v cestnej premávke musíbyť v riadnom technickom stave. Riadnym technickýmstavom vozidla sa rozumie stav, v ktorom vozidlo spĺňatechnické požiadavky ustanovené pre vozidlá prevádz-kované v cestnej premávke.
(3) Prevádzkou vozidla nesmie byť ohrozená bez-pečnosť cestnej premávky, životné prostredie alebo verejné zdravie ani nesmie prichádzať k znečisťova-niu alebo poškodzovaniu pozemnej komunikácie.
§ 3Karosérie vozidiel(1) Pri preprave nákladu, ktonemožno upevniťa ktorý posunom pri náhlom prudkom zabrzdení alebonáraze môže ohroziť bezpečnosť osôb v kabíne vodiča,musíbyťvozidloskonštruovanéavybavetak,abyvo-zidlo alebo jeho ochranné zariadenie spĺňalo tieto tech-nické požiadavky:a) udržať rovnomerne rozloženú silu zodpovedajúcu7 850 N každej aj začatej tone nákladu vozidla,b) zabránaspoňvrozsahucelejšírkyacelejškyka-bíny vodiča posunu nákladu vozidla smerom ku ka-bíne.(2) Bočné steny a čelné steny vozidiel kategórie N
2
,N
3
,O
3
aO
4
prvýkrátprihlásenédoevidencievozidielod1. júla 2010 musia z hľadiska zabezpečenia nákladu v cestnej premávke spĺňať najmenej technické požia-davky podľa technickej normy;
2
) to platí aj pre častistien, ktoré sú ich súčasťou, napríklad dvere, bočnice,rolety, zdvíhacie čelá, paletové dorazy.(3) Pri preprave tyčového alebo rúrkového železnéhomateriálu možno použiť na vnútornej strane čela ná-kladného priestoru vozidla alebo na ochranné zariade-nie oceľový plech s minimálnou hrúbkou 5 mm.(4) Vozidlá kategórie N
2
, N
3
, O
3
a O
4
s valníkovoukonštrukciou prvýkrát prihlásené do evidencie vozidielod 1. júla 2010 musia byť vybavené minimálnym poč-tom viazacích bodov z hľadiska zabezpečenia nákladu v cestnej premávke, ktoré musia spĺňať najmenej tech-nické požiadavky podľa technickej normy;
3
) to neplatípre vozidlá konštruované a určené výlučne na prepra- vu sypkých materiálov alebo na prepravu osobitnéhotovaru s osobitnými požiadavkami na bezpečnosť.Čiastka 164 Zbierka zákonov č.
464
/2009 Strana 3435
1
) Napríklad zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 113/2008 Z. z. o dodatočnej montáži zrkadiel na nákladné vozidlá určitých kategórií, nariadenie vlády Slovenskej republiky č.349/2009Z.z.onajväčšíchprípustnýchrozmerochvozidielajazdnýchsúprav,najväčšíchprípustnýchhmotnostiachvozidielajazd-nýchsúprav,ďalšíchtechnickýchpožiadavkáchnavozidláajazdnésúpravyvsúvislostishmotnosťamiarozmermiaooznačovanívozi-diel a jazdných súprav.
2
) NapríkladSTNEN12642Zabezpečovanienákladunacestnýchvozidlách.Konštrukciakomerčnýchvozidiel.Minimálnepožiadavky.
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
 
(5) Na prepravu nebezpečných vecí možno použiť iba vozidlo, ktoré bolo schválené poa osobithopredpisu
4
) alebo predpisu EHK č. 105;
5
) vozidlá prihlá-sené do evidencie vozidiel
6
) musia mať túto skutočnosťuvedenú v osvedčení o evidencii.(6) Vozidlo kategórie N s nedelenou skriňovou karo-sériou pri preprave nákladu, ktorý by počas prevádzky  vozidla v cestnej premávke mohol ohroziť vodiča aleboprepravovaných cestujúcich, musí byť za poslednýmradom sedadiel vybavené priečkovým systémom, ktorý oddeľuje priestor pre vodiča a cestujúcich od ložnéhopriestoru. V prípade vozidiel s uzavretým ložným prie-storom, vybavených v stenách a vo dverách oknami,môžu byť okná zasklené bezpečnostným zasklievacímmateriálom podľa osobitného predpisu
7
) alebo predpi-su EHK č. 43.
5
) Tieto okná musia byť zo strany ložnéhopriestoru, okrem zasklenia v zadných dverách či nazadnej stene, chránené proti náhodnému poškodeniuprepravovaným nákladom schválenou bezpečnostnoufóliou alebo tuhou a pevnou zábranou, napríklad mre-žami s najväčšími rozmermi otvorov 50 mm
´
50 mm.Inštaláciatakejzábranynemusíbyťnaposuvnýchdve-rách vozidla, ak to konštrukčné riešenie vozidla nedo- voľuje.(7) Priečkový systém na ochranu osôb pred nebez-pečenstvom vyplývajúcim z posunu batožiny do prie-storu pre vodiča a cestujúcich pri čelnom náraze vo vo-zidle kategórie M
1
, prihlásenom do evidencie vozidielod1.júla2010,musíspĺňaťpodmienkypodľapredpisuč. EHK 126.
5
)(8) Na vozidlách kategórie M
1
s najväčšou prípust-nou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t a na vozidlách kategórie N
1
, ktoré boli uvedené do prevádz-kyvcestnejpremávkeod25.ja2007,sasmúpoí- vaťlentakésystémyčelnejochrany,ktoschválenépodľa osobitného predpisu
8
) a označepríslušnouznačkou typového schválenia.(9) Karoséria motorového vozidla a kabína vodičamusia mať pri čelnom skle dve clony alebo rolety protislnku, z ktorých jedna musí byť pred vodičom. Môže sapoužiť aj jedna zlúčená clona proti slnku, ak v plnomrozsahufunkčnenahrapoužitiedvochsamostatnýchclônprotislnku.Bočsklákabínyvodičavozidlakate-rieM
2
aM
3
musiabyťvybaveclonamialeboroleta-mi proti slnku.(10) Vozidlo kategórie N, O a R s valníkovou, skriňo- vou alebo sklápacou karosériou musí mať odisteniea zaistenie, otváranie a uzatváranie bočníc, zadnýchčielalebodvier a ichsklápanie umožnené tak, abyaká-koľvekručmanipuláciasnimibolaľahká.Vozidlososklápacou karosériou môže mať otváranie a zatváraniezadného čela a bočníc automaticalebo ovládaz miesta vodiča. Sklápacia karoséria musí byť kon-štrukčne vybavená tak, aby bola zabezpečená protisamovoľnému pohybu. Bočnica musí byť konštrukčne vyhotovená tak, aby bola zabezpečená proti samovoľ-nému otváraniu a odolná proti bočným deformáciámspôsobujúcim zmenu vonkajšieho obrysu vozidla. Priručnej manipulácii so zadným čelom alebo s bočnicounesmie ovládacia sila v ktorejkoľvek polohe prevyšovať245 N.(11) Vozidlo kategórie N
2
a N
3
so sklápacou karosé-riou musí mať priestor medzi kabínou vodiča a korbouchránenýochrannýmzariadením;vozidlokategórieN
3
,určenapríkladnaprácupodpadlomananaklada-nie kameňov, musí mať chránenú aj kabínu vodiča. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vozidlo, ktoré má v tomto priestore umiestnené zariadenie na zdvíhaniebremena.(12) Ak sa na vozidlách kategórie N
2
, N
3
, O
3
a O
4
pre-pravujú normalizované kontajnery alebo podobné ná-klady,horizontálnavzdialenomedzizadnýmkoncomkontajnera alebo tohto nákladu a zadnou časťou zad-ného ochranného zariadenia proti podbehnutiu
9
) ne-smie presiahnuť 400 mm.(13) Vozidlo vybavené spájacím zariadením s odníma-teľnou spojovacou guľou (ISO 50) triedy A50-X bez po-užitia náradia musí mať túto guľu odňatú, ak nie je vy-užitá na spojenie s prípojným vozidlom alebo s inýmzariadením, napríklad s nosičom bicyklov.(14) Vstupné dvere vozidiel kategórie N a O so skriňo- vou karosériou musia byť vybavené pevným zariade-ním alebo odnímateľným zariadením pre bezpečný apohodlnástupavýstupdotakejskriňovejnadstav-by.(15) Vozidlá určené na prepravu živých zvierat musiaspĺňať, s prihliadnutím na druh prepravovaných zvie-rat,podmienkyprepravyzvieratustanovenéosobitnýmpredpisom.
10
)Strana 3436 Zbierka zákonov č.
464
/2009 Čiastka 164
3
) Napríklad STN EN 12640 Zabezpečenie tovaru na cestných vozidlách. Viazacie body na úžitkových vozidlách na prepravu tovaru. Mini-málne požiadavky a skúšanie.
4
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2006 Z. z. o technických požiadavkách na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá určenéna cestnú prepravu nebezpečných vecí.
5
) Dohodaoprijatíjednotnýchpodmienokprehomologáciu(overovaniezhodnosti)aovzájomnomuznávahomologácievýstrojaasúčastímotorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.).
6
) § 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7
) NariadenievládySlovenskejrepublikyč.295/2006Z.z.otechnickýchpožiadavkáchnabezpečnostzasklievaciemateriálynamotoro- vých vozidlách a ich prípojných vozidlách.
8
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2007 Z. z.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom naochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009).
9
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/2006 Z. z. o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadeniamotorových vozidiel v znení neskorších predpisov.
10
) NariadenieRady(ES)č.1/2005z22.decembra2004oochranezvieratpočasprepravyasňousúvisiacichčinnosaozmeneadoplnesmerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3/1, 5. 1. 2005).
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
 
(16) Vozidlo určené na prepravu skaziteľných potra- vín v izotermickom, chladiarenskom alebo mraziaren-skom vyhotovemusí spĺňtechnické požiadavkustanovené osobitným predpisom.
11
)(17) Špeciálne vozidlo sanitné s typom karosérie SC
12
)musí spĺňať technické požiadavky podľa osobitnéhopredpisu.
13
)(18) Špeciálne vozidlo pohrebné s typom karosérieSD
12
) musí spĺňať technické požiadavky ustanovenéosobitným predpisom.
14
) Vozidlo musí byť vybaveúchytmi na upevnenie rakvy alebo transportných va-kov.(19) Nákladvozidlo špeciálne na odvoz odpadumusí spĺňať najmenej technické požiadavky podľatechnickej normy.
15
)(20) V špeciálnom vozidle – obytnom automobile s ty-pom karosérie SA 
12
) sa smú prepravovať osoby len namiestachnatourčechalennamiestach,ktorévy-bavené bezpečnostnými pásmi.(21) V prípojných vozidlách obytných s typom karosé-rie SE
12
) sa nesmú prepravovať žiadne osoby.(22) Vozidlo kategórie M
2
a M
3
, ktoré je prihlásené doevidencievozidiel,musíbyťnaľahkoprístupnommies-te vybavené odpojovačom akumulátora.§ 4 Výhľad z miesta vodiča a spätné zrkadlá(1) Za všetkých prevádzkových podmienok a poveter-nostných podmienok musí byť zabezpečevýhľadz miesta vodiča.(2) Na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať fó-lie, ktoré sú schválené a označené schvaľovacou znač-kou.(3) Doplnkové príslušenstvo a výbava na zasklenéplochy vozidiel, napríklad fólie, nálepky alebo tónova-nie skiel, musia spĺňať tieto technické požiadavky:a) zatemňovací pás určený pre čelné sklo vozidla musíbyť umiestnený mimo vzťažnej plochy čelného sklatak, abysa zabezpečila ochrana protioslneniusply-nulým prechodom zo 75 % na najmenej 40 % prie-pustnosti svetla vrátane skla alebo bez plynuléhoprechodu najmenej 50 % priepustnosti svetla vráta-ne skla; zatemňovací pás môže zasahovať najviac100 mm od vrchného okraja čelného skla po celej jehošírke a nesmie pohlcovať farbunávestnýchsve-tiel a svetelných signálov,b) reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tó-novanie skiel na vozidlách kategórie M
1
a N
1
možnopoužiť na zadné bočné sklá a na zadné sklo s pod-mienkou, že vozidlo je vybavené pravým vonkajšímspätným zrkadlom,c) reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tó-novanie skiel na vozidlách kategórie M
2
a M
3
možnopoužiť na bočné sklá, ktoré sú určené na výhľadz miest pre cestujúcich, okrem skiel dverí, ktoré súurčené na výhľad z miesta vodiča, a na zadné sklo;musia umožniť najmenej 50 % priepustnosti svetlaa viditeľnosť aj do vozidla,d) reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tó-novanie skiel na iných vozidlách, ako sú uvedené v písmenách b) a c), možno použiť na bočné sklá,ktoré sú určené na výhľad z miest pre cestujúcich,okrem skiel dverí, ktoré sú určené na výhľad z mies-ta vodiča, a na zadné sklo,e) bezpečnostné fólie na ochranu proti prerazeniu skla v ložnom priestore vozidla môžu byť použité len na vozidlách kategórie N.(4) Umiestnenie fólií, dodatočné tónovanie skiel a vy-konávanie úprav zasklených plôch, ktoré majú za ná-sledok zníženie priepustnosti svetla, nie je povolené načelnom skle a na predných bočných sklách vozidla nastrane vodiča a jeho spolujazdca okrem zatemňovacie-ho pásu podľa odseku 3 písm. a).(5) Úpravy a opravy zasklenia vozidiel, ktoré majú zanásledokzníženiesvetelnejpriepustnosti,možnovyko-návať iba pri dodržaní podmienok podľa predpisu EHK č. 43.
5
) Úpravy a opravy zasklenia vozidiel možno vyko-návať len mimo vzťažnej plochy „A“ čelného skla. Tech-nológiou úpravy a opravy zasklených plôch vozidielmusísa zabezpečiť, abysklovopravovanom miestene-menilo farbu predmetov, návestných svetiel a svetel-ných signálov.(6) V zornom poli vodiča nesbyť umiestnenéžiadne predmety, ktoré obmedzujú výhľad vodiča všet-kými smermi okrem schválených spätných zrkadiel,označeurčenýchnaumiestnenienasklávozidla,ako je napríklad diaľničná známka na používanie vybra-ných pozemných komunikácií, perforovaná kontrolnánálepka technickej kontroly, emisnej kontroly alebokontroly originality, parkovací preukaz a iné nálepky požadované ostatnými štátmi. Neplatné nálepky samusia zo skla odstrániť. Navigačné systémy a im po-dobné zariadenia pripevnené prísavkou alebo iným po-dobným zariadením na čelnom skle sa nesmú umiest-ňovať do zorného poľa vodiča. Výhľad cez predné sklomotorového vozidla kategórie M
3
môže byť čiastočneznížený popri schválených označeniach len smerovoutabuľkou.(7) Motorové vozidlo musí byť vybavené vonkajšímispätnými zrkadlami na sledovanie cesty za vozidlomČiastka 164 Zbierka zákonov č.
464
/2009 Strana 3437
11
) Dohoda o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) (vy-hláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb.).
12
) Prílohač.1knariadeniuvládySlovenskejrepublikyč.140/2009Z.z.,ktorýmsaustanovujúpodrobnostiotypovomschvaľovamoto-rových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá.
13
) VyhláškaMinisterstvazdravotníctvaSlovenskejrepublikyč.30/2006Z.z.,ktorousaustanovujúpodrobnostiozáchrannejzdravotnejslužbe.
14
) § 8 ods. 3 písm. a) a § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnosten-skom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
15
) STNEN1501-1Vozidlánaodvozodpaduaprislúchajúcevyklápaciezariadenia.eobecnépožiadavkynabezpečnosť.Časť1:Automo-bily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením vzadu.
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
MilanKlimacek liked this
marecko liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->