Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
164 - 5b Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu

164 - 5b Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 04, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2014

pdf

text

original

 
Page 1b) Tablica podzakonskih akata 2014 8_1_2014
Formular za praćenje podzakonskih akata u 2014.godini
-verzija 27. svibanj 2014.godine
 
BROJSTATUS1
Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenim u biocidnim pripravcima
NN 5/14
2
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad
NN 29/14
3
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o aerosolnim raspršivačima
NN 45/14
4
Izmjene i dopune Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe
NN 7/14
5
Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu
NN 31/146
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća (NN 129/07, 78/10 i 43/13
NN 29/14
7
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti (NN 43/13)
NN 40/14
8
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća ( NN 105/10)
NN 40/14
9
Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima**
NN 48/14
10
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
NN 43/14
11
Pravilnik o cijljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže
NN 15/14
12
Uredba o okolišnoj dozvoli
NN 8/14
13
Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije
NN 6/14
14
Uredba o utvrđivanju Popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zrakainformacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka
NN 22/14
15
Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
NN 42/14
16
Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (izmjena i dopuna Uredbe „Narodne novine“, br. 114/08)
NN 44/14
17
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo TPV 322 (izdanje 02)
NN 42/14
18
Uredba o računanju vremena u 2014. godini
NN 24/14
19
Pravilnik o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401
(izdanje 01)
NN 4/14
20
Pravilnik o upravljanju rizikom likvidnosti investicijskih društava
NN 31/14
21
Pravilnik o upravljanju rizicima i adekvatnosti kapitala investicijskih društava
NN 31/14
22
Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, politikama primitaka i kriterijima za značajna
investicijska društva
NN 31/14
23
Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi investicijskog društva
NN 31/14
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVOHRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGAMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
PREGLED PODZAKONSKIH PRIJEDLOGA KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA PREUZIMA PRAVNU STEČEVINU EUROPSKE UNIJE ZA 2014. GODINU
I. KVARTALMINISTARSTVO ZDRAVLJAMINISTARSTVO POLJOPRIVREDEMINISTARSTVO GOSPODARSTVAMINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
 
Page 2b) Tablica podzakonskih akata 2014 8_1_2014
Formular za praćenje podzakonskih akata u 2014.godini
-verzija 27. svibanj 2014.godine
 
24
Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju suporvozirskih mjera
NN 23/14
25
Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala
NN8/14
26
Odluka o postupku procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala kreditne institucije
NN 20/14
27
Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom
NN 20/14
28
Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprava, člana uprava, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji
NN 14/14
BROJ PODZAKONSKI AKTISTATUS29
Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi
30.06.2014.
30
Pravilnik o načinu oglašavanja o lijekovima i homeopatskim proizvodima
30.06.2014.
31
Pravilnik o sigurnosti igračaka
01.06.2014.
32
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe
11.06.2014.
33
Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj
NN 56/14
34
Odluka o donošenju popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
NN 59/14
35
Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
26.05.2014.
36
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
NN 61/14
37
Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (zamjena Uredbe „Narodne novine“, br. 64/08)
23.06.2014.
38
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva
26.05.2014.
39
Uredba o uspostavi sustava neovisnog ocjenjivanja (EMAS)
16.06.2014.
40
Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije „EU Ecolabel
09.06.2014.
41
Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima
30.06.2014.
42
Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom se utvrđuju zavičajne divlje vrste čije uzimanje iz prirode i održivo korištenje je dopušteno
24.06.2014.
43
Pravilnik o radu Stručnog vijeća za ocjenu Izvješća o sigurnosti
15.06.2014.
44
Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća
15.06.2014.
45
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru
30.06.2014.ovisi o donošenju novog Zakona o
energetskoj učinkovitosti (MG)
46
Uredba o kakvoći vode za kupanje (NN 51/10)*
NN 51/14
47
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprečavanja unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama
suzbijanja tih organizama
NN 46/14
48
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zdravstvenim zahtjevima koji se primjenjuju pri prometu i uvozu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zdravstvenim
zahtjevima iz Dodatka A Dijela I Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (NN 85/09,
29/12)
30.06.2014.
49
Pravilnik o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
30.06.2014.
HRVATSKA NARODNA BANKAII. KVARTALMINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTURKTUREMINISTARSTVO ZDRAVLJAMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODEMINISTARSTVO POLJOPRIVREDEMINISTARSTVO GOSPODARSTVA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->