Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 18, broj 26; 7.4.2014]

Službeni glasnik BiH [godina 18, broj 26; 7.4.2014]

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Tiskarnica
Službeni glasnik BiH [godina 18, broj 26; 7.4.2014]
Službeni glasnik BiH [godina 18, broj 26; 7.4.2014]

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 04, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2014

pdf

text

original

 
 
Година
 XVIII
Понедјељак
, 7.
априла
 2014.
годин
e
Број
/Broj
26
 
Godina XVIII Ponedjeljak, 7. aprila/travnja 2014. godine
ISSN 1512-7508 -
српски
 
 језик
 ISSN 1512-7486 -
босански
 
 језик
 ISSN 1512-7494 -
хрватски
 
 језик
 
САВЈЕТ
 
МИНИСТАРА
 
БОСНЕ
 
И
 
ХЕРЦЕГОВИНЕ
 482
На
 
основу
 
члана
 9.
став
 (6)
Закона
 
о
 
Буџету
 
инсти
-
туција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
међународних
 
обавеза
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
за
 2014.
годину
 ("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
 104/13),
члана
 17.
Закона
 
о
 
Савјету
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 ("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
бр
. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07
и
 24/08)
и
 
Стратегије
 
 развоја
 
спорта
 
у
 
Босни
 
и
 
Херцеговини
 ("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
 86/10)
на
 
приједлог
 
Министарства
 
цивилних
 
послова
,
Савјет
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
на
 88.
сједници
 
одржаној
 19.3.2014.
године
,
донио
 
 је
 
ОДЛУКУ
 
О
 
КРИТЕРИЈУМИМА
 
ЗА
 
РАСПОРЕД
 
СРЕДСТАВА
 
ТЕКУЋЕГ
 
ГРАНТА
 "
СУФИНАНСИРАЊЕ
 
СПОРТСКИХ
 
МАНИФЕСТАЦИЈА
"
ЗА
 2014.
ГОДИНУ
 
 Члан
 1. (
Предмет
)
Овом
 
одлуком
 
утврђују
 
се
 
корисници
 
средстава
,
крите
-
 ријуми
,
услови
 
и
 
начин
 
додјеле
 
средстава
 
текућег
 
гранта
 "
Суфинансирање
 
спортских
 
манифестација
"
за
 2014.
годину
.
 Члан
 2. (
Корисници
 
средстава
) (1)
Право
 
на
 
додјелу
 
средстава
 
из
 
члана
 1.
ове
 
одлуке
 
имају
:
а
)
Олимпијски
 
комитет
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
б
)
Параолимпијски
 
комитет
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
ц
)
Спортски
 
савези
 
на
 
нивоу
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
ентитета
,
д
)
Спортски
 
савези
 
инвалидних
 
лица
 
на
 
нивоу
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
ентитета
,
е
)
Спортски
 
клубови
 
у
 
Босни
 
и
 
Херцеговини
. (2)
Програми
 
за
 
учешће
 
спортиста
,
спортискиња
,
клубова
 
и
 
 репрезентација
 
може
 
бити
 
суфинансиран
 
само
 
кроз
 
 један
 
правни
 
субјекат
 
из
 
става
 (1)
овог
 
члана
. (3)
Текућим
 
грантом
 "
Суфинансирање
 
спортских
 
мани
-
фестација
"
за
 2014.
годину
 
суфинансираће
 
се
 
и
 
подржати
 
програми
 
у
 
области
 
спорта
 
који
 
су
 
се
 
одржали
 
или
 
ће
 
се
 
одржати
 
у
 
такмичарској
 2014.
години
,
а
 
сходно
 
критеријумима
 
из
 
Стратегије
 
 развоја
 
спорта
 
у
 
Босни
 
и
 
Херцеговини
 ("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
 86/10).
 Члан
 3. (
Општи
 
и
 
тематски
 
критеријуми
 
за
 
вредновање
 
поднесених
 
захтјева
 
корисника
 
средстава
) (1)
Средства
 
из
 
текућег
 
гранта
 "
Суфинансирање
 
спортских
 
манифестација
"
за
 2014.
годину
,
додјељиваће
 
се
 
према
 
критеријумима
 
који
 
су
 
наведени
 
у
 
Стратегији
 
 развоја
 
спорта
 
у
 
Босни
 
и
 
Херцеговини
,
те
 
одредбама
 
из
 
Закона
 
о
 
спорту
 
у
 
Босни
 
и
 
Херцеговини
 ("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
бр
. 27/08
и
 102/09). (2)
Општи
 
критеријуми
 
за
 
вредновање
 
поднесених
 
захтјева
 
корисника
 
средстава
 
текућег
 
гранта
 "
Суфинансирање
 
спортских
 
манифестација
"
за
 2014.
годину
: a)
Спортске
 
манифестације
 
за
 
које
 
су
 
поднесени
 
захтјеви
 
за
 
суфинансирање
 
морају
 
бити
 
на
 
календару
 
такмичења
 
међународних
 
спортских
 
федерација
/
асоцијација
;
б
)
Спортски
 
савези
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
Олимпијски
 
комитет
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
морају
 
имати
 
и
 
 јавно
 
објавити
 
своје
 
критеријуме
 
у
 
складу
 
са
 
ставом
 6.4.2
Стратегије
 
 развоја
 
спорта
 
у
 
Босни
 
и
 
Херцеговини
;
ц
)
За
 
организацију
 
међународних
 
такмичења
 
у
 
Босни
 
и
 
Херцеговини
 
потребно
 
 је
 
имати
 
сагласност
 
Министарства
 
цивилних
 
послова
,
а
 
у
 
складу
 
са
 
 
Број
 26 -
Страна
 2
С
 
Л
 
У
 
Ж
 
Б
 
Е
 
Н
 
И
 
Г
 
Л
 
А
 
С
 
Н
 
И
 
К
 
Б
 
и
 
Х
 
Понедјељак
, 7. 4. 2014.
чланом
 54.
Закона
 
о
 
спорту
 
у
 
Босни
 
и
 
Херцеговини
;
д
)
Финансијски
 
и
 
оперативни
 
капацитети
 
апликанта
,
укључујући
 
процјену
 
успјешно
 
 реализованих
 
пројеката
/
програма
,
 резултати
 
до
 
сада
 
остварене
 
сарадњ
e
с
 
међународним
 
федерацијама
/
асоци
-
 јацијама
 
из
 
области
 
спорта
,
те
 
запажени
 
остварени
 
 резултати
 
из
 
спорта
 
на
 
домаћем
 
и
 
међународном
 
нивоу
;
е
)
Релевантност
 
програмског
 
приједлога
,
укључују
-
ћи
 
процјену
 
усклађености
 
програмског
 
приједлога
 
са
 
стратешким
 
документима
 
у
 
области
 
спорта
,
ниво
 
до
 
којег
 
програм
 
одговара
 
потребама
 
директних
 
корисника
,
те
 
потенцијал
 
програма
 
да
 
у
 
своје
 
активности
 
укључи
 
и
 
неке
 
угрожене
 
категорије
 
становништва
 (
особе
 
са
 
инвалидите
-
том
,
мањине
 
и
 
сл
.);
ф
)
Буџет
 
и
 
трошковна
 
ефективност
 
активности
,
односно
 
усклађеност
 
предвиђених
 
трошкова
 
са
 
укупним
 
буџетом
 
програма
 
и
 
 јасна
 
видљивост
 
тражених
 
средстава
 
за
 
сваку
 
од
 
планираних
 
активности
 
у
 
оквиру
 
програма
. (3)
Тематски
 
критеријуми
 
за
 
вредновање
 
поднесених
 
захтјева
 
корисника
 
средстава
 
текућег
 
гранта
 "
Суфинансирање
 
спортских
 
манифестација
"
за
 2014.
годину
:
а
)
Критеријуми
 
за
 
суфинансирање
 
програма
 
Олимпијског
 
комитета
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
: 1)
програми
 
који
 
доприносе
 
 развоју
 
врхунског
 
спорта
, 2)
програми
 
међународног
 
представљања
 
спорта
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
остваривање
 
међународне
 
спортске
 
сарадње
,
афирмација
 
спорта
 
у
 
земљи
 
и
 
ван
 
ње
, 3)
програми
 
одласка
 
спортиста
 
на
 
међународна
 
такмичења
 
под
 
организацијом
 
и
 
окриљем
 
Међународног
 
олимпијског
 
комитета
, 4)
програми
 
организације
 
међународних
 
спортских
 
манифестација
 
и
 
такмичења
 
из
 
програма
 
Међународног
 
олимпијског
 
комитета
 
и
 
Европског
 
олимпијског
 
комитета
.
б
)
Критеријуми
 
за
 
суфинансирање
 
програма
 
Параолимпијског
 
комитета
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
: 1)
програми
 
који
 
доприносе
 
 развоју
 
спорта
 
са
 
инвалидитетом
, 2)
програми
 
међународног
 
представљања
 
спорта
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
остваривање
 
међународне
 
спортске
 
сарадње
,
афирмација
 
спорта
 
у
 
земљи
 
и
 
ван
 
ње
 
за
 
лица
 
са
 
инвалидитетом
, 3)
програми
 
одласка
 
спортиста
 
на
 
међународна
 
такмичења
 
под
 
организацијом
 
и
 
окриљем
,
Међународног
 
параолимпијског
 
комитета
, 4)
програми
 
организације
 
међународних
 
спортских
 
манифестација
 
и
 
такмичења
 
из
 
програма
 
Међународног
 
параолимпијског
 
комитета
.
ц
)
Критеријуми
 
за
 
суфинансирање
 
програма
 
спортских
 
савеза
 
на
 
нивоу
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
ентитета
: 1)
програми
 
учешћа
 
 репрезентација
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
на
 
међународним
 
спортским
 
такмичењима
 
под
 
организацијом
 
матичне
 
свјетске
 
и
 
европске
 
федерације
/
асоцијације
, 2)
програми
 
који
 
доприносе
 
 развоју
 
врхунског
 
спорта
, 3)
програми
 
међународног
 
представљања
 
спорта
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
остваривање
 
међународне
 
спортске
 
сарадње
,
афирмација
 
спорта
 
у
 
земљи
 
и
 
ван
 
ње
, 4)
програми
 
омасовљења
 
спорта
 
и
 
афирмација
 
улоге
 
спорта
, 5)
програми
 
припрема
 
спортиста
 
за
 
наступе
 
на
 
званичним
 
такмичењима
 
у
 
организацији
 
и
 
под
 
окриљем
 
Међународног
 
олимпијског
 
комитета
,
Европског
 
олимпијског
 
комитета
,
Међународног
 
параолимпијског
 
комитета
, 6)
програми
 
организације
 
међународних
 
спорт
-
ских
 
такмичења
 
под
 
окриљем
 
матичних
 
свјетских
 
и
 
европских
 
спортских
 
федерација
,
д
)
Критеријуми
 
за
 
суфинансирање
 
програма
 
спортских
 
савеза
 
инвалидних
 
лица
 
на
 
нивоу
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
ентитета
: 1)
програми
 
учешћа
 
 репрезентација
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
на
 
међународним
 
спортским
 
такмичењима
 
под
 
организацијом
 
матичне
 
свјетске
 
и
 
европске
 
федерације
/
асоцијације
 
инвалида
, 2)
програми
 
који
 
доприносе
 
 развоју
 
спорта
 
са
 
инвалидитетом
, 3)
програми
 
међународног
 
представљања
 
спор
-
та
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
остваривање
 
међу
-
народне
 
спортске
 
сарадње
,
афирмација
 
спорта
 
у
 
земљи
 
и
 
ван
 
ње
 
лица
 
са
 
инвалиди
-
тетом
, 4)
програми
 
омасовљења
 
спорта
 
и
 
афирмација
 
улоге
 
спорта
 
са
 
инвалидитетом
, 5)
програми
 
припрема
 
спортиста
 
за
 
наступе
 
на
 
званичним
 
такмичењима
 
у
 
организацији
 
и
 
под
 
окриљем
 
Међународног
 
параолимпиј
-
ског
 
комитета
, 6)
програми
 
организације
 
међународних
 
спорт
-
ских
 
такмичења
 
под
 
окриљем
 
матичних
 
свјетских
 
и
 
европских
 
спортских
 
федерација
,
е
)
Критеријуми
 
за
 
суфинансирање
 
програма
 
спортских
 
клубова
 
у
 
Босни
 
и
 
Херцеговини
: 1)
успјеси
 
спортских
 
клубова
 
на
 
међународним
 
спортским
 
такмичењима
 
у
 
организацији
 
међународних
 
спортских
 
асоцијација
/
федерација
, 2)
програми
 
који
 
доприносе
 
 развоју
 
врхунског
 
спорта
 
у
 
Босни
 
и
 
Херцеговини
, 3)
програми
 
међународног
 
представљања
 
спор
-
та
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
остваривање
 
међу
-
народне
 
спортске
 
сарадње
,
афирмација
 
спорта
 
у
 
земљи
 
ван
 
ње
, 4)
програми
 
омасовљења
 
спорта
 
и
 
афирмација
 
спорта
 
у
 
друштву
,
посебно
 
код
 
младих
, 5)
програми
 
укључивања
 
хендикепираних
 
лица
 
и
 
лица
 
са
 
инвалидитетом
 
у
 
спортске
 
активности
 
и
 
манифестације
 (
искључиво
 
за
 
спортске
 
клубове
 
лица
 
са
 
инвалидитетом
) 6)
програми
 
наступа
 
спортиста
 
на
 
клупским
 
међународним
 
такмичењима
,
под
 
организа
-
цијом
 
матичних
 
међународних
 
спортских
 
федерација
/
асоцијација
, 7)
програми
 
организације
 
међународног
 
спорт
-
ског
 
такмичења
 
под
 
окриљем
 
матичне
 
међународне
 
спортске
 
федерације
.
 
Понедјељак
, 7. 4. 2014.
С
 
Л
 
У
 
Ж
 
Б
 
Е
 
Н
 
И
 
Г
 
Л
 
А
 
С
 
Н
 
И
 
К
 
Б
 
и
 
Х
 
Број
 26 -
Страна
 3
 Члан
 4. (
Изузеће
)
На
 
додјелу
 
средстава
 
из
 
члана
 1.
Одлуке
 
немају
 
право
: (1)
Програми
 
организација
 
која
 
се
 
баве
 
било
 
каквом
 
профитабилном
 
дјелатношћу
. (2)
Програми
 
организација
 
које
 
су
 
користиле
 
средства
 
текућих
 
грантова
 
претходне
 
три
 
године
 
које
 
 реализује
 
Министарство
 
цивилних
 
послова
,
а
 
о
 
томе
 
нису
 
поднијели
 
извјештај
 
у
 
 роковима
 
прописаним
 
чланом
 9.
став
 (8)
Закона
 
о
 
Буџету
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
међународних
 
обавеза
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
за
 2014.
годину
 ("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
 104/13).
 Члан
 5. (
Износ
 
укупних
 
средстава
)
Укупна
 
 расположива
 
средства
 
текућег
 
гранта
 "
Суфинансирање
 
спортских
 
манифестација
"
за
 2014.
годину
 
утврђена
 
су
 
Законом
 
о
 
Буџету
 
институција
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
и
 
међународних
 
обавеза
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
за
 2014.
годину
 
у
 
износу
 
од
 585.000
КМ
.
 Члан
 6. (
Финансирање
 
утврђених
 
обавеза
 
у
 
области
 
спорта
 
и
 
висина
 
средстава
) (1)
Од
 
укупног
 
износа
 
средстава
 
из
 
члана
 5.
ове
 
одлуке
 
Министарство
 
цивилних
 
послова
 
извршиће
 
 распоред
 
средстава
 
за
 
сљедеће
 
намјене
:
а
)
Државну
 
награду
 
за
 
спорт
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
за
 2014.
годину
,
у
 
износу
 
до
 15.000
КМ
,
б
)
Избор
 
спортисте
 
године
 
у
 
организацији
 
Радио
 -
Телевизије
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 (
БХТ
1)
и
 
дневног
 
листа
 "
Независне
 
новине
"
за
 2014.
годину
,
у
 
износу
 
до
 10.000
КМ
. (2)
Преостали
 
дио
 
средстава
 
у
 
износу
 
од
 560.000
КМ
 
 распоредиће
 
се
 
субјектима
 
из
 
члана
 2.
ове
 
одлуке
,
а
 
у
 
складу
 
са
 
утврђеним
 
критеријумима
 
у
 
овој
 
одлуци
 
и
 
путем
 
Јавног
 
позива
. (3)
Подносилац
 
захтјева
 
може
 
поднијети
 
захтјев
 
за
 
програме
 
суфинансирања
 
спортских
 
манифестација
 
за
 2014.
годину
 
у
 
минималној
 
вриједности
 
од
 2.000
КМ
 
и
 
максималне
 
вриједности
 
до
 60.000
КМ
. (4)
Уколико
 
неки
 
програм
 
својом
 
величином
 
и
 
значајем
 
захтијева
 
већу
 
финансијску
 
подршку
,
подносилац
 
захтјева
 
се
 
обраћа
 
Савјету
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
.
 Члан
 7. (
Објава
 
гранта
)
Министарство
 
цивилних
 
послова
 
ће
 
објавити
 
поступак
 
и
 
начин
 
додјеле
 
средстава
 
из
 
текућег
 
гранта
 "
Суфинансирање
 
спортских
 
манифестација
"
за
 
текућу
 
годину
 
на
 web
страници
 
Министарства
 
и
 
у
 
три
 
дневна
 
листа
 
у
 
трајању
 
од
 21
дана
 
од
 
дана
 
објављивања
.
 Члан
 8. (
Потребна
 
документација
 
и
 
начин
 
достављања
) (1)
Захтјеви
 
за
 
додјелу
 
новчаних
 
средстава
 
из
 
текућег
 
гранта
 "
Суфинансирање
 
спортских
 
манифестација
"
достављају
 
се
 
у
 
затвореној
 
коверти
 
Министарству
 
цивилних
 
послова
 
искључиво
 
путем
 
поште
 
на
 
адресу
:
Министарство
 
цивилних
 
послова
 
БиХ
 
за
 
Јавни
 
позив
 "
Суфинансирање
 
спортских
 
манифестација
"
за
 2014.
годину
,
Трг
 
БиХ
 3, 71 000
Сарајево
 (2)
Уз
 
захтјев
 
се
 
обавезно
 
прилаже
 
сљедећа
 
документација
:
а
)
попуњен
 
и
 
потписан
 
апликациони
 
образац
 
овјерен
 
печатом
 
подносиоца
 
захтјева
,
б
)
увјерење
 
о
 
пореској
 
 регистрацији
 
идентифика
-
циони
 
број
 (
овјерена
 
копија
),
ц
)
 рјешење
 
о
 
 регистрацији
 
подносиоца
 
захтјева
 (
овјерена
 
копија
),
д
)
копија
 
уговора
 
са
 
банком
 
о
 
отварању
 
трансакци
-
оног
 
 рачуна
 (
овјерена
 
копија
),
е
)
финансијски
 
план
 
пројекта
 
на
 
обрасцу
 
за
 
буџет
,
с
 
изворима
 
прихода
 
и
 
очекиваним
 
 расходима
 (
потписан
 
од
 
стране
 
овлашћеног
 
лица
 
и
 
овјерен
 
печатом
),
ф
)
савези
 
у
 
одређеном
 
спорту
 
достављају
 
потврду
 
о
 
чланству
 
у
 
међународној
 
спортској
 
асоцијацији
,
г
)
доказ
 
да
 
се
 
спортска
 
манифестација
 
за
 
коју
 
се
 
тражи
 
суфинансирање
 
налази
 
на
 
календару
 
међународних
 
спортских
 
федерација
/
асоцијација
,
х
)
овјерен
 
биланс
 
стања
 
и
 
успјеха
 
за
 
претходну
 
годину
 
од
 
стране
 
Агенције
 
за
 
посредничке
,
информатичке
 
и
 
финансијске
 
услуге
 (
А
PIF-
а
),
и
)
за
 
одржавање
 
међународних
 
спортских
 
такмичења
 
у
 
Босни
 
и
 
Херцеговини
 
потребно
 
 је
 
доставити
 
претходно
 
издату
 
сагласност
 
Министарства
 
цивилних
 
послова
 
у
 
складу
 
са
 
чланом
 54.
Закона
 
о
 
спорту
 
у
 
Босни
 
и
 
Херцеговини
,
 ј
)
потписана
 
и
 
овјерена
 
изјава
 
подносиоца
 
захтјева
 
уколико
 
 је
/
није
 
програм
 
финансиран
 
или
 
суфинансиран
 
од
 
других
 
нивоа
 
власти
 
и
 
 јавних
 
предузећа
 
која
 
мора
 
садржавати
 
износ
 
финансирања
 
или
 
суфинансирања
. (3)
Апликациони
 
образац
 (
прилог
 1),
Образац
 
за
 
буџет
 (
прилог
 2),
Образац
 
за
 
извјештај
 (
прилог
 3)
су
 
саставни
 
дио
 
ове
 
одлуке
.
 Члан
 9. (
Комисија
 
за
 
 разматрање
 
захтјева
) (1)
Министар
 
цивилних
 
послова
 
именује
 
Комисију
 
за
 
 разматрање
 
захтјева
 
на
 
основу
 
текућег
 
гранта
 "
Суфинансирање
 
спортских
 
манифестација
"
за
 2014.
годину
 
која
 
ће
 
сачинити
 
приједлог
 
Одлуке
 
о
 
 распореду
 
средстава
 
на
 
основу
 
текућег
 
гранта
. (2)
Комисија
 
за
 
 разматрање
 
захтјева
 
поднесених
 
на
 
основу
 
текућег
 
гранта
 "
Суфинансирање
 
спортских
 
манифестација
"
за
 2014.
годину
 
ће
 
у
 
 року
 
од
 15
дана
 
од
 
дана
 
затварања
 
Јавног
 
позива
 
путем
 
Министарства
 
цивилних
 
послова
 
доставити
 
приједлог
 
Одлуке
 
о
 
 распореду
 
средстава
 
Савјету
 
министра
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
. (3)
Комисија
 
задржава
 
право
 
да
 
провјери
 
тачност
 
података
 
наведених
 
у
 
захтјеву
,
те
 
уколико
 
су
 
наведени
 
подаци
 
нетачни
 
захтјев
 
одбаци
. (4)
Комисија
 
неће
 
 разматрати
 
непотпуне
 
и
 
неблаговремене
 
пријаве
.
 Члан
 10. (
Начин
 
бодовања
) (1)
Бодовање
 
поднесених
 
захтјева
 
Комисија
 
за
 
 разматрање
 
захтјева
 
по
 
текућем
 
гранту
 "
Суфинансирање
 
спортских
 
манифестација
"
за
 2014.
годину
 
ће
 
извршити
 
на
 
основу
 
Обрасца
 
са
 
табелом
 
за
 
бодовање
 
који
 
ће
 
сачинити
 
Комисија
. (2)
Комисија
 
за
 
 разматрање
 
захтјева
 
по
 
текућем
 
гранту
 
за
 "
Суфинансирање
 
спортских
 
манифестација
"
за
 2014.
годину
 
ће
 
својим
 
пословником
 
о
 
 раду
 
дефинисати
 
минималан
 
број
 
бодова
 
који
 
програми
 
морају
 
добити
 
како
 
би
 
били
 
суфинансирани
 
и
 
подржани
. (3)
 Чланови
 
Комисије
 
за
 
 разматрање
 
захтјева
 
по
 
текућем
 
гранту
 
за
 "
Суфинансирање
 
спортских
 
манифестација
"