Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 18, broj 27; 8.4.2014]

Službeni glasnik BiH [godina 18, broj 27; 8.4.2014]

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Tiskarnica
Službeni glasnik BiH [godina 18, broj 27; 8.4.2014]
Službeni glasnik BiH [godina 18, broj 27; 8.4.2014]

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 04, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2014

pdf

text

original

 
 
Godina XVIII Utorak, 8. aprila/travnja 2014. godine Broj/
Број
 
27
 
Година
 XVIII
Уторак
, 8.
априла
 2014.
годин
e
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE 494
 Na osnovu
č
lanova 11. i 12. ta
č
ke c) i h) Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05),
č
lana 4. Zakona o u
č
ć
u pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inostranstvu ("Službeni glasnik BiH",  broj 14/05),
č
lana 32. stav (1.) ta
č
ka a) Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH",  broj 10/13, 32/13 i 22/14), te Zaklju
č
ka Vije
ć
a ministara Bosne i Hercegovine sa 129. sjednice, održane 27.07.2010. godine o Ocjeni opravdanosti u
č
ć
a pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji ISAF u Islamskoj Republici Afganistan, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 45. redovnoj sjednici, održanoj 26. marta 2014. godine, donijelo je
ODLUKU
O PRODUŽENJU MANDATA PJEŠADIJSKOJ JEDINICI ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U OPERACIJI SNAGE ME
Đ
UNARODNE SIGURNOSNE POMO
Ć
I (ISAF) U ISLAMSKOJ REPUBLICI AFGANISTAN
Č
lan 1. (Predmet) Ovom odlukom produžava se mandat pješadijskoj jedinici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji Snage me
đ
unarodne sigurnosne pomo
ć
i u Islamskoj Republici Afganistan (u daljem tekstu: operacija podrške ISAF) slanjem osme rotacije.
Č
lan 2. (Sastav) Pješadijska jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koja se angažira u operaciji podrške miru ISAF je sastava do 45. pripadnika.
Č
lan 3. (Misija) (1) Pješadijska jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine  bit
ć
e u misiji osiguranja do dvije baze koalicijskih snaga u Islamskoj Republici Afganistan. (2) Pješadijska jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine  bit
ć
e angažirana na unutarnjem osiguranju baza koalicijskih snaga, bez mogu
ć
nosti izlaska i izvo
đ
enja operacija izvan baza.
Č
lan 4. (Zona angažiranja) Pješadijska jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine  bit
ć
e angažirana u sastavu kontingenta Oružanih snaga Kraljevine Danske u zoni Regionalne komande jugozapad (RCSW).
Č
lan 5. (Mandat jedinice) (1) Pješadijska jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine upu
ć
uje se u operaciju podrške miru (ISAF) u jednoj rotaciji. (2) Mandat jedne rotacije je šest mjeseci sa mogu
ć
noš
ć
u  produženja do mjesec dana. (3) Vrijeme po
č
etka i završetka mandata regulirat
ć
e ministar odbrane Bosne i Hercegovine.
 
Broj 27 - Strana 2 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 8. 4. 2014.
Č
lan 6. (Nadležnost operativne kontrole) Ovlaš
ć
uje se na
č
elnik Zajedni
č
kog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine da nadležnost operativne kontrole nad  pješadijskom jedinicom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine  prenese na komandanta kontingenta Oružanih snaga Kraljevine Danske.
Č
lan 7. (Naredba o upu
ć
ivanju)  Naredbe o upu
ć
ivanju osme rotacije pješadijske jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciju podrške miru (ISAF) donijet
ć
e ministar odbrane.
Č
lan 8. (Ovlaštenje ministra) Ministar odbrane
ć
e, u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, regulirati sva pitanja neophodna za uspješno izvršenje misije pješadijske jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji podrške miru (ISAF).
Č
lan 9. (Izvještavanje) Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine dostavljat
ć
e Predsjedništvu Bosne i Hercegovine redovni izvještaj o u
č
ć
u  pješadijske jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji podrške miru (ISAF) dva puta godišnje, a vanredni izvještaj prema potrebi i iskazanom zahtjevu.
Č
lan 10. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit
ć
e objavljena u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-50-1-709-41/14 26. marta 2014. godine Sarajevo Predsjedavaju
ć
i
Bakir Izetbegovi
ć
, s. r.  Na temelju
č
lanka V. 5. Ustava Bosne i Hercegovine,
č
lanaka 11. i 12. to
č
ke c) i h) Zakona o obrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05),
č
lanka 4. Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu ("Službeni glasnik BiH", broj 14/05),
č
lanka 32. stavak (1.) to
č
ka a) Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13, 32/13 i 22/14), te Zaklju
č
ka Vije
ć
a ministara Bosne i Hercegovine sa 129. sjednice, održane 27.07.2010. godine, o Ocjeni opravdanosti sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji ISAF u Islamskoj Republici Afganistan, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 45. redovitoj sjednici, održanoj 26. ožujka 2014. godine, donijelo je
ODLUKU
O PRODULJENJU MANDATA PJEŠA
Č
KOJ POSTROJBI ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U OPERACIJI SNAGE ME
Đ
UNARODNE SIGURNOSNE POMO
Ć
I (ISAF) U ISLAMSKOJ REPUBLICI AFGANISTAN
Č
lanak 1. (Predmet) Ovom odlukom produljava se mandat pješa
č
koj postrojbi Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji Snage me
đ
unarodne sigurnosne pomo
ć
i u Islamskoj Republici Afganistan (u daljem tekstu: operacija potpore ISAF) slanjem osme rotacije.
Č
lanak 2. (Sastav) Pješa
č
ka postrojba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koja se angažira u operaciji potpore miru ISAF je sastava do 45.  pripadnika.
Č
lanak 3. (Misija) (1) Pješa
č
ka postrojba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine bit
ć
e u misiji osiguranja do dvije baze koalicijskih snaga u Islamskoj Republici Afganistan. (2) Pješa
č
ka postrojba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine bit
ć
e angažirana na unutarnjem osiguranju baza koalicijskih snaga, bez mogu
ć
nosti izlaska i izvo
đ
enja operacija izvan  baza.
Č
lanak 4. (Zona angažiranja) Pješa
č
ka postrojba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine bit
ć
e angažirana u sastavu kontingenta Oružanih snaga Kraljevine Danske u zoni Regionalnog zapovjedništva jugozapad (RCSW).
Č
lanak 5. (Mandat postrojbe) (1) Pješa
č
ka postrojba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine upu
ć
uje se u operaciju potpore miru (ISAF) u jednoj rotaciji. (2) Mandat jedne rotacije je šest mjeseci s mogu
ć
noš
ć
u  produženja do mjesec dana. (3) Vrijeme po
č
etka i završetka mandata regulirat
ć
e ministar obrane Bosne i Hercegovine.
Č
lanak 6. (Nadležnost operativnog nadzora) Ovlaš
ć
uje se na
č
elnik Zajedni
č
kog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine da nadležnost operativnog nadzora nad  pješa
č
kom postrojbom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine  prenese na zapovjednika kontingenta Oružanih snaga Kraljevine Danske.
Č
lanak 7. (Zapovijed o upu
ć
ivanju) Zapovijed o upu
ć
ivanju osme rotacije pješa
č
ke postrojbe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciju potpore miru (ISAF) donijet
ć
e ministar obrane.
Č
lanak 8. (Ovlaš
ć
enje ministra) Ministar obrane
ć
e, sukladno Zakonu o obrani Bosne i Hercegovine, regulirati sva pitanja neophodna za uspješno izvršenje misije pješa
č
ke postrojbe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji potpore miru (ISAF).
Č
lanak 9. (Izvješ
ć
ivanje) Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine dostavljat
ć
e Predsjedništvu Bosne i Hercegovine redovito izvješ
ć
e o sudjelovanju pješa
č
ke postrojbe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji potpore miru (ISAF) dva puta godišnje, a izvanredno izvješ
ć
e prema potrebi i iskazanom zahtjevu.
Č
lanak 10. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit
ć
e objavljena u "Službenome glasniku BiH". Broj 01-50-1-709-41/14 26. ožujka 2014. godine SarajevoPredsjedatelj
Bakir Izetbegovi
ć
, v. r. 
 
Utorak, 8. 4. 2014. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 27 - Strana 3
На
 
основу
 
члана
 V 5.
Устава
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
чланова
 11.
и
 12.
тачке
 
ц
)
и
 
х
)
Закона
 
о
 
одбрани
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 ("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
 88/05),
члана
 4.
Закона
 
о
 
учешћу
 
припадника
 
Оружаних
 
снага
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
полицијских
 
службеника
,
државних
 
службеника
 
и
 
осталих
 
запосленика
 
у
 
операцијама
 
подршке
 
миру
 
и
 
другим
 
активностима
 
у
 
иностранству
 ("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
 14/05),
члана
 32.
став
 (1.)
тачка
 
а
)
Пословника
 
о
 
 раду
 
Предсједништва
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 ("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
 10/13, 32/13
и
 22/14),
те
 
Закључка
 
Савјета
 
министара
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
са
 129.
сједнице
,
одржане
 27.07.2010.
године
,
о
 
Оцјени
 
оправда
-
ности
 
учешћа
 
припадника
 
Оружаних
 
снага
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
у
 
мисији
 
ИСАФ
 
у
 
Исламској
 
Републици
 
Афганистан
,
Предсједништво
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
на
 45.
 редовној
 
сједници
,
одржаној
 26.
марта
 2014.
године
,
донијело
 
 је
 
ОДЛУКУ
 
О
 
ПРОДУЖЕЊУ
 
МАНДАТА
 
ПЈЕШАДИЈСКОЈ
 
ЈЕДИНИЦИ
 
ОРУЖАНИХ
 
СНАГА
 
БОСНЕ
 
И
 
ХЕРЦЕГОВИНЕ
 
У
 
ОПЕРАЦИЈИ
 
СНАГЕ
 
МЕЂУНАРОДНЕ
 
БЕЗБЈЕДОНОСНЕ
 
ПОМОЋИ
 (
ИСАФ
)
У
 
ИСЛАМСКОЈ
 
РЕПУБЛИЦИ
 
АФГАНИСТАН
 
 Члан
 1. (
Предмет
)
Овом
 
одлуком
 
продужава
 
се
 
мандат
 
пјешадијској
 
 јединици
 
Оружаних
 
снага
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
у
 
операцији
 
Снаге
 
међународне
 
безбједоносне
 
помоћи
 
у
 
Исламској
 
Републици
 
Афганистан
 (
у
 
даљем
 
тексту
:
операција
 
подршке
 
ИСАФ
)
слањем
 
осме
 
 ротације
.
 Члан
 2. (
Састав
)
Пјешадијска
 
 јединица
 
Оружаних
 
снага
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
која
 
се
 
ангажује
 
у
 
операцији
 
подршке
 
миру
 
ИСАФ
 
 је
 
састава
 
до
 45.
припадника
.
 Члан
 3. (
Мисија
) (1)
Пјешадијска
 
 јединица
 
Оружаних
 
снага
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
биће
 
у
 
мисији
 
обезбјеђења
 
до
 
двије
 
базе
 
коалиционих
 
снага
 
у
 
Исламској
 
Републици
 
Афганистан
. (2)
Пјешадијска
 
 јединица
 
Оружаних
 
снага
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
биће
 
ангажована
 
на
 
унутрашњем
 
обезбјеђењу
 
база
 
коалиционих
 
снага
,
без
 
могућности
 
изласка
 
и
 
извођења
 
операција
 
изван
 
база
.
 Члан
 4. (
Зона
 
ангажовања
)
Пјешадијска
 
 јединица
 
Оружаних
 
снага
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
биће
 
ангажована
 
у
 
саставу
 
контингента
 
Оружаних
 
снага
 
Краљевине
 
Данске
 
у
 
зони
 
Регионалне
 
команде
 
 југозапад
 (RCSW).
 Члан
 5. (
Мандат
 
 јединице
) (1)
Пјешадијска
 
 јединица
 
Оружаних
 
снага
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
упућује
 
се
 
у
 
операцију
 
подршке
 
миру
 (
ИСАФ
)
у
 
 једној
 
 ротацији
. (2)
Мандат
 
 једне
 
 ротације
 
 је
 
шест
 
мјесеци
 
са
 
могућношћу
 
продужења
 
до
 
мјесец
 
дана
. (3)
Вријеме
 
почетка
 
и
 
завршетка
 
мандата
 
 регулисаће
 
министар
 
одбране
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
.
 Члан
 6. (
Надлежност
 
оперативне
 
контроле
)
Овлашћује
 
се
 
начелник
 
Заједничког
 
штаба
 
Оружаних
 
снага
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
да
 
надлежност
 
оперативне
 
контроле
 
над
 
пјешадијском
 
 јединицом
 
Оружаних
 
снага
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
пренесе
 
на
 
команданта
 
контингента
 
Оружаних
 
снага
 
Краљевине
 
Данске
.
 Члан
 7. (
Наредба
 
о
 
упућивању
)
Наредбе
 
о
 
упућивању
 
осме
 
 ротације
 
пјешадијске
 
 јединице
 
Оружаних
 
снага
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
у
 
операцију
 
подршке
 
миру
 (
ИСАФ
)
донијеће
 
министар
 
одбране
.
 Члан
 8. (
Овлаштење
 
министра
)
Министар
 
одбране
 
ће
,
у
 
складу
 
са
 
Законом
 
о
 
одбрани
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
,
 регулисати
 
сва
 
питања
 
неопходна
 
за
 
успјешно
 
извршење
 
мисије
 
пјешадијске
 
 јединице
 
Оружаних
 
снага
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
у
 
операцији
 
подршке
 
миру
 (
ИСАФ
).
 Члан
 9. (
Извјештавање
)
Министарство
 
одбране
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
достављаће
 
Предсједништву
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
 редовни
 
извјештај
 
о
 
учешћу
 
пјешадијске
 
 јединице
 
Оружаних
 
снага
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
у
 
операцији
 
подршке
 
миру
 (
ИСАФ
)
два
 
пута
 
годишње
,
а
 
ванредни
 
извјештај
 
према
 
потреби
 
и
 
исказаном
 
захтјеву
.
 Члан
 10. (
Ступање
 
на
 
снагу
)
Ова
 
одлука
 
ступа
 
на
 
снагу
 
даном
 
доношења
,
а
 
биће
 
објављена
 
у
 "
Службеном
 
гласнику
 
БиХ
".
Број
 01-50-1-709-41/14 26.
марта
 2014.
године
 
СарајевоПредсједавајући
 
Бакир
 
Изетбеговић
,
с
.
 р
. 
VIJE
Ć
E MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 495
 Na osnovu
č
lana 17. Zakona o Vije
ć
u ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa
č
lanom 3. Odluke o usvajanju Politke softvera u Institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/07), na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Vije
ć
e ministara Bosne i Hercegovine, na 88. sjednici održanoj 19. marta 2014. godine, donijelo je
ODLUKU
O USVAJANJU DOKUMENTA O KORIŠTENJU ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH MREŽA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
Č
lan 1. (Predmet Odluke) Ovom Odlukom usvaja se Dokument o korištenju elektronskih komunikacionih mreža u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Dokument) koji je sastavni dio ove Odluke.
Č
lan 2. (Djelokrug primjene) Dokument iz
č
lana 1. ove Odluke primjenjuje se u svim institucijama Bosne i Hercegovine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->