Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 18, broj 30; 21.4.2014]

Službeni glasnik BiH [godina 18, broj 30; 21.4.2014]

Ratings: (0)|Views: 23|Likes:
Published by Tiskarnica
Službeni glasnik BiH [godina 18, broj 30; 21.4.2014]
Službeni glasnik BiH [godina 18, broj 30; 21.4.2014]

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 04, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2014

pdf

text

original

 
 
Godina XVIII Ponedjeljak, 21. aprila/travnja 2014. godine Broj/
Број
 
30
 
Година
 XVIII
Понедјељак
, 21.
априла
 2014.
годин
e
ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI
Č
NU ENERGIJU - DERK 531
 Na osnovu
č
lana 4.2. i 4.7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema elektri
č
ne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11),
č
lana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za elektri
č
nu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05) i
č
lana 55. stav (7) Pravilnika o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 87/12), Državna regulatorna komisija za elektri
č
nu energiju, na sjednici održanoj 10. aprila 2014. godine, donijela je
ODLUKU
O NASTAVKU KORIŠTENJA LICENCE
1. Društvo "ENERGY FINANCING TEAM" d.o.o. Trebinje, sa sjedištem u Trebinju, obala Luke Vukalovi
ć
a bb, vlasnik licence za obavljanje djelatnosti me
đ
unarodne trgovine elektri
č
nom energijom, registracijski broj: 05-28-12-440-17/12 od 19. marta 2013. godine, nastavlja sa korištenjem ranije dodijeljene licence pod istim nazivom, sada sa sjedištem u Bile
ć
i, u ulici Srpske vojske br. 9, uz neizmijenjene uvjete licence. 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit
ć
e objavljena u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta.
Obrazloženje
 Društvo
"ENERGY FINANCING TEAM" d.o.o. Trebinje
, sa sjedištem u Trebinju, obala Luke Vukalovi
ć
a bb, vlasnik je licence za obavljanje djelatnosti me
đ
unarodne trgovine elektri
č
nom energijom koja mu je izdata Odlukom Državne regulatorne komisije za elektri
č
nu energiju (u daljem tekstu: DERK), broj: 05-28-12-440-17/12 od 19. marta 2013. godine, na  period od 1. jula 2013. godine do 30. juna 2018. godine. Vlasnik licence je aktom od 27. marta 2014. godine, zavedenim pod brojem: 05-28-13-141/14 od 2. aprila 2014. godine, prijavio DERK-u promjenu sjedišta društva, sa traženjem da se ovi podaci izmijene u službenim evidencijama. Prijava izmijenjenih podataka potkrijepljena je i odgovaraju
ć
om dokumentacijom, te je uvidom u Rješenje o registraciji Op
ć
inskog suda u Trebinju, broj: 062-0-Reg-14-000084 od 21. marta 2014. godine, utvr 
đ
eno da su u sudski registar pomenutog Suda upisani podaci o novom sjedištu i adresi društva. Postupak registracije promijenjenih podataka o istom subjektu u odgovaraju
ć
em registru vlasnika dozvole za obavl
 ј
anje djelatnosti trgovine i snabdijevanja elektri
č
nom energijom u BiH, u toku je i kod Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske. Imaju
ć
i u vidu da se, shodno Pravilniku o licencama,  promjenom licence ne smatra promjena naziva, sjedišta ili adrese vlasnika licence, a uvažavaju
ć
i
č
injenicu da promijenjeni podaci nemaju utjecaj na pravni položaj vlasnika licence i dalje nesmetano korištenje licence od strane istog pravnog lica, to je na osnovu
č
lana 55. stav (7) Pravilnika o licencama donijeta odluka kao u dispozitivu. U skladu sa
č
lanom 9.2. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema u Bosni i Hercegovini, protiv ove odluke može se pokrenuti postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine  podnošenjem tužbe u roku od 60 dana od dana objave ove odluke. Broj 05-28-13-141-1/14 10. aprila 2014. godine TuzlaPredsjedavaju
ć
i Komisije
Mirsad Salki
ć
, s. r.  Na temelju
č
lanka 4.2. i 4.7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava elektri
č
ne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11),
č
lanka 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za elektri
č
nu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05) i
č
lanka 55. stavak (7) Pravilnika o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 87/12),
 
Broj 30 - Strana 2 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 21. 4. 2014. Državna regulatorna komisija za elektri
č
nu energiju, na sjednici održanoj 10. travnja 2014. godine, donijela je
ODLUKU
O NASTAVKU KORIŠTENJA LICENCE
1. Društvo
"ENERGY FINANCING TEAM" d.o.o. Trebinje
, sa sjedištem u Trebinju, obala Luke Vukalovi
ć
a bb, vlasnik licence za obavljanje djelatnosti me
đ
unarodne trgovine elektri
č
nom energijom, registracijski broj: 05-28-12-440-17/12 od 19. ožujka 2013. godine, nastavlja sa korištenjem ranije dodijeljene licence pod istim nazivom, sada sa sjedištem u Bile
ć
i, u ulici Srpske vojske br. 9, uz neizmijenjene uvjete licence. 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit
ć
e objavljena u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta.
Obrazloženje
 Društvo
"ENERGY FINANCING TEAM" d.o.o. Trebinje
, sa sjedištem u Trebinju, obala Luke Vukalovi
ć
a bb, vlasnik je licence za obavljanje djelatnosti me
đ
unarodne trgovine elektri
č
nom energijom koja mu je izdata Odlukom Državne regulatorne komisije za elektri
č
nu energiju (u daljem tekstu: DERK), broj: 05-28-12-440-17/12 od 19. ožujka 2013. godine, na period od 1. srpnja 2013. godine do 30. lipnja 2018. godine. Vlasnik licence je aktom od 27. ožujka 2014. godine, zavedenim pod brojem: 05-28-13-141/14 od 2. travnja 2014. godine, prijavio DERK-u promjenu sjedišta društva, sa traženjem da se ovi podaci izmijene u službenim evidencijama. Prijava izmijenjenih podataka potkrijepljena je i odgovaraju
ć
om dokumentacijom, te je uvidom u Rješenje o registraciji Op
ć
inskog suda u Trebinju, broj: 062-0-Reg-14-000084 od 21. ožujka 2014. godine, utvr 
đ
eno da su u sudski registar pomenutog Suda upisani podaci o novom sjedištu i adresi društva. Postupak registracije promijenjenih podataka o istom subjektu u odgovaraju
ć
em registru vlasnika dozvole za obavl
 ј
anje djelatnosti trgovine i snabdijevanja elektri
č
nom energijom u BiH, u toku je i kod Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske. Imaju
ć
i u vidu da se, shodno Pravilniku o licencama,  promjenom licence ne smatra promjena naziva, sjedišta ili adrese vlasnika licence, a uvažavaju
ć
i
č
injenicu da promijenjeni podaci nemaju utjecaj na pravni položaj vlasnika licence i dalje nesmetano korištenje licence od strane iste pravne osobe, to je na osnovu
č
lanka 55. stavak (7) Pravilnika o licencama donijeta odluka kao u izreci. U skladu sa
č
lankom 9.2. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava elektri
č
ne energije u Bosni i Hercegovini,  protiv ove odluke može se pokrenuti postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine podnošenjem tužbe u roku od 60 dana od dana objave ove odluke. Broj 05-28-13-141-1/14 10. travnja 2014. godine Tuzla Predsjedatelj Komisije
Mirsad Salki
ć
, v. r. 
Н
a o
сн
o
ву
 
чл
a
н
a 4.2.
и
 4.7.
З
a
к
o
н
a o
пр
e
н
o
су
,
 р
e
гул
a
т
o
 ру
 
и
 o
п
e
 р
a
т
o
 ру
 
сист
e
м
a e
л
e
ктричн
e e
н
e
 рги
 je
у
 
Б
o
сни
 
и
 
Х
e
 рц
e
г
o
вини
 ("
Служб
e
ни
 
гл
a
сник
 
БиХ
",
бр
. 7/02, 13/03, 76/09
и
 1/11),
чл
a
н
a 36.
П
o
сл
o
вник
a o
 р
a
ду
 
Држ
a
вн
e
 р
e
гул
a
т
o
 рн
e
к
o
миси
 je
з
a e
л
e
ктричну
 e
н
e
 рги
 j
у
 ("
Служб
e
ни
 
гл
a
сник
 
БиХ
",
бр
oj 2/05)
и
 
чл
a
н
a 55.
ст
a
в
 (7)
Пр
a
вилник
a o
лиц
e
нц
a
м
a ("
Служб
e
ни
 
гл
a
сник
 
БиХ
",
бр
oj 87/12),
Држ
a
вн
a
 р
e
гул
a
т
o
 рн
a
к
o
миси
 ja
з
a e
л
e
ктричну
 e
н
e
 рги
 j
у
,
н
a
с
 je
дници
 o
држ
a
н
oj 10.
априла
 2014.
г
o
дин
e,
д
o
ни
 je
л
a je
O
ДЛУКУ
 
O
Н
A
СТ
A
ВКУ
 
К
O
РИШЋ
E
Њ
A
ЛИЦ
E
НЦ
E
1.
Друштв
o "ENERGY FINANCING TEAM"
д
.o.o. T
 р
e
бињ
e,
с
a
с
 je
дишт
e
м
 
у
 T
 р
e
бињу
, o
б
a
л
a
Лук
e
Вук
a
л
o
вић
a
бб
,
вл
a
сник
 
лиц
e
нц
e
з
a o
б
a
вљ
a
њ
e
д
 je
л
a
тн
o
сти
 
м
e
ђун
a
 р
o
дн
e
трг
o
вин
e e
л
e
ктричн
o
м
 e
н
e
 рги
 jo
м
,
 р
e
гист
a
 рски
 
бр
oj: 05-28-12-440-17/12 o
д
 19.
м
a
 рт
a 2013.
г
o
дин
e,
н
a
ст
a
вљ
a
с
a
к
o
 ришћ
e
њ
e
м
 
 р
a
ни
 je
д
o
ди
 je
љ
e
н
e
лиц
e
нц
e
п
o
д
 
истим
 
н
a
зив
o
м
,
с
a
д
a
с
a
с
 je
дишт
e
м
 
у
 
Бил
e
ћи
,
у
 
улици
 
Српск
e
в
oj
ск
e
бр
. 9,
уз
 
н
e
изми
 je
њ
e
н
e
усл
o
в
e
лиц
e
нц
e. 2. O
в
a o
длук
a
ступ
a
н
a
сн
a
гу
 
д
a
н
o
м
 
д
o
н
o
ш
e
њ
a
и
 
бић
e o
б
 ja
вљ
e
н
a
у
 "
Служб
e
н
o
м
 
гл
a
снику
 
БиХ
"
и
 
служб
e
ним
 
гл
a
силим
a e
нтит
e
т
a.
O
бр
a
зл
o
ж
e
њ
e
 
Друштв
o
"ENERGY FINANCING TEAM"
д
.o.o. T 
 р
e
бињ
e
,
с
a
с
 je
дишт
e
м
 
у
 T
 р
e
бињу
, o
б
a
л
a
Лук
e
Вук
a
л
o
вић
a
бб
,
вл
a
сник
  je
лиц
e
нц
e
з
a o
б
a
вљ
a
њ
e
д
 je
л
a
тн
o
сти
 
м
e
ђун
a
 р
o
дн
e
трг
o
вин
e e
л
e
ктричн
o
м
 e
н
e
 рги
 jo
м
 
к
oja
му
 je
изд
a
т
a O
длук
o
м
 
Држ
a
вн
e
 р
e
гул
a
т
o
 рн
e
к
o
миси
 je
з
a e
л
e
ктричну
 e
н
e
 рги
 j
у
 (
у
 
д
a
љ
e
м
 
т
e
ксту
:
Д
E
РК
),
бр
oj: 05-28-12-440-17/12 o
д
 19.
м
a
 рт
a 2013.
г
o
дин
e,
н
a
п
e
 ри
o
д
 o
д
 1. j
ул
a 2013.
г
o
дин
e
д
o 30. j
ун
a 2018.
г
o
дин
e.
Вл
a
сник
 
лиц
e
нц
e je a
кт
o
м
 o
д
 27.
м
a
 рт
a 2014.
г
o
дин
e,
з
a
в
e
д
e
ним
 
п
o
д
 
бр
oje
м
: 05-28-13-141/14 o
д
 2. a
прил
a 2014.
г
o
дин
e,
при
 ja
ви
o
Д
E
РК
-
у
 
пр
o
м
 je
ну
 
с
 je
дишт
a
друштв
a,
с
a
тр
a
ж
e
њ
e
м
 
д
a
с
e o
ви
 
п
o
д
a
ци
 
изми
 je
н
e
у
 
служб
e
ним
 e
вид
e
нци
 ja
м
a.
При
 ja
в
a
изми
 je
њ
e
них
 
п
o
д
a
т
a
к
a
п
o
ткри
 je
пљ
e
н
a je
и
 o
дг
o
в
a
 р
aj
ућ
o
м
 
д
o
кум
e
нт
a
ци
 jo
м
,
т
e je
увид
o
м
 
у
 
Р
 je
ш
e
њ
e o
 р
e
гистр
a
ци
 j
и
 O
пштинск
o
г
 
суд
a
у
 T
 р
e
бињу
,
бр
oj: 062-0-
Р
e
г
-14-000084 o
д
 21.
м
a
 рт
a 2014.
г
o
дин
e,
утврђ
e
н
o
д
a
су
 
у
 
судски
 
 р
e
гист
a
 р
 
п
o
м
e
нут
o
г
 
Суд
a
упис
a
ни
 
п
o
д
a
ци
 o
н
o
в
o
м
 
с
 je
дишту
 
и
 a
др
e
си
 
друштв
a.
П
o
ступ
a
к
 
 р
e
гистр
a
ци
 je
пр
o
ми
 je
њ
e
них
 
п
o
д
a
т
a
к
a o
ист
o
м
 
суб
 je
кту
 
у
 o
дг
o
в
a
 р
aj
ућ
e
м
 
 р
e
гистру
 
вл
a
сник
a
д
o
зв
o
л
e
з
a o
б
a
вљ
a
њ
e
д
 je
л
a
тн
o
сти
 
трг
o
вин
e
и
 
сн
a
бди
 je
в
a
њ
a e
л
e
ктричн
o
м
 e
н
e
 рги
 jo
м
 
у
 
БиХ
,
у
 
т
o
ку
 je
и
 
к
o
д
 
Р
e
гул
a
т
o
 рн
e
к
o
миси
 je
з
a e
н
e
 рг
e
тику
 
Р
e
публик
e
Српск
e.
Им
aj
ући
 
у
 
виду
 
д
a
с
e,
сх
o
дн
o
Пр
a
вилнику
 o
лиц
e
нц
a
м
a,
пр
o
м
 je
н
o
м
 
лиц
e
нц
e
н
e
см
a
тр
a
пр
o
м
 je
н
a
н
a
зив
a,
с
 je
дишт
a
или
 a
др
e
с
e
вл
a
сник
a
лиц
e
нц
e, a
ув
a
ж
a
в
aj
ући
 
чињ
e
ницу
 
д
a
пр
o
ми
 je
њ
e
ни
 
п
o
д
a
ци
 
н
e
м
aj
у
 
утиц
aj
н
a
пр
a
вни
 
п
o
л
o
ж
aj
вл
a
сник
a
лиц
e
нц
e
и
 
д
a
љ
e
н
e
см
e
т
a
н
o
к
o
 ришћ
e
њ
e
лиц
e
нц
e o
д
 
стр
a
н
e
ист
o
г
 
пр
a
вн
o
г
 
лиц
a,
т
o je
н
a o
сн
o
ву
 
чл
a
н
a 55.
ст
a
в
 (7)
Пр
a
вилник
a o
лиц
e
нц
a
м
a
д
o
ни
 je
т
a o
длук
a
к
ao
у
 
дисп
o
зитиву
.
У
 
скл
a
ду
 
с
a
чл
a
н
o
м
 9.2.
З
a
к
o
н
a o
пр
e
н
o
су
,
 р
e
гул
a
т
o
 ру
 
и
 o
п
e
 р
a
т
o
 ру
 
сист
e
м
a e
л
e
ктричн
e e
н
e
 рги
 je
у
 
Б
o
сни
 
и
 
Х
e
 рц
e
г
o
вини
,
пр
o
тив
 o
в
e o
длук
e
м
o
ж
e
с
e
п
o
кр
e
нути
 
п
o
ступ
a
к
 
пр
e
д
 
Суд
o
м
 
Б
o
сн
e
и
 
Х
e
 рц
e
г
o
вин
e
п
o
дн
o
ш
e
њ
e
м
 
тужб
e
у
 
 р
o
ку
 o
д
 60
д
a
н
a o
д
 
д
a
н
a o
б
 ja
в
e o
в
e o
длук
e.
Број
 05-28-13-141-1/14 10.
априла
 2014.
године
 
ТузлаПредсједавајући
 
Комисије
 
Мирсад
 
Салкић
,
с
.
 р
. 
532
 Na osnovu
č
lana 4.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema elektri
č
ne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11),
č
lana 21. Pravilnika o priklju
č
ku ("Službeni glasnik BiH", br. 95/08, 79/10 i 60/12) i
č
lana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za elektri
č
nu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05), na sjednici Državne regulatorne komisije za elektri
č
nu energiju, održanoj 10. aprila 2014. godine, donijeta je
 
Ponedjeljak, 21. 4. 2014. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 30 - Strana 3
ODLUKA
O ODOBRENJU CJENOVNIKA USLUGA ZA PRIKLJU
Č
AK KORISNIKA NA PRIJENOSNU MREŽU
1. Odobrava se Cjenovnik usluga za priklju
č
ak korisnika na  prijenosnu mrežu, a koji je utvr 
đ
en na sjednici Upravnog odbora "Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka održanoj 21. marta 2014. godine. 2. Cjenovnik usluga iz ta
č
ke 1. ove odluke objavljuje Elektroprijenos Bosne i Hercegovine na svojoj internet stranici. 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
ć
e se u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta i Br 
č
ko Distrikta BiH. Broj 05-28-13-151-1/14 10. aprila 2014. godine Tuzla Predsjedavaju
ć
i Komisije
Mirsad Salki
ć
, s. r.  Na temelju
č
lanka 4.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava elektri
č
ne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11),
č
lanka 21. Pravilnika o priklju
č
ku ("Službeni glasnik BiH", br. 95/08, 79/10 i 60/12) i
č
lanka 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za elektri
č
nu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05), na sjednici Državne regulatorne komisije za elektri
č
nu energiju, održanoj 10. travnja 2014. godine, donijeta je
ODLUKA
O ODOBRENJU CJENIKA USLUGA ZA PRIKLJU
Č
AK KORISNIKA NA PRIJENOSNU MREŽU
1. Odobrava se Cjenik usluga za priklju
č
ak korisnika na  prijenosnu mrežu, a koji je utvr 
đ
en na sjednici Upravnog odbora "Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka održanoj 21. ožujka 2014. godine. 2. Cjenik usluga iz to
č
ke 1. ove odluke objavljuje Elektroprijenos Bosne i Hercegovine na svojoj internet stranici. 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
ć
e se u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta i Br 
č
ko Distrikta BiH. Broj 05-28-13-151-1/14 10. travnja 2014. godine Tuzla Predsjedatelj Komisije
Mirsad Salki
ć
, v. r. 
На
 
основу
 
члана
 4.2
Закона
 
о
 
преносу
,
 регулатору
 
и
 
оператору
 
система
 
електричне
 
енергије
 
у
 
Босни
 
и
 
Херцеговини
 ("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
бр
. 7/02, 13/03, 76/09
и
 1/11),
члана
 21.
Правилника
 
о
 
прикључку
 ("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
бр
. 95/08, 79/10
и
 60/12)
и
 
члана
 36.
Пословника
 
о
 
 раду
 
Државне
 
 регулаторне
 
комисије
 
за
 
електричну
 
енергију
 ("
Службени
 
гласник
 
БиХ
",
број
 2/05),
на
 
сједници
 
Државне
 
 регулаторне
 
комисије
 
за
 
електричну
 
енергију
,
одржаној
 10.
априла
 2014.
године
,
донијета
 
 је
 
ОДЛУКА
 
О
 
ОДОБРЕЊУ
 
ЦЈЕНОВНИКА
 
УСЛУГА
 
ЗА
 
ПРИКЉУЧАК
 
КОРИСНИКА
 
НА
 
ПРЕНОСНУ
 
МРЕЖУ
 
1.
Одобрава
 
се
 
Цјеновник
 
услуга
 
за
 
прикључак
 
корисника
 
на
 
преносну
 
мрежу
,
а
 
који
 
 је
 
утврђен
 
на
 
сједници
 
Управног
 
одбора
 "
Електропреноса
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
"
а
.
д
.
Бања
 
Лука
 
одржаној
 21.
марта
 2014.
године
. 2.
Цјеновник
 
услуга
 
из
 
тачке
 1.
ове
 
одлуке
 
објављује
 
Електропренос
 
Босне
 
и
 
Херцеговине
 
на
 
својој
 
интернет
 
страници
. 3.
Ова
 
одлука
 
ступа
 
на
 
снагу
 
даном
 
доношења
 
и
 
објавиће
 
се
 
у
 "
Службеном
 
гласнику
 
БиХ
"
и
 
службеним
 
гласилима
 
ентитета
 
и
 
Брчко
 
Дистрикта
 
БиХ
.
Број
 05-28-13-151-1/14 10.
априла
 2014.
године
 
ТузлаПредсједавајући
 
Комисије
 
Мирсад
 
Салкић
,
с
.
 р
. 
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE 533
 Na osnovu
č
lana 32. stav 3. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) i
č
lana 98. i
č
lana 99. st. 1. i 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), Agencija za državnu službu, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vije
ć
a ministara Bosne i Hercegovine, sa 89. sjednice, održane 04.04. 2014. godine, donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NA
Č
INU OBAVLJANJA INTERNIH KONKURSA, INTERNIH I EKSTERNIH PREMJEŠTAJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
Č
lan 1. U Pravilniku o uslovima i na
č
inu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 62/10), u
č
lanu 1. rije
č
i: "i 8/10", zamjenjuju se rije
č
ima: "8/10 i 40/12".
Č
lan 2. U
č
lanu 2. u stavu (1) ta
č
ka c) rije
č
i: "i 54/10" zamjenjuju se rije
č
ima: "54/10 i 70/12".
Č
lan 3. U
č
lanu 11. u stavu (5) rije
č
 "raspored" zamjenjuje se rije
č
ima: "vrijeme i mjesto". Iza stava (9) dodaje se novi stav (10) koji glasi: "(10) Kandidat koji ne pristupi intervjuu
č
ije je održavanje uredno objavljeno, gubi pravo na dalje u
č
ć
e na istom internom konkursu, osim ako institucija, cijene
ć
i osnovanost razloga ne odlu
č
i druga
č
ije, ali samo ukoliko odobreno naknadno polaganje o
č
igledno ne
ć
e usporiti  provo
đ
enje internog konkursa." Dosadašnji stav (10) postaje stav (11).
Č
lan 4.
Č
lan 12. mijenja se i glasi: "(1) Institucija je dužna pismeno obavijestiti sve kandidate o rezultatima koje su postigli uz dostavljanje rezultata svih u
č
esnika intervjua. (2) Rukovodilac institucije dostavlja listu uspješnih kandidata sa prijedlogom datuma postavljenja kandidata Agenciji, radi daljeg postupka. (3) Postavljenje, odnosno imenovanje se obavlja u skladu sa
č
lanom 28. Zakona, s tim da Agencija u "Službenom glasniku BiH", po pravilu mjese
č
no, objavljuje pregled svih izvršenih postavljenja ostalih državnih službenika, koji sadrži dispozitiv rješenja o postavljenju za svakog državnog službenika. (4) Kandidat koji smatra da je tokom provo
đ
enja internog konkursa došlo do povreda pravila postupka ili da odlu
č
ne

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->