Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 18, broj 33; 28.4.2014]

Službeni glasnik BiH [godina 18, broj 33; 28.4.2014]

Ratings: (0)|Views: 40|Likes:
Published by Tiskarnica
Službeni glasnik BiH [godina 18, broj 33; 28.4.2014]
Službeni glasnik BiH [godina 18, broj 33; 28.4.2014]

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 04, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2014

pdf

text

original

 
Službeni glasnik BiH
, broj 33/14 od 28.4.2014. godine NE SADRŽI službeni dio glasila JP NIO Službeni list BiH
 
Godina XVIII/XPonedjeljak, 28. 4. 2014. godineBroj
 /Broj
33 
Godina
 XVIII/X
Ponedjeqak, 28. 4. 2014. godine
A. OBAVJE[TENJE O NABAVCI
OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO OTVORENOM POSTUPKUOBAVJE[TENJE O NABAVCI PO OGRANI^ENOM POSTUPKUOBAVJE[TENJE O NABAVCI PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKUOBAVJE[TENJE O NABAVCI PO PREGOVARA^KOM POSTUPKUOBAVJE[TENJE ZA KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA
B. OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA
OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA OTVORENI POSTUPAKOBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA OGRANI^ENI POSTUPAKOBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAKOBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVOMOBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK BEZ OBJAVE
C. OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA
OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO OTVORENOM POSTUPKUOBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO OGRANI^ENOM POSTUPKUOBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKUOBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU SA OBJAVOMOBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
D. DODATNO OBAVJE[TENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDAE. OBAVJE[TENJE O NABAVCI - ME\UNARODNO OBJAVLJIVANJEF. ISPRAVKA OBAVJE[TENJAOSTALO
 JPNIO Slu`beni list BiH nije odgovoran za eventualnu neusagla{enost elektronske i papirne forme objavljenih tekstova javnih nabavki u sistemu GO-PROCURE i "Slu`benom glasniku BiH". Molimo da za sve informacije ili eventualne nejasno}e kontaktirate Agenciju za javne nabavke BiH.
 
Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je: Dostavljanje obavje{tenja
 on-line
 (putem sistema GO-PROCURE
 ):
 – 
 Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 KM
Od toga PDV
 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,61 KM
 – 
 Jedan stubac visine 22 cm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 KM
Od toga PDV 17%
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,80 KM
 – 
 Jedan cm jednog stupca
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 KM
Od toga PDV 17%
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 KM
Ostali oglasi
 – 
 Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 KM
Od toga PDV 17%
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,14 KM
 – 
 Jedan stubac visine 22 cm
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,00 KM
Od toga PDV 17%
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,07 KM
 – 
 Jedan cm jednog stupca
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,60 KM
Od toga PDV 17%
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 KM
U cijene je ura~unat PDV od 17% (prera~unata stopa 14,53%).Tarifa se primjenjuje od 1. 12. 2011. godine.Pla}anje se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 15 dana.Uplate se vr{e u KM.Uplate se vr{e u korist ra~una:VAKUFSKABANKADD SARAJEVO
 160 200 00005746 51
UNICREDIT BANK DD
 338 320 22000052 11
RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO 161 000 00071700 57HYPO ALPE ADRIABANK AD BANJALUKA, FILIJALABR^KO
 552 000 00000017 12
ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III
Prijem oglasa:
 JPNIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III
Telefon:
 +387 (33) 722-049, 722-078;
 faks:
 +387 (33) 722-074
E-mail:
 javne.nabavke
@
sllist.ba 
Internet adresa
:
 www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.bawww.glasila.ba - www.sllist.ba
 – OGLASNIK JAVNE NABAVKE - OGLASNIK JAVNE NABAVE/
NABAVKE
 – izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benogglasnikaBiH"Pretplata na"Slu`beniglasnikBiH",zaIpolugodi{te2014.godineiznosi120,00KM(ucijenuura~unatacijenaza OGLASNIK sa PDV-om).Tekstovi oglasa javnih nabavki, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene osobeugovornogorgana,dostavljajuseli~no,putemfaksa,e-mail-omilipo{tom,do~etvrtkado12,00sati,napropisanimobrascima.Tako zaprimljeni oglasi bi}e objavljeni u prvi naredni ponedjeljak.Svi oglasi primljeni mimo propisanih rokova, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke".Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture uz obavezni poziv na broj fakture.Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004.godine)dasuod1.9.2011.godine
OBAVEZNI 
 pridr`avatiseUputstvaona~inuobjavljivanjaobavje{tenjaupostupcimajavnihnabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/11 od 31. 5. 2011. godine).
Izdava~:Ovla{tenaslu`baDomanarodaParlamentarneskup{tineBosneiHercegovine,TrgBiH1,Sarajevo-Zaizdava~a:sekretarDomanaroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Direktor: DraganPrusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, Faks: 722-071 - Oglasno odjeljenje: 722-049, faks: 722-074 -Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplatasevr{iUNAPRIJED -[tampa:GIK"OKO"d.d.Sarajevo -Za{tampariju:MevludinHamzi} -Reklamacijezaneprimljenebrojeveprimajuse 20 dana od izlaska glasila."Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godineIdentifikacioni broj: 4200226120002 - Poreski broj: 01071019 - PDV broj: 200226120002

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->