Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
IIP

IIP

Ratings: (0)|Views: 359 |Likes:
Published by isse85_muar

More info:

Published by: isse85_muar on Nov 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2012

pdf

text

original

 
Tajuk 3 (Komunikasi dan interaksi)4 ( a )sebagai seorang guru, terangkan bagaimana anda dapat mewujudkan interaksi bilikdarjah yang berkesan untuk murid anda?
Interaksi bererti proses saling bertindak dan saling mempengaruhi di antara satusama lain. Di dalam konteks bilik darjah interaksi melibatkan individu iaitu satu proses salingbertindak dan mempengaruhi di antara guru dengan murid.Mengikut analisis Ned A. Flanders, seorang profesor di Amerika Syarikat interaksi diantara guru dengan murid di dalam bilik darjah boleh dibahagikan kepada tiga kategoriutama iaitu percakapan guru, percakapan murid dan kesenyapan.Ketika di dalam bilik darjah interaksi dua hala di antara guru dengan murid dan muriddengan murid adalah penting bagi meningkatkan keberkesanan proses pengajaran danpembelajaran. Seseorang guru perlulah sentiasa berusaha bagi mewujudkan interaksi yangberkesan ketika di dalam bilik darjah bertujuan menjadikan aktiviti pengajaran danpembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan.Sebagai seorang guru terdapat beberapa cara yang boleh dipertimbangkan dandiamalkan untuk membentuk interaksi yang positif di dalam bilik darjah.1. Mengamalkan Sikap Kepimpinan DemokratikGuru yang menggunakan kepimpinan bersifat demokratik di dalam bilik darjah bolehmewujudkan interaksi dua hala yang membawa kepada perhubungan yang sihat, mesra danharmonis di antara guru dan murid. Sikap ini juga boleh mengurangkan suasana tegang danmenggalakkan murid berdamping rapat dengan guru, tidak berasa segan dan malu untukbertanya atau mengemukakan pendapat.2. Menggunakan Kaedah KumpulanAktiviti kumpulan memberikan peluang kepada murid berinteraksi di antara satu sama lain.Dengan cara ini interaksi antara murid dengan murid dan murid dengan guru dapatdiperkembangkan. Oleh itu, guru perlu merancang pelbagai aktiviti berbentuk kumpulanseperti permainan, pertandingan, projek, penggayaan dan pemulihan.3. Menggunakan Teknik MenyoalKetika meyampaikan isi pelajaran, guru boleh menggunakan teknik soal jawab bertujuanmendapatkan tindak balas murid atau mencungkil pendapat mereka. Melalui teknik ini,murid-murid akan melibatkan diri secara aktif dan sentiasa memberikan perhatian. Selain itu,teknik ini menggalakkan interaksi lisan antara guru dengan murid.
 
4. Menggunakan Strategi Memusatkan Murid.Strategi memusatkan murid merupakan strategi yang digunakan untuk melibatkan muridsecara aktif dalam aktiviti pembelajaran meeka. Melalui kaedah ini kaedah sepertimenerang, syarahan dan demonstrasi guru dikurangkan tetapi kaedah perbincangan danpenyelesaian masalah ditingkatkan. Apabila murid melibatkan diri secara aktif, interaksi diantara murid dapat dibentuk secara tidak langsung.5. Menggunakan Alat Bantu Mengajar Alat bantu mengajar seperti CD Rom, pita rakaman, slaid, carta, kad imbasan yangdigunakan secara optimum bukan sahaja dapat mempercepatkan penangkapan konsep olehmurid tetapi juga mencungkil minat dan naluri ingin tahu murid. Apabila minat murid dapat dibangkitkan, mereka akan berusaha belajar dengan melibatkan diri secara aktif dalam aktvitipengajaran dan pembelajaran.6. Mewujudkan Suasana Interaksi Dalam Bilik DarjahSuasana interaksi dalam bilik darjah dapat diwujudkan dengan menyusun keadaan fizikalbilik darjah tersebut. Cara yang paling berkesan ialah menyusun tempat duduk muridmengikut bentuk kumpulan.7. Membantu Murid BermasalahTidak dinafikan di dalam sebuah kelas mesti ada murid bermasalah seperti bersifat pendiam,penakut atau pemalu, seseorang guru harus mengambil tindakan seperti mengadakan sesikaunseling untuk membantu mereka mengatasi masalah peribadi ini dan seterusnyamenggalakkan mereka menyertai aktiviti pembelajaran bersama murid-murid lain. Selain itu,guru juga harus mendorong murid lain supaya menerima murid-murid bermasalah ini dalamkumpulan mereka dan tidak menyingkirkan murid tersebut. Cara ini akan dapat melibatkanlebih ramai murid berinteraksi di antara satu sama lain.8. murid-murid hendaklah digalakkan memberi pujian kepada rakan-rakan mereka danmenjauhkan diri daripada menyindir atau mentertawakan rakan yang memberi jawapan yangkurang tepat.
 
4 ( b )Berdasarkan pengalaman mengajar anda, cadangkan cara untuk mengatasi halangankomunikasi dalam bilik darjah anda.
Komunikasi adalah satu proses yang melibatkan penghantaran dan penerimaanmaklumat di antara dua pihak iaitu penghantar dan penerima. Dalam konteks bilik darjahkomunikasi merupakan satu bentuk perhubungan dan pertemuan di antara orang denganorang iaitu guru dangan murid dan murid dengan murid yang berlaku dalam bentukpercakapan dan gerak geri.Komunikasi berkesan akan berlaku jika mesej yang disampaikan oleh penyampaidapat diterima dan difahami dengan jelas oleh penerima. Sekiranya maksud penyampaidisalah tafsirkan oleh penerima, maka timbul konflik di antara kedua-dua individu tersebut.Konflik akan berlaku sekiranya berlaku halangan dalam komunikasi. Berikut merupakanbeberapa contoh halangan dalam komunikasi yang biasa berlaku di dalam bilik darjah.
Kebisingansuasana kelas yang bising menyebabkan pelajar sukar mendengar pelajaran yangdisampaikan.
Anggapan Umum Terhadap GuruKeadaan ini biasa berlaku kepada guru baru di mana pelajar-pelajar mengganggapguru tersebut kurang berpengalaman.
Emosi Guru Atau MuridPenumpuan akan terjejas jika emosi guru atau murid kurang stabil.
Kurang TumpuanPelajar kurang memberi tumpuan terhadap pengajaran guru.
Pemikiran TertutupBiasanya berlaku jika pelajar kurang berminat terhadap sesuatu subjek mungkinenggan mendengar penjelasan guru. Atau guru yang kurang senang dengansebilangan pelajar dalam sesuatu kelas mungkin akan mengurangkan komunikasiterbuka.

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
^___^ liked this
ratulara liked this
ratulara liked this
ratulara liked this
ems liked this
ratulara liked this
ratulara liked this
ratulara liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->