Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
63Activity
P. 1
Importancia de la protección del patrimonio cultural en el Perú

Importancia de la protección del patrimonio cultural en el Perú

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 13,565|Likes:
Este articulo da un alcance de la importancia del patrimonio cultural en Perú y da algunas alternativas de solución a la problemática.
This article show the importance of the patrimony culture in Peru and give some alternatives of solution to the problematic.
Este articulo da un alcance de la importancia del patrimonio cultural en Perú y da algunas alternativas de solución a la problemática.
This article show the importance of the patrimony culture in Peru and give some alternatives of solution to the problematic.

More info:

Published by: Grupo arte y cultura para el desarrollo on Nov 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2014

pdf

 
Hke" Eiplhkbi Eipfabiu LueivajqkAb ah tpauabva ipvçeqhl thibvaipaglu hi kgtlpvibeki fa hi tplvaeekõb fah tivpkglbkleqhvqpih ab ah Tapÿ { ihjqbiu tpltqauviu yqa tlfaglu paihkzip faufa hi Qbksapukfiftipi mieap cpabva ih kbepagabvl fa icaevieklbau i bqauvpl tivpkglbkl"Agtazipaglu elb ihjqbiu fackbkeklbau `éukeiu tipi tlfap abvpip ih vagi?Uajÿb Qbauel? ‘Hi eqhvqpi au ah elboqbvl fa hlu piujlu autkpkvqihau { givapkihau(kbvahaevqihau { icaevkslu yqa eipievapkzib i qbi ulekafif l i qb jpqtl ulekih { yqai`ipeib ifagéu fa hiu ipvau { hiu havpiu( hlu glflu fa skfi( hiu gibapiu fa skskp oqbvlu( hlu ukuvagiu fa sihlpau( hiu vpifkeklbau { hiu epaabekiu"Hi Elbcapabeki Jabapih fa hi Lpjibkziekõb fa hiu Bieklbau Qbkfiu tipi hiAfqeiekõb( hi Ekabeki { hi Eqhvqpi( ab uq 9:i( paqbkõb eaha`pifi ab Tipçu fah 9: falevq`pa ih 09 fa blskag`pa fa 9;:0 elbukfapi ab uq Ipv" 9¿ elgl Tivpkglbkleqhvqpih i?' hlu glbqgabvlu? l`piu ipyqkvaevõbkeiu( fa aueqhvqpi l fa tkbvqpi glbqgabvihau(ahagabvlu l auvpqevqpiu fa eipéevap ipyqalhõjkel( kbuepkteklbau( eisapbiu { jpqtlufa ahagabvlu( yqa vabjib qb sihlp qbksapuih a}eateklbih faufa ah tqbvl fa skuvi fahi mkuvlpki( fah ipva l fa hi ekabeki(' hlu elboqbvlu? jpqtlu fa elbuvpqeeklbau( ikuhifiu l paqbkfiu( eq{i ipyqkvaevqpi(qbkfif a kbvajpiekõb ab ah tikuioa hau fë qb sihlp qbksapuih a}eateklbih faufa ahtqbvl fa skuvi fa hi mkuvlpki( fah ipva l fa hi ekabeki(' hlu hqjipau? l`piu fah mlg`pa q l`piu elboqbviu fah mlg`pa { hi bivqpihazi iuç elgl hiu zlbiu( kbehqkflu hlu hqjipau ipyqalhõjkelu yqa vabjib qb sihlp qbksapuiha}eateklbih faufa ah tqbvl fa skuvi mkuvõpkel( auvëvkel( avblhõjkel l ibvpltlhõjkel"Fa ieqapfl i Tapbkhha Iunapqf uaùihi tlp? Tivpkglbkl eqhvqpih i qbi jpib jigi fal`oavlu l ipvacievlu yqa elbuvkvq{ab hi a}tpaukõb fa qbi eqhvqpi autaeçckei { yqafauvieib uai tlpyqa bl mi{ gqemlu( uai tlp hi ipvauibçi elb hi eqih cqaplbahi`lpiflu( l tlpyqa tluaab eipievapçuvkeiu ÿbkeiu fa vih eqhvqpi -Tapbkhha> 9;;;+Ua abvkabfa elgl `kabau eqhvqpihau i hiu gibkcauvieklbau eqhvqpihau paihkzifiu tlpah mlg`pa( elb qbi ‘kgtlpvibeki( sihlp { ukjbkckeifl tihalbvlhõjkel( ipyqalhõjkel(ipyqkvaevõbkel( mkuvõpkel( ipvçuvkel( gkhkvip( ulekih( ibvpltlhõjkel( vpifkeklbih(pahkjklul( avblhõjkel( ekabvçckel( vaeblhõjkel l kbvahaevqih( uai a}tpauigabvafaehipifl elgl vih l ul`pa ah yqa a}kuvi hi tpauqbekõb hajih fa uaphl" Fkemlu `kabauvkabab hi elbfkeb fa tpltkafif tÿ`hkei l tpksifi elb hiu hkgkvieklbau yqaauvi`haea hi ha{ 0=0;3‗-ipvçeqhl KK fah vçvqhl tpahkgkbip fa hi Ha{ 0=0;3+> ëuvlu uaehiukckeib ab `kabau givapkihau gqa`hau( yqa ulb iyqahhlu yqa tqafab uap vleiflu {vpibutlpviflu -vabaglu elgl aoagthl? qb mqiel pavpivl fa hlu glemau( qb gibvltipieiu( qbi glgki fah uaùlp fa Uktib+> `kabau givapkihau kbgqa`hau( yqa ulbiyqahhlu yqa uç ua tqafab vleip tapl bl tqafab uap vpibutlpviflu -vabaglu elglaoagthl i hi zlbi ipyqalhõjkei fa Emib Emib( hiu eiulbiu yqa elppautlbfab ihEabvpl Mkuvõpkel fa Hkgi( hlu tavpljhkclu fa emaevi( abvpa lvplu+ { hlu `kabaukbgivapkihau( yqa ulb hiu a}tpauklbau kbvibjk`hau> iyqç vabaglu elgl aoagthl? ahtkuel tapqibl( hi gipkbapi( ah uaskema( abvpa lvplu"Hajkuhiekõb KbvapbieklbihHiu tpkgapiu elbsabeklbau( tplvlelhlu { paelgabfieklbau tipi hi tplvaeekõb fa hlu`kabau eqhvqpihau ulb agtpabfkfiu tlp hi Lpjibkziekõb fa hiu Bieklbau Qbkfiu tipihi Afqeiekõb( hi Ekabeki { hi Eqhvqpi ― QBAUEL( elb hi tipvkektiekõb fa fkcapabvautiçuau fa vlfl ah gqbfl( hlu yqa ua fablgkbipéb ab ifahibva ‘Auviflu gkag`plu‗ 
 
{ ua auvi`haeab i tipvkp fah iùl 9;16" Iuk vabaglu qbi uapka fa elbsabeklbau itipvkp fa ahhl?Ah tpkgap fleqgabvl yqa ahi`lpi QBAUEL cqa hi Elbsabekõb fa hi Mi{ifablgkbifi ‘Elbsabekõb tipi hi tplvaeekõb fa hlu `kabau eqhvqpihau ab eiul faelbchkevl ipgifl { pajhigabvl tipi hi ithkeiekõb fa hi elbsabekõb( elbukfapi `kabaueqhvqpihau( eqihyqkapi yqa uai uq lpkjab { tpltkavipkl‗ ah eqih vkaba uqu flutplvlelhlu ckpgiflu ah tpkgapl ah 96 fa gi{l fa 9;16 { ah uajqbfl ah 03 fa gipzlfa 9;;;" Uajqkflu i auvi elbsabekõb ua ahi`lpiplb fleqgabvlu géu autaeçckelutipi hiu bieklbau elbclpvibvau"Elbsabekõb ul`pa hiu gafkfiu yqa fa`ab ifltvipua tipi
tplmk`kp a kgtafkp hikgtlpviekõb( hi a}tlpviekõb { hi vpibucapabeki fa tpltkafif khçekviu fa `kabaueqhvqpihau 9;:4" QBAUEL 9;:4 { 9;:0
Elbsabekõb ul`pa hi tplvaeekõb fah tivpkglbkl gqbfkih eqhvqpih { bivqpih ― 9;:0"Elbsabekõb ul`pa facabui fah tivpkglbkl ipyqalhõjkel( mkuvõpkel {
ipvçuvkel fa hiuBieklbau Igapkeibiu -Elbsabekõb fa Uib Uihsiflp+ 9;:3"
Elbsabekõb tipi hi uihsijqipfki fah tivpkglbkl eqhvqpih kbgivapkih ― 0445" Tipçu(9: fa levq`pa fa 0445Elbsabekõb ul`pa hi tplvaeeb { hi tplglekõb
fa hi fksapukfif fa hiua}tpauklbau eqhvqpihau 0441"Elbsabkl fa
QBKFPLKV ul`pa hlu `kabau eqhvqpihau pl`iflu l a}tlpviflukhçekvigabva 9;;1"Faekukõb B¿ 1== Uquvkvqeb fa hi Faekukõb 634 ul`pa hi tplvaeeb {
paeqtapiekõb fa `kabau fah tivpkglbkl eqhvqpih fa hlu Tiçuau Gkag`plu fa hiElgqbkfif IbfkbiGaglpibfqgu fa abvabfkgkabvlu fa Tapÿ elb fksapulu
tiçuau"Hi Hajkuhiekõb TapqibiHi Elbuvkvqekõb Tlhçvkei fah TapÿAh Tapÿ eqabvi elb kbuvpqgabvlu blpgivkslu tipi hi tplvaeeb fa bqauvpltivpkglbkl eqhvqpih( qbi fa ahhiu au hi Elbuvkvqekõb Tlhçvkei fah Tapÿ fah 9;:=( aheqih elbvi`i elb 6 ipvçeqhlu pacapabvau i hi tplvaeekõb fah tivpkglbkl eqhvqpih"Fautqëu fa hi paclpgi fa bqauvpi elbuvkvqekõb ab ah 9;;5( ua pafqol ab qb ulhlipvçeqhl" ‘Ipvçeqhl 09? Hlu {iekgkabvlu { pauvlu ipyqalhõjkelu( elbuvpqeeklbau( glbqgabvlu(hqjipau( fleqgabvlu `k`hkljpéckelu { fa ipemksl( l`oavlu ipvçuvkelu { vauvkglbklu fasihlp mkuvõpkel( a}tpauigabva faehipiflu `kabau eqhvqpihau( { tplskuklbihgabva hluyqa ua tpauqgab elgl vihau( ulb tivpkglbkl eqhvqpih fa hi Biekõb(kbfatabfkabvagabva fa uq elbfkeb fa tpltkafif tpksifi l tÿ`hkei" Aubtplvajkflu tlp ah Auvifl"Hi ha{ jipibvkzi hi tpltkafif fa fkeml tivpkglbkl" Clgabvi elbclpga i ha{( hitipvkektiekõb tpksifi ab hi elbuapsiekõb( pauviqpiekõb( a}mk`kekõb { fkcqukõb fahgkugl( iuç elgl uq pauvkvqekõb ih tiçu eqibfl mq`kapa ukfl khajihgabva vpiuhififlcqapi fah vappkvlpkl bieklbih"-Elbuvkvqekõb Tlhçvkei fah Tapÿ( 9;;5+Ah Eõfkjl Tabih TapqiblTpauabvi qb vçvqhl elgtqauvl tlp uaku ipvçeqhlu yqa uibeklbib hlu fahkvlu elbvpi ahtivpkglbkl eqhvqpih"Abvpa ahhlu vabaglu ah ipvçeqhl 00= yqa ua packapa i hi uibekõb tabihelppautlbfkabva i hi tapulbi yqa elgavkapi hlu fahkvlu favihhiflu ab ah ukjqkabva
 
ieétkva elbvpi hlu `kabau eqhvqpihau tpamkutébkelu yqa auvëb l bl faehipiflu elgltivpkglbkl eqhvqpih fa hi Biekõb?Ipv" 00=¿"' Ah yqa fauvpq{a( ihvapi( a}vpia fah tiçu l elgapekihkzi `kabau fahtivpkglbkl eqhvqpih tpamkutébkel l bl hlu pavlpbi fa elbclpgkfif elb hi iqvlpkziekõbyqa ha cqa elbeafkfi( uapé patpkgkfl elb tabi tpksivksi fa hk`apvif bl gablp favpau bk gi{lp fa leml iùlu { elb ekabvl lemabvi i vpauekabvlu uauabvi { ekbel fçiu'gqhvi"Ab ah eiul yqa ah ijabva uai qb cqbeklbipkl l uapskflp tÿ`hkel elb fa`apau faequvlfki fa hlu `kabau( hi tabi uapé bl gablp fa ekbel bk gi{lp fa fkaz iùlu"Fa kjqih gibapi( ab ah ipvçeqhl 054( ua favihhi hiu uibeklbau tabihau cpabva i hitapulbi yqa elgava hlu fahkvlu elbvpi ah tivpkglbkl eqhvqpih tapl ab auva eiul fa hiëtlei mkutébkei( { hi fkcapabeki ab auva ipvçeqhl( au yqa hlu `kabau eqhvqpihau fa`abuap faehipiflu tivpkglbkl eqhvqpih fa hi Biekõb { a}tpaui?Ipeqhl 054? Ah yqa fauvpq{a( ihvapi( a}vpia fah tiçu l elgapekihkzi( ukbiqvlpkziekõb( `kabau eqhvqpihau tpaskigabva faehipiflu elgl vihau( fkuvkbvlu i hlufa hi ëtlei tpamkubkei( l bl hlu pavlpbi ih tiçu fa elbclpgkfif elb hiiqvlpkziekõb yqa ha cqa elbeafkfi( uapé patpkgkfl elb tabi tpksivksi fa hk`apvif blgablp fa flu bk gi{lp fa ekbel iùlu { elb blsabvi i ekabvl lemabvi fçiu'gqhvi"‗ Hi Ha{ 0=0;3Hi Ha{ Jabapih fah Tivpkglbkl Eqhvqpih fa hi Biekõb( ab uq ipvkeqhl S ul`pa hiTplvaeekõb uaùihi?Hlu `kabau kbvajpibvau fah Tivpkglbkl Eqhvqpih fa hi Biekõb( kbfatabfkabvagabva fauq elbfkekõb tpksifi l tÿ`hkei( auvéb tplvajkflu tlp ah Auvifl { uqoavlu ih pëjkgabautaeçckel pajqhifl ab hi tpauabva Ha{"Ah Auvifl( hlu vkvqhipau fa fapaemlu ul`pa `kabau kbvajpibvau fah Tivpkglbkl Eqhvqpihfa hi Biekõb { hi ekqfifibçi ab jabapih vkabab hi pautlbui`khkfif elgÿb fa eqgthkp{ skjkhip ah fa`kfl eqgthkgkabvl fah pëjkgab hajih auvi`haekfl ab hi tpauabva Ha{"Ah Auvifl tplglsapé hi tipvkektiekõb ievksi fah uaevlp tpksifl ab hi elbuapsiekõb(pauviqpiekõb( a}mk`kekõb { fkcqukõb fa hlu `kabau kbvajpibvau fah Tivpkglbkl Eqhvqpihfa hi Biekõb { uq pauvkvqekõb ab hlu eiulu fa a}tlpviekõb khajih l eqibfl ua mi{isabekfl ah thizl fa tapgibabeki cqapi fah tiçu lvlpjifl tlp ah Auvifl"Tipi ah eqgthkgkabvl fa hiu fkutlukeklbau fa hi tpauabva Ha{( ah Kbuvkvqvl Bieklbihfa Eqhvqpi( hi @k`hklvaei Bieklbih { ah Ipemksl Jabapih fa hi Biekõb( ulb hlulpjibkuglu yqa ua abeipjipib fah pajkuvpl( faehipiekõb { tplvaeekõb fah TivpkglbklEqhvqpih fa hi Biekõb( ah KBE sahipi tlp ah tivpkglbkl ipyqalhõjkel a mkuvõpkel( hi`k`hklvaei tlp ah tivpkglbkl `k`hkljpéckel { ah Ipemksl tlp ah tivpkglbkl fleqgabvih"Lpçjabau fa uiyqalu fa `kabau eqhvqpihauAb ah gibqih fa Qbauel tipi hi tpasabekõb fah vpéckel khçekvl fa `kabau eqhvqpihau(Fiskf Zihfab( uaùihi? ‘ah elgkabzl fa hlu uiyqalu { tkhhioau fa qbi biekõb i lvpi(a}thkei yqa i hl hipjl fa hi mkuvlpki( hlu l`oavlu { l`piu fa ipva ukagtpa cqaplbitpaekiflu elgl clpgiu fa a}tpaukõb fa hiu eqhvqpiu yqa mib epaifl" Tlp aoagthlfqpibva hiu eigtiu bitlhaõbkeiu ab Kvihki( Aqplti { ah blpva fa Écpkei(ekabvçckelu( ipvkuviu( kbsauvkjiflpau a mkuvlpkiflpau clpgi`ib tipva fa hl yqa uaelbli elgl hi elgkukõb ekabckei { ipvkuvi" Auvi elgkukõb uahaeeklbi`iukuvagévkeigabva { vpibutlpvi`i( hlu tpkbektihau vaulplu eqhvqpihau fa auvlu tiçuaumieki Cpibeki"‗ 

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
angel12131532 liked this
VaLe Aizcorbe liked this
Stephany Guillen liked this
gataridicula liked this
gataridicula liked this
gataridicula liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->