Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zoon Politikon 1999/2: Hovedfag

Zoon Politikon 1999/2: Hovedfag

Ratings: (0)|Views: 44 |Likes:
Published by d-m-s

More info:

Published by: d-m-s on Nov 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2009

pdf

text

original

 
Intervju med forsker på NUPI,Espen Barth Eide
Sterk kritikk av NATO
 
Studentavis for statsvitenskap nr. 2 1999
NP
O L I T I K O
z o o n
Statsvitenskap kun for kongene på haugen?
Vanskelig møte med hovedfag
IAPSS - Studentene organiserer seg
 
redaktør:
Knut-Are OkstadBjørn Børresen Astrid Engen Anders HaukedalenSiri LassenPer Martin MartinsenSilvia OlsenTorkil SaxebølKjetil TaraldsenCecilie Løne Anna ThereseKlingstedtZoon PolikonMoltke Moes v.31Pb. 1097 Blindern0317 Oslo22 85 44 11zoon-politkon @stv.uio.no1. november 1999Reprografisk Industri A/S1.000
layout:e-post:adresse:trykkeri:redaksjonenavsluttetarbeidet:
Leder 
   F  o   t  o  :   S   i  r   i   L  a  s  s  e  n
telefon:opplag:
Redaksjonen
 journalister:
Bare et fåtall av de nye hovedfagsstudentenebenytter seg av tilbudet om innføringsveileder.Institutt for statsvitenskap vil legge om ordnin-gen og mener den er for kostbar. Veilederne vihar snakket med, mener selv de har bedre tingå bruke dagene sine på. Vi ser at studentene og professorene for engangs skyld er enige og fordømmer ordningen.Men hvorfor har det gått slik? Denne ordningenskulle jo sikre gjennomstrømningen og konti-nuiteten blant studentene. Skremmende tallviser at bare 3.5% av studentene klarer hoved-fagsstudiet på normert tid.Med innføringsveiledningene håpet manblant annet at studentene skulle bli noe merforberedt på hva som ville møte dem understudiet.Men hvem tør vel snakke med blaserte pro
-
fessorer som selv mener de har bedre ting åbruke tiden til? Veiledningen var ment å væ-re den første velkomsten til de nye studentene.Et møte der studenten får råd om sin fagligeutvikling og om sin tid her på instituttet. Deter denne dimensjonen det ser ut til at manhar glemt. Instituttet igangsatte et vel-menende system, men klarer ikke å forvaltedet skikkelig. Det er synd fordi jeg tror detkreative møtet mellom student og fagpersonvil bli stadig viktigere. Ikke bare for stud-entene, men også for instituttet hvis defortsatt ønsker å bli sett på som en seriøsutdanningsinstitusjon.Jeg håper nå at instituttet griper fatt i disseproblemstillingene. Det må utarbeides enfelles innholdsplan for disse veilednings-timene. Dernest gjelder det å omvende hold-ningen til de fagansatte og få dem til å forståat læringsmiljø er det samme som fagmiljø.Zoon Politikon utgis av detMachiavelliske Samfund.Målgruppen er statsvitenskaps-studenter og andre statsviten-skaplig interesserte vedUniversitetet i Oslo. Det gis ut engang i semesteret, med støtte fraKulturstyret i SiO og fagutvalget.på statsvitenskap. Avisen tar forseg dagsaktuelle og fagrelevantehendelser på faget, samt sosialetilstelninger og miljø. Dersom duhar lyst til å skrive, ta bilder ellerdrive med layout, ta kontak mednoen i redaksjonen, desto fleredesto bedre.
 
leder iapps - champagne og kanapéer statsvidere foren Eder så var vi internasjonaliserte...besøk til besvær stein hernes - en vellykket statsviter faglig kontaktperson: sterk kritikk fra studentenekronikk: feig skepsis eller en smule viktighetspillteoretikerne slår tilbakeeuropa-wokgår vi mot et «varmere» samfunn med KrFi styringsposisjon?om demokratiets fødsel
nye bøker 
hvem hva helge hveem?hood: én beste praksis?
studentaktiviteter 
spis kirsebær med de storefest på helga enghdu verden så mye jeg har lært!hyttetur: øl og badstuefagsosial aften: midt-østen
24567810141621242718202223262627
Nekrolog
Den meget benyttede røyke-salongen på Det samfunns-vitenskaplige fakultetet blebrutalt revet bort og nedlagtforrige semester. Det tidligereså ærverdige røykeværelset ernå omgjort til en utvidet del avden ellers så vanlige og intet-sigende kantinen på sammefakultet.Røykeværelset vil bli husketsom et verdifullt sted der deoppvakte og kritiske studen-tene vanket. Ofte kunnehøres diskusjoner rundt demest sentrale akademiskeemner og problemstillinger.Noen har sogar hevdet at deter nettopp her mange av demer fremragende eksams-resultater og hovedfagsopp-gaver har hatt sin bakgrunn.Det er et faktum at kvalitetenog nivået ved fakultetet nå erpå vei nedover. Et eksempel erat Klix-maskinene nå harsluttet å fungere. Grunnen erat maskinene flere ganger erranet. Dette er en klar indi-kasjon på at bermen nå foralvor har inntatt det røykfrieuniversitet.Nå er denne vidunderligeakademiske møteplass bortefor alltid. Vi som var så pri-viligerte å få benytte detteværelset vil imidlertid alltidhuske det -og nyte godt av denakademiske høykultur somder eksisterte.Errare humanum est!
Christian Bergh 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->