Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sven Hassel - 03 Camarazi de Front

Sven Hassel - 03 Camarazi de Front

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Galea Marcel
Sven Hassel - 03 Camarazi de Front
Sven Hassel - 03 Camarazi de Front

More info:

Published by: Galea Marcel on Jun 05, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

pdf

text

original

 
Sven Hassel
Camarazi de front
Camarades of War 
Cea mai neînsemnatădurere a degetului tăucel mic e pentru minemai dureroasă decât moartea a milioane deoameni. Am fost aduşi la Centrul de pansare, unde murdăria noastră respingătoare şi  paraziţii ce ne colcăiau pe rănile deschise l-au făcut pe chirurg să turbeze de furie. — u mi-a fost dat în !iaţa mea să !ăd asemenea porci" e#clamă el. $edicul acesta foarte tânăr, proaspăt ieşit din şcoala de la %raz nu !ăzuse, într-ade!ăr, mare lucru în !iaţa lui. $icuţul îl blagoslo!i cu o ploaie de în&urături, ceea ce i-a sporit şi mai mult furia. 'e &ură pe onoarea lui de soldat că !a fi aspru pedepsit, dacă bineînţeles !a scăpa cu !iaţă. (ână atunci se distră cu delicii auzindu-l cum zbiară în timp ce îi scotea schi&ele de obuz care împănau muntele acesta de carne.)ânărul medic nu ştia altce!a, nu era decât un copil care nu a!ea să mai crească. *u împuşcat trei săptămâni mai târziu, legat de un plop. +perase un general ce fusese muşcat de o !iperă şi generalul murise sub cuţitul copilului. Chirurgul statului-ma&or fiind beat, nu putuse face operaţia, însă cine!a ceruse anchetă, iar chirurgul de la statul-ma&or se  grăbi să dea !ina pe tânărul său coleg. ncompetenţă şi neîndeplinire a datoriei, declarase consiliul de război. )ânărul zbieră necu!iincios în timp ce era legat de plop, au trebuit  patru oameni să-l care şi au obser!at că inima i se zbătea să-i spargă pieptul. 'oldaţii l-au îmbărbătat spunându-i că trebuie să se poarte ca un bărbat. ar e tare greu să fi bărbat când nu ai decât / de ani şi iluzia că eşti cine!a pentru că ai două stele la mânecă.Cei din pluton au po!estit că a fost o e#ecuţie urâtă. 0rau !echi infanterişti care !ăzuseră multe" Aşii regimentului 12.
TRENUL-SPITAL AUXILIAR 877 ESTGerul !"a #n or"$e maer"e v"e or" moar!% &re$um o lam! #nro'"! #n fo$( )n de&!rare% se au*ea $um ro*neau ar+or"" #n &!dure( Lo$omo"va% $are r!,ea lun,ul ren san"ar% flu"era va"eul e" sf'"eor '" &n! '" va&or"" al+" &!reau re$" "n a$eas! *" de "arn! ruseas$!( .e$an"$"" &urau $!$"ul" ,rele de +lan! '" s$ure #m+l!n"e( Sue de r!n"/" *!$eau #n,r!m!d"/" #n va,oanele de marf! #nsemnae $u mar" $ru$" ro'""% "ar *!&ada s&ul+era! de &e
-
 ram+leu de ,oana renulu" &!rundea #n vre0ur" &r"n &ere/"" a$o&er"/" $u &romoroa$!(1!$eam #n va,onul 28% #m&reun! $u ."$u/ul '" $u Le,"onarul( ."$u/ulu" #" &!runsese o s$3"0! #n s&ae% "ar o m"n! #" smulsese 0um!ae d"n fese( Era $ul$a &e +ur!% #n &a"e( 4 Nu $re*" $!-" ros de-un $3"ul *drav!n5 6reau s! *"$ $u fesa asa $are "-a r!mas lu" Ivan5Le,"onarul% $are #'" &r"vea oa! *"ua #n o,l"nd! nenum!raele% sr"$!$"un" &ersonale% se &orn" s! rd! #n$e"'or( 4 E'" mare '" &ros( )n +aal"oanele d"s$"&l"nare nu &o/" $3"ul" de$ aun$" $nd /"-a" l!sa '" $a&ul( Tu #ns! e ve" #noar$e &e fron s!-/" la'" 0um!aea $ealal! de fund(."$u/ul re$!*u &e &a"e +lesemnd( Le,"onarul #l +!u &e umer"(
 
 4 L"n"'e'e-e% &or$ mare $e e'"% alfel r"'" s! e arun$e 0os d"n va,on la urm!oarea de+ar$are a ero"lor defun$/"Ceva ma" #n$olo% ln,! &eree% Hu+er #n$ease $u r!$neele( 4 Cred $! a $r!&a% 'o&" ."$u/ul( 4 a% '" nu va f" s"n,urul% murmur! Le,"onarul% 'er,ndu-'" frunea de sudoare(Avea fe+r! mare '" d"n &ansamenul ve$3" de o& *"le% $e nu "*+uea s!-" a$o&ere um!rul r!n"% #" $ur,ea &uro"( Era $ea de a 9:-a ran! a sa( Pr"mele 92 daau d"n vremea $nd era #n Le,"unea Sr!"n!% unde serv"se "m& de 9; an"% asfel #n$ se $ons"dera ma" mul fran$e* de$ neam/% $u o+ra*ul s!u !+!$"% $u saura s$und! '" ve'n"$ul s!u% $3"'o$ #nre  +u*e( 4 A&!% &enru umne*eu% a&! "m&lor! su+of"/erul Hu3n% $are avea &ne$ul des$3"s(C"neva de ln,! u'! #l #n0ur!( 4 Gura N-avem de +!u de$ &ro&r"a ur"n!% '" da$! fa$" una $a asa "$!lo'"" e &un la *"d &enru #m+oln!v"re "nen/"ona!(<mul $u &ne$ul des$3"s #n$e&u s! &ln,!( Un alul% de la $el!lal $a&! al va,onulu"% rse r!u!$"os= 4 N-a" de$ s! fa$" $a no"% l"n,e ,3ea/!(Cel de ln,! m"ne% >eld?e+el-ul% se r"d"$! &e 0um!ae% #n $"uda durer"lor &e $are " le  &r"$"nu"a +ura ,!ur"! de un ,lon/ de m"ral"er!( 4 Camara*" >@3rer-ul va avea ,r"0! de no"(R"d"$! +ra/ul% salund /ea&!n% '" "non! #n$e&uul unu" mar' na*"s% #ns! $!*u #na&o"  &e &a"e% e&u"*a( Ho3oele $elorlal/" ur$ar! s&re &lafonul a$o&er" $u &romoroa$!( 4 Eroul a o+os"% mr" un ,las% "ar #nre "m& Adolf se #m+u"+! $u de oae( 4 6! r"m" #n f/a $ons"l"ulu" de r!*+o"% *+"er! >eld?e+el-ul(."$u/ul #" *vrl" #n $a& o oal! $u var*! #m&u/"!( 4 Ta$!-/" $lan/a a$! fundul nu m"-ar f" #n 3alul !sa% /"-a' s$oae $eea $e-/" serve'e dre& $re"er s!-l r"m" &ar"dulu" !u(Trenul se o&r" $u o *,udu"ur! &uern"$! $are ne f!$u s! /"&!m de durere( Gerul  &!rundea '" ma" mul% amor/"ndu-ne de,eele de la m"n" '" &"$"oare(Promoroa$a ne $r"s&a nem"los $3"&ur"le( Un"" se d"srau desennd $u vrful +a"onee"  &e &ere/"" #n,3e/a/" an"male m"$" '" nos"me% $are d"s&!reau #n$e% #ns! un $!/elu'% +oe*a &e lo$ <s$ar% a fos redesena de nenum!rae or"% &enru $! #n$e&use s! ne f"e dra,( Aun$" $nd% $3"nu"/" de see% l"n,eam &ereele #n,3e/a% aveam mare ,r"0! s! nu ne a"n,em de <s$ar( 4 Unde mer,em5 #nre+! m"$ul "nfaner"s de 97 an"% $are avea am+ele &"$"oare sr"v"e( 4 A$as!% &u'"ule% #" 'o&" un su+of"/er r!n" la $a&( 4 Au*" la el rse mar"narul de la .area Nea,r!% $u femurul *dro+"( Ce-" a"a% $as!5 Ra"ul lu" H"ler% #n $are #n,er"" lu" Adolf% $u *vas"$a &e $!&!/n!% $n! Hors WesselB5Se srm+! s&re sala$"ele $e s$ne"au re$e(Trenul &orn" d"n nou% a$es $"uda ren san"ar al$!u" d"n 8: de va,oane &enru v"e% murdare '" #n,3e/ae% &l"ne $u m"*er"a uman! num"! noro"( Ero" $are +lesemau% #n0urau%  &ln,eau% e&ave #ns&!"mnae *vr$ol"ndu-se de durere% a$es so" de ero" de $are &"erele de mormn nu &omenes$ n"$"oda!( 4 Ia s&une% ara+ule% sr",! ."$u/ul% '"" $are va f" &r"mul lu$ru &e $are-l vo" fa$e $nd vom a0un,e la afur"s"ul !la de s&"al5 .! vo" ,3"fu" +"ne '" a&o" m! vo" n!&us" &ese  &u"$u/e(((<$3"" #" erau sr!lu$"or" de dor"n/!( Penru &r"ma da! #n v"a/! se du$ea la s&"al% "ar a$esa #n o$3"" lu" era un fel de +ordel% unde $l"en/"" se +u$urau de serv"$"" $om&lee( Le,"onarul rse #n +!a"e de 0o$( 4 )/" va ven" /"e m"nea la $a&% +!"ee( )n &r"mul rnd ve" n!du'" s$o/nd f!rme de fler &r"n o/" &or"" '"-/" va &"er" &ofa de $ra"l$%$rede-m! 4 oare r!u $nd m!$elar"" !'"a #/" a"e #n $arne v"e5 #nre+! ur"a'ul s&er"a(Le,"onarul #noarse $a&ul '" &r"v" $3"&ul mare '" +es"al% &al"d de fr"$! la au*ul $elor $e-l a'e&au( 4 Cum&l"( )/" a"e 3!l$" #nre," d"n sl!n"n! '" nu &o/" s&une n"$" of 4 .a"$! Pre$"s!% ,emu ."$u/ul(
 
Trenul se a&le$! s$r/"nd #nr-o $ur+! lun,!( 4 u&! $e m! vor $oase la s&"al% am ,nd" eu $u ,las are% #m" vo" ,!s" o aman!% #ns! una s$um&!% $u &alon de v"*on '" meser"a'!( 4 Pr"$e& $am $e-a" vrea% f!$u Le,"onarul &les$!"nd( < +u$!/"$! fa"n! 4 Ce-" a"a o aman!5 #nreru&se ."$u/ul(I-am da l!mur"r" am!nun/"e( 4 Ad"$! o rf! #n afara +ordelulu" Nu se &oae((( " &o/" s! sal/" de-asea5)n$3"se o$3"" '" #n$e&u s! v"se*e +aal"oane de fee frumoase $are dau d"n fund( 4 " $am $ $os! una5 #nre+! m"0"nd un o$3"( 4 Solda &e un an de *"le% "-am 'o&"% u"nd de durerea d"n s&ae% #n "m& $e m! ,ndeam la amana $u v"*on( 4 Am avu oda! o "u+"! la Casa+lan$a% v"s! Le,"onarul( Asa a fos "med"a du&! $e am fos num" ser,en #n $om&an"a a D-a( un! $om&an"e% un 'ef de rea+!% nu unul afur"s"( 4 !-l dra$ulu" de 'ef% am mr" eu( To/" 'ef"" sun afur"s"/"% ma" +"ne vor+e'e-ne des&re &u"$u/a a( 4 Era so/"a de&rava! a unu" armaor &ured de +o,a( Nu ma" avea dou!*e$" de an" '" avea dam+la s!-'" &l!eas$! aman/"% $!rora le d!dea a&o" &a&u$""% unul du&! alul( 4 " /"-a da '" /"e &las!5 Ca $elorlal/"5 4 Nu% m"n/" Le,"onarul% eu am 'ers-o( Avea &"elea m!sl"n"e% &!rul ne,ru $a *moala '" dessous-ur" $are e ame/eau &re$um un Roederer se$ 9F;:( a$! a" f" v!*u-o% m!" +!"eeSu+of"/erul r!n" la $a& rse #n$e"'or= 4 E'" un $unos$!or% m"-ar &l!$ea s! e v!d la rea+!(Le,"onarul% $u o$3"" #n$3"'"% $u o $u"e de mas$! de ,a*e su+ $eaf!% nu-l #nvredn"$" m!$ar $u o &r"v"re( 4 >eme"le nu m! "neresea*!% sun doar am"n"r" d"n re$u( 4 Ce5 f!$u su+of"/erul ulu"% a" re$u $umva la "nam"$5Rseele $e "*+u$n"r! #l "r"ar! &e Le,"onar( 4 Ce v! &r"ve'e asa &e vo"% &"fan" nenoro$"/"5>ur"os% *vrl" o $"*m! $!re su+of"/er% $are se fer"( C"*ma a"nse &e av"aorul mur"+und% $are n"$" nu o+serv!( 4 "ne /"n"% rn0" $el!lal(Saura ur"a'! a ."$u/ulu" se r"d"$! #n$e( N"men" alul% $u asemenea ran!% nu ar f" fos "n sare de a'a $eva( Cu s$l"&"r" de ne+un"e #n &r"v"r"% #n'f!$! &e su+of"/erul #n,ro*"% $are aer"*! #n $a&!ul o&us al va,onulu"% $u *,omo #nfunda( 4 I-au !"a +"lu/ele nomadulu" r!$n" ur"a'ul( C"n"" d"n la,!rul de la >a,en( a$! ma" aud o vor+! des&re nomad% v! frn, ,ul U"e a'aRu&se &aul une" $ara+"ne '" arun$! +u$!/"le &e &ere/"" va,onulu"% du&! $are $!*u la lo$ ,emnd #n &a"e(Le,"onarul fredona #n surd"n! 6"no% dul$e moare% v"no(((B( 4 E'" $am &ros $res$u% ."$u/ule(Ur"a'ul "*+u$n" #n rs( 4 Asa-m" &la$e( .a" &ovese'e de rfa a d"n Casa+lan$a( Ce +ordel e '" Casa+lan$a asa5Le,"onarul #'" drese ,lasul( 4
Casa
nu-" un +ordel% e un ora' de &e $oasa Afr"$""% unde le,"onar"" de mna a doua #nva/! s!-'" +ea sudoarea% s! 3aleas$! n"s"& '" unde% noa&ea% e &o/" $!&u'" $u un 'an$ru( La
Casa
 &n! '" "d"o/"" $are '"-au #n$3"&u" $! Le,"unea #nseamn! o v"a/! de avenur" afl! $! nu-s de$ n"'e &or$"% f"" de &or$" $a "ne '" $a m"ne% la fel $a #n oae armaele d"n lumea #nrea,!( 4 T"$!lo'"lor *+"er! >eld?e+el-ul na*"s( 6a" vou! aun$" $nd mare'alul von .anse"n va re$e de Lod* '" se va #ndre&a s&re .os$ova 4 Ca &r"*on"er% #n drum $!re S"+er"a5 s&use $"neva #n +!a"e de 0o$( 4 Gura r!$n" ."$u/ul( .a" s&une $eva des&re Afr"$a( 4 umne*eule% $ &o/" f" de &ros $res$u Era o fa! &e $"nse% $on"nu! Le,"onarul( Alla3 m"-e maror $! o "u+eam( Se a&le$! '" 'o&"= 4 C"uda $! dra,osea &oae s! doar! a de are( 4 )/" "nrase #n sufle5 #nre+! ."$u/ul% $are #'" s$!r&"na fundul $u +a"onea( Am

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->