Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 917, 5.6.2014]

Slobodna Bosna [broj 917, 5.6.2014]

Ratings: (0)|Views: 168|Likes:
Published by Tiskarnica
Slobodna Bosna [broj 917, 5.6.2014]
Slobodna Bosna [broj 917, 5.6.2014]

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 05, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2014

pdf

text

original

 
www.slobodna-bosna.ba
 JAVNO MNIJENJE: DODIK I LAGUMD@IJA @RTVE IZBORA 
 J E D A N ^ O V J E K , J E D A N K L A S
MAR[ALOV PLANIN[ALLAH
 
PREDIZBORNO ISTRA@IVANJEJAVNOG MNIJENJA
VLAST UBRZANO GUBI PODR[KUGLASA^A!
Slobodna Bosna do{la je u posjedrezultata najnovijeg istra`ivanja javnogmnijenja koje je po~etkom maja provedenou organizaciji OHR-a
POMO] UGRO@ENIMPOLJOPRIVREDNICIMA
VLAST KAO NAJGORA NEPOGODA
Inicijativa dr`avnog ministra za ljudskaprava i izbjeglice DAMIRA LJUBI]A da sevrijedna kineska donacija u poljoprivrednimstrojevima i opremi odmah preusmjeripoljoprivrednicima u poplavamanajugro`enijim podru~jima nai{la je na`estoko protivljenje tajnika tog MinistarstvaDRAGOMIRA KOVA^A: dok u pismuministrima iz SNSD-a Kova~tvrdi da jeLjubi}evprijedlog nezakonit, federalniministar poljoprivrede JERKO IVANKOVI]LIJANOVI]poru~io seljacima da }e pomo}dobiti tek kada doka`u da su im proizvodiuni{teni u elementarnoj nepogodi
OPERACIJA „GOLD“
ZLATNA GROZNICA NA SARA-JEVSKOM AERODROMU
Pola godine su pripadnici Grani~ne policijeBiH tajno istra`ivali kriminal carinika naAerodromu Sarajevo, prije nego {to je uponedjeljak, 2. juna, krenula akcijanjihovog hap{enja: na snimcima koje suzabilje`ile tajno postavljene policijskekamere jasno se vidi koliko su novca ikada korumpirani slu`benici uzimali od{vercera
RUGLO, NAKON SVEGA
KOVA^I SRE]E MUSTAFE CERI]A
Za osmi{ljavanje i ostvarenje svognajavljenog „Mar{alovog plana“ MUSTAFACERI]je kazao kako ra~una na pomo}ipodr{ku na{ih ljudi u domovini i svijetu.Posljednji put kada je Ceri}tra`io podr{kuna{ih ljudi u domovini i svijetu zaostvarenje svojih ambicioznih projekata,stvar nije ispala nimalo dobro. Rije~je ozapo~etoj, ali nikada zavr{enoj izgradnjiUpravne zgrade Rijaseta Islamskezajednice BiH i rezidencije reisu-l-uleme usarajevskom naselju Kova~i. Od velikihplanova,za ~iju realizaciju je trebalo punopara,ostala je samo betonska konstrukcija
PREDIZBORNA KOBINATORIKA U RS-u
DODIKOVE FIGURE SPASA
Predizborno koaliranje u RS-u zahuktalose po~etkom nedjelje DODIKOVOMponudom MARKU PAVI]U, lideru DNS-ada koaliciji koju on okuplja prepu{ta mjestou Predsjedni{tvu BiH, {to je predstavljapravo iznena|enje;me|utim,upu}eni tvrdeda prava iznena|enja tek predstoje
SLOBODA MEDIJA NAVU^I]EV NA^IN
CENZURA I AUTOCENZURA
Profesorica Pravnog fakulteta u NovomSadu VESNA RAKI]-VODINELI], vrsnistru~njakzagra|anskoievropsko pravoiza{titu ljudskih prava, za na{list govori opadu internet stranica koje kritikuju vlast uSrbiji, tajnom hap{enju na desetine gra|anaSrbije zbog navodnog dizanja panike,Vu~i}evom zahtjevu upu}enom OEBS-u injegovoj posjeti Sarajevu
KOMUNISTI^KA PARTIJA BiH
USTAJTE PREZRENI U BiH!
Me|u 69 stranaka registrovanih za op}eizbore ove godine, prvi put nakon rata uBosni i Hercegovini, na}i }e se iKomunisti~ka partija. ^elni ljudi komunistanajavljuju ujedinjenje ljevice u zemlji,ali iregionu, borbu za ekonomski i moralni opo-ravak, i povratak prave politike
5.6.2014.
I
SLOBODN BOSN
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nidžara AHMETA[EVI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d. 137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
1216193020
 
2426
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->