Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
99Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Microeconomie+Macroeconomie

Microeconomie+Macroeconomie

Ratings: (0)|Views: 3,548|Likes:
Published by api-19459503

More info:

Published by: api-19459503 on Nov 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 Cuvânt înainte
Pentru studen
ţ
ii universit
ăţ
ii noastre sibiene, ai Facult
ăţ
ii de
Ş
tiin
ţ
e - în spe
ţă
 Economice, mai ales, dar 
ş
i pentru speciali
ş
tii de prin p
ă
ţ
ile noastre, pentru to
ţ
i cei de aiciinteresa
ţ
i de problemele economiei române
ş
ti
ş
i de perspectiva lor sibian
ă
, se sim
ţ
ea acutnevoia unui
manual propriu de Economie Politic
ă
. Se sim
ţ
ea acut nevoia unei astfel delucr 
ă
ri care s
ă
reflecte, în mod deosebit, cerin
ţ
ele specializ
ă
rilor noastre universitare prezente
ş
i în perspectiv
ă
, s
ă
aib
ă
accentele pe care îns
ăş
i
ş
coala economic
ă
sibian
ă
, cu tradi
ţ
ii dintrecele mai meritorii, deja constituit
ă
 
ş
i în plin proces de consolidare
ş
i dezvoltare, consider 
ă
 necesar s
ă
le pun
ă
pe o serie întreag
ă
de probleme care i-au conferit
ş
i îi confer 
ă
îns
ăş
iidentitatea
ş
i personalitatea ei, voca
ţ
ia ei european
ă
 
ş
i universal
ă
.Am folosit ani de zile
manualul
respectiv de la
Academia de Studii Economice
din
 Bucure
ş
ti
, cel al
Facult
ăţ
ii de
Ş
tiin
ţ
e Economice
de la
Universitatea "Alexandru IoanCuza"
din
Ia
ş
i
, o serie de manuale str 
ă
ine, în traducere sau original desigur, apreciind multc
ă
ţ
ile respective
ş
i cu rezultate dintre cele mai meritorii. Toate acestea îns
ă
nu au putut
ş
i nu puteau substitui propriul nostru efort în a realiza o asemenea lucrare atât de necesar 
ă
.
Ţ
inta nu a fost deloc u
ş
or de atins. Ne-au fost trebuincioase, pe de o parte, constituireafor 
ţ
elor apte s
ă
realizeze un astfel de manual. O activitate de cercetare dintre cele maimeritorii, concretizat
ă
în numeroase comunic
ă
ri la Conferin
ţ
e
Ş
tiin
ţ
ifice na
ţ
ionale
ş
iinterna
ţ
ionale – evident, cele de la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu fiind esen
ţ
iale -
ş
i publicate în lucr 
ă
ri ap
ă
rute cu acest prilej, sau cu alte ocazii, stagii în str 
ă
in
ă
tate pentru tinerii profesori - cercet
ă
tori
ş
i validarea valorii pentru cei consacra
ţ
i prin activit
ăţ
i didacticeimportante la mari universit
ăţ
i din spa
ţ
iu euro-atlantic, prin premii
ş
i distinc
ţ
ii
ş
tiin
ţ
ifice
ş
iacademice dintre cele mai prestigioase au reprezentat importante premise în acest cadru.Esen
ţ
iale au fost
ş
i sunt
ş
i constituirea
ş
i afirmarea
Centrului nostru de doctorat înEconomie Politic
ă
- cu doctoranzi români
ş
i str 
ă
ini -, care a func
ţ
ionat
ş
i func
ţ
ioneaz
ă
cucomisii prestigioase
ş
i severe, alc
ă
tuit
ă
din profesori importan
ţ
i nu doar de la Sibiu, ci
ş
i din
ţ
ar 
ă
 
ş
i de peste hotare (Fran
ţ
a, Germania, Belgia, etc.), afirmarea publica
ţ
iilor acestui centru printre care revista "
Economie
ş
i Finan
ţ
e
", publicat
ă
de noi în colaborare cu
Academia deStudii Economice a Moldovei
din
Chi
ş
in
ă
u
.Îndreptare deosebite
ş
i care au luminat calea acestui manual le-a constituit volumele
ş
istudiile noastre de istorie economic
ă
, unele publicate sub egida Academiei Române, precum
ş
icele 5 volume distincte de studii
ş
i cercet
ă
ri din Economie Politic
ă
("Dinamica ideilor economice", "Idei economice în mi
ş
care", "Integrarea euro-atlantic
ă
 
ş
i dezvoltareaeconomic
ă
", "Economia Politic
ă
: un demers pragmatic", "Cetatea liber 
ă
") ap
ă
rute pân
ă
în prezent, mai multe dintre acestea finan
ţ
ate de programe interna
ţ
ionale
ş
i care reprezint
ă
rodulunor cercet
ă
ri dintre cele mai laborioase întreprinse de speciali
ş
tii în Economie Politic
ă
aicatedrei noastre de
Ş
tiin
ţ
e Economice precum
ş
i de invita
ţ
ii lor. Nu în ultimul rând au fostimportante, în acela
ş
i cadru de confruntare direct
ă
cu critica economic
ă
 
ş
i publicul avizat,studiile publicate de speciali
ş
tii în Economie Politic
ă
ai catedrei noastre de
Ş
tiin
ţ
e Economice,în prestigioase reviste de specialitate din
ţ
ar 
ă
 
ş
i str 
ă
in
ă
tate printre care "
Tribuna Economic
ă
"
ş
i "
Economistul
", "
Revue belge d'économie
", dar 
ş
i în publica
ţ
ii importante ale preseicentrale
ş
i locale, pagina economic
ă
, printre care "
Curentul
", "
Curierul Na
ţ
ional
","
România Liber
ă
", pe urm
ă
"
Tribuna
", "
Rondul
", etc.Pe de alt
ă
parte avem deja o cerere de pia
ţă
important
ă
pentru Economie Politic
ă
 concretizat
ă
în circa 1000 de studen
ţ
i în economie de la Facultatea noastr 
ă
, viitori economi
ş
ti3
 
ai
ţă
rii ce au nevoie stringent
ă
de o asemenea lucrare, de doctoranzii care parcurg EconomiaPolitic
ă
etc.Toate acestea - desigur, am prezentat doar pe scurt, rezumativ, asemenea preocup
ă
ri -ne-au dat posibilitatea s
ă
trecem cu încredere la
elaborarea manualului nostru de EconomiePolitic
ă
, pe care, sper 
ă
m, c
ă
l-am realizat aproape de nivelul dorin
ţ
elor noastre. Fire
ş
te, fiindvorba de o prim
ă
edi
ţ
ie astfel, el este perfectibil. Suntem deschi
ş
i oric
ă
ror sugestii
ş
irecomand
ă
ri care vor veni din partea celor ce-l vor consulta, anima
ţ
i, desigur, de inten
ţ
iileconstructive imperios necesare pentru o asemenea întreprindere. Mul
ţ
umim anticipat în acestsens.Prof. univ. dr. Dan POPESCU4
 
Cap. 1 ECONOMIA
Ş
I
Ş
TIIN
Ţ
A ECONOMIC
Ă
 
1.1. Obiectul
ş
i metoda economiei politice
Istoria constituirii economiei politice demonstreaz
ă
c
ă
primele idei economice n-auvenit dinspre “profesioni
ş
ti” ai domeniului, ci dinspre filosofi, istorici, morali
ş
ti,matematicieni, clerici, etc. Dincolo de ideile de mare valoare întâlnite astfel în antichitate, peurm
ă
în Evul Mediu – envizajarea
ş
i analiza unor categorii precum valoare, pre
ţ
, productivitate, diviziunea muncii, venit, salariu, etc - putem data originile economiei politicemoderne la 1776, anul în care Adam Smith a publicat lucrarea “Avu
ţ
ia na
ţ
iunilor. Cercetareasupra naturii
ş
i cauzelor ei”. Termenul de economie politic
ă
apare prima dat
ă
la Antoine deMontchrestien, în 1615, cu peste 150 de ani înainte, în titlul lucr 
ă
rii sale “Tratat de economie politic
ă
închinat regelui
ş
i reginei – mam
ă
”. Cuvântului economie folosit pân
ă
atunci i s–aad
ă
ugat cel de
 politic
ă 
, cu semnifica
ţ
ia de organizare social
ă
(de la polis = cetate). De fapt“economie politic
ă
” – “oikos” (economie, în sens de organizare), “nomos” (principii), “polis”(cetate), în greaca veche.Mult
ă
vreme,
ş
tiin
ţ
a economic
ă
s-a identificat cu economia politic
ă
. Odat
ă
cu cre
ş
tereacomplexit
ăţ
ii vie
ţ
ii economice, cu adâncirea
ş
i diversificarea interdependen
ţ
elor economice ca
ş
i a progreselor înregistrate în cercetarea economic
ă
, opereaz
ă
 
ş
i aici un proces de diviziune amuncii. Economia politic
ă
ă
mâne axul în jurul c
ă
ruia graviteaz
ă
un num
ă
r în cre
ş
tere dediscipline ce î
ş
i propun s
ă
studieze o anumit
ă
parte a realit
ăţ
ii. Exist
ă
în prezent un
sistem al
ş
tiin
ţ
elor economice
, pe care majoritatea economi
ş
tilor îl structureaz
ă
în:1.
 
 ş
tiin
 ţ 
e economice fundamentale
: economia politic
ă
, istoria gândirii economice
ş
i istoriaeconomic
ă
, statistica, managementul, etc.2.
 
 ş
tiin
 ţ 
e teoretico – aplicative
: economia ramurilor de produc
ţ
ie (comer 
ţ
ului, turismuluietc.), marketing, finan
ţ
e, moned
ă
, credit, contabilitate, etc.3.
 
 ş
tiin
 ţ 
e economice de grani
 ţă 
: econometria, geografia economic
ă
, etc.În ultimii 30 de ani, obiectul de studiu al economiei politice s-a extins foarte mult,cuprinzând o varietate larg
ă
de subiecte. Astfel,
obiectul economiei politice
cuprinde:a)
 
 studiul bog 
ăţ 
iei materiale
– 
aceasta se reg
ă
se
ş
te chiar în titlul lucr 
ă
rii de c
ă
 pâtâi alui Adam Smith, p
ă
rinte al economiei politice moderne, a
ş
a cum precizam mai sus; b)
 
 ş
tiin
 ţ 
a schimbului marfar 
– potivit neoclasicilor, problemele form
ă
rii pre
ţ
urilor, alediferitelor tipuri de pia
ţă
devin chestiuni fundamentale ale cunoa
ş
terii economice;c)
 
via
 ţ 
a economic
ă
abordat 
ă
ca întreg 
– dup
ă
Virgil Madgearu
1
unitatea de analiz
ă
îneconomia politic
ă
îmbrac
ă
mai multe ipostaze succesive sau concomitente, începând cugospod
ă
ria individual
ă
pân
ă
la economia mondial
ă
;d)
 
rela
 ţ 
iile economice
ce se stabilesc între oameni în procesele de
 produc
 ţ 
ie, reparti
 ţ 
ie, schimb
 ş
i consum
.Fiecare dintre acestea sunt analizate la nivel microeconomic, macroeconomic
ş
imondoeconomic. La nivel
microeconomic
, economia politic
ă
studiaz
ă
comportamentulindividual al diferi
ţ
ilor agen
ţ
i economici (gospod
ă
rii, firme, industrii) precum
ş
i rela
ţ
iile dintreele, în cadrul produc
ţ
iei, schimbului, distribu
ţ
iei
ş
i consumului de bunuri
ş
i servicii.Microeconomia r 
ă
spunde la întreb
ă
ri de tipul: poate firma A s
ă
produc
ă
bunul X? Pentru
1
Virgil Madgearu (1887-1940) – economist român care a dominat evolu
ţ
ia gândirii economice în perioadainterbelic
ă
, cu preocup
ă
ri în domeniul structurii
ş
i perspectivei economiei române
ş
ti, industrialismului,conjuncturii economice
ş
i a crizelor, etc.
5

Activity (99)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
P2ul93 liked this
Nastiona Mushak liked this
Nastiona Mushak liked this
Radu Margina liked this
Corina Baritchi liked this
Mihail Boaghe liked this
Lilia Meriacre liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->