Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST - presuda Velikog vijeća ESLJP – Marguš protiv RH

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST - presuda Velikog vijeća ESLJP – Marguš protiv RH

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 05, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2014

pdf

text

original

 
VLADA
REPUBLIKE
HRVATSKE
URED
ZASTUPNIKA
REPUBLIKE HRVATSKE
PRED
EUROPSK]M SUDOM
ZA
LJUDSKA
PRAVA
PRIOPCENJE
ZA JAVNOST
Nova presuda
Velikog
vije6a ESLJP
-
Margu5
protiv
RH
Naielo
ne
bis
in idem
niie
primjenjivo
kod
oprosta
za
ratni
zloiin
Dne
27.
svibnja 2014.
godine
veliko
vijeie
Europsko
g
suda
za ljudska
prava
donijelo
je
presudu
u
predmetu
Margui protitt
Hrvatske
u
kojoj
je
utvrdilo
da nadelo da
nitko
ne
budeoptuZen
i
osuden
dvaput
za
isto
djelo,
ne
bis
in idem
161.4.
Protokola
br.
7
uz
Konvenciju)nije
primjenjivo
u
sludaju
oprosra
za
ratni
zlodin,
re
da
nije
doslo do
povrede
podnositeljevog
prava
na
po5teno sudenje
(dl.
6.
Konvencije).
podnositelju
je,
naime,
bilo
sudeno 1997.
godine
za
kaz.nena
djela
ubojstva,
katle
i
unistavanje
tude
imovine.
Meilutim,
u
tom
postupku
hrvatski
sud
nije
odludio
o
podnositeljevoj
krivnji,
ve6
ga
je
pomilovao, primjenjuju6i
odredbe Zakona o
op6em oprostu.
Drugi
puta,
podnositelju
je
sudeno
2006. godine,
ovaj
puta
za kazneno
djelo
ratnog zlodina
protiv civilnog
stanor.niStva.
Podnositelj
je
pravomo6no
osuden na
kaznu zatvora
u
trajanju od
14
godina
te
se
trenutno
nalazi
na
odsluZenju
iste
t
Zatvotu
u
Lepoglavi.
Veliko
vije6e
za]uzelo
je
stav da se
nadelo
ne
bis
in
idem ne moZe
primijeniti
u sludaju
oprosta
za ratni zlo(in.
Naime, podnositell
je
1997.
godine dobio oprost za
djela koja
predstavljajute5ka
kr5enja
ljudskih
prava (namjema ubojstva
civila
i
tesko
ozljedivanje
djeteta).
Sud
je
ovdje
istaknuo
kako
drZave dlanice
imaju
obvezu
iz
dlanaka
2
i
3
Konvencije istraZiti
iprocesuirati
svako kazneno
djelo,
posebice
ono
koje
za
posljedicu
ima
smrt
ili
ozljedupojedinca.
Iako
ovaj
predmet
nije
razmatrao
pozitivne
obveze drZave
iz
dlanaka
2.
i
3-
Konvencije, ve6
pravo
podnositelja na ne
bis
in
idem,
Sud
je
smatrao
kako
se
ta
prava
ne
mogu
sagledavati
odvojeno,
vei
kao
jedna cjelina. Tako
se
pravo
dtLave
da
procesuira
ratni
zlodin
(dak
i
u
novoj
optuZnici
i
ponovnom sudenju
nakon
oprosta)
mora
sagledati kroznjezinu
duZnost da
za5titi
prava
Lrtava
iz
dl.
2.
i
3. Konvencije.
Sud
je
stoga
zakljudio
kakohrvatska
tijela
nisu povrijedila podnositeljeva
ljudska prava
time
Sto su
mu
ponovno sudila
za
ratni
zlodin
protiv civilnog
stanovni5tva,
vei
su postupala
sukladno
medunarodnom
pravu
i
pozitivnim
obvezama.
U
pogledu prava na po5teno
sudenje
veliko
vijede
potvrdilo
je
utvrdenja
vijeda
te
je
ponovilokako podnositelj
nidime
nije
dokazao
da
je
kazneni postupak
koii
s
protiv
njega
vodio
bio
nepo3ten.
Nadalje,
nije
dokazao
da
je
sudac
M.K. koji
je
sudjelovao
kao
dlan vijeia
prvostupanjskog
suda
u postupku
2006. godine, u
prvom postupku
1997. (kada
je
podnositelj
Adresa:
Dalmatinska
1, 10000 ZAGREB,E-mail
:
ured@zastupnikvl
ade.t-com.
hr
Tel.:
01
/487&1
00,
Fax: 01/4878-111
Web
: www.vl
ada.
h
r/u
re+z
astu pni
ka

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->