Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Srpska cetnicka organizacija u Staroj Srbiji 1903-1908 - Terenska organizacija Uros Sesum

Srpska cetnicka organizacija u Staroj Srbiji 1903-1908 - Terenska organizacija Uros Sesum

Ratings: (0)|Views: 156|Likes:
Published by vuk300
Српска четничка организација у Старој Србији 1903-1908. - Теренска организација Урош Шешум
Српска четничка организација у Старој Србији 1903-1908. - Теренска организација Урош Шешум

More info:

Published by: vuk300 on Jun 06, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2014

pdf

text

original

 
Урош Шешум
историчарsesumiii@hotmail.com
СРПСКА ЧЕТНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА У СТАРОЈ СРБИЈИ 1903–1908. ТЕРЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Ап стракт:
Рад се ба ви на стан ком и раз во  јем Срп ске чет нич ке ор га ни за ци  је у Ста рој Ср би  ји у пе ри о ду од 1903. до 1908. го ди не. У жи жи ин те ре со ва ња је те рен ска ор га ни за- ци  ја, од но сно ре во лу ци о нар на ан га жо ва ност са мих Ср ба у Тур ском цар ству. Ана ли зом ре во лу ци о нар них ин сти ту ци  ја вла сти и функ ци о ни са ња ре во лу ци о нар них од бо ра у Тур ској по ку ша но је да се од го во ри на пи та ње у ко  јој ме ри је успех Ор га ни за ци  је био плод на по ра срп ских че та а ко ли ко ор га ни зо ва ног на ро да. Рад је на пи сан на осно ву ли- те ра ту ре, на ра тив них из во ра и до ку мен тар не гра ђе срп ске и бу гар ске про ви ни  јен ци  је.
Кључ не ре чи:
Ста ра Ср би  ја, Ма ке до ни  ја, Ото ман ско цар ство, Илин дан ски уста нак, ВМРО, чет нич ка ак ци  ја.
***
Кра  јем 19. и по чет ком 20. ве ка при пад ни ци срп ског на ро да у Тур ском цар- ству на ла зи ли су се у вр ло не по вољ ном по ло жа  ју. Ста ра Ср би  ја,
1
 то јест ко сов-
1 Ста ра Ср би  ја пред ста вља ге о граф ски по  јам, на стао на кон ства ра ња но во ве ков не срп ске др жа ве (за раз ли ку од осло бо ђе ног де ла исто риј ске Ср би  је, обла сти ње ног сред ње ве ков ног је згра на зи ва не су ста ром Ср би  јом). Ста ра Ср би  ја је та ко, за ви сно од ци ља и обра зо ва ња пи сца ко  ји би овај тер мин
ко ри стио, по ме ра на на гра ни це Ду ша но вог цар ства и др жа ве кра ља Ми лу ти на. До кра  ја 19. ве ка,
Ста ра Ср би  ја је оме ђе на у на  уч ној и ди пло мат ској тер ми ни о ло ги  ји срп ске про ви ни  јен ци  је, као област се вер но од ли ни  је Охрид-При леп-Штип, укљу чу  ју ћи и те га до ве. Све ју жно од то га сма тра но је Ма ке-
до ни  јом. Ј. Цви  јић,
Осно ве за е о ра фи  ју и е о  ло и  ју Ма ке  о ни  је и Са  ре Ср би  је
, Бе о град, 1995, 52–64;
Ен ци кло е  и  ја ср ско на  ро  а,
Бе о град, 2008, 1084; С. Тер зић,
Са  ра Ср би  ја, на са нак име на и зна ња о њој о 1912
, Исто риј ски ча со пис, XLII–XLII (1995–1996), 91–110.
УДК: 94:355(=163.41)(497)''1903/1908''(093.2)
 
240
СРПСКЕ СТУДИЈЕ II / SERBIAN STUDIES II
ски и се ве ро за пад ни део Би тољ ског ви ла  је та,
2
 пред ста вља ла је ет нич ки мо за ик. Ср би из тих кра  је ва жи ве ли су у су сед ству Ар на  у та, Ту ра ка, Ср ба му сли ма на, Ју ру ка, Чер ке за, По ма ка, Фан да, Гр ка и Гр ко ма на, Цин ца ра и бу га ра ша.
У се ве ро за пад ном де лу Ко сов ског ви ла  је та (на Ко со ву и Ме то хи  ји, Пре-
шев ској, Го сти вар ској и Те тов ској, и де ли мич но у Скоп ској ка зи), као и у Де- бар ском сан џа ку, и Ки чев ској ка зи Би тољ ског ви ла  је та, Ср би су се на ла зи ли под уда ром ар на  ут ских ка ча ка али и ар на  ут ских се ља ка, сво  јих су се да. Тур ска власт је на стал не ис па де Ар на  у та гле да ла кроз пр сте сма тра  ју ћи их, као му сли- ма не, ба сти о ном цар ства.
3
 У Сје нич ком и Пље ваљ ском сан џа ку, си ту а ци  ја је би ла ма ло бо ља, ма да не сјај на. Тур ске вла сти су у овим сан џа ци ма то ле ри са ле зло де ла му сли ман ских хај ду ка и би ле скло не да на Ср бе гле да  ју као при кри ве- не бун тов ни ке ко  је тре ба др жа ти стра хом у зап ту, али је ста ње сва ка ко би ло под но шљи ви  је од оног на Ко со ву и Ме то хи  ји.
4
 У Скоп ском сан џа ку Ко сов ског ви ла  је та, и у Би тољ ском ви ла  је ту, Ср би су се на ла зи ли на уда ру агре сив не бу гар ске про па ган де, ко  ја се ни  је ли би ла да у ци љу оства ре ња сна Сан сте фа ан ске Бу гар ске ко ри сти и те ро ри стич ке ме то де.
Бу га ри су од 1870. има ли сво  ју цр кве ну ор га ни за ци  ју у Тур ској – Ег зар хи  ју,
5
 и са мим тим би ли у бо љој по зи ци  ји од Ср ба, ко  ји су пот па да ли под грч ку
Ва се љен ску па три  јар ши  ју. Вла да  ју ћи кру го ви у Со фи  ји ни су се, ме ђу тим, за- до во љи ли цр кве но-школ ском про па ган дом. Ко ри сте ћи се же љом за сло бо дом број них сло вен ских еми гра на та у Бу гар ској, ње не вла сти су ини ци ра ле ства ра- ње ре во лу ци о нар них ор га ни за ци  ја, ко  је су има ле за циљ пре врат и при па  ја ње
Бу гар ској нај ве ћег де ла европ ске Тур ске. Ок то бра 1893. у Со фи  ји је ство рен
2 Ср би су у Ста рој Ср би  ји у ве ћем или ма њем бро  ју по чет ком 20. ве ка на се ља ва ли сле де ће ад ми ни-
стра тив не је ди ни це ова два ви ла  је та: у Ко сов ском – Пље ваљ ски, Но во па зар ски-Сје нич ки, При штин- ски, Пећ ки, При зрен ски и Скоп ски сан џак (по след њем је 1903. при до да та Ве ле шка ка за из Со лун ског ви ла  је та, са не ко ли ко срп ских се ла); у Би тољ ском ви ла  је ту – Ки чев ску, При леп ску и Де бар ску ка зу. Ком пакт не срп ске за  јед ни це од по не ко ли ко се ла, ко  је су при зна ва ле Ва се љен ску па три  јар ши  ју ју жно од Ша ре, би ле су Скоп ска Цр на Го ра, под нож  је пла ни не Ко зјак у Ку ма нов ској ка зи, де ло ви Те тов ске и Го сти вар ске ка зе, По реч у Ки чев ској ка зи, Ве ле шки Азот, При леп ско По ље под Ба бу ном и Охрид-
ски Дрим кол. Слаб от пор Ср ба био је усло вљен не по ве за но шћу или рет ком ме ђу соб ном по ве за но шћу
ових њи хо вих кра  је ва, а раз два  ја ла су их ар на  ут ска и ег зар хиј ска се ла. 3
 До ку  мен и о сољ ној о  ли и ци Кра  ље ви не Ср би  је, књ. 2/3 (1907)
, при ре ди ли Љ. Алек сић-Пеј- ко вић и Ж. Анић, Бе о град, 2004, бр. 678;
 До ку  мен и о сољ ној о  ли и ци Кра  ље ви не Ср би  је, књ. 2/1 (1906)
, при ре ди ли Љ. Алек сић-Пеј ко вић и Ж. Анић, Бе о град, 2006, При лог А, бр. 1, бр, 5, бр. 6. 4 М. Ја го дић,
Ср ско ал бан ски о но си у ко сов ском ви  ла  је у (1878–1912)
, Бе о град, 2009, 129–224; В. Ша ли пу ро вић,
Ра о нич ка бу на, арар ни о кре у за а ним кра  је ви  ма Са  ре Ср би  је 1903–1905
, Сје-ни ца, 1969, 41–56;
 До ку  мен и о сољ ној о  ли и ци Кра  ље ви не Ср би  је, књ. 2/1 (1906)
, при ре ди ли Љ. Алек сић-Пеј ко вић и Ж. Анић, Бе о град, 2006, При лог А, бр. 1. 5 Ство ре на 1870, као ре ак ци  ја Сло ве на у Тур ској про тив грч ког кле ра и ли тур ги  је на грч ком је зи- ку, Ег зар хи  ја је убр зо по свом осни ва њу по ста ла оруж  је бу гар ске на ци о нал не про па ган де. Сло ве ни  у Тур ској, ина че ја ко по бо жни и ода ни цр кви, та ко су по ста ли ста до па сти ра ко  ји су ви ше во ди ли ра чу на о њи хо вом на ци о на ли те ту не го о њи хо вим ду ша ма. Р. Гру  јић,
Е зар хиј ска цр ква у Ју жној Ср- би  ји
,
Ен ци кло е  и  ја СХС 
, 704–706.
 
241
Урош Шешум,
Српска четничка организација у Старој Србији 1903–1908. Теренска организација
Бу гар ско-ма ке дон ско-од рин ски ре во лу ци о нар ни ко ми тет (БМОРК), ка сни  је
по знат као ВМО РО. Сле де ће го ди не осно ван је, та ко ђе у пре сто ни ци Кне- же ви не Бу гар ске, Вр хов ни ма ке дон ско-од рин ски ре во лу ци о нар ни ко ми тет
(ВМОРК).
6
 Обе ор га ни за ци  је су има ле исти циљ – ши ре ње Бу гар ске на за пад
и југ, а раз ли ка из ме ђу њих би ла је у то ме што је БМРОК-ВМРО пр во же лео ауто но ми  ју Ма ке до ни  је, па за тим ње но при па  ја ње Бу гар ској, док се ВМО РО
за ла га ла за не по сред но при па  ја ње.
Ство ре не на чел но као осло бо ди лач ке ре во лу ци о нар не ор га ни за ци  је, БМРОК-ВМО РО и ВМОРК су убр зо по осни ва њу от по че ле са те ро ром над
па три  јар ши сти ма
7
 у Ста рој Ср би  ји и Ма ке до ни  ји, са ци љем да их при мо ра  ју да при ђу Ег зар хи  ји и у сво  јим се ли ма и гра до ви ма отво ре бу гар ске шко ле и при ме
ег зар хиј ске све ште ни ке. Бу гар ска ор га ни за ци  ја је од 1893. до 1902, ство ри ла  ја ка упо ри шта у гра до ви ма и ва ро ши ма, по себ но у Ско пљу, Ве ле су, Кри вој Па лан ци, Ку ма но ву, Кра то ву и Ко ча ни ма. Бу гар ска ор га ни за ци  ја је има ла за
циљ ства ра ње на ци о нал не ко хе зи  је на те ре ну и ства ра ње па ра лел не бу гар ске па ра др жав не струк ту ре у Тур ској, па је та ко ство ри ла мре жу ре во лу ци о нар них од бо ра и под од бо ра, су до ва, есна фа, ку рир ских слу жби, и тај них че та. Та ква
ор га ни за ци  ја је мо гла у по вољ ном тре нут ку да омо гу ћи успе шан уста нак и
му ње ви ту ин те гра ци  ју до та да шњих ре во лу ци о нар них ре  јо на у Кне же ви ну Бу- гар ску. Од 1902. Ко ми те ти ја ча  ју ак тив ност по се ли ма,
8
 ко  ја ни су би ла то ли ко еко ном ски за ви сна од гра до ва па су оста ла при свом ет ни те ту. Ус пе си срп ске ди пло ма ти  је 1897,
9
 на ве ли су ко ми те те да по жу ре и да све оп штом ли кви да ци-  јом срп ских све ште ни ка и учи те ља ис пра зне ска ми  је и пор те њи хо вих шко ла и цр кви, и та ко уни ште њем срп ских за  јед ни ца ју жно од Ша ре па ра ли шу би ло
ка кав ди пло мат ски или цр кве ни и школ ски рад Ср би  је у овим кра  је ви ма. Те го ди не, на дру гом кон гре су ВMРО (од но сно БМОРК) у Со лу ну, осно ва но је
6 Го ди не 1896. Ко ми тет је про ме нио име у Тај на ма ке дон ско-од рин ска ре во лу ци о нар на ор га ни за ци-
 ја (ТМО РО), да би се на кон гре су у Ри ли 1905. пре кр стио у Уну тра шњу ма ке дон ску ре во лу ци о нар ну ор га ни за ци  ју (ВМРО). Ј. Хам за,
 Мла  о ур ска а ре во  лу ци  ја во Осман ска а им е  ри  ја
, Ско пје, 1995,
2–3. Без об зи ра на зва нич ни на зив, Ор га ни за ци  ја је обич но на зи ва на ВМРО и у штам пи, а и ка сни  је, у исто ри о гра фи  ји. Пр во бит но име ипак тре ба на ве сти да би се ис та кло да је њен ма ке до ни зам у осно ви
то ле ри сан од стра не Со фи  је са мо као бу гар ски ло кал па три о ти зам.
7 Вер ни ци ма Ва се љен ске па три  јар ши  је: Ср би ма, Гр ци ма, Цин ца ри ма и Сло ве ни ма, ко  ји су се бе
сма тра ли Гр ци ма, или јед но став но при зна ва ли Па три  јар ши  ју из кон зер ва ти зма, у из во ри ма обич но на зи ва ним гр ко ма ни ма. 8 Б. Ву че тић,
Бо  ан Ра  ен ко вић
 (ма ги стар ски рад у ру ко пи су), Бе о град, 2006, 49. 9 Ср би у Тур ској су го ди не 1896. до би ли пра во да у Ра шко-При зрен ској епар хи  ји има  ју Ср би на
ми тро по ли та. Го ди не 1897. Ср би су до би ли пра во на отва ра ње сво  јих шко ла у Би тољ ском и Со лун ском
ви ла  је ту. С. Јо ва но вић,
Вла  а Алек сан  ра Обре но ви ћа,
1, Бе о град, 1990, 304–309; С. Јо ва но вић,
Вла  а  Алек сан  ра Обре но ви ћа,
2, Бе о град, 1990, 72–75; М. Вој во дић,
 Ср би  ја у ме ђу на  ро ним о но си  ма кра-  јем 19. и о че ком 20. ве ка,
Бе о град, 1988, 91–94, 138; Исти,
Ср би  ја у ме ђу на  ро ним о но си  ма кра  јем 19. и о че ком 20. ве ка
Бе о град 1988, 47–49, 63–69; С. Ра  јић,
Вла  ан Ђор ђе вић. Би о ра фи  ја о  у за но об  ре но ви ћев ца
, Бе о град, 2007, 148–158.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->