Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
Analisa Produk Dan Struktur Jaringan Biaya

Analisa Produk Dan Struktur Jaringan Biaya

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 781|Likes:
Published by Fahmi
Contoh Kasus Sederhana didalam mengnalisa Produk Dan Struktur Jaringan Biaya
Contoh Kasus Sederhana didalam mengnalisa Produk Dan Struktur Jaringan Biaya

More info:

Published by: Fahmi on Nov 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2013

pdf

 
Ikbae Czp|ekskoVTGLZM ‐ OEHKE ‐ P\TK\JCE > PZK\Z SK@KOK DKCE DKOCPK LKO DEPOEP
Le|zhep ghjb> Ikbae Czp|eksko
Go 4: G`|gdjt 4662‘Pzk|z oehke vtglzm |elkmhkb bktzp le|zonzmmko ghjb vjtdjlkko ukoc pecoeiemko/ Okazo( vjtpkakko oehke ukoc levjtghjb pjgtkoc mgopzajo k|kp vjoukavkeko oehke lkte pzk|z vtglzm ukoc levjtghjbouk ajtzvkmkomjdjtbkpehko pzk|z |znzko vjonzkhko k|kp vtglzm |jtpjdz|/ Kmko |j|kve( nkzb hjdeb dkem nemk oehke |jtpjdz| ajaeheme vjtdjlkko ukoc pecoeiemko lkte vjpkeoc!vjpkeocuk "dzmko vjojteak oehke kmbet k|kz mgopzajo%‑/
;/ HK\KT DJHKMKOC
Pjhkak eoe me|k mj|kbze dkbsk vtglzm e|z ajaeheme mktkm|jtep|em lko pzadjtlkuk zo|zm ajocbkpehmko pzk|z vtglzm ukoc djtdjlk/ Mktkm|jtep|em pzk|z vtglzm kmko ajavgpepemko vtglzm e|z lko nzck vjtzpkbkko zazaouk "lehzkt djo|zm!djo|zm p|tk|jcu vtglzm lko'k|kz aktmj|eoc hkeoouk% kvkmkb ajaeheme ‑pzvjtegt eakcj‑ k|kz pjdkhemouk ‘eoijtegt eakcj‑/ Aepkhouk vtglzm |jtpjdz|ajaeheme mktkm|jtep|em ihjmpedjh( iz|ztep|em "k|kzvzo mhkpem%( p|uhepb( lko hkeo pjdkckeouk/ Pjbeocck pj`ktk hkocpzoc k|kzvzo |elkm hkocpzoc eoe kmko ajavjocktzbe lkuk nzkh vtglzm |jtpjdz|/ Lkhka bkh eoe azocmeo mj`joljtzockoouk vklk leiijtjopekpe p|tk|jcu/ Okazo ljaemeko( vjthz lemj|kbze dkbsk vgpepe pzk|z vtglzm |elkm bkouk le|jo|zmko ghjb mktkm|jtep|em vtglzm e|z pknk/ Edktk|
 Kvvhj |g Kvvhj
‑( ajpmevzo p|tk|jce leiijtjopekpe ukoc lehkmzmko "DAS ljocko Ajt`jljp( Nk`gd yp Cz``e yp Tghjr( aepkhouk%|elkmhkb `zmzv zo|zm ajo`kvke |znzko pzp|keokdehe|u pzk|z vjtzpkbkko/Nzck ljaemeko ljocko Hgs!`gp| p|tk|jcu "aepkhouk vjthkmzko vjtkoc |ktei ko|kt gvjtk|gt |jhjvgo( vjtkoc bktck zo|zm ag|gt `eok ljocko ag|gt njvkoc( lko hkeo pjdkckeouk% |elkmhkb `zmzv vzhk zo|zm ajo`kvke |znzko pzp|keokdehe|u pzk|z vjtzpkbkko/ Ljaemeko vzhk ljocko p|tk|jce hkeoouk "djp|!`gp| vtgyeljt%/Ajockvk ljaemeko7 Mktjok izocpe pzk|z vjtzpkbkko pj`ktk zaza klkhkb pzp|keokdhj "hjdeb |jvk| lktevklk cgeoc `go`jto(leakok pzp|keokdhj e|z klkhkb djtmjhkonz|ko |jtzp ajoztzp |kovk vz|zp ‐ cgeoc `go`jto lko pzp|keokdhj kmko ajaeheme dkbkpkopjolete%( akmk kmko levjthzmko mjhkukmko pzk|z vtglzm ukoc pj`ktk hkocpzoc ajavjocktzbe `kpb ihgs pzk|z vjtzpkbkko/Vjt|koukko ajolkpkt…/kvkmkb p|tk|jcu!p|tk|jcu ukoc lepjdz|mko lek|kp |elkm dkoukm ajadko|z7P|tk|jce!p|tk|jce lek|kp "Hgs!`gp|( Leiijtjopekpe( Djp|!@gp|% dzmkohkb |elkm dkoukm ajadko|z/ Okazo vk|z|hkb le`jtak|eljocko dkem lko levkpkocmko ljocko p|tk|jce izocpegokh hkeoouk/ P|tk|jce!p|tk|jce lek|kp |jtpjdz| bkouk djtlkpkt vklk mgopjv pj`ktkcktep djpkt/ Pzk|z mgopjv |elkm kmko djtnkhko azhzp nemk |elkm le|zonkoc ljocko p|tk|jce izocpegokh hkeoouk/ Lkhka bkh eoe me|kajadkbkp p|tk|jce bktck( lko eoe klkhkb ktjk pjope|eyj leakok mkhkz me|k |j|kvmko bktck pj`ktk mj|eocceko k|kzvzo mjtjolkbko "lkte
 
Ikbae Czp|eksko
bktck kmzepepe pzk|z vtglzm%( akmk kmko djtkmedk| ik|kh dkce mjhkocpzocko vtglzm "lko azocmeo vjtzpkbkko% zo|zm nkocmk vjoljm akzvzo nkocmk vkonkoc/
4/ AJOCKVK BKTCK7
Bktck ajtzvkmko pzk|z oehke ukoc bktzp lemjhzktmko ghjb mgopzajo k|kp pzk|z jmpvjm|kpe oehke ukoc kmko le|jteak "k|kp pzk|z vtglzm% lkte vjonzkh/ Nemk oehke ukoc le|jteak ghjb mgopzajo hjdeb mj`eh lkte oehke ukoc lemjhzktmko( akmk kmko |jtnkle mj|elkm peomtgoepkpe!ko/ Jijmuk( mgopzajo kmko aktkb'mj`jsk lko azocmeo kmko ajadjhe vtglzm mgavj|e|gt ukoc lebktkvmko ajadjtemkooehke ukoc djokt!djokt ajoljmk|e "azocmeo pkak k|kzvzo ajhjdebe% bktkvkoouk/Pjdkhemouk( nemk vjonzkh ajadjtemko oehke ukoc hjdeb djpkt lktevklk oehke ukoc le|jteakouk( akmk klk mjazocmeokogyjtykhzjl |jtpjdz| ajaeheme lkavkm ukoc pecoeiemko dkce mjhkocpzocko belzv pzk|z vjtzpkbkko/ Aepkhouk( oehke nzkh |jtpjdz|ajtzvkmko vjocgtdkoko zo|zm ajolkvk|mko vkpkt ukoc hjdeb djpkt leakpk ukoc kmko lk|koc( k|kz ajadzk| jo|tu dkttejt dkcemgavj|e|gt pjnjoep ajonkle |eocce( lko hkeo pjdkckeouk/ Okazo |kavkmouk zpkbk eoe kmko ajocgtdkomko ‘vtgie|‑ lko dkbmko ‘`kpb ihgs‑ pzk|z vjtzpkbkko |jtpjdz|/ Nemk p|tk|jce eoelehkonz|mko "mktjok vjtpkeocko ukoc mj|k|( mgolepe jmgogae( lko hkeo pjdkckeouk%( jijmouk `zmzv lko azocmeo pkock| |jtkpk dkce vjtzpkbkko ukoc ajhkmzmkoouk/Zo|zm e|z( djpkt k|kz mj`ehouk pzk|z oehke ukoc ledjtemko ghjb vjtzpkbkko lko le|jteak ghjb mgopzajo vjthzhkb le|jhkkb lkole`jtak|e hjdeb nkzb hkce/Vjt|koukko ajolkpkt lkte bkh eoe klkhkb( ‘Kvkmkb bktck ukoc le|j|kvmko pjmktkoc djokt!djokt ajo`jtaeomko bktckpjpzocczbouk k|kp pzk|z vtglzm'Nkpk ukoc lenzkh djtlkpktmko gv|eaza dekuk kmzepepe vtglzm7‑
0/ MKPZP PJLJTBKOK
Ledkskb eoe ledjtemko pk|z `go|gb "pj`ktk zaza zo|zm vjtzpkbkko vjtlkckocko( kmko |j|kve lkvk| le jmp|joiemkpe mj vjtzpkbkko akozikm|zt lko nkpk k|kz pjm|gt vzdhem%/Kpzapemko dkbsk V\ Kdtkmklkdtk ajaeheme pk|z vtglzm( uke|z
Vtglzm K
/ Zo|zm ajocbkpehmko vtglzm K( V\ Kdtkmklkdtkajajthzmko mgavgojo R( mgavgojo U lko mgavgojo ^/ Zo|zm pk|z mgavgojo R( levjthzmko e|ja I( e|ja C lko e|ja B/ Nkle pj`ktkihgsouk( |jthebk| pjdkcke djtemz|>
Vtglzm KMgavgojo RMgavgojo UMgavgojo ^E|jaIE|jaCE|jaB
 
Ikbae Czp|eksko
Khzt vtglzm |jtpjdz| ajonkle hjdeb njhkp pj|jhkb klkouk lekctka vtglzm lek|kp/ Kpzapemko dkbsk ak|jtekh zo|zm vtglzm Klkvk| ledjhe dkem le lgajp|em akzvzo eavgt lkte hzkt ojcjte "lko azocmeo bkouk pjdkceko eavgt k|kz pjhztzbouk eavgt!|jtcko|zocmkpzp%/ Zo|zm ajazlkbmko ehzp|tkpe lek|kp( akmk kpzapemko dkbsk me|k ajavjtghjb oehke pj|ekv dktkoc |jtpjdz|/\kdhj ;!;( Mgavgojo Vtglzm K
NEMK LEDJHE EAVGT NEMK LEDJHE LGAJP\E
Vtglzm 'MgavgojoZoe|@gp|"ZP,%[|uVzt`\g|khZoe|@gp|"ZP,%Tk|j\g|kh ELTKagzo| Zoe|@gp|ELT[|uVzt`\g|kh Zoe|@gp| "ELT%
Mgavgojo R3</: ;66 3(<:65(666 34(064(64: 936(:66 ;66 93(6:6(666Mgavgojo U;;6/6 ;66;;(6665(666 ;6:(42:(03: 556(666 ;66 55(666(666Mgavgojo ^22/6 ;66 2(2665(666 25(90;(290 354(666 ;66 35(466(666
\kdhj ;!4( E|ja zo|zm Mgavgojo R
NEMK LEDJHE EAVGT NEMK LEDJHE LGAJP\E
Mgavgojo 'E|jaZoe|@gp|"ZP,%[|uVzt`\g|khZoe|@gp|"ZP,%Tk|j\g|kh ELTKagzo| Zoe|@gp|ELT[|uVzt`\g|kh Zoe|@gp| "ELT%
Mgavgojo RE|ja I4:/6 ;66 4(:665(666 4<(940(33: 44:(666 ;66 44(:66(666E|ja C43/: ;66 4(3:65(666 49(049(:66 4<3(:66 ;66 4<(3:6(666E|ja B44/6 ;66 4(4665(666 4;(0:;(3:6 ;52(666 ;66 ;5(266(666
K|kp lkpkt eoigtakpe |jtpjdz|( akmk me|k ajadzk| kokhepk ‘sbk| ei‑ lko ‘Sbk| Ojr| "lkhka dkbkpk ckzhouk klkhkb( Pg Sbk| ce|zhgb7%‑( zo|zm |ekv!|ekv mgolepe beocck depk ajaz|zpmko p|tk|jce bktck kckt oehke ukoc ledjtemko mj mgopzajo |elkm |jthkhz djpkt akzvzo mj`eh/

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sukoroto Adi liked this
Rizki Aryo liked this
fulky liked this
laucky liked this
Risna Nok'e liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->