Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bostan ve Gülistan´dan Güzel Sözler - Sadi Sirazi

Bostan ve Gülistan´dan Güzel Sözler - Sadi Sirazi

Ratings:

4.8

(5)
|Views: 35,311 |Likes:
Published by islamimedya
Edebiyat...
Edebiyat...

More info:

Published by: islamimedya on Mar 16, 2008
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
Bostan ve Gülistan´danGüzel Sözler Sadi
Ş
irazi
http://sufizmveinsan.com
 
Giri
ş
:
İ
ran Edebiyat
ı
n
ı
n önemli
ş
air ve yazarlar 
ı
ndan biriolarak kabul edilir. As
ı
l ad
ı
, EbuAbdullahmü
ş
errifûttin bin müslih e
ş
-
Ş
irazi’dir.(1213-1292)Rivayetlere göre; hayat
ı
n
ı
n ilk üçte birinde tahsilleme
ş
gul olmu
ş
, ikinci üçte birini seyahatle geçirmi
ş
,kalan
ı
n
ı
da ibadete hasretmi
ş
tir.Bilginler yeti
ş
tiren bir soya mensup oldu
ğ
u bilinir.Tahsiline
Ş
iraz’da ba
ş
lam
ı
ş
, Ba
ğ
dat’da Nizamiyemedresesinde devam etmi
ş
, ça
ğ
ı
n
ı
n büyük simalar 
ı
yla tan
ı
ş
m
ı
ş
t
ı
r.Dini terbiye alm
ı
ş
, bu konuda tan
ı
nm
ı
ş
ki
ş
ilerlekonu
ş
mu
ş
tur. Hayat
ı
daima ö
ğ
retici, dü
ş
ündürücüve çekici bulmu
ş
tur.
İ
nsanlarla konu
ş
mak veseyahat etmek onun sevdi
ğ
i
ş
eylerdir. Çok kezHac’ca gitti
ğ
i de rivayet edilir.Ebu Bekir ve o
ğ
lu Sad için “ BOSTAN veGÜL
İ
STAN” isimli yap
ı
tlar 
ı
n
ı
yazd
ı
. Güneydo
ğ
uAnadolu ve Azerbeycan
ı
gezdi. Kar 
ı
ş
ı
k vehareketli hayat
ı
n
ı
n nihayetinde tekrar 
Ş
iraz’agelerek, burada yerle
ş
ir ve ölümüne dek, tenha bir yerde yapt
ı
rd
ı
ğ
ı
tekkede, vaktini okuyup yazarak,ibadet ederek ve ziyaretleri kabul etmekle geçirir.Birçok büyükler ona sayg
ı
göstermi
ş
ler. Büyük bir 
 
tevazu ile her zaman içinde ya
ş
ad
ı
ğ
ı
halk, hayat
ı
n
ı
nsonlar 
ı
na do
ğ
ru, onu ermi
ş
lerden biri olarak tan
ı
m
ı
ş
t
ı
r.Sadi 1292 y
ı
l
ı
nda
Ş
iraz’da vefat etmi
ş
tir.Mezar 
ı
n
ı
n bulundu
ğ
u semt O’nun ad
ı
ile an
ı
l
ı
r.Kusursuz bir anlat
ı
ş
biçimi olan Sadi’nin uslübu basit gibi görünür, ancak kolay taklit edilemez.Yap
ı
lar 
ı
ndan ba
ş
l
ı
calar 
ı
 
ş
unlard
ı
r. “Takriz-iDibaçe”, “Mecalis-i Pençgane” , “Gazeliyet”...Buraya alm
ı
ş
oldu
ğ
umuz, en me
ş
hur eseri “ Bostanve Gülistan”
İ
slam dünyas
ı
medreselerindeokunmu
ş
, aç
ı
klamalar 
ı
yap
ı
lm
ı
ş
ve çe
ş
itli dillereçevrilmi
ş
tir.Bostan:· Birini mevkiinden ç
ı
kar 
ı
rsan, bir müddetgeçtikten sonra suçunu affet. Ümit besleyenkimsenin murad
ı
n
ı
vermek, mahpusun ba
ğ
ı
n
ı
 çözmekten bin kat iyidir...· Allah’
ı
n emrinden d
ı
ş
ar 
ı
ç
ı
kma ki, seninemrinden de hiçbir 
ş
ey d
ı
ş
ar 
ı
ç
ı
kmas
ı
n...· Çoban uyumu
ş
, kurt da sürüde: Bu hal ak 
ı
ll
ı
 kimselerin be
ğ
enece
ğ
i
ş
ey de
ğ
il...·
İ
nsan iyilik ümidi ve kötülük korkusu

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
seyhansalih liked this
Ömer Keklik liked this
ayhaneln3230 liked this
atilla liked this
Özgen Bölük liked this
Ömer Keklik liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->