Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Esrefoglu Rumi

Esrefoglu Rumi

Ratings:
(0)
|Views: 743|Likes:
Published by islamimedya
Biyografi...
Biyografi...

More info:

Published by: islamimedya on Mar 16, 2008
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

 
E
Ş
REFO
Ğ
LU RÛMÎ
Kaddesallahu S
ı
rrahulaziz
 
Anadolu'da ya
ş
ayan büyük velîlerden,
ş
âir.
İ
smiAbdullah olup, babas
ı
n
ı
nki E
ş
ref'dir. Babas
ı
n
ı
nismi ile
ş
öhret buldu. Babas
ı
, M
ı
s
ı
r'dan
İ
znik'e göçetti. E
ş
refo
ğ
lu Rûmî
İ
znik'te do
ğ
du. Do
ğ
um târihi belli de
ğ
ildir. 1484 (H. 889)'da
İ
znik'te vefât etti.Türbesi
İ
znik'tedir. E
ş
refzâde-i Rûmî diye de bilinir.Babas
ı
n
ı
n terbiyesi alt
ı
nda büyüyen E
ş
refo
ğ
luRûmî, önce
İ
znik'te bulunan medreselerde çe
ş
itliâlimlerden ders ald
ı
. Zamân
ı
n zâhirî ilimlerindeüstün ba
ş
ar 
ı
lar elde etti. Sonra Bursa'ya giderek Pâdi
ş
âh Çelebi Mehmed'in medresesine girdi.Burada tefsîr, hadîs ve f 
ı
ı
h ilimleri üzerinde sözsâhibi olan âlimler derecesine yükseldi. Buradanmezun olunca, Bursa'da müderrislik yapan hocas
ı
  büyük âlim Alâeddîn Ali hazretlerinin yard
ı
mc
ı
s
ı
 oldu. Çelebi Mehmed Han Medresesinde bir müddet ders veren E
ş
refo
ğ
lu Rûmî bir sabah vaktimedrese civâr 
ı
nda dola
ş
ı
rken, zamân
ı
n velîlerindenolan Ebdal Mehmed'e rastlad
ı
. Kalbinden;"Tasavvuf yolundan bana nasîb var ise bâz
ı
 alâmetler görünsün." diye geçirerek ona yakla
ş
t
ı
.Ebdal Mehmed kendisine bakarak; "Ey medreseli!Bize köfteli çorba getir." dedi. Bu söz üzerineçar 
ş
ı
ya gidip, köfteli çorba arad
ı
. Fakat bulamad
ı
 ve eli bo
ş
dönmemek için köftesiz çorba ald
ı
. EbdalMehmed'e gelirken yoldaki çamurdan bir parçaalarak, birkaç yuvarlak köfte hâline getirip,çorban
ı
n içine att
ı
. Ebdal Mehmed çorbay
ı
 kar 
ı
ş
t
ı
ı
 p köfte bulamay
ı
nca E
ş
refzâde'ye; "Hani
 
 bunun köftesi?" diye sordu. Daha sonra çorbay
ı
 iyice kar 
ı
ş
t
ı
rd
ı
ve E
ş
refo
ğ
lu'na uzatarak; "Ye bunu!" dedi. E
ş
refo
ğ
lu büyük bir teslimiyet iletereddüd etmeden çorbay
ı
yedi. Çorban
ı
n içineat
ı
lan çamur parçalar 
ı
köfteye dönmü
ş
tü. Bununüzerine o zât; "Ya sen olmay
ı
 p da kim olsa gerek."
ş
eklinde bir söz söyleyip oradan uzakla
ş
t
ı
.E
ş
refo
ğ
lu bu sözlerden bir mânâ ç
ı
karamamas
ı
nara
ğ
men, tasavvuf yoluna girmesi hususunda bir i
ş
âret oldu
ğ
una inand
ı
. Nefsini terbiye etmek, kalp aynas
ı
n
ı
cilâlamak içinkendi kendine u
ğ
ra
ş
maya ba
ş
lad
ı
. Bu yolda bir hoca bulman
ı
n
ş
art oldu
ğ
unu dü
ş
ünerek, kitaplar 
ı
n
ı
 da
ğ
ı
tt
ı
ve Bursa'da bulunan Emîr Sultan'
ı
nhuzûruna gitti. Talebesi olup, hizmetiyle
ş
ereflenmek istedi
ğ
ini bildirdi. Emîr Sultan,Abdullah'
ı
n tasavvuf yolunun a
ş
ı
yla yand
ı
ğ
ı
n
ı
 görünce, onu evliyân
ı
n büyü
ğ
ü Ankara'daki Hac
ı
 Bayrâm-
ı
Velî'ye gönderdi. Sonra, Ankara'ya gidip,yeni hocas
ı
na tam teslim oldu.E
ş
refo
ğ
lu Rumi (K.S.)'e ir 
ş
ad
ı
n
ı
n Ankara'daki Hac
ı
 Bayram Veli (K.S.) eliyle olaca
ğ
ı
n
ı
i
ş
aret edenOsmanl
ı
'n
ı
n ilk döneminin en ünlümutasavv
ı
flar 
ı
ndan Emir Sultan Buhari (K.S.)'inBursa'da ad
ı
yla an
ı
lan semtte bulunan külliyeiçinde yer alan türbesinde gömülüdür.Hac
ı
Bayrâm-
ı
Velî hazretleri, Abdullah'dakikâbiliyeti ke
ş
federek ona nefsini terbiye edecek 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ali Hut liked this
Cem Koca liked this
sdogrutr liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->