Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tasavvufi Hayat - Necmeddin-i Kübra

Tasavvufi Hayat - Necmeddin-i Kübra

Ratings:

5.0

(3)
|Views: 9,012|Likes:
Published by islamimedya
Tasavvuf...
Tasavvuf...

More info:

Published by: islamimedya on Mar 16, 2008
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
TASAVVUFÎ HAYAT Necmeddin-i Kübrâ
www.firaset.net
 
“Sevgili dostum, iyi bil ki Allah sevdi
ğ
i ve raz
ı
 oldu
ğ
u için seni ba
ş
ar 
ı
ya ula
ş
t
ı
rd
ı
.Murad ve mürîdO’nun nurudur.Allah hiçbir kimseyi karanl
ı
kta b
ı
rakmam
ı
ş
, hiç kimseye zulmetmemi
ş
tir. Çünkühepsinde kendisinden bir ruh, bir ak 
ı
l bulundu
ğ
ugibi hepsi için de “kulak, göz ve gönüller” (Ahkaf,46/26) yaratm
ı
ş
t
ı
r.” (S.93)“Zikir ate
ş
i, “her 
ş
eyi yak 
ı
 p yok eden”, (Müddessir,74/28) bir ate
ş
tir. Girdi
ğ
i evde (kalbde)
ş
öyle der:“Ben var 
ı
m art
ı
k benimle ba
ş
ka hiçbir 
ş
eyolmayacak”. Bu ise “La ilâhe illellah” (Allah’tan ba
ş
ka hiçbir ilâh yoktur) anlam
ı
ndad
ı
r.Evde odunvarsa onu yakar, odun ate
ş
olur.
Ş
ayet ev karanl
ı
ise zikir nur olur, karanl
ı
ğ
ı
yok eder, evi nura bo
ğ
ar. Evde nur olunca ona z
ı
t ve rakip olamaz,aksine zikir, zâkir (zikreden ki
ş
i), me
ş
kur (zikredilen, Allah) dost olurlar”Nur üstüne nur”(Nur, 24/35) olur o zaman.” (S.95)“Meleklerin geli
ş
i umumiyetle insan
ı
n arkas
ı
ndan, bazan da üstündendir. Melekler toplulu
ğ
undanibaret olan sekînette (Bakara, 2/248; Tevbe, 9/26) böyledir.Sekînet kalbe iner. O zaman kalpte bir rahatl
ı
k, doygunluk ve tatmin bulursun.”“Bunda Peygamberin seninle beraber oldu
ğ
ununalâmet ve i
ş
areti ise gayr-
ı
ihtiyarî olarak dil ileO’na olan salat ve selâm
ı
n devam etmesidir.”(S.99)
 
“Yine birgün seher vakti halvette zikrederkenmeleklerin tesbihini i
ş
itmi
ş
tim. Hakk Taâlâ sankidünya semâs
ı
na inmi
ş
, melekler de; babas
ı
ı
z
ı
 pkendisini dövece
ğ
ini anlayan çocu
ğ
un “tevbe,tevbe” deyip korktu
ğ
u gibi korkan ve kurtulu
ş
utaleb ve arzu eden hallerle sözlerini süratlesöylemeye ba
ş
lam
ı
ş
lard
ı
.Korku halleri
ş
iddetlenen meleklerin “Ya Kadîr, YaKadîr, Ya Kadîr Ya Muktedir”, diye yalvarmalar 
ı
n
ı
 duydum.” (S.99-100)“Saf hât
ı
r-
ı
Hakk ise ilhamla olur, ilham sahihtir.Gelen ilhama ak 
ı
l, nefs,
ş
eytan, kalp ve melek itirazedemez, onu reddedemez.Bu ilhâm bazen gaybet hâlinde iken gelir. O zamandaha net bir 
ş
ekilde hissedilir ve zevk hâline dahayak 
ı
n olur.Bundaki s
ı
r ve incelik, Hakkânî havât
ı
ı
n ilm-iledünn (marifet, ke
ş
f, ilham...) olmas
ı
d
ı
r. Yaniilham gerçekte hât
ı
r de
ğ
ildir,Allah’
ı
n ruhlara “elest bezmi”nde “Ben sizin Rabb
ı
n
ı
z de
ğ
il miyim”diyehitabetti
ğ
i (A’raf, 7/172) ve “Allah Adem’e bütünisimleri ö
ğ
retti...” (Bakara, 2/31), âyetinin i
ş
aretetti
ğ
i ezelî ilimdir. Ruhlar da bunu böyle ö
ğ
rendi.Ruhlar, ilm-i ledünnîyi
ş
u anda da ö
ğ
renmek durumundad
ı
rlar. Ancak bu ilim, bazan vücut vevarl
ı
k karanl
ı
ğ
ı
ile örtülür.” (S.100)

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Linas Kondratas liked this
eren_msn_1988 liked this
eren_msn_1988 liked this
Dinbilim liked this
Dinbilim liked this
jonasclean liked this
Kasım Ata liked this
ihramcizade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->