Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oznake Vojske Srbije

Oznake Vojske Srbije

Ratings:
(0)
|Views: 1,355|Likes:
Published by dragan

More info:

Published by: dragan on Nov 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
SPECIJALNIPRILOG 17
OBELE@JAIOZNAKEVOJSKESRBIJE
SIMBOLIVRLINA
 
34
1. februar 2007.
O B E L E @ J A I O Z N A
U profilisawu novogizgleda Vojske usvojena jesimbolika koja jasnopokazuje da je re~ o srpskojvojsci. Za razliku odperioda raspada SFRJ,kada je deo vojnika ioficira, posebno izrezervnog sastava, biofrustriran, jer su u borbui{li sa simbolima kojenisu prepoznavali, sadasam uveren da }enovonastale oznake bitiprihva}ene kao zavetnisimbol. Va`no je da iVojska i narod podjednakorazumeju i nose u sebiporuku: "Sa tim znakom }upobediti".
GENERAL-MAJORPETAR RADOJ^I]O NOVINAMAU IMIXUVOJSKE SRBIJE
ZAVETNA ZNAMEWA
O
novom danu Vojske Srbije, wenim novim oznakama, zajedni~kim simbo-lima i ishodi{tima koja odre|uju taj izbor, razgovaramo sa na~elni-kom Uprave za qudske resurse General{taba Vojske Srbije general-majorom Petrom Radoj~i}em. Ta uprava, ozna~ena kao (J-1) bila je, nanivou General{taba, nosilac ~itavog tog projekta.
U posledwih petnaestak godina vi{e puta su mewani nazivi na{e  dr`ave i wene vojske i odre|ivani dani wihovog obele`avawa. ^ini se da je politi~ki kriterijum pri svemu tome bio izra`eniji od vojnog i istorijskog. Dan Vojske Srbije od ove godine je 15. februar, duhovno odre|en Sretewem, ujedno i Dan dr`avnosti Republike Srbije. Koji su bili osnovni razlozi za taj izbor? 
Œ
Za na{e dru{tvo je karakteristi~no nedovoqno poznavawe istori-je i tradicija srpske dr`ave. Uobi~ajeni su razli~iti pogledi na istorij-ska zbivawa, wihova politizacija, ali i instrumentalizacija za ideolo-{ke potrebe. Nekoliko je bitnih razloga za izbor 15. februara za DanVojske Srbije. Posle vi{evekovnog ropstva pod Turcima, sa Prvim srp-skim ustankom javqaju se i prvi organizovani oblici oru`ane sile, kojisu, nepovratno, vodili ka stvarawu srpske vojske. Upravo Prvi srpskiustanak predstavqa i za~etak moderne srpske dr`ave.Sretewe objediwuje identitete vojske i dr`ave, ~ime se obnavqa wi-hova najdubqa povezanost. Uostalom, ~iwenice govore da u modernim dr-`avama vojska, naj~e{}e, nema svoj poseban praznik, ve} aktivno u~estvujeu obele`avawu Dana dr`avnosti.
 
35
Tokom procesa usvajawa datuma na osnovu koga }e biti odre|en za Dan Vojske Srbije bilo je mnogo predloga, izme|u ostalih i 15. januar 1883, kada je  donet Zakon o ustrojstvu vojske. Da li je ~iwenica da je 15. februar i Dan dr`avnosti bila odre|uju}a, i  da li }e takav pristup dodatno objediniti identite-te vojske i dr`ave, ~ime bi se obnovila wihova naj- dubqa povezanost u srpskoj dr`avnoj tradiciji, koju ste pomenuli? 
Œ
Sa novonastalim dr`avno-pravnim promenamapokrenuta je procedura izbora novog dana Vojske i we-nih obele`ja, odnosno novog vizuelnog identiteta. Za danVojske, wene komande, jedinice i ustanove, predlo`ilesu 23 datuma, {to govori o na{oj bogatoj istorijskoj ba-{tini. Svo|ewu predloga na u`i izbor znatno su dopri-neli Vojnoistorijski institut i Vojni muzej, koji su anali-ti~ki, stru~no i detaqno obrazlo`ili svaki od predlo-ga. Nastojali smo da izbegnemo da ti datumi asocirajuna bilo kakve negativne aspekte istorije, te da odredi-mo dan koji je op{tepoznat i duboko ukorewen u svest ibi}e srpskog naroda.Podsetio bih da vojska, u periodu Kne`evine i Kra-qevine Srbije, potom Kraqevine SHS/Jugoslavije, nijeimala svoj dan. Naime, wen identitet se nije odvajao oddr`avnog. Nakon vi{e od pola veka, ponovo se su{tinskiobjediwavaju identiteti vojske i dr`ave.
U samom datumu prisutna je i jasna konotacija du-hovnog, verskog i narodnog sadr`ana u Sretewu. Pi-tawe vojske i vere, ako se ne varam, trebalo bi da se re{i tokom ove godine? 
Œ
Re~ je o osetqivom i zna~ajnom pitawu, i to }e bi-ti jedan od va`nijih zadataka Uprave za qudske resurse,u drugoj polovini godine, nakon usvajawa
Zakona o Vojsci 
i propisivawa novog pravila slu`be. Naime, vera imaznatan uticaj na izgradwu i ja~awe morala i osnovnihqudskih vrednosti. Kada je u te{kim, naizgled bezizla-znim situacijama, ~ovek tra`i pomo} Boga, uzda se u we-ga. Na{a vojska je jedna od retkih, u kojoj vernici nemajuinstitucionalizovane mogu}nosti za izra`avawe svojihverskih ose}awa.Na osnovu analiziranih iskustava stranih armijai na{e tradicije, 2000. godine je zapo~et rad na stva-rawu uslova za uvo|ewe i razvoj verskog `ivota u Voj-sci. Krajem 2003. godine, nakon {to je ministar odbra-ne doneo odluku, radni tim je predlo`io model za spro-vo|ewe te inicijative. Sveti arhijerejski sinod Srp-ske pravoslavne crkve prihvatio je ponu|eni model iizrazio spremnost da podr`i wegovu realizaciju. Tako-|e, predstavnici tradicionalnih verskih zajednica po-dr`ali su napor Vojske da reguli{e du{ebri`ni{tvo usvojoj sredini.Kako je usvojen
Zakon o crkvama i verskim zajedni-cama 
, predstoji usvajawe
Nacrta zakona o Vojsci 
, ~imese stvara pravna pretpostavka za nastavak rada na ce-lovitom regulisawu tog pitawa.
Odre|ivawem novog dana vojske zatvarana je svo-jevrsna istorijska kop~a, koja dodaje sadr`aj ~iwe-nici da na{a vojske posle mnogo decenija ponovo u nazivu ima odrednicu Srpstva. Koliko je od identi-teta Srpske vojske, koja se u osvit Prvog srpskog ustanka tek formira, sadr`ano u identitetu Vojske Srbije? 
Œ
Vojska Srbije preuzima tradicije Srpske vojskeiz istorije moderne srpske dr`ave. Pri tom, iskqu~ujese diskriminatorski odnos prema bilo kom vojnom isku-stvu srpskog naroda proteklog perioda, ili bilo kojojistorijskoj okolnosti.Identitet Vojske Srbije, posle du`eg vremena, svo-jim simbolima i znamewima, ponovo sjediwuje vojsku, na-rod i crkvu – bez ikakve politi~ke konotacije.
Koje su, osim tog uticaja tradicije, osnovne oko-snice novog imixa Vojske Srbije, kao izraz i odred-nica ovog vremena? 
Œ
Imix vojske umnogome zavisi od ekonomskog na-pretka dru{tva i odnosa dr`ave prema woj. U perioduod 1991. do 2001. godine bili smo u nezavidnoj situaci-ji (u materijalnom, statusnom i svakom drugom pogledu).Danas je Srbija priznata dr`ava, okrenuta saradwi sasvetom, spremna i kadra da vrati sjaj i dostojanstvo srp-skog vojni~kog organizovawa i delovawa. Tako da su oko-snice novog imixa vojske kvalitet qudskog potencijala:profesionalizam, obrazovawe, osposobqenost, isku-stvo, spremnost za promene, ali i povratak tradiciji iprihvatawe me|unarodnih standarda. Vojska se sve vi{eprepoznaje kao deo dru{tva koji predwa~i u reformamai prihvatawu me|unarodnih standarda.
Zaokru`ivawe nove slike o na{oj vojsci prati i usvajawe wenih oznaka. Da te oznake nisu samo puka promena estetike, ve} re{ewa koja prate i pokazuju su{tinske promene u Vojsci Srbije, izvedene ozbiq-nom reformom, potvr|uju mnoge ~iwenice. Jedna od wih je i promena uloge i zna~aja podoficira.
Œ
Podoficiri su bili i ostali okosnica svake, pai na{e vojske. Oni imaju kqu~nu ulogu u obuci i komando-vawu ni`im takti~kim sastavima: odeqewima, posluga-ma, posadama, i na wih ozbiqno ra~unamo i u narednomperiodu. Definisawem kriterijuma profesionalizacijestvoreni su uslovi za celovitu analizu kadra i promenukoncepta {kolovawa podoficira i wihovog vo|ewa uslu`bi. U svemu tome zna~ajna su nam iskustva drugih ar-mija, pre svega francuske.U toku je i realizacija projekta izgradwe podofi-cirskog kora, {to samo po sebi govori o shvatawu wiho-ve uloge i zna~aja u sistemu odbrane.
Koliko je na{ ulazak u Partnerstvo za mir uslo-vio usvojena re{ewa? 
Œ
Prijem u Partnerstvo za mir je, za na{u dr`avu ivojsku, najzna~ajniji spoqnopoliti~ki doga|aj u proteklojgodini. To, svakako, uti~e na ponovnu me|unarodnu rea-firmaciju, daqu reformu, bezbednost i druge tokove,zna~ajne za integracione procese. Me|utim, taj doga|ajni~im nije uslovio usvojena re{ewa.
Oznake jedne vojske imaju, naravno, svrhu pred-stavqawa, prepoznavawa, ali su tu i da bi se onaj ko ih nosi identifikovao, poistovetio sa tim sim-bolima i, to i jeste uloga vojske, borio za wih. Sma-trate li da nove oznake Vojske Srbije zadovoqavaju i taj kriterijum? 
K E V O J S K E S R B I J E

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zarko Grujic liked this
MarkoII liked this
Slobodan Gluščević liked this
33em33 liked this
djole1122 liked this
Раде Раонић liked this
karrdo liked this
Pobesnelimrmot liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->