Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oznake Vojske Srbije

Oznake Vojske Srbije

Ratings: (0)|Views: 1,326|Likes:
Published by dragan

More info:

Published by: dragan on Nov 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
SPECIJALNIPRILOG 17
OBELE@JAIOZNAKEVOJSKESRBIJE
SIMBOLIVRLINA
 
34
1. februar 2007.
O B E L E @ J A I O Z N A
U profilisawu novogizgleda Vojske usvojena jesimbolika koja jasnopokazuje da je re~ o srpskojvojsci. Za razliku odperioda raspada SFRJ,kada je deo vojnika ioficira, posebno izrezervnog sastava, biofrustriran, jer su u borbui{li sa simbolima kojenisu prepoznavali, sadasam uveren da }enovonastale oznake bitiprihva}ene kao zavetnisimbol. Va`no je da iVojska i narod podjednakorazumeju i nose u sebiporuku: "Sa tim znakom }upobediti".
GENERAL-MAJORPETAR RADOJ^I]O NOVINAMAU IMIXUVOJSKE SRBIJE
ZAVETNA ZNAMEWA
O
novom danu Vojske Srbije, wenim novim oznakama, zajedni~kim simbo-lima i ishodi{tima koja odre|uju taj izbor, razgovaramo sa na~elni-kom Uprave za qudske resurse General{taba Vojske Srbije general-majorom Petrom Radoj~i}em. Ta uprava, ozna~ena kao (J-1) bila je, nanivou General{taba, nosilac ~itavog tog projekta.
U posledwih petnaestak godina vi{e puta su mewani nazivi na{e  dr`ave i wene vojske i odre|ivani dani wihovog obele`avawa. ^ini se da je politi~ki kriterijum pri svemu tome bio izra`eniji od vojnog i istorijskog. Dan Vojske Srbije od ove godine je 15. februar, duhovno odre|en Sretewem, ujedno i Dan dr`avnosti Republike Srbije. Koji su bili osnovni razlozi za taj izbor? 
Œ
Za na{e dru{tvo je karakteristi~no nedovoqno poznavawe istori-je i tradicija srpske dr`ave. Uobi~ajeni su razli~iti pogledi na istorij-ska zbivawa, wihova politizacija, ali i instrumentalizacija za ideolo-{ke potrebe. Nekoliko je bitnih razloga za izbor 15. februara za DanVojske Srbije. Posle vi{evekovnog ropstva pod Turcima, sa Prvim srp-skim ustankom javqaju se i prvi organizovani oblici oru`ane sile, kojisu, nepovratno, vodili ka stvarawu srpske vojske. Upravo Prvi srpskiustanak predstavqa i za~etak moderne srpske dr`ave.Sretewe objediwuje identitete vojske i dr`ave, ~ime se obnavqa wi-hova najdubqa povezanost. Uostalom, ~iwenice govore da u modernim dr-`avama vojska, naj~e{}e, nema svoj poseban praznik, ve} aktivno u~estvujeu obele`avawu Dana dr`avnosti.
 
35
Tokom procesa usvajawa datuma na osnovu koga }e biti odre|en za Dan Vojske Srbije bilo je mnogo predloga, izme|u ostalih i 15. januar 1883, kada je  donet Zakon o ustrojstvu vojske. Da li je ~iwenica da je 15. februar i Dan dr`avnosti bila odre|uju}a, i  da li }e takav pristup dodatno objediniti identite-te vojske i dr`ave, ~ime bi se obnovila wihova naj- dubqa povezanost u srpskoj dr`avnoj tradiciji, koju ste pomenuli? 
Œ
Sa novonastalim dr`avno-pravnim promenamapokrenuta je procedura izbora novog dana Vojske i we-nih obele`ja, odnosno novog vizuelnog identiteta. Za danVojske, wene komande, jedinice i ustanove, predlo`ilesu 23 datuma, {to govori o na{oj bogatoj istorijskoj ba-{tini. Svo|ewu predloga na u`i izbor znatno su dopri-neli Vojnoistorijski institut i Vojni muzej, koji su anali-ti~ki, stru~no i detaqno obrazlo`ili svaki od predlo-ga. Nastojali smo da izbegnemo da ti datumi asocirajuna bilo kakve negativne aspekte istorije, te da odredi-mo dan koji je op{tepoznat i duboko ukorewen u svest ibi}e srpskog naroda.Podsetio bih da vojska, u periodu Kne`evine i Kra-qevine Srbije, potom Kraqevine SHS/Jugoslavije, nijeimala svoj dan. Naime, wen identitet se nije odvajao oddr`avnog. Nakon vi{e od pola veka, ponovo se su{tinskiobjediwavaju identiteti vojske i dr`ave.
U samom datumu prisutna je i jasna konotacija du-hovnog, verskog i narodnog sadr`ana u Sretewu. Pi-tawe vojske i vere, ako se ne varam, trebalo bi da se re{i tokom ove godine? 
Œ
Re~ je o osetqivom i zna~ajnom pitawu, i to }e bi-ti jedan od va`nijih zadataka Uprave za qudske resurse,u drugoj polovini godine, nakon usvajawa
Zakona o Vojsci 
i propisivawa novog pravila slu`be. Naime, vera imaznatan uticaj na izgradwu i ja~awe morala i osnovnihqudskih vrednosti. Kada je u te{kim, naizgled bezizla-znim situacijama, ~ovek tra`i pomo} Boga, uzda se u we-ga. Na{a vojska je jedna od retkih, u kojoj vernici nemajuinstitucionalizovane mogu}nosti za izra`avawe svojihverskih ose}awa.Na osnovu analiziranih iskustava stranih armijai na{e tradicije, 2000. godine je zapo~et rad na stva-rawu uslova za uvo|ewe i razvoj verskog `ivota u Voj-sci. Krajem 2003. godine, nakon {to je ministar odbra-ne doneo odluku, radni tim je predlo`io model za spro-vo|ewe te inicijative. Sveti arhijerejski sinod Srp-ske pravoslavne crkve prihvatio je ponu|eni model iizrazio spremnost da podr`i wegovu realizaciju. Tako-|e, predstavnici tradicionalnih verskih zajednica po-dr`ali su napor Vojske da reguli{e du{ebri`ni{tvo usvojoj sredini.Kako je usvojen
Zakon o crkvama i verskim zajedni-cama 
, predstoji usvajawe
Nacrta zakona o Vojsci 
, ~imese stvara pravna pretpostavka za nastavak rada na ce-lovitom regulisawu tog pitawa.
Odre|ivawem novog dana vojske zatvarana je svo-jevrsna istorijska kop~a, koja dodaje sadr`aj ~iwe-nici da na{a vojske posle mnogo decenija ponovo u nazivu ima odrednicu Srpstva. Koliko je od identi-teta Srpske vojske, koja se u osvit Prvog srpskog ustanka tek formira, sadr`ano u identitetu Vojske Srbije? 
Œ
Vojska Srbije preuzima tradicije Srpske vojskeiz istorije moderne srpske dr`ave. Pri tom, iskqu~ujese diskriminatorski odnos prema bilo kom vojnom isku-stvu srpskog naroda proteklog perioda, ili bilo kojojistorijskoj okolnosti.Identitet Vojske Srbije, posle du`eg vremena, svo-jim simbolima i znamewima, ponovo sjediwuje vojsku, na-rod i crkvu – bez ikakve politi~ke konotacije.
Koje su, osim tog uticaja tradicije, osnovne oko-snice novog imixa Vojske Srbije, kao izraz i odred-nica ovog vremena? 
Œ
Imix vojske umnogome zavisi od ekonomskog na-pretka dru{tva i odnosa dr`ave prema woj. U perioduod 1991. do 2001. godine bili smo u nezavidnoj situaci-ji (u materijalnom, statusnom i svakom drugom pogledu).Danas je Srbija priznata dr`ava, okrenuta saradwi sasvetom, spremna i kadra da vrati sjaj i dostojanstvo srp-skog vojni~kog organizovawa i delovawa. Tako da su oko-snice novog imixa vojske kvalitet qudskog potencijala:profesionalizam, obrazovawe, osposobqenost, isku-stvo, spremnost za promene, ali i povratak tradiciji iprihvatawe me|unarodnih standarda. Vojska se sve vi{eprepoznaje kao deo dru{tva koji predwa~i u reformamai prihvatawu me|unarodnih standarda.
Zaokru`ivawe nove slike o na{oj vojsci prati i usvajawe wenih oznaka. Da te oznake nisu samo puka promena estetike, ve} re{ewa koja prate i pokazuju su{tinske promene u Vojsci Srbije, izvedene ozbiq-nom reformom, potvr|uju mnoge ~iwenice. Jedna od wih je i promena uloge i zna~aja podoficira.
Œ
Podoficiri su bili i ostali okosnica svake, pai na{e vojske. Oni imaju kqu~nu ulogu u obuci i komando-vawu ni`im takti~kim sastavima: odeqewima, posluga-ma, posadama, i na wih ozbiqno ra~unamo i u narednomperiodu. Definisawem kriterijuma profesionalizacijestvoreni su uslovi za celovitu analizu kadra i promenukoncepta {kolovawa podoficira i wihovog vo|ewa uslu`bi. U svemu tome zna~ajna su nam iskustva drugih ar-mija, pre svega francuske.U toku je i realizacija projekta izgradwe podofi-cirskog kora, {to samo po sebi govori o shvatawu wiho-ve uloge i zna~aja u sistemu odbrane.
Koliko je na{ ulazak u Partnerstvo za mir uslo-vio usvojena re{ewa? 
Œ
Prijem u Partnerstvo za mir je, za na{u dr`avu ivojsku, najzna~ajniji spoqnopoliti~ki doga|aj u proteklojgodini. To, svakako, uti~e na ponovnu me|unarodnu rea-firmaciju, daqu reformu, bezbednost i druge tokove,zna~ajne za integracione procese. Me|utim, taj doga|ajni~im nije uslovio usvojena re{ewa.
Oznake jedne vojske imaju, naravno, svrhu pred-stavqawa, prepoznavawa, ali su tu i da bi se onaj ko ih nosi identifikovao, poistovetio sa tim sim-bolima i, to i jeste uloga vojske, borio za wih. Sma-trate li da nove oznake Vojske Srbije zadovoqavaju i taj kriterijum? 
K E V O J S K E S R B I J E

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zarko Grujic liked this
MarkoII liked this
33em33 liked this
djole1122 liked this
karrdo liked this
Pobesnelimrmot liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->